باز کردن منو اصلی
چشم‌انداز قله تخت سلیمان از سوی پناهگاه سرچال.

قلّهٔ تخت سلیمان قلّه‌ای است دراستان مازندران ایران.

بلندای این قلّه ۴۶۵۹ متر است. قلّهٔ تخت سلیمان در رشته کوه البرز غربی و منطقهٔ علم‌کوه قرار دارد.