فهرست گذرگاه‌ها و میدان‌های تهران

لیستی از نام خیابان‌ها، بزرگراه‌ها و میدان‌های معروف و شناخته‌شده شهر تهران:

خیابان‌هاویرایش

بزرگراه‌ها و آزادراه‌هاویرایش

میدان‌هاویرایش