فهرست پادشاهان آشور

دوره آغازین تاریخ آشور ویرایش

شاهانی که در خیمه زندگی می کردند

نام دوران پادشاهی
تودیا حدود ٢۵٠٠ (پیش از میلاد)
یَنکی نامشخص
شَلَمو نامشخص
هَرهَرو نامشخص
ایم-سو نامشخص
هَرسو نامشخص
دیدَنو نامشخص
زو-اَبو نامشخص
نو-اَبو نامشخص
اَبَزو نامشخص
بِلو نامشخص
اَزَرَه نامشخص
اوشپی-یَه حدود ٢٠٢٠ (پیش از میلاد)

شاهانی که نیاکان آشوریان بودند

نام پادشاه پیشین دوران پادشاهی
اَپی-شَل پسر اوشپی-یَه نامشخص
هَله پسر اَپی-شَل نامشخص
سَمَنی پسر هَله نامشخص
هَیَنی پسر سَمَنی نامشخص
ایلو-مِر پسر هَیَنی نامشخص
یَک-مِسی پسر ایلو-مِر نامشخص
یَک-مِنی پسر یَک-مِسی نامشخص
یَز-کور-اِل پسر یَک-مِنی نامشخص
ایلا-کَبکَبَه پسر یَز-کور-اِل نامشخص
اَمینو پسر ایلا-کَبکَبَه نامشخص
سولیلی پسر اَمینو نامشخص

شاهانی که سرخاندان آنان مشخص نیست

نام دوران پادشاهی
کیک-کیا ٢٠٠٠ - ١٩٨۵ (پیش از میلاد)
آکیا ١٩٨۵ - ١٩٧٠ (پیش از میلاد)
پوزور-آشور یکم ١٩٧٠ - ١٩۶٠ (پیش از میلاد)
شَلیم-آهه ١٩۶٠ - ١٩۴۵ (پیش از میلاد)
ایلو-شوما ١٩۴۵ - ١٩٠۶ (پیش از میلاد)

ایلو-شوما نخستین شاه آشور است که درباره او چیزهایی می دانیم، و واپسین شاه دوره آغازین تاریخ آشور می باشد. او به سرزمين هاي سومریان يورش برد و خود او مدعی است که برای اور و نيپّور که دست کم در ظاهر فرمانگزار گونگونوم شاه لارسا (١٩٣٢ - ١٩٠۵ پیش از میلاد) بودند آزادی به ارمغان آورده است. دست آورد ايلو-شوما هر چه بوده، اين اندازه پيداست که نتيجه ديرپايی نداشته است.

با درگذشت ایلو-شوما ، دوره آغازین تاریخ آشور به سر می رسد، و دوره پادشاهی کهن، آغاز می گردد.

آشور قدیم (کهن)ویرایش

نام دوران پادشاهی
ایلو-شوما ١٩۴۵ - ١٩٠۶ (پیش از میلاد)
اریشوم یکم (شروع پادشاهی کهن آشور) ١٩٠۶ - ١٨۶٧ (پیش از میلاد)
ایکونوم ١٨۶٧ - ١٨۶٠ (پیش از میلاد)
سارگون یکم آشور ۱٨۶٠ - ١٨۵٠ (پیش از میلاد)
پوزور-آشور دوم ١٨۵٠ - ١٨٣٠ (پیش از میلاد)

آشور میانهویرایش

نام نام پدر دوران پادشاهی
اِریبا-اَدَد یکم آشور-بِل-نینِشو ؟ - ١٣۶۵ یا ١٣۵٣ پیش از میلاد
آشوراوبالیت یکم اِریبا-اَدَد یکم ۱۳۶۵-۱۳۳۰ (پیش از میلاد) یا
۱۳۵۳-۱۳۱۸ (پیش از میلاد)
اِنلیل-نیراری آشوراوبالیت یکم ١٣٢٨ - ١٣١٨ پیش از میلاد
آریک-دَن-ایلی اِنلیل-نیراری ١٣١٨ - ١٣٠٨ پیش از میلاد
اددنراری یکم آریک-دَن-ایلی ١٣٠٨ - ١٢۶٣ پیش از میلاد
شلمنسر یکم اددنراری یکم ۱۲۶۳ - ۱۲۳۳ پیش از میلاد
توکولتی‌نینورتای یکم شلمنسر یکم ١٢٣٣ - ١٢٠٧ پیش از میلاد
آشور-نَدین-پال '''توکولتی‌نینورتای یکم''' ١٢٠٧ -؟ پیش از میلاد
آشور-نیناری سوّم نوه '''توکولتی‌نینورتای یکم''' ؟ - ١١٩٧ پیش از میلاد
اِنلیل-کودوری-اوسور '''توکولتی‌نینورتای یکم''' ١١٩٧ - ١١٩٢ پیش از میلاد
نینورتا-پال-اِکور پسر ایلیا-ای-هَددَه و از نوادگان اِریبا-اَدَد یکم ١١٩٢ - ١١٨٠ پیش از میلاد
آشوردان یکم نینورتا-پال-اِکور ١١٧٩ - ١١٣۴ پیش از میلاد
نینورتا-توکولتی-آشور آشوردان یکم ١١٣۴ - ١١٣٣ پیش از میلاد
موتاکّیل-نوسکو آشوردان یکم ؟ - ١١٣٣ پیش از میلاد
آشور-رش-ایشی یکم موتاکّیل-نوسکو ١١٣٢ - ١١١۶ پیش از میلاد
تیگلت پیلسر یکم آشور-رش-ایشی یکم ١١١۵ - ١٠٧٧ پیش از میلاد
==دوره تاریکی==
نام نام پدر دوران پادشاهی
اَشَرید-پال-اِکور تیگلت پیلسر یکم ١٠٧۶ - ١٠٧۴ پیش از میلاد
آشور-بعل-کالا تیگلت پیلسر یکم ١٠٧۴ - ١٠۵۶ پیش از میلاد
اِریبا-اَدَد دوّم آشور-بعل-کالا ١٠۵۶ - ١٠۵۴ پیش از میلاد
شَمشی-اَدَد چهارم تیگلت پیلسر یکم ١٠۵۴ - ١٠۴٠ پیش از میلاد
آشور-ناصیر-پال یکم شَمشی-اَدَد چهارم ١٠۴٠ - ١٠٣٢ پیش از میلاد
شلمنسر دوم (شولَنو-اَشَرِدو) آشور-ناصیر-پال یکم ١٠٣١ - ١٠١٩ پیش از میلاد
آشور-نیراری چهارم شلمنسر دوم ١٠١٩ - ١٠١٣ پیش از میلاد
آشور-رَبی دوّم به ظاهر فرزند آشور-ناصیر-پال یکم بود. او یکی از پادشاهان آشور است که سلطنت طولانی ای داشت؛ ۴١ سال ١٠١٣ - ٩٧٢ پیش از میلاد
آشور-رِش-ایشی دوم ؟ ٩٧٢ - ٩۶٧ پیش از میلاد
تیگلت پیلسر دوم آشور-رِش-ایشی ٩۶٧ - ٩٣۵ پیش از میلاد
آشوردان دوم تیگلت پیلسر دوم ٩٣۵ - ٩١٢ پیش از میلاد

آشور نوویرایش

 
امپراتوری آشور نو در اوج قدرت و عظمت
نام دوران پادشاهی
آشور-دان دوم ۹۳۵ - ۹۱۲ (پیش از میلاد)
آداد-نراری دوم ۹۱۱ - ۸۹۰ (پیش از میلاد)
توکولتی-نینورت ی دوم ۸۸۹ - ۸۸۴ (پیش از میلاد)
آشور-ناصیر-پال دوم ۸۸۳ - ۸۵۹ (پیش از میلاد)
شلمنسر سوم ۸۵۸ - ۸۲۳ (پیش از میلاد)
شمشی-آداد پنجم ۸۲۴ - ۸۱۱ (پیش از میلاد)
آداد-نراری سوم ۸۱۱ - ۷۸۳ (پیش از میلاد)
شلمنسر چهارم ۷۸۲ - ۷۷۳ (پیش از میلاد)
آشور-دان سوم ۷۷۳ - ۷۵۵ (پیش از میلاد)
آشور-نراری پنجم ۷۵۵ - ۷۴۵ (پیش از میلاد)
تیگلات-پیلسر سوم ۷۴۵ - ۷۲۷ (پیش از میلاد)
شلمنسر پنجم ۷۲۶ - ۷۲۲ (پیش از میلاد)
سارگون دوم ۷۲۱ - ۷۰۵ (پیش از میلاد)
سناخریب ۷۰۴ - ۶۸۱ (پیش از میلاد)
اسرحدون ۶۸۱ - ۶۶۹ (پیش از میلاد)
آشور بانی‌پال ۶۶۹ - ۶۳۱/۶۲۷ (پیش از میلاد)
آشور-اتیل-ایلنی ؟ - ؟
سین-شومو-لیشیر ؟ - ؟
سین-شر-ایشکون ؟ - ۶۱۲ (پیش از میلاد)
آشور-اوبلیت دوم ۶۱۲ - ۶۰۹ (پیش از میلاد)

منابعویرایش