قایق‌رانی آب‌های آرام

(تغییرمسیر از قایق‌رانی آبهای آرام)

قایق‌رانی آب‌های آرام یکی از رشته‌های ورزش قایق‌رانی است که در دریاچه‌ها یا آب‌های راکد انجام می‌شود. قایق‌های مورد استفاده در آب‌های آرام کایاک و کانو هستند؛ که مسابقات آنها در مواد ۱، ۲ ، ۳ و ۴ نفره انجام می‌شود.