قضیهٔ حِمار یا نامساوی مثلثی، که در میان عوام به اصل حمار معروف است، قضیه‌ای در هندسه اقلیدسی است که بیان می‌دارد همواره کوتاه‌ترین مسیر بین دو نقطه، خط راستی است که دونقطه را به یکدیگر متصل می کند. این اصل بدین دلیل حمار نامیده شده‌است که چنین استنباط می‌کند که اگر خری را در یک رأس مثلث قائم‌الزاویه قرار دهیم و بوته یا علفی را در رأس دیگر آن، حیوان همواره کوتاه‌ترین مسیر که همان وتر است را برای رسیدن به غذا بر می‌گزیند. یا اینکه همواره مجموع دو ضلع یک مثلث قائم‌الزاویه از وتر آن بیشتر است.

در هندسه به کوتاهترین فاصله بین دو نقطه، ژئودزیک می‌گویند. ژئودزیک دو نقطه در روی سطح با انحنا صفر یک خط راست است. این قضیه را می‌توان توسط حساب وردشی و وردش عنصر فاصله اثبات کرد.

منابعویرایش

  • Herbert Goldstien,"Classicall Mechanics", Adisson Wesley, 2002