قارن پسر سوخرا

قارن پسر سوخرا یا کارن پسر زرمهر در زمان خسرو انوشیروان پس از خدماتی که همراه با برادرش در دفع تاخت و تاز ترکان در مرزهای شرقی انجام داد، به فرمانروایی بخشی از کوهستان پتشخوارگر (البرز) گماشته شد. بدین ترتیب ناحیهٔ زیر فرمان او به قارن کوه آوازه یافت و دودمان او که با نام کارنوندیان شناخته میشوند نزدیک به ۲۷۴ سال در تبرستان فرمان راندند.[۱]

پیشینهویرایش

قباد بیستمین پادشاه ساسانی پسر بزرگ خود کیوس را به فرمانروایی طبرستان گماشت ولی زمانی که پادشاهی ایران به پسر کوچکترش انوشیروان رسید، پادشاه جدید برادر خود را از فرمانروایی طبرستان برکنار و قارن پسر سوخرا را جایگزینش گرداند. در دوران ۴ پادشاه دیگر، قدرت طبرستان در خاندان قارن ماند تا اینکه در زمان خسرو پرویز قدرت به خاندان کیوس برگشت و نوه‌اش باو به حکومت تبرستان رسید.

بن مایهویرایش

  1. «قارن در فرهنگ دهخدا». واژه یاب.