فهرست پررفت‌وآمدترین فرودگاه‌های کره جنوبی بر پایه جابه‌جایی مسافر

این مقاله شامل فهرست پررفت‌وآمدترین فرودگاه‌های کره جنوبی برپایه جابه‌جایی مسافر است.

آمار ۲۰۱۲ویرایش

ردیف نام فرودگاه شهر مسافران
۱. فرودگاه بین‌المللی اینچن اینچئون ۳۸٬۹۷۰٬۸۶۴
۲. فرودگاه بین‌المللی گیمپو سئول ۱۹٬۴۲۹٬۲۲۴
۳. فرودگاه بین‌المللی ججو ججو (شهر) ۱۸٬۴۴۳٬۰۴۷
۴. فرودگاه بین‌المللی گیمهی بوسان ۹٬۱۹۶٬۰۹۰
۵. فرودگاه گوانگجو گوانگجو ۱٬۳۸۰٬۰۷۱
۶. فرودگاه بین‌المللی چئونگ‌جو چئونگ‌جو ۱٬۳۰۸٬۹۹۴
۷. فرودگاه بین‌المللی دائجو دائجو ۱٬۱۱۰٬۲۹۰
۸. فرودگاه یئوسو یئوسو ۶۳۲٬۱۳۱
۹. فرودگاه اولسان اولسان ۵۱۹٬۸۴۹
۱۰. فرودگاه پوهانگ پوهانگ ۲۶۲٬۱۹۸
۱۱. فرودگاه گانسان گانسان ۱۶۱٬۰۰۹
۱۲. فرودگاه ساچئون ساچئون ۱۳۸٬۱۹۵
۱۳. فرودگاه بین‌المللی موان Muan ۹۶٬۱۶۶
۱۴. فرودگاه ونجو ونجو ۸۲٬۷۵۹
۱۵. فرودگاه بین‌المللی یانگ‌یانگ Yangyang ۲۳٬۳۵۴

آمار ۲۰۱۱ویرایش

ردیف نام فرودگاه شهر مسافران
۱. فرودگاه بین‌المللی اینچن اینچئون ۳۵٬۰۶۲٬۳۶۶
۲. فرودگاه بین‌المللی گیمپو سئول ۱۸٬۵۱۳٬۹۲۷
۳. فرودگاه بین‌المللی ججو ججو (شهر) ۱۷٬۲۰۱٬۸۷۸
۴. فرودگاه بین‌المللی گیمهی بوسان ۸٬۷۴۹٬۱۵۳
۵. فرودگاه گوانگجو گوانگجو ۱٬۳۷۵٬۸۳۹
۶. فرودگاه بین‌المللی چئونگ‌جو چئونگ‌جو ۱٬۳۳۷٬۷۹۱
۷. فرودگاه بین‌المللی دائجو دائجو ۱٬۱۷۸٬۲۱۲
۸. فرودگاه یئوسو یئوسو ۶۲۷٬۳۵۰
۹. فرودگاه اولسان اولسان ۵۹۴٬۹۳۲
۱۰. فرودگاه پوهانگ پوهانگ ۲۶۰٬۰۵۰
۱۱. فرودگاه گانسان گانسان ۱۷۲٬۳۲۷
۱۲. فرودگاه ساچئون ساچئون ۱۴۳٬۴۸۳
۱۳. فرودگاه بین‌المللی موان Muan ۹۱٬۱۳۳
۱۴. فرودگاه ونجو ونجو ۷۲٬۲۲۶
۱۵. فرودگاه بین‌المللی یانگ‌یانگ Yangyang ۵٬۷۴۹

آمار ۲۰۱۰ویرایش

ردیف نام فرودگاه شهر مسافران
۱. فرودگاه بین‌المللی اینچن اینچئون ۳۳٬۴۷۸٬۹۲۵
۲. فرودگاه بین‌المللی گیمپو سئول ۱۷٬۵۶۵٬۹۰۱
۳. فرودگاه بین‌المللی ججو ججو (شهر) ۱۵٬۷۲۴٬۳۶۰
۴. فرودگاه بین‌المللی گیمهی بوسان ۸٬۱۶۰٬۵۴۶
۵. فرودگاه گوانگجو گوانگجو ۱٬۳۴۸٬۸۴۷
۶. فرودگاه بین‌المللی چئونگ‌جو چئونگ‌جو ۱٬۲۹۶٬۸۴۲
۷. فرودگاه بین‌المللی دائجو دائجو ۱٬۱۴۸٬۹۵۳
۸. فرودگاه اولسان اولسان ۹۸۰٬۸۸۷
۹. فرودگاه یئوسو یئوسو ۶۵۷٬۰۳۷
۱۰. فرودگاه پوهانگ پوهانگ ۳۲۳٬۶۵۲
۱۱. فرودگاه گانسان گانسان ۱۷۴٬۶۳۸
۱۲. فرودگاه ساچئون ساچئون ۱۶۰٬۷۰۴
۱۳. فرودگاه بین‌المللی موان Muan ۱۰۰٬۰۲۱
۱۴. فرودگاه ونجو ونجو ۷۰٬۵۲۲
۱۵. فرودگاه بین‌المللی یانگ‌یانگ Yangyang ۸٬۹۳۰

آمار ۲۰۰۹ویرایش

ردیف نام فرودگاه شهر مسافران
۱. فرودگاه بین‌المللی اینچن اینچئون ۲۸٬۵۴۹٬۷۷۰
۲. فرودگاه بین‌المللی گیمپو سئول ۱۵٬۳۶۹٬۹۴۴
۳. فرودگاه بین‌المللی ججو ججو (شهر) ۱۳٬۶۴۳٬۳۶۶
۴. فرودگاه بین‌المللی گیمهی بوسان ۶٬۸۷۰٬۱۵۷
۵. فرودگاه گوانگجو گوانگجو ۱٬۳۶۳٬۱۲۲
۶. فرودگاه بین‌المللی دائجو دائجو ۱٬۰۲۶٬۲۰۳
۷. فرودگاه بین‌المللی چئونگ‌جو چئونگ‌جو ۱٬۰۲۳٬۵۳۲
۸. فرودگاه اولسان اولسان ۱٬۰۱۳٬۱۳۷
۹. فرودگاه یئوسو یئوسو ۶۱۳٬۲۳۳
۱۰. فرودگاه پوهانگ پوهانگ ۳۰۴٬۳۷۲
۱۱. فرودگاه ساچئون ساچئون ۱۸۷٬۹۶۹
۱۲. فرودگاه گانسان گانسان ۱۵۶٬۴۰۲
۱۳. فرودگاه ونجو ونجو ۷۴٬۲۰۱
۱۴. فرودگاه بین‌المللی موان Muan ۵۷٬۷۱۶
- فرودگاه بین‌المللی یانگ‌یانگ Yangyang closed

آمار ۲۰۰۸ویرایش

ردیف نام فرودگاه شهر مسافران
۱. فرودگاه بین‌المللی اینچن اینچئون ۲۹٬۹۷۳٬۵۲۲
۲. فرودگاه بین‌المللی گیمپو سئول ۱۴٬۲۶۴٬۶۹۳
۳. فرودگاه بین‌المللی ججو ججو (شهر) ۱۲٬۴۴۸٬۰۸۴
۴. فرودگاه بین‌المللی گیمهی بوسان ۷٬۲۰۲٬۱۱۷
۵. فرودگاه گوانگجو گوانگجو ۱٬۳۸۰٬۶۳۶
۶. فرودگاه اولسان اولسان ۱٬۱۳۰٬۶۳۴
۷. فرودگاه بین‌المللی دائجو دائجو ۱٬۰۷۹٬۰۱۱
۸. فرودگاه بین‌المللی چئونگ‌جو چئونگ‌جو ۱٬۰۴۲٬۵۱۲
۹. فرودگاه یئوسو یئوسو ۶۴۱٬۶۹۰
۱۰. فرودگاه پوهانگ پوهانگ ۲۶۷٬۶۸۶
۱۱. فرودگاه ساچئون ساچئون ۲۰۴٬۳۵۹
۱۲. فرودگاه بین‌المللی موان Muan ۱۳۰٬۰۱۴
۱۳. فرودگاه گانسان گانسان ۹۹٬۶۶۹
۱۴. فرودگاه ونجو ونجو ۷۸٬۷۵۴
۱۵. فرودگاه بین‌المللی یانگ‌یانگ Yangyang ۹٬۳۱۲

آمار ۲۰۰۷ویرایش

ردیف نام فرودگاه شهر مسافران
۱. فرودگاه بین‌المللی اینچن اینچئون ۳۱٬۲۲۷٬۸۹۷
۲. فرودگاه بین‌المللی گیمپو سئول ۱۳٬۸۱۱٬۰۰۴
۳. فرودگاه بین‌المللی ججو ججو (شهر) ۱۲٬۲۹۶٬۴۲۶
۴. فرودگاه بین‌المللی گیمهی بوسان ۷٬۴۰۳٬۲۶۲
۵. فرودگاه گوانگجو گوانگجو ۱٬۵۳۹٬۱۸۷
۶. فرودگاه اولسان اولسان ۱٬۲۰۷٬۷۴۰
۷. فرودگاه بین‌المللی دائجو دائجو ۱٬۱۷۷٬۴۹۰
۸. فرودگاه بین‌المللی چئونگ‌جو چئونگ‌جو ۱٬۰۳۲٬۴۸۴
۹. فرودگاه یئوسو یئوسو ۶۵۶٬۰۲۲
۱۰. فرودگاه پوهانگ پوهانگ ۲۹۷٬۷۰۲
۱۱. فرودگاه ساچئون ساچئون ۲۱۴٬۲۱۴
۱۲. فرودگاه گانسان گانسان ۱۳۳٬۲۴۲
۱۳. فرودگاه ونجو ونجو ۷۹٬۱۰۲
۱۴. فرودگاه بین‌المللی یانگ‌یانگ Yangyang ۳۵٬۳۰۰
۱۵. فرودگاه بین‌المللی موان Muan ۱۵٬۲۲۳
۱۶. فرودگاه موکپو موکپو ۱۳٬۷۶۱

آمار ۲۰۰۶ویرایش

ردیف نام فرودگاه شهر مسافران
۱. فرودگاه بین‌المللی اینچن اینچئون ۲۸٬۱۹۱٬۱۱۶
۲. فرودگاه بین‌المللی گیمپو سئول ۱۳٬۷۶۶٬۵۲۳
۳. فرودگاه بین‌المللی ججو ججو (شهر) ۱۲٬۱۰۹٬۸۳۶
۴. فرودگاه بین‌المللی گیمهی بوسان ۷٬۰۷۱٬۰۳۷
۵. فرودگاه گوانگجو گوانگجو ۱٬۶۲۹٬۷۸۷
۶. فرودگاه اولسان اولسان ۱٬۲۰۰٬۰۷۲
۷. فرودگاه بین‌المللی دائجو دائجو ۱٬۱۹۴٬۱۵۰
۸. فرودگاه بین‌المللی چئونگ‌جو چئونگ‌جو ۹۹۹٬۵۶۳
۹. فرودگاه یئوسو یئوسو ۶۰۱٬۵۹۹
۱۰. فرودگاه پوهانگ پوهانگ ۳۴۷٬۱۸۰
۱۱. فرودگاه ساچئون ساچئون ۲۲۴٬۷۹۲
۱۲. فرودگاه گانسان گانسان ۱۵۵٬۲۰۷
۱۳. فرودگاه ونجو ونجو ۸۰٬۳۶۱
۱۴. فرودگاه بین‌المللی یانگ‌یانگ Yangyang ۵۱٬۵۴۷
۱۵. فرودگاه موکپو موکپو ۱۶٬۹۰۹

آمار ۲۰۰۵ویرایش

ردیف نام فرودگاه شهر مسافران
۱. فرودگاه بین‌المللی اینچن اینچئون ۲۶٬۰۵۱٬۴۶۶
۲. فرودگاه بین‌المللی گیمپو سئول ۱۳٬۴۴۸٬۱۵۲
۳. فرودگاه بین‌المللی ججو ججو (شهر) ۱۱٬۳۵۴٬۹۲۵
۴. فرودگاه بین‌المللی گیمهی بوسان ۷٬۰۴۵٬۸۰۶
۵. فرودگاه گوانگجو گوانگجو ۱٬۶۴۲٬۱۲۹
۶. فرودگاه بین‌المللی دائجو دائجو ۱٬۲۳۶٬۴۴۶
۷. فرودگاه اولسان اولسان ۱٬۲۲۲٬۱۱۰
۸. فرودگاه بین‌المللی چئونگ‌جو چئونگ‌جو ۸۵۷٬۲۶۹
۹. فرودگاه یئوسو یئوسو ۶۱۸٬۲۱۷
۱۰. فرودگاه پوهانگ پوهانگ ۴۶۴٬۶۵۳
۱۱. فرودگاه ساچئون ساچئون ۳۱۵٬۹۵۲
۱۲. فرودگاه گانسان گانسان ۱۶۳٬۷۷۹
۱۳. فرودگاه ونجو ونجو ۷۵٬۵۱۴
۱۴. فرودگاه بین‌المللی یانگ‌یانگ Yangyang ۶۰٬۶۹۰
۱۵. فرودگاه موکپو موکپو ۱۸٬۵۸۲

آمار ۲۰۰۴ویرایش

ردیف نام فرودگاه شهر مسافران
۱. فرودگاه بین‌المللی اینچن اینچئون ۲۴٬۰۸۴٬۰۷۲
۲. فرودگاه بین‌المللی گیمپو سئول ۱۴٬۸۴۱٬۹۵۳
۳. فرودگاه بین‌المللی ججو ججو (شهر) ۱۱٬۱۰۴٬۳۴۱
۴. فرودگاه بین‌المللی گیمهی بوسان ۷٬۶۷۴٬۱۵۳
۵. فرودگاه گوانگجو گوانگجو ۱٬۸۷۹٬۹۶۸
۶. فرودگاه بین‌المللی دائجو دائجو ۱٬۵۶۷٬۶۷۸
۷. فرودگاه اولسان اولسان ۱٬۳۸۰٬۷۸۸
۸. فرودگاه بین‌المللی چئونگ‌جو چئونگ‌جو ۸۲۱٬۲۵۹
۹. فرودگاه پوهانگ پوهانگ ۶۵۹٬۹۸۸
۱۰. فرودگاه یئوسو یئوسو ۵۰۴٬۳۵۳
۱۱. فرودگاه ساچئون ساچئون ۴۴۷٬۲۳۱
۱۲. فرودگاه گانسان گانسان ۱۳۲٬۴۴۶
۱۳. فرودگاه بین‌المللی یانگ‌یانگ Yangyang ۱۱۴٬۳۴۲
۱۴. فرودگاه ونجو ونجو ۹۵٬۴۲۲
۱۵. فرودگاه موکپو موکپو ۴۲٬۱۱۹

آمار ۲۰۰۳ویرایش

ردیف نام فرودگاه شهر مسافران
۱. فرودگاه بین‌المللی اینچن اینچئون ۱۹٬۷۸۹٬۸۷۴
۲. فرودگاه بین‌المللی گیمپو سئول ۱۶٬۸۸۰٬۶۴۱
۳. فرودگاه بین‌المللی ججو ججو (شهر) ۱۰٬۸۰۲٬۹۸۹
۴. فرودگاه بین‌المللی گیمهی بوسان ۸٬۷۸۲٬۸۳۵
۵. فرودگاه بین‌المللی دائجو دائجو ۲٬۲۲۸٬۵۵۰
۶. فرودگاه گوانگجو گوانگجو ۲٬۰۸۱٬۰۳۱
۷. فرودگاه اولسان اولسان ۱٬۳۹۵٬۳۲۶
۸. فرودگاه بین‌المللی چئونگ‌جو چئونگ‌جو ۷۶۱٬۱۴۸
۹. فرودگاه پوهانگ پوهانگ ۶۴۵٬۴۹۴
۱۰. فرودگاه ساچئون ساچئون ۵۱۸٬۱۱۵
۱۱. فرودگاه یئوسو یئوسو ۵۱۰٬۵۳۰
۱۲. فرودگاه بین‌المللی یانگ‌یانگ Yangyang ۱۹۴٬۵۳۹
۱۳. فرودگاه گانسان گانسان ۱۵۰٬۶۳۵
۱۴. فرودگاه موکپو موکپو ۱۱۷٬۶۶۱
۱۵. فرودگاه ونجو ونجو ۵۸٬۳۵۵
۱۶. Yecheon Air Base Yecheon ۱۹٬۰۴۳

آمار ۲۰۰۲ویرایش

ردیف نام فرودگاه شهر مسافران
۱. فرودگاه بین‌المللی اینچن اینچئون ۲۰٬۹۲۴٬۱۷۱
۲. فرودگاه بین‌المللی گیمپو سئول ۱۷٬۰۹۲٬۰۹۵
۳. فرودگاه بین‌المللی ججو ججو (شهر) ۹٬۹۳۹٬۷۰۰
۴. فرودگاه بین‌المللی گیمهی بوسان ۹٬۱۷۳٬۲۸۸
۵. فرودگاه بین‌المللی دائجو دائجو ۲٬۲۷۴٬۹۰۱
۶. فرودگاه گوانگجو گوانگجو ۲٬۱۲۹٬۵۲۱
۷. فرودگاه اولسان اولسان ۱٬۳۸۳٬۷۳۳
۸. فرودگاه پوهانگ پوهانگ ۷۰۴٬۴۶۷
۹. فرودگاه بین‌المللی چئونگ‌جو چئونگ‌جو ۶۳۴٬۰۶۶
۱۰. فرودگاه ساچئون ساچئون ۵۴۴٬۸۶۰
۱۱. فرودگاه یئوسو یئوسو ۵۴۴٬۰۴۴
۱۲. فرودگاه بین‌المللی یانگ‌یانگ Yangyang ۲۱۷٬۱۱۵
۱۳. فرودگاه موکپو موکپو ۱۷۴٬۲۸۱
۱۴. فرودگاه گانسان گانسان ۱۵۲٬۲۵۴
۱۵. پایگاه هوایی گنگنیونگ گانگ‌نئونگ ۶۷٬۳۵۵
۱۶. Yecheon Air Base Yecheon ۳۲٬۳۷۹
۱۷. فرودگاه ونجو ونجو ۲۹٬۶۲۱
۱۸. فرودگاه سوکچو Sokcho ۹٬۵۳۹

آمار ۲۰۰۱ویرایش

ردیف نام فرودگاه شهر مسافران
۱. فرودگاه بین‌المللی گیمپو اینچئون ۲۲٬۰۴۱٬۰۹۹
۲. فرودگاه بین‌المللی اینچن سئول ۱۴٬۵۴۲٬۲۹۰
۳. فرودگاه بین‌المللی ججو ججو (شهر) ۹٬۳۲۰٬۳۳۷
۴. فرودگاه بین‌المللی گیمهی بوسان ۹٬۱۶۸٬۰۸۹
۵. فرودگاه گوانگجو گوانگجو ۲٬۲۳۴٬۸۵۵
۶. فرودگاه بین‌المللی دائجو دائجو ۲٬۲۱۴٬۶۱۳
۷. فرودگاه اولسان اولسان ۱٬۳۸۷٬۵۷۴
۸. فرودگاه ساچئون ساچئون ۸۱۵٬۰۱۴
۹. فرودگاه پوهانگ پوهانگ ۷۷۴٬۰۲۹
۱۰. فرودگاه یئوسو یئوسو ۶۱۸٬۴۶۵
۱۱. فرودگاه بین‌المللی چئونگ‌جو چئونگ‌جو ۶۰۶٬۱۰۸
۱۲. پایگاه هوایی گنگنیونگ گانگ‌نئونگ ۴۰۹٬۶۸۳
۱۳. فرودگاه موکپو موکپو ۲۸۸٬۱۶۹
۱۴. فرودگاه گانسان گانسان ۲۴۴٬۵۷۳
۱۵. Yecheon Air Base Yecheon ۸۶٬۲۹۳
۱۶. فرودگاه سوکچو Sokcho ۷۶٬۱۶۷
۱۷. فرودگاه ونجو ونجو ۷۳٬۴۹۱

آمار ۲۰۰۰ویرایش

ردیف نام فرودگاه شهر مسافران
۱. فرودگاه بین‌المللی گیمپو سئول ۳۶٬۶۳۷٬۰۶۷
۲. فرودگاه بین‌المللی گیمهی بوسان ۹٬۳۵۸٬۱۵۲
۳. فرودگاه بین‌المللی ججو ججو (شهر) ۹٬۱۲۵٬۹۳۹
۴. فرودگاه گوانگجو گوانگجو ۲٬۳۸۱٬۵۵۱
۵. فرودگاه بین‌المللی دائجو دائجو ۲٬۲۴۱٬۳۱۰
۶. فرودگاه اولسان اولسان ۱٬۳۷۷٬۰۰۰
۷. فرودگاه ساچئون ساچئون ۸۸۰٬۴۹۲
۸. فرودگاه پوهانگ پوهانگ ۸۰۱٬۶۰۷
۹. فرودگاه یئوسو یئوسو ۶۶۹٬۳۸۵
۱۰. فرودگاه بین‌المللی چئونگ‌جو چئونگ‌جو ۵۲۸٬۷۲۶
۱۱. پایگاه هوایی گنگنیونگ گانگ‌نئونگ ۵۱۵٬۲۴۹
۱۲. فرودگاه موکپو موکپو ۳۳۷٬۶۶۷
۱۳. فرودگاه گانسان گانسان ۲۷۰٬۷۸۹
۱۴. فرودگاه سوکچو Sokcho ۱۳۴٬۱۸۵
۱۵. Yecheon Air Base Yecheon ۱۳۳٬۲۷۳
۱۶. فرودگاه ونجو ونجو ۸۴٬۴۰۳

آمار ۱۹۹۹ویرایش

ردیف نام فرودگاه شهر مسافران
۱. فرودگاه بین‌المللی گیمپو سئول ۳۳٬۲۸۴٬۰۷۹
۲. فرودگاه بین‌المللی گیمهی بوسان ۸٬۳۸۸٬۴۰۱
۳. فرودگاه بین‌المللی ججو ججو (شهر) ۸٬۲۴۲٬۱۳۴
۴. فرودگاه گوانگجو گوانگجو ۲٬۳۶۷٬۵۸۵
۵. فرودگاه بین‌المللی دائجو دائجو ۲٬۰۸۶٬۴۳۶
۶. فرودگاه اولسان اولسان ۱٬۲۸۵٬۵۹۱
۷. فرودگاه ساچئون ساچئون ۸۵۸٬۲۳۷
۸. فرودگاه پوهانگ پوهانگ ۷۸۹٬۹۷۳
۹. فرودگاه یئوسو یئوسو ۶۵۴٬۳۰۹
۱۰. پایگاه هوایی گنگنیونگ گانگ‌نئونگ ۵۶۴٬۶۶۹
۱۱. فرودگاه موکپو موکپو ۳۷۲٬۲۳۵
۱۲. فرودگاه بین‌المللی چئونگ‌جو چئونگ‌جو ۳۵۳٬۷۲۸
۱۳. فرودگاه گانسان گانسان ۲۵۸٬۰۰۵
۱۴. فرودگاه سوکچو Sokcho ۲۲۵٬۳۴۲
۱۵. Yecheon Air Base Yecheon ۱۶۹٬۶۱۵
۱۶. فرودگاه ونجو ونجو ۸۶٬۱۹۶

آمار ۱۹۹۸ویرایش

ردیف نام فرودگاه شهر مسافران
۱. فرودگاه بین‌المللی گیمپو سئول ۲۹٬۲۹۶٬۳۴۲
۲. فرودگاه بین‌المللی گیمهی بوسان ۷٬۶۰۰٬۳۲۹
۳. فرودگاه بین‌المللی ججو ججو (شهر) ۷٬۴۶۹٬۹۸۰
۴. فرودگاه گوانگجو گوانگجو ۲٬۱۷۱٬۷۸۳
۵. فرودگاه بین‌المللی دائجو دائجو ۱٬۷۹۹٬۵۳۱
۶. فرودگاه اولسان اولسان ۱٬۲۰۵٬۱۱۲
۷. فرودگاه پوهانگ پوهانگ ۷۸۴٬۹۸۳
۸. فرودگاه ساچئون ساچئون ۷۶۴٬۶۷۰
۹. فرودگاه یئوسو یئوسو ۶۸۴٬۲۸۹
۱۰. پایگاه هوایی گنگنیونگ گانگ‌نئونگ ۶۲۶٬۸۹۳
۱۱. فرودگاه موکپو موکپو ۳۷۷٬۱۳۹
۱۲. فرودگاه سوکچو Sokcho ۳۱۹٬۷۳۴
۱۳. فرودگاه بین‌المللی چئونگ‌جو چئونگ‌جو ۲۹۹٬۹۰۴
۱۴. فرودگاه گانسان گانسان ۲۸۷٬۹۵۰
۱۵. Yecheon Air Base Yecheon ۲۱۷٬۰۸۸
۱۶. فرودگاه ونجو ونجو ۸۷٬۲۷۸

آمار ۱۹۹۷ویرایش

ردیف نام فرودگاه شهر مسافران
۱. فرودگاه بین‌المللی گیمپو سئول ۳۶٬۴۸۹٬۲۱۴
۲. فرودگاه بین‌المللی گیمهی بوسان ۹٬۹۵۸٬۵۵۹
۳. فرودگاه بین‌المللی ججو ججو (شهر) ۹٬۸۱۹٬۱۲۹
۴. فرودگاه گوانگجو گوانگجو ۲٬۸۶۱٬۹۹۸
۵. فرودگاه بین‌المللی دائجو دائجو ۲٬۱۷۳٬۱۸۳
۶. فرودگاه اولسان اولسان ۱٬۶۹۱٬۲۷۹
۷. فرودگاه پوهانگ پوهانگ ۱٬۱۲۴٬۷۸۱
۸. فرودگاه یئوسو یئوسو ۹۸۱٬۶۶۱
۹. فرودگاه ساچئون ساچئون ۹۶۶٬۷۲۷
۱۰. پایگاه هوایی گنگنیونگ گانگ‌نئونگ ۹۰۰٬۴۴۸
۱۱. فرودگاه گانسان گانسان ۴۵۶٬۹۲۶
۱۲. فرودگاه سوکچو Sokcho ۴۳۷٬۱۵۷
۱۳. Yecheon Air Base Yecheon ۳۹۰٬۱۵۴
۱۴. فرودگاه بین‌المللی چئونگ‌جو چئونگ‌جو ۳۷۰٬۷۴۳
۱۵. فرودگاه موکپو موکپو ۲۹۸٬۴۹۶
۱۶. فرودگاه ونجو ونجو ۱۲۱٬۹۴۴

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش