فهرست پرچم حکومت‌های شیعه

این فهرست از پرچم استفاده شده توسط حکومت‌های مسلمانان شیعه است.

اصولاً در پرچم حکومت‌های شیعه از رنگ سبز که نماد اسلام است، بهره گرفته می‌شود که همچنین نماد پاکی و صلح است. از رنگ‌های دیگر می‌توان به سفید و قرمز اشاره کرد. گاهی از نماد نشان شیر و خورشید و شهادتین نیز استفاده شده‌است.

پرچم حکومت‌های شیعیانویرایش

پرچم مدت حکومت توضیح
  پرچم ادریسیان
  پرچم خلافت فاطمیان
  پرچم حکومت متوکلین یمن Mutawakkilite Kingdom of Yemen (۱۹۱۸–۱۹۲۳)
پرچم حکومت متوکلین یمن Mutawakkilite Kingdom of Yemen (۱۹۲۳–۱۹۲۷)
  پرچم حکومت متوکلین یمن Mutawakkilite Kingdom of Yemen (۱۹۲۷–۱۹۶۲)
  پرچم حکومت جبل العلويين زیرنظر استعمارگری فرانسه ۱۹۲۰–۱۹۳۶، Alawite Territory، Alawite State، and Sanjak of Latakia
  پرچم ایلخانان
  پرچم صفویان Flag of Safavid Dynasty under Ismail I (۱۵۰۱–۱۵۲۴).
  پرچم صفویان Flag of Safavid Dynasty after Ismail II (۱۵۷۶–۱۷۳۲).
  پرچم افشاریان
  پرچم افشاریان
  پرچم افشاریان An Imperial Standard of the Afsharid dynasty
  پرچم افشاریان Another Imperial Standard of the Afsharid dynasty
  پرچم افشاریان Nader Shah's flag
  پرچم افشاریان Naval flag of Afsharid period
  پرچم زندیه An Imperial Standard of the Zand dynasty
  پرچم زندیه Another Imperial Standard of the Zand dynasty
  پرچم قاجاریان
  پرچم قاجاریان Flag of Mohammad Khan
  پرچم قاجاریان War flag of Fat′h Ali Shah
  پرچم قاجاریان Peace flag of Fat′h Ali Shah (version with sword)
  پرچم قاجاریان Diplomatic flag of Fat′h Ali Shah
  پرچم قاجاریان Flag used during the reign of Mohammad Shah
  پرچم قاجاریان Tricolour flag reported in 1886
  پرچم قاجاریان Tricolour flag designed by Amir Kabir
  پرچم قاجاریان Civil ensign until 1906
  پرچم قاجاریان Naval ensign until 1906
  پرچم قاجاریان Qajar Flag during the late 19th and early 20th centuries.
  پرچم قاجاریان
  پرچم پهلوی State flag (۱۹۰۷–۱۹۳۳)
  پرچم پهلوی National flag (۱۹۰۷–۱۹۳۳)
  پرچم پهلوی Naval ensign (۱۹۰۷–۱۹۳۳)
  پرچم پهلوی State flag (۱۹۳۳–۱۹۶۴)
  پرچم پهلوی Naval ensign (۱۹۳۳–۱۹۶۴)
  پرچم پهلوی State flag (۱۹۶۴–۱۹۸۰)
  پرچم پهلوی National flag (۱۹۶۴–۱۹۸۰)
  پرچم پهلوی Naval ensign (۱۹۶۴–۱۹۷۹)
  پرچم پهلوی Naval ensign (۱۹۷۹–۱۹۸۰)
  پرچم جمهوری اسلامی ایران
  پرچم عراق
  پرچم جمهوری دمکراتیک آذربایجان
  پرچم جمهوری آذربایجان
  پرچم حکومت اود
  پرچم حکومت رام‌پور
  پرچم حکومت حیدرآباد
  پرچم حکومت حیدرآباد

پرچم حکومت‌های داخلی شیعیانویرایش

پرچم مدت حکومت توضیح
  پرچم حکومت بنزه
  پرچم جمهوری خودگردان تالش-مغان
  پرچم جمهوری خودمختار نخجوان

منابعویرایش