فهرست پرچم‌های آلمان

در زیر فهرستی از پرچم‌های گذشته و امروز کشور آلمان آورده شده‌است.

پرچم‌های ملیویرایش

پرچم تاریخ بکارگیری توضیحات
  از ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۳ و از ۱۹۴۵ تاکنون پرچم ملی و غیرنظامی آلمان (به آلمانی: Bundes- und Handelsflagge) سه‌رنگه با نوارهای یکسان افقی سیاه، قرمز و زرد.
  ۱۹۵۰ - پرچم و نشان حکومتی (به آلمانی: Bundesdienstflagge). پرچم زمان جنگ (به آلمانی: Kriegsflagge) این پرچم ابتدا در سال‌های ۱۹۲۱ تا ۱۹۳۳ در جمهوری وایمار بکار گرفته شد. نشان نظامی امروزه که در مرکز پرچم قرار دارد از نشان آن دوران ساده‌تر است.
  پرچم ملی با نشان نظامی (به آلمانی: Bundesflagge mit Staatswappen)
  ۱۹۹۶ - پرچم آویزان (Bannerflagge)
  ۱۹۹۶ - پرچم دولتی آویزان

پرچم ریاست‌جمهوریویرایش

پرچم تاریخ بکارگیری توضیحات
  از ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۶ و از ۱۹۵۰ تاکنون پرچم رئیس‌جمهور آلمان از عناصر نشان نظامی در آن بکار گرفته شده و از نشان دوره ۱۹۲۶ تا ۱۹۳۳ ساده‌تر است.

پرچم‌های نظامی و حکومتیویرایش

پرچم تاریخ بکارگیری توضیحات
  ۱۹۵۶ - پرچم زمان جنگ و دریایی نیروی دریایی آلمان
  ۱۹۵۷ - پرچم فرمانده ارتش آلمان (Bundeswehr)
  ۱۹۶۴– پرچم رژه ارتش آلمان
  ۱۹۵۰–۱۹۴۴ پرچم منصب آلمان
  ۱۹۵۰–۱۹۹۴ پرچم وزیر
  ۱۹۵۰–۱۹۹۴ پرچم رئیس‌جمهور
  ۱۹۵۰–۱۹۹۴ پرچم منشی ایالتی

پرچم‌های ایالت‌های آلمانویرایش

پرچم‌های غیرنظامیویرایش

پرچم تاریخ بکارگیری توضیحات
  پرچم غیرنظامی بادن-وورتمبرگ
  پرچم غیرنظامی باواریا
  پرچم غیرنظامی باواریا
  پرچم غیرنظامی برلین
  پرچم غیرنظامی براندنبورگ
  پرچم غیرنظامی برمن
  پرچم غیرنظامی برمن
  پرچم غیرنظامی برمن
  پرچم غیرنظامی هامبورگ
  پرچم غیرنظامی هسن
  پرچم غیرنظامی نیدرزاکسن
  پرچم غیرنظامی مکلنبورگ-فورپومرن
  پرچم غیرنظامی نوردراین-وستفالن
  پرچم غیرنظامی راینلاند-فالتز
  پرچم غیرنظامی زارلاند
  پرچم غیرنظامی زاکسن
  پرچم غیرنظامی زاکسن-آنهالت
  پرچم غیرنظامی اشلسویگ-هولشتاین
  پرچم غیرنظامی تورینگن

پرچم خدمت ایالت‌هاویرایش

پرچم تاریخ بکارگیری توضیحات
  پرچم خدمت کوچک بادن-وورتمبرگ
  پرچم خدمت بزرگ بادن-وورتمبرگ
  پرچم خدمت باواریا
  پرچم خدمت باواریا
  ۱۹۵۴–۲۰۰۷ پرچم خدمت برلین
  پرچم خدمت براندنبورگ
  پرچم خدمت برمن
  پرچم خدمت برمن
  پرچم خدمت هامبورگ (آلمان)
  پرچم آدمیرالی هامبورگ (مورد استفاده در کشتی‌های هامبورگ)
  پرچم خدمت هسن
  پرچم خدمت خشکی‌های نیدرزاکسن
  پرچم خدمت دریایی نیدرزاکسن
  پرچم خدمت مکلنبورگ-فورپومرن
  پرچم خدمت نوردراین-وستفالن
  پرچم خدمت راینلاند-فالتز
  پرچم خدمت زارلاند
  پرچم خدمت زاکسن
  پرچم خدمت زاکسن-آنهالت
  پرچم خدمت اشلسویگ-هولشتاین
  پرچم خدمت تورینگن

پرچم‌های تاریخیویرایش

کنفدراسیون آلمان (۱۸۱۵–۱۸۶۶)ویرایش

پرچم تاریخ بکارگیری توضیحات
  ۱۸۴۸–۱۸۶۷ پرچم ایالت‌های جنوبی در دوره جنگ اتریش-پروس پرچم امپراتوری آلمان (۱۸۴۹)
  ۱۸۴۸–۱۸۵۲ پرچم جنگ (Seekriegsflagge)

کنفدراسیون آلمان شمالی (۱۸۶۶–۱۸۷۱)ویرایش

پرچم تاریخ بکارگیری توضیحات
  ۱۸۶۷–۱۸۷۱ پرچم ملی (National- und Handelsflagge)
  ۱۸۶۷–۱۸۷۱ پرچم جنگ (Kriegsflagge)
  ۱۸۶۷–۱۸۷۱ پرچم دریایی (Kriegsschiffgösch)

امپراتوری آلمان (۱۸۷۱–۱۹۱۸)ویرایش

پرچم تاریخ بکارگیری توضیحات
  ۱۸۷۱–۱۹۱۸ پرچم ملی (National- und Handelsflagge)
  ۱۸۹۶–۱۹۱۸ پرچم تجاری (Eisernes Kreuz)
  ۱۸۷۱–۱۸۹۲ پرچم نیروی دریایی پادشاهی آلمان (Kriegsflagge)
  ۱۸۹۲–۱۹۰۳ پرچم جنگی رایش (Kriegsflagge)
  ۱۹۰۳–۱۹۱۸ (۱۹۲۱) پرچم جنگی رایش
  ۱۸۷۱–۱۹۰۳ پرچم دریایی (Kriegsschiffsgösch)
  ۱۹۰۳–۱۹۱۸ (۱۹۲۱) پرچم دریایی

پرچم‌های خاندان پادشاهیویرایش

پرچم تاریخ بکارگیری توضیحات
  ۱۸۷۱ پرچم ویلهلم یکم، امپراتور آلمان
  ۱۸۷۱–۱۸۸۸ پرچم امپراتور آلمان
  ۱۸۸۸–۱۹۱۸ پرچم امپراتور آلمان
  ۱۸۷۱–۱۹۰۱ پرچم شهبانو آگوستا و شهبانو فردریک
  ۱۸۸۸–۱۹۱۸ پرچم شهبانو آگوستا ویکتوریا
  ۱۸۷۱–۱۸۸۸ پرچم شاهزاده ولیعهد
  ۱۸۸۸–۱۹۱۸ پرچم شاهزاده ولیعهد

پرچم جمهوری وایمار (۱۹۳۳–۱۹۱۹)ویرایش

پرچم تاریخ بکارگیری توضیحات
  ۱۹۱۹–۱۹۳۳ پرچم ملی
  ۱۹۲۱–۱۹۳۳ پرچم حکومتی
  ۱۹۱۹–۱۹۳۳ پرچم بازرگانی
  ۱۹۲۱–۱۹۳۳ پرچم بازرگانی به همراه صلیب آهنی
  ۱۹۲۱–۱۹۲۶ پرچم حکومتی
  ۱۹۲۶–۱۹۳۳ پرچم حکومتی
  ۱۹۱۹–۱۹۲۱ پرچم جنگی رایش (Reichskriegsflagge)
  ۱۹۲۱–۱۹۳۳ پرچم جنگی رایش
  ۱۹۲۱–۱۹۳۳ پرچم دریایی
  ۱۹۲۱–۱۹۲۶ پرچم رئیس جمهور
  ۱۹۲۶–۱۹۳۳ پرچم رئیس جمهور
  ۱۹۱۹–۱۹۲۱ پرچم رئیس جمهور
  ۱۹۱۹–۱۹۲۱ پرچم وزیر دفاع
  ۱۹۲۱–۱۹۳۳ Flag of Defence Minister
  ۱۹۲۴–۱۹۳۳ پرچم سازمان سیاسی پرچم سیاه، قرمز و طلایی رایش برای پشتیبانی از جمهوری وایمار در برابر گروه‌های کمونیست، سوشیال ملی و امپراتوری درست شد

رایش سوم (۱۹۳۳–۱۹۴۵)ویرایش

پرچم تاریخ بکارگیری توضیحات
پرچم‌های بکارگرفته شده در ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۵
  ۱۹۳۳–۱۹۳۵
۱۹۳۳–۱۹۳۵
۱۹۲۰–۱۹۴۵
پرچم ملی (Nationalflagge)
پرچم بازرگانی (Handelsflagge)
پرچم حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان (Parteiflagge)
  ۱۹۳۳–۱۹۳۵ پرچم ملی
پرچم بازرگانی
  ۱۹۳۳–۱۹۳۵ پرچم بازرگانی به همراه صلیب آهنی (Eisernes Kreuz)
  ۱۹۳۳–۱۹۳۵ پرچم جنگ رایش (Reichskriegsflagge) و پرچم دریایی
  ۱۹۳۳ پرچم خدمت ورماخت رایش (Reichsdienstflagge)
  ۱۹۳۳–۱۹۳۵ پرچم خدمت رایش
  ۱۹۳۳–۱۹۳۵ پرچم رئیس‌جمهور
  ۱۹۳۳–۱۹۳۵ پرچم وزیر دفاع
پرچم‌های بکارگرفته‌شده از ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵
  ۱۹۳۳–۱۹۴۵ پرچم ملی
پرچم دریایی (Gösch)
  ۱۹۲۰–۱۹۴۵ پرچم حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان
  ۱۹۳۳–۱۹۴۵ پرچم عمودی آلمان
  ۱۹۳۵–۱۹۴۵ پرچم بازرگانی به همراه صلیب آهنی
  ۱۹۳۵–۱۹۳۸ پرچم جنگی رایش
  ۱۹۳۸–۱۹۴۵ پرچم جنگی رایش
  ۱۹۳۵–۱۹۴۵ پرچم خدمت رایش
  ۱۹۳۵–۱۹۴۵ پرچم آدولف هیتلر
  ۱۹۳۵–۱۹۳۸ پرچم فرمانده ورماخت (منتصب از سوی وزیر دفاع)
  ۱۹۳۵–۱۹۴۵ پرچم اس‌اس
  ۱۹۳۶–۱۹۴۵ پرچم Ordnungspolizei یا OrPo، نیروهای پلیس دوران رایش سوم

نیروهای متحدین (۱۹۴۵–۱۹۴۹)ویرایش

پرچم تاریخ بکارگیری توضیحات
  ۱۹۴۶–۱۹۵۰ پرچم غیرنظامی (C-Doppelstander)

پرچم آلمان شرقی (۱۹۴۹–۱۹۹۰)ویرایش

پرچم تاریخ بکارگیری توضیحات
  ۱۹۴۹–۱۹۵۹ پرچم حکومتی
  ۱۹۵۹–۱۹۹۰ پرچم حکومتی (۱۹۵۹–۱۹۹۰)
پرچم بازرگانی (۱۹۷۳–۱۹۹۰)
  ۱۹۵۹–۱۹۷۳ پرچم بازرگانی
  ۱۹۵۵–۱۹۷۳ پرچم پست آلمان شرقی
  ۱۹۷۵–۱۹۹۰ پرچم پست آلمان شرقی
  ۱۹۵۵–۱۹۹۰ پرچم رئیس‌جمهور
  ۱۹۶۰–۱۹۹۰ پرچم رئیس انجمن ایالتی
  ۱۹۶۰–۱۹۹۰ پرچم ارتش خلق ملی (Nationale Volksarmee)
  ۱۹۶۰–۱۹۹۰ پرچم هنگ‌های ارتش خلق ملی
  ۱۹۶۰–۱۹۹۰ نشان نیروی دریایی (Seekriegsflagge)
  ۱۹۶۲–۱۹۹۰ پرچم قایق‌های نیروهای مرزی

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «List of German flags». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۱۵ بهمن ۱۳۹۱.