فهرست پادشاهان آشور

آشور قدیمویرایش

نام دوران پادشاهی
اکونوم
سارگون یکم ۱۹۲۰ - ۱۸۸۱ (پیش از میلاد)
پوزور-آشور دوم

آشور میانهویرایش

نام دوران پادشاهی
آشوراوبالیت یکم ۱۳۶۵ - ۱۳۳۰ (پیش از میلاد) یا
۱۳۵۳ - ۱۳۱۸ (پیش از میلاد)
انلیل-نراری
آداد نراری یکم ۱۴۰۰ -
شلمنسر یکم ۱۲۶۳ - ۱۲۳۳ (پیش از میلاد)
توکولتی‌نینورتای یکم ١٢۴۴ - ۱٬۲۰۸ (پیش از میلاد)
تیگلت‌پیلسر یکم ۱۱۱۴-۱۰۷۶ (‍‍‌‍‍‍پیش از میلاد)
آشور نصیرپال یکم ۱۰۴۹-۱۰۳۱ (پیش از میلاد)
تیگلت‌پیلسر دوم ۹۶۷ - ۹۳۵ (پیش از میلاد)

آشور نوویرایش

 
امپراتوری آشور نو در اوج قدرت و عظمت
نام دوران پادشاهی
آشور-دان دوم ۹۳۵ - ۹۱۲ (پیش از میلاد)
آداد-نراری دوم ۹۱۱ - ۸۹۰ (پیش از میلاد)
توکولتی-نینورت ی دوم ۸۸۹ - ۸۸۴ (پیش از میلاد)
آشور-ناصیر-پال دوم ۸۸۳ - ۸۵۹ (پیش از میلاد)
شلمنسر سوم ۸۵۸ - ۸۲۳ (پیش از میلاد)
شمشی-آداد پنجم ۸۲۴ - ۸۱۱ (پیش از میلاد)
آداد-نراری سوم ۸۱۱ - ۷۸۳ (پیش از میلاد)
شلمنسر چهارم ۷۸۲ - ۷۷۳ (پیش از میلاد)
آشور-دان سوم ۷۷۳ - ۷۵۵ (پیش از میلاد)
آشور-نراری پنجم ۷۵۵ - ۷۴۵ (پیش از میلاد)
تیگلات-پیلسر سوم ۷۴۵ - ۷۲۷ (پیش از میلاد)
شلمنسر پنجم ۷۲۶ - ۷۲۲ (پیش از میلاد)
سارگون دوم ۷۲۱ - ۷۰۵ (پیش از میلاد)
سناخریب ۷۰۴ - ۶۸۱ (پیش از میلاد)
اسرحدون ۶۸۱ - ۶۶۹ (پیش از میلاد)
آشور بانی‌پال ۶۶۹ - ۶۳۱/۶۲۷ (پیش از میلاد)
آشور-اتیل-ایلنی ؟ - ؟
سین-شومو-لیشیر ؟ - ؟
سین-شر-ایشکون ؟ - ۶۱۲ (پیش از میلاد)
آشور-اوبلیت دوم ۶۱۲ - ۶۰۹ (پیش از میلاد)

منابعویرایش