قلعه فراموشی

قلعهٔ فراموشی یا گیل گرد یا اندمشن یا انوشبرد قلعهٔ مستحکمی واقع در خوزستان در زمان ساسانیان بوده‌است. از جهت اینکه نام زندانیان و حتی نام آن مکان را کسی نبایستی بر زبان آورد، این مکان را قلعهٔ فراموشی می‌خواندند. یک نوع قلعه باستیل محسوب می‌شده‌است و جایی برای حبس و از میان بردن اشخاص بلند مرتبت بوده که وجودشان برای کشور و شاه خطرناک بشمار می‌آمده‌است.

چندین نفر از خاندان سلطنتی در این زندان افتاده بودند که از آنجمله آرشاک دوم پادشاه ارمنستان می‌باشد. به نقل از پروکوپیوس، قباد یکم (پادشاه ساسانی که دو بار بر تخت پادشاهی ایران نشست، بار نخست میان سال‌های ۴۸۸ تا ۴۹۶ میلادی و بار دوم ۴۹۹ تا ۵۳۱ میلادی) پس از محرومیت از تاج و تخت در آنجا زندانی بود و از همانجا فرار اختیار نمود. بعدها شیرویه عده‌ای از زندانیان آنجا را آزاد کرد و ایشان به او کمک نمودند تا توانست پدر خویش خسرو پرویز را از تخت پایین آورد.[۱]

پانویسویرایش

  1. کریستن سن، ص ۳۳۰

منابعویرایش

کریستین سن، آرتور. ایران در زمان ساسانیان، ترجمهٔ رشید یاسمی. چاپ پنجم. تهران: انتشارات امیرکبیر ۱۳۶۷