فهرست پادشاهان آشور

دوره آغازین تاریخ آشور ویرایش

شاهانی که در خیمه زندگی می‌کردند

نام دوران پادشاهی
تودیا حدود ٢۵٠٠ (پیش از میلاد)
یَنکی نامشخص
شَلَمو نامشخص
هَرهَرو نامشخص
ایم-سو نامشخص
هَرسو نامشخص
دیدَنو نامشخص
زو-اَبو نامشخص
نو-اَبو نامشخص
اَبَزو نامشخص
بِلو نامشخص
اَزَرَه نامشخص
اوشپی-یَه حدود ٢٠٢٠ (پیش از میلاد)

شاهانی که نیاکان آشوریان بودند

نام پادشاه پیشین دوران پادشاهی
اَپی-شَل پسر اوشپی-یَه نامشخص
هَله پسر اَپی-شَل نامشخص
سَمَنی پسر هَله نامشخص
هَیَنی پسر سَمَنی نامشخص
ایلو-مِر پسر هَیَنی نامشخص
یَک-مِسی پسر ایلو-مِر نامشخص
یَک-مِنی پسر یَک-مِسی نامشخص
یَز-کور-اِل پسر یَک-مِنی نامشخص
ایلا-کَبکَبَه پسر یَز-کور-اِل نامشخص
اَمینو پسر ایلا-کَبکَبَه نامشخص
سولیلی پسر اَمینو نامشخص

شاهانی که سرخاندان آنان مشخص نیست

نام دوران پادشاهی
کیک-کیا ٢٠٠٠ - ١٩٨۵ (پیش از میلاد)
آکیا ١٩٨۵ - ١٩٧٠ (پیش از میلاد)
پوزور-آشور یکم ١٩٧٠ - ١٩۶٠ (پیش از میلاد)
شَلیم-آهه ١٩۶٠ - ١٩۴۵ (پیش از میلاد)
ایلو-شوما ١٩۴۵ - ١٩٠۶ (پیش از میلاد)

ایلو-شوما نخستین شاه آشور است که درباره او چیزهایی می‌دانیم، و واپسین شاه دوره آغازین تاریخ آشور می‌باشد. او به سرزمین‌های سومریان یورش برد و خود او مدعی است که برای اور و نیپور که دست کم در ظاهر فرمانگزار گونگونوم شاه لارسا (١٩٣٢ - ١٩٠۵ پیش از میلاد) بودند آزادی به ارمغان آورده است. دستاورد ايلو-شوما هر چه بوده، اين اندازه پیداست که نتیجه دیرپایی نداشته است.

با درگذشت ایلو-شوما، دوره آغازین تاریخ آشور به سر می‌رسد، و دوره پادشاهی کهن، آغاز می‌گردد.

آشور کهن (قدیم)ویرایش

نام دوران پادشاهی
ایلو-شوما ١٩۴۵ - ١٩٠۶ (پیش از میلاد)
اریشوم یکم (شروع پادشاهی کهن آشور) ١٩٠۶ - ١٨۶٧ (پیش از میلاد)
ایکونوم، شاه آشور ١٨۶٧ - ١٨۶٠ (پیش از میلاد)
سارگون یکم آشور ۱٨۶٠ - ١٨۵٠ (پیش از میلاد)
پوزور-آشور دوم ١٨۵٠ - ١٨٣٠ (پیش از میلاد)

آشور میانهویرایش

نام نام پدر دوران پادشاهی
اِریبا-اَدَد یکم آشور-بِل-نینِشو ؟ - ١٣۶۵ یا ١٣۵٣ پیش از میلاد
آشوراوبالیت یکم اِریبا-اَدَد یکم ۱۳۶۵-۱۳۳۰ (پیش از میلاد) یا
۱۳۵۳-۱۳۱۸ (پیش از میلاد)
اِنلیل-نیراری آشوراوبالیت یکم ١٣٢٨ - ١٣١٨ پیش از میلاد
آریک-دَن-ایلی اِنلیل-نیراری ١٣١٨ - ١٣٠٨ پیش از میلاد
اددنراری یکم آریک-دَن-ایلی ١٣٠٨ - ١٢۶٣ پیش از میلاد
شلمنسر یکم اددنراری یکم ۱۲۶۳ - ۱۲۳۳ پیش از میلاد
توکولتی‌نینورتای یکم شلمنسر یکم ١٢٣٣ - ١٢٠٧ پیش از میلاد
آشور-نَدین-پال توکولتی‌نینورتای یکم ١٢٠٧ -؟ پیش از میلاد
آشور-نیناری سوّم نوه توکولتی‌نینورتای یکم ؟ - ١١٩٧ پیش از میلاد
اِنلیل-کودوری-اوسور توکولتی‌نینورتای یکم ١١٩٧ - ١١٩٢ پیش از میلاد
نینورتا-پال-اِکور پسر ایلیا-ای-هَددَه و از نوادگان اِریبا-اَدَد یکم ١١٩٢ - ١١٨٠ پیش از میلاد
آشوردان یکم نینورتا-پال-اِکور ١١٧٩ - ١١٣۴ پیش از میلاد
نینورتا-توکولتی-آشور آشوردان یکم ١١٣۴ - ١١٣٣ پیش از میلاد
موتاکّیل-نوسکو آشوردان یکم ؟ - ١١٣٣ پیش از میلاد
آشور-رش-ایشی یکم موتاکّیل-نوسکو ١١٣٢ - ١١١۶ پیش از میلاد
تیگلت پیلسر یکم آشور-رش-ایشی یکم ١١١۵ - ١٠٧٧ پیش از میلاد

دوره تاریکیویرایش

نام نام پدر دوران پادشاهی
اَشَرید-پال-اِکور تیگلت پیلسر یکم ١٠٧۶ - ١٠٧۴ پیش از میلاد
آشور-بعل-کالا تیگلت پیلسر یکم ١٠٧۴ - ١٠۵۶ پیش از میلاد
اِریبا-اَدَد دوّم آشور-بعل-کالا ١٠۵۶ - ١٠۵۴ پیش از میلاد
شَمشی-اَدَد چهارم تیگلت پیلسر یکم ١٠۵۴ - ١٠۴٠ پیش از میلاد
آشور-ناصیر-پال یکم شَمشی-اَدَد چهارم ١٠۴٠ - ١٠٣٢ پیش از میلاد
شلمنسر دوم (شولَنو-اَشَرِدو) آشور-ناصیر-پال یکم ١٠٣١ - ١٠١٩ پیش از میلاد
آشور-نیراری چهارم شلمنسر دوم ١٠١٩ - ١٠١٣ پیش از میلاد
آشور-رَبی دوّم به ظاهر فرزند آشور-ناصیر-پال یکم بود. او یکی از پادشاهان آشور است که سلطنت طولانی ای داشت؛ ۴١ سال ١٠١٣ - ٩٧٢ پیش از میلاد
آشور-رِش-ایشی دوم ؟ ٩٧٢ - ٩۶٧ پیش از میلاد
تیگلت پیلسر دوم آشور-رِش-ایشی ٩۶٧ - ٩٣۵ پیش از میلاد
آشوردان دوم تیگلت پیلسر دوم ٩٣۵ - ٩١٢ پیش از میلاد

آشور نوویرایش

 
امپراتوری آشور نو در اوج قدرت و عظمت
نام دوران پادشاهی
آداد-نراری دوم ۹۱۱ - ۸۹۰ (پیش از میلاد)
توکولتی-نینورت ی دوم ۸۸۹ - ۸۸۴ (پیش از میلاد)
آشور-ناصیر-پال دوم ۸۸۳ - ۸۵۹ (پیش از میلاد)
شلمنسر سوم ۸۵۸ - ۸۲۳ (پیش از میلاد)
شمشی-آداد پنجم ۸۲۴ - ۸۱۱ (پیش از میلاد)
آداد-نراری سوم ۸۱۱ - ۷۸۳ (پیش از میلاد)
شلمنسر چهارم ۷۸۲ - ۷۷۳ (پیش از میلاد)
آشور-دان سوم ۷۷۳ - ۷۵۵ (پیش از میلاد)
آشور-نراری پنجم ۷۵۵ - ۷۴۵ (پیش از میلاد)
تیگلات-پیلسر سوم ۷۴۵ - ۷۲۷ (پیش از میلاد)
شلمنسر پنجم ۷۲۶ - ۷۲۲ (پیش از میلاد)
سارگون دوم ۷۲۱ - ۷۰۵ (پیش از میلاد)
سناخریب ۷۰۴ - ۶۸۱ (پیش از میلاد)
اسرحدون ۶۸۱ - ۶۶۹ (پیش از میلاد)
آشور بانی‌پال ۶۶۹ - ۶۳۱/۶۲۷ (پیش از میلاد)
آشور-اتیل-ایلنی ؟ - ؟
سین-شومو-لیشیر ؟ - ؟
سین-شر-ایشکون ؟ - ۶۱۲ (پیش از میلاد)
آشور-اوبلیت دوم ۶۱۲ - ۶۰۹ (پیش از میلاد)

منابعویرایش