قطیفه نوعی پوشش سنّتی ایرانی است که همراه با لُنگ در گرمابه و هنگام استحمام مورد استفاده قرار می گیرد. لنگ به همراه قطیفه دو قطعه لباس برای خشک کردن بدن پس از استحمام هستند که لنگ لباس نیمه پائین بدن و قطیفه حوله ای بزرگ برای خشک کردن نیمه بالای بدن است . کلمۀ « قطیفه » در فارسی دری هم معنا با حوله در کلام فارسی ایرانیان است.

جستارهای وابستهویرایش