قصه سالیان گذشته

قصه سالیان گذشته (اسلاوی شرقی باستان: Повѣсть времѧньныхъ лѣтъ یا Pověstĭ vremęnĭnyhŭ lětŭ) یا کرونیکل اولیه تاریخچه‌ای از حکومت روس کی‌یف بین سنوات ۸۵۰ به ۱۱۱۰ میلادی است که در کی‌یف و در حدود سال ۱۱۱۳ میلادی نگاشته شده است. این اثر یک منبع اساسی در تفاسیر تاریخی اسلاوهای شرقی به حساب می‌آید.

برگی از کتاب داستانی از سالیان گذشته

ارزیابیویرایش

بر خلاف بسیاری از تواریخ دیگر قرون وسطی این کتاب نوشته شده توسط راهبان اروپایی منحصر به فرد است و به عنوان تنها نوشته از تاریخ اولیه اسلاوهای شرقی به حساب می‌آید.[نیازمند منبع] جامع‌ترین کتابی که توسط تاریخ‌نویسان غربی دربارهٔ روس‌ها' نوشته شده‌است، همین کتاب است.[نیازمند منبع] همچنین کتابی ارزشمند در ادبیات اسلاوی شرقی است.[نیازمند منبع]

منابعویرایش

  • Chadwick, Nora Kershaw (1946). The Beginnings of Russian History: An Enquiry into Sources. Cambridge University Press. ISBN 0-404-14651-1.
  • Velychenko, Stephen (1992). National history as cultural process: A survey of the interpretations of Ukraine's past in Polish, Russian, and Ukrainian historical writing from the earliest times to 1914. Edmonton. ISBN 0-920862-75-6.
  • Velychenko, Stephen (2007). "Nationalizing and Denationalizing the Past. Ukraine and Russia in Comparative Context". Ab Imperio (1).