فهرست ژانرهای هوی‌متال

هوی متال از زیر مجموعه‌های موسیقی راک به حساب می‌آید و شامل زیر مجموعه‌های زیر است:

منابعویرایش