قانون سوم ترمودینامیک

قانون سوم ترمودینامیک می‌گوید هنگامی که انرژی یک سامانه به حداقل مقدار خود میل می‌کند، آنتروپی سامانه به مقدار قابل چشم‌پوشی می‌رسد. یا به‌طور نمادین: هنگامی که ،

با به‌کارگیری رابطهٔ میان انرژی درونی و دما، رابطهٔ بالا را می‌توان به صورت زیر نیز نوشت:

هنگامی که ،

اما در هنگام کاربرد این قانون باید توجه داشت که در این دما () سامانه در حال تعادل است یا نه. زیرا با پایین آمدن دما، سرعت رسیدن به تعادل بسیار می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش