باز کردن منو اصلی
RTG Houlgate - Digue de la Rue des Bains 1989.jpg

به قطاری که با نیروی محرکه توربینی حرکت کند قطار توربینی یا توربوترن (turbotrain) گفته می‌شود.