فهرست پهلوانان ایرانی شاهنامه

این مقاله مربوط به پهلوانان ایرانی‌تبار است، که اسامی آنها در شاهنامه آمده‌است.

الف ویرایش

ب ویرایش

پ ویرایش

ت ویرایش

خ ویرایش

 • خراد

ر ویرایش

ز ویرایش

س ویرایش

ش ویرایش

ط ویرایش

ف ویرایش

ق ویرایش

ک ویرایش

گ ویرایش

م ویرایش

ن ویرایش

ه ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

 1. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، ,انتشارات هرمس، صفحه 750 بیت اول
 2. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، ,انتشارات هرمس، صفحه 750 بیت اول
 3. شاهنامه فردوسی بر پایه چاپ مسکو انتشارات هرمس صفحه 1006
 4. شاهنامه فردوسی بر پایه چاپ مسکو انتشارات هرمس، جنگ بزرگ کیخسرو و افراسیاب، صفحه 811، بیت 16
 5. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق،انتشارات سخن، صفحه 230، بیت 133
 6. شاهنامه فردوسی بر پایه چاپ مسکو انتشارات هرمس صفحه 902 و907
 7. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، پادشاهی گشتاسب، صفحه 923
 8. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 917، بیت ششم
 9. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1298
 10. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، ,انتشارات هرمس، صفحه 749 بیت 28
 11. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس صفحه712 بیت3
 12. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 921، پادشاهی گشتاسب، بخش 20، بیت اول تا5 و دیگر ابیات
 13. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، ,انتشارات هرمس، صفحه 749 بیت11
 14. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، ,انتشارات هرمس، صفحه 777 بیت 15
 15. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 938، پادشاهی گشتاسب، بخش 28، (دیدن اسفندیار برادر خود فرشیدورد)، بیت 3
 16. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 938، پادشاهی گشتاسب، بخش 28، (دیدن اسفندیار برادر خود فرشیدورد)، بیت 3