فهرست گیاهان و ادویه‌جات مورد استفاده در آشپزی

این فهرستی از گیاهان و ادویه‌هایی است که در آشپزی کاربرد دارد. اکثر مواد نام برده شده در این فهرست ریشهٔ گیاهی دارند.

ادویه فروشی در استانبول

نمک در این فهرست موجود نیست چون مادهٔ معدنی است.

الفویرایش

بویرایش

پویرایش

پنیرک (malva)

تویرایش

ثویرایش

جویرایش

خویرایش

دویرایش

رویرایش

زویرایش

سویرایش

شویرایش

عویرایش

فویرایش

کویرایش

گویرایش

لویرایش

مویرایش

نویرایش

هویرایش

یویرایش

جدول گیاهان دارویی و ادویه‌جاتویرایش