فهرست چیزهایی که به افتخار کارل فریدریش گاوس نامگذاری شده‌است