فیلتر میان‌گذر

فیلتری که سیگنال‌هایی فقط در یک بازه فرکانسی مشخص را از خود عبور می‌دهد و بقیه را تضعیف می‌کند.

فیلتر میان‌گذر (به انگلیسی: Band-pass filter) دستگاهی است که فرکانسهای محدودۀ خاصّی را می‌گذراند و فرکانس‌های خارج از آن محدوده را عبور نمی‌دهد؛ مثلاً می‌توان از فیلتر آنالوگ مدار RLC (مدار مقاومت R-سلف L -خازنC موازی) نام برد.

پهنای باند سه دسیبل فیلتر میان‌گذر با استفاده از نمودار مطلق قدر تابع تبدیل بر حسب فرکانس به این صورت محاسبه می‌شود که فرکانس‌هایی را می‌یابیم که تابع انتقال به نیمی از توانش یا حدود ۰٫۷۰۷ اوجش رسیده باشد.
نمونه‌ای از یک فیلتر میان‌گذر با پیچیدگی متوسط

این فیلتر نیز می‌تواند با ترکیب دو فیلتر فیلتر پایین گذر و فیلتر بالاگذر ایجاد شود.

همچنین بخوانیدویرایش