فهرست پرچم‌های عراق

فهرست پرچم‌های عراق در زیر آورده شده‌است:

پرچم‌های ملی و دولتیویرایش

پرچم تاریخ استفاده تناسب
  ۲۰۰۸ تا کنون پرچم غیر نظامی، دولتی و نشان ۲:۳

پرچم‌های تاریخیویرایش

پرچم تاریخ استفاده تناسب
  ۲۰۰۴—۲۰۰۸ پرچم ملی جمهوری عراق ۲:۳
  ۱۹۹۱—۲۰۰۴ پرچم ملی جمهوری عراق (دوران صدام حسین) ۲:۳
  ۱۹۶۳—۱۹۹۱ پرچم ملی جمهوری عراق ۲:۳
  ۱۹۵۹—۱۹۶۳ پرچم ملی جمهوری عراق ۱:۲
  ۱۹۵۸ فدراسیون عرب (اتحاد عراق و اردن) ۱:۲
  ۱۹۳۰-۱۹۵۸ پادشاهی عراق ۱:۲
  ۱۹۲۱—۱۹۵۸ عراق تحت قیمومیت بریتانیا (۱۹۲۱-۱۹۳۲)
پادشاهی عراق (۱۹۳۲-۱۹۵۸)
۱:۲

پرچم‌های پیشنهادیویرایش

پرچم تاریخ استفاده تناسب
  هرگز استفاده نشد پرچم پیشنهادی سال ۲۰۰۴ ۲:۳
  هرگز استفاده نشد طرح پیشنهادی اولیه در سال ۲۰۰۸ ۲:۳
  هرگز استفاده نشد طرح پیشنهادی دوم در سال ۲۰۰۸ ۲:۳

پرچم‌های اقلیمیویرایش

پرچم تاریخ استفاده تناسب
  کردستان عراق ۲:۳

منابعویرایش