قمی (نام خانوادگی)

قمی به معنای منسوب به قم، متعلق به قم، و نظیر آن است، و شاید به یکی از این افراد اشاره کند: