قالی آباده

قالی آباده گونه‌ای قالی ایرانی است که در همین خطه یافت و تولید می‌شده‌است. ودرتوابع آن که شامل صغاد بهمن و غیره یافت می‌شود. تا چند سال پیش حدود۱۵۰۰۰بافنده بروی دارهای قالی به بافندگی مشغولندونقش‌های این فرش هاازنقشه‌های ایلاتی قشقایی لرهای بوانات افشاروحتی ایلات کردالهام گرفته شده و همچنین طرحهای از قفقازدیده می‌شود. باهمه اینها طراح وبافنده آبادهای نه تنها به تقلیداز این طرحها پرداختهبلکه با ابتکار خودوذوق سلیقه آذینه‌های ایلاتی و موتیفهای شهر پسندرا در هم می آمیزدو به نوآوری درطرح می‌پردازد. فرش‌های آباده اکثراَدرسبک شاخه شکسته باطرح‌های گلدانی، محرمات ضلل السلطانی بته ای کردستانی (بتهٔ هشت پر) بافته می‌شوند.[۱]

منابعویرایش

  1. نصیری، محمدجواد. سیر هنر در قالی بافی ایران.
  • فرش ایران. فضل‌الله حشمتی رضوی. چاپ سوم. دفتر پژوهش‌های فرهنگی. تهران. ۱۳۸۰
  • سیر هنر در قالی بافی ایران. محمد جوادنصیری