فهرست قنات‌های شهرستان تربت حیدریه

فهرست

جدول زیر بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده‌است.[۱] فهرست زیر قنات‌های شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی را نشان می‌دهد.

نام قنات موقعیت نزدیک‌ترین روستا طول قنات (متر) تعداد میله چاه عمق مادر چاه دبی (لیتر بر ثانیه) سطح زیر کشت (هکتار)
آق دره بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه آق دره ۸۰۰ ۱۵ ۶ ۱۲ ۳۶
ا رسان بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه سنایی ۶۰۰ ۲۰ ۱۵ ۴۰ ۴۵
ااباد بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه دهمنار ۲۰۰۰ ۴۰ ۵۰ ۱۵ ۲۸
اب باریک بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه قوزان ۱۴۰۰ ۷۰ ۱۲ ۲۵ ۷۰
اب باریک سفلی بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه اب باریک ۱۲۰۰ ۳۵ ۱۲ ۱۸ ۲۴
اب سرد بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه سربالا ۷۰۰ ۶ ۷ ۱۵ ۸۰
ابجر سفلی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۱۴۰۰ ۳۵ ۱۲ ۲۰ ۸۰
ابجر علیا بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۱۰۰۰ ۲۵ ۱۵ ۱۵ ۳۰
ابدار بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بسک ۱۵۰ ۸ ۸ ۵ ۶
ابدارو بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه ابدارو ۱۰۰۰ ۱۶ ۱۴ ۱۰ ۱۲
ابراهیم ترشیز بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه فدیهه ۱۰۰ ۶ ۳ ۵ ۲
ابراهیم‌آباد بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه علییک ۳۰۰۰ ۱۰۲ ۳۰ ۷۵ ۲۱۵
ابچینه بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه فدیهه ۴۰ ۱۵ ۶ ۱۵ ۳۰
احمد حسنک بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۲۰۰ ۶ ۱۸ ۲۰ ۳۰
احمدآباد خزاعی بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه احمدآباد خزاعی ۲۵۰۰ ۸۰ ۵۵ ۷۰ ۱۵۰
اختری بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه کته تلخ ۱۰۰۰ ۲۲ ۱۲ ۵ ۱۵
ارد سمل بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۷۰ ۴ ۶ ۳ ۲
اردج بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه گوجی ۵۰۰ ۱۵ ۱۶ ۱۰ ۵۰
اردی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۴۰۰ ۱۲ ۱۰ ۲۵ ۳۳
ارغوان بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه قلعه نو ۱۵۰۰ ۴۲ ۱۲ ۱۵ ۱۹۰
استابرات بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه زیرکک ۴۰۰ ۱۸ ۸ ۸ ۱۵
استامراد بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه زیرکک ۱۲۰ ۵ ۷ ۳ ۱۵
استخر بزرگ بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه کدکن ۵۰ ۴ ۳۰ ۲۰ ۶
استقر بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه فهندر ۴۰۰۰ ۱۰۰ ۴۵ ۱۰۰ ۳۰۰
اسدآباد بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه اسدآباد ۲۵۰۰ ۸۹ ۱۲ ۳۰ ۳۲
اسماعیل‌آباد بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه حصار ۶۰۰ ۱۲ ۱۵ ۶ ۱۰
اصلی سربالا بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه سربالا ۲۰۰۰ ۶۰ ۱۴ ۱۵ ۷۰
اغل سنقره بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه گشن ۲۰ ۳ ۵ ۵ ۲
اغل کمر بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۳۰۰ ۲۰ ۷ ۱۵ ۱۰
اغویه بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه اغویه ۶۵۰ ۲۵ ۱۵ ۱۰ ۳۰
اقداش بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه اقداش ۴۰۰ ۱۲ ۸ ۱۰ ۶
اقداش سفلی بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه اقداش ۷۰۰ ۳۱ ۹ ۱۴ ۱۸
اقداش علیا بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه اقداش ۶۵۰ ۲۶ ۱۰ ۱۲ ۱۶
الانگ بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه چخماق ۳۵۰ ۸ ۱۰ ۳۵ ۵۶
الودرسیاه بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه فدیهه ۳۰۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۴۰
الیجه بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه رزگ ۴۰۰ ۲۵ ۱۵ ۱۵ ۳۰
امبری بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه حصار ۱۰۰ ۵ ۲۰ ۱ ۳
امرآباد بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه زاوه ۲۵۰۰ ۵۶ ۱۵ ۱۰ ۳۵
امیرآباد بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه امیرآباد ۵۰۰۰ ۸۵ ۱۲ ۱۵ ۵۰
امیرآباد بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه کدکن ۲۰۰۰ ۵۰ ۳۵ ۱۰ ۱۰
امیرآباد بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه بازکیر ۷۶۰ ۲۰ ۹ ۸ ۱۸۰
امین‌آباد بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه ترقی ۷۵۰ ۱۸ ۸ ۱۲ ۱۸
اندرونج بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه صومعه ۳۰۰۰ ۵۸ ۲۷ ۱۲ ۳۶
اورخی بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه رقیچه ۲۰۰ ۱۰ ۲۰ ۵ ۴
اولنگ سوخته بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه کامه علیا ۳۰۰۰ ۲۰ ۵ ۲۵ ۱۱۰
اومی بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه اومی ۳۰۰۰ ۶۵ ۲۰ ۲۵ ۱۵۰
اکبرآباد بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه کاج درخت ۲۵۰۰ ۵۵ ۸ ۲۵ ۸۰
باب بیگ بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه فهندر ۲۰۰۰ ۴۰ ۲۰ ۱۵ ۲۰
باباحسین بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه چخماق ۱۵۰۰ ۳۵ ۲۲ ۲۰ ۳۵
بازه راه بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه گلشن ۴۰ ۵ ۶ ۲ ۱
بازه سره بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بسک ۱۰۰ ۳۰ ۱۸ ۳۰ ۱۰۰
بازه سیاه بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه بهارستان ۱۰۰۰ ۳۵ ۲۰ ۳۰ ۳۵
بازه قبرستان بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه خورش بر ۱۸۰ ۱۴ ۶ ۴ ۷
بازه گو بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۵۰۰ ۹ ۹ ۲ ۳
باغ بالا بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه باغ میان ۶۰۰ ۱۵ ۱۰ ۸ ۲۴
باغ میان بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه باغ میان ۷۵۰ ۲۵ ۲۰ ۱۵ ۴۵
باغ کرم بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه حصار ۵۰۰ ۶ ۱۵ ۳ ۸
باغ یکه سربالا بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه سربالا ۱۱۰۰ ۳۷ ۱۸ ۱۱ ۳۳
بالا بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه حوض سرخ ۲۰۰۰ ۷۰ ۱۰ ۲۰ ۸۰
بالای خورشبر بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه خورش بر ۷۰۰ ۳۰ ۱۵ ۳۰ ۴۰
بالای فدیهه بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه فدیهه ۱۰۰۰ ۱۵ ۵ ۲۵ ۶۰
ببرکچ بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه صنوبر ۸۰ ۵ ۵ ۳ ۹
برزو بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه برزو ۵۰۰ ۱۲ ۱۰ ۳۵ ۱۵۰
برس بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه برس ۲۵۰۰ ۳۵ ۴۵ ۵۰ ۶۰
برگود بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه فدیهه ۷۵ ۲۰ ۸ ۱۰ ۶۰
برینه بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه سرخ‌آباد ۲۰۰۰ ۳۰ ۱۰ ۲۰ ۴۰
بسک بالا بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بسک ۲۰۰ ۴ ۱۲ ۷۰ ۳۰۰
بسک پا’ین بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بسک ۲۰۰ ۶۳ ۱۸ ۳۰ ۱۵۰
بشرویه بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه بشریه ۳۵۰۰ ۲۸۰ ۴۰ ۲۰ ۲۵۰
بقاق بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه زاوه ۴۰۰۰ ۱۶ ۳۵ ۷۵ ۵۵۰
بقیع بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه بقیع ۳۰۰ ۲۵ ۱۵ ۳۵ ۴۵
بلندپی بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه بوری‌آباد ۲۰۰۰ ۴۵ ۳۰ ۳۰ ۹۰
بلوچ بند بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه سرخ‌آباد ۵۰ ۵ ۵ ۱۰ ۲
بنای دربند بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۱۵۰ ۵ ۱۲ ۴۰ ۱۵۰
بنای سفلی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۱۰۰۰ ۵۰ ۷ ۲۰ ۶۰
بنای علیا بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۱۵۰ ۵ ۱۰ ۱۶ ۲۰
بنای وسطی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۲۵۰ ۷ ۱۰ ۱۰ ۵۰
بند کوه بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه بنهنگ ۶۰۰۰ ۱۲۵ ۹۰ ۲۰ ۳۰
بنهنگ بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه بنهنگ ۹۰۰۰ ۲۵۰ ۹۷ ۴۵ ۱۵۰
بهارستان بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه صنوبر ۱۲۰۰ ۴۲ ۱۲ ۲۰ ۶۰
بهارمشک بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه قندشتن ۳۰۰۰ ۱۰۰ ۴۰ ۱۵ ۴۵
بکاول بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه بکاول ۸۰ ۶ ۵ ۱۵ ۴۵
بیابانشیر بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه صفی‌آباد ۰ ۵ ۵ ۸۰ ۲۸۰
بیدستان بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه شیستان ۱۵۰ ۶ ۹ ۳۰ ۴۰
بیدستان بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه بیدستان ۴۵۰ ۲۲ ۸ ۸ ۱۴
بیدک بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه شهوار ۴۰۰ ۱۰ ۷ ۲۰ ۳۰
بیسقفیزن بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه بیسقفیزن ۱۲۰۰ ۷۵ ۲۰ ۲۵ ۱۰۰
تاک متاک سفلی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه خورش بر ۸۰۰ ۳۰ ۱۲ ۲۰ ۳۰
تاک متاک علیا بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۵۰۰ ۱۶ ۱۴ ۱۰ ۳۰
تروسک بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه تروسک ۲۵۰ ۶ ۱۵ ۱۵ ۶۰
تقی‌آباد بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه اقداش ۴۰۰ ۱۲ ۸ ۷ ۲۱
تلخک بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه علییک ۵۰۰ ۱۵ ۱۲ ۲۵ ۴۵
تملیک بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه ابراهیم‌آباد ۱۵۰۰ ۳۰ ۱۵ ۱۵ ۵۰
ته بنای بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۸۰۰ ۴۰ ۱۱ ۲۵ ۱۰۰
ته رودک بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه کاهیجه ۵۴۰ ۱۵ ۱۵ ۴۰ ۶۰
ته گود بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۲۰۰۰ ۶۰ ۱۵ ۶۰ ۱۵۰
تهرود بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۱۵۰۰ ۱۵۰ ۲۵ ۵۰ ۱۵۰
توخورده بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه بکاول ۱۵۰ ۵ ۵ ۵ ۱۵
تیغ سیاه بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه خورش بر ۱۵۰ ۳ ۷ ۲ ۱
تیمور سفلی بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه تیمور سفلی ۲۰۰۰ ۲۰ ۱۲ ۱۰ ۳۰
جرگه بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه جرگه ۸۵۰ ۲۵ ۹ ۴۰ ۳۵
جعفرآباد بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه خرم ۱۰۰ ۶ ۱۵ ۵ ۱
جعفرآباد بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه جعفرآباد ۳۰۰۰ ۶۵ ۲۰ ۵ ۱۵
جعفرآباد بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه جعفرآباد ۳۶۰۰ ۲۸ ۳۵ ۲۵ ۳۴
جلال‌آباد بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه سهل‌آباد ۱۰۰۰ ۳۵ ۱۲ ۷ ۳۵
جلوگیر بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه ریگان ۱۰۰۰ ۳۵ ۰ ۳۰ ۳۵۰
جلیل‌آباد بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه فدیهه ۲۰۰ ۱۰ ۴ ۱۰ ۲۰
جمرود بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه کاریزگلی ۱۵۰۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۵
جنگلی بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه خرم ۱۲۰ ۸ ۱۵ ۵ ۲۰
جهان‌آباد بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه چخماق ۱۵۰۰ ۳۴ ۱۲ ۱۰ ۲۴
جهان‌آباد بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه اقداش ۳۰۰ ۸ ۱۲ ۵ ۸
جوادیه بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه جلگه زاوه ۱۲۰۰ ۴۳ ۲۰ ۲۵ ۶۵
جوادیه بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه جوادیه ۹۰۰۰ ۱۰۰ ۹۰ ۴۵ ۱۴۰
جوزبر بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۴۰۰ ۹ ۱۵ ۱۲ ۲۰
جوسرخ بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه کامه سفلی ۲۰۰ ۱۳ ۱۸ ۲۰ ۴۰
حاج بیگی بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه حاج بیگی ۲۵۰ ۲۰ ۴ ۵ ۲۰۰
حاج مسکن بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه نسر ۴۰۰ ۱۲ ۸ ۱۲ ۱۸
حاجی سفلی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه سرخ‌آباد ۱۵۰ ۵ ۵ ۱۰ ۲
حاجی علیا بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه سرخ‌آباد ۵۰ ۲ ۳ ۵ ۱
حاجی یار بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه حاجی یار ۷۵۰ ۳۵ ۱۵ ۱۵ ۴۵
حسنی بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه حسنی ۸۰۰۰ ۲۵۰ ۴۰ ۲۰ ۶۰
حسن‌آباد بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه قلعه آقاحسن ۴۵۰۰ ۱۱۵ ۱۵ ۵۰ ۱۲۴
حسن‌آباد بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه خرق ۲۰۰۰ ۸۵ ۵ ۲۰ ۱۴۰
حسن‌آباد بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه حسن‌آباد ۳۰۰ ۱۰ ۱۵ ۱۲ ۲۵
حسین آقا بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه ترقی ۲۵۰ ۹ ۶ ۶ ۸
حسین‌آباد بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه چخماق ۵۲۰ ۱۲ ۱۰ ۱۴ ۱۲۰
حسین‌آباد بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه گرماب ۱۲۰۰ ۳۷ ۱۲ ۱۲ ۲۰
حسین‌آباد بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه رودخانه ۷۰۰ ۱۸ ۲۰ ۱۰ ۸
حسین‌آباد بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه فدیهه ۶۰ ۷ ۵ ۱۲ ۷
حصار بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه سرخ‌آباد ۲۰۰۰ ۲۴ ۱۵ ۴۰ ۶۰
حصارجلال بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه حصارجلال ۴۲۰۰ ۱۲۵ ۱۸ ۴۵ ۱۰۰
حصارک بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه کدکن ۲۵۰۰ ۴۰ ۳۵ ۳۰ ۵۰
حصاریزدان بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه حصاریزدان ۳۵۰۰ ۹۸ ۱۶ ۱۰ ۴۵
حلبان‌آباد بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه اقداش ۱۵۰۰ ۵۰ ۱۵ ۵ ۶
حلوایی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه گشن ۱۵۰ ۹ ۵ ۱۰ ۱۲
حکر بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه سنایی ۵۰۰ ۱۵ ۱۴ ۱۵ ۲۰
خاکشور بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه رزگ ۲۰۰ ۷ ۴ ۱۰ ۵
خدابنده بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه خدابنده ۱۲۰۰ ۵۵ ۱۲ ۸ ۲۴
خدافرید بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه یک سنگی ۱۵۰۰ ۵۰ ۱۲ ۵ ۲۰
خربیگم بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه صنوبر ۱۵۰ ۷ ۷ ۵ ۱۵
خرتوت بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه برس ۱۰۰۰ ۱۵ ۲۰ ۱۵ ۵
خرق بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه خرق ۴۰۰۰ ۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶۰
خرقان بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه رودخانه ۱۲۵۰ ۳۴ ۱۰ ۲۰ ۱۶۰
خرم بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه خرم ۴۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۵ ۲۹
خلطی در بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۱۰۰۰ ۱۰ ۲۰ ۴ ۳
خماری بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه خماری ۴۵۰ ۱۲ ۱۰ ۱۰ ۱۶
خورشانه وسطی بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه چخماق ۲۰۰۰ ۵۰ ۱۴ ۱۰ ۴۰
خوشهوا بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه کدکن ۱۰۰۰ ۱۰ ۷ ۳۰ ۷۰
داش خانه بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه فهندر ۲۰۰۰ ۵۰ ۲۵ ۸ ۳۰
دامسک بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه دامسک ۵۰۰ ۲۵ ۰ ۲۰ ۷۰
دامسک بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه دامسک ۷۰۰ ۲۴ ۱۲ ۱۵ ۲۵
داوریه بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه داوریه ۸۰۰ ۱۸ ۱۲ ۱۰ ۱۵
دربنای بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۴۰۰ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۰
دربند بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه یک لنگی ۲۵۰۰ ۹۰ ۱۴ ۵ ۳۰
دربند بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه نوزه ۲۵۰ ۸ ۴ ۶ ۶
درخت بید بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه ترقی ۳۵ ۳ ۷ ۱۰ ۳
درخت توت بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه فدیهه ۱۰۰ ۵ ۳ ۵ ۶
درخت جوز بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه رزگ ۵۰ ۵ ۳ ۵ ۳
درخت سنجد بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه درخت سنجد ۱۱۰۰ ۳۸ ۱۴ ۱۵ ۲۵
درخت نجف بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه پنگی ۱۵۰ ۸ ۸ ۵ ۳
درخت گوجه بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۷۰ ۴ ۷ ۱ ۱
درویش‌آباد بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه دافی ۱۰۰ ۴ ۵ ۱۰ ۱۲
دشت بادام بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه کامه سفلی ۲۰۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۶۰
دشت بادام بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه کامه سفلی ۲۰۰ ۱۵ ۱۵ ۲۰ ۴۵
دلدار بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه میرپسند ۹۰۰ ۲۷ ۱۲ ۲۰ ۲۰
دلدار بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه میرپسند ۸۰۰ ۲۲ ۱۴ ۱۵ ۴۰
ده غرب بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه درخت سنجد ۸۵۰ ۲۵ ۱۶ ۱۲ ۱۴
ده پایین بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه ده پایین ۳۰۰۰ ۳۵ ۴۵ ۱۰ ۳۰
دهمنار بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه دهمنار ۳۰۰۰ ۶۰ ۸۰ ۲۰ ۳۷
دهنه غار بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه دهنه غار ۳۰۰ ۲۵ ۱۰ ۱۵ ۴۵
دهنو بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه ده پایین ۴۵۰۰ ۱۱۰ ۶۰ ۲۰ ۶۰
دهنو بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه گوجی ۱۲۰۰ ۲۰ ۱۰ ۵ ۴۵
دهنو بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه رود معجن ۴۰۰ ۱۵ ۸ ۸ ۳۰
دهنو بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه چخماق ۳۰۰۰ ۶۰ ۴۰ ۳۰ ۵۵
دهنواسفیوخ بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه اسفیوخ ۱۰۰۰ ۲۵ ۱۵ ۱۰ ۳۰
دهنومرکزی بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه دهنومرکزی ۱۵۰۰ ۴۲ ۲۵ ۲۰ ۶۰
دوزدائی بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه ضیا’ الدین ۱۵۰۰ ۵۲ ۲۰ ۱۵ ۴۵
دوشابک بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه خرم ۱۵۰ ۸ ۱۵ ۴ ۷۰
دوغشک بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه دوغشک ۷۰۰۰ ۱۲۵ ۱۰۷ ۳۰ ۲۵۰
دولانه بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه دولانه ۱۲۰۰ ۳۵ ۱۸ ۴۰ ۷۰
دول‌آباد بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه دول‌آباد ۴۰۰ ۱۰ ۱۵ ۱۰ ۳۰
دول‌آباد بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه غنچی ۷۰۰ ۱۸ ۲۸ ۲۰ ۱۲
دیزقند بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه دیزقند ۱۸۰۰ ۱۱۰ ۴۰ ۴۰ ۱۲۰
راستانک بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه حصار ۲۰۰ ۶ ۳۰ ۲۵ ۴۰
راه دره بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بسک ۳۰۰ ۱۰ ۱۰ ۵ ۱۰
رباط بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه چخماق ۲۳۰۰ ۶۷ ۹ ۲۰ ۸۰
رباط سفلی بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه رباط سفلی ۴۰۰۰ ۷۰ ۱۵ ۲۰ ۸۰
رباط سنگ بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه رباط سنگ ۴۰۰۰ ۵۰ ۵۰ ۲۰ ۲۵
رزگ بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه رزگ ۶۰۰ ۲۰ ۱۵ ۱۲ ۲۵
رقیچه بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه رقیچه ۸۰۰ ۲۲ ۱۲ ۱۲ ۲۰
روح‌آباد بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه عباس‌آباد ۳۵۰ ۱۲ ۱۲ ۳ ۹
روسی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۱۵۰۰ ۴۵ ۱۵ ۱۰۰ ۳۴۰
ریوند بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه قلعه نی ۲۴۰۰ ۵۷ ۱۸ ۱۵ ۵۷
ریگان بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه ریگان ۵۰۰ ۱۹ ۱۵ ۱۵ ۲۵
زاهدی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه گشن ۲۵ ۲ ۵ ۴ ۲
زروند بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه کدکن ۱۲۰۰ ۳۲ ۲۴ ۴۰ ۶۰
زمان‌آباد بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه حصار ۲۰۰۰ ۲۰ ۱۲ ۱۵ ۳۰
زمان‌آباد بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه سربالا ۷۰ ۵ ۵ ۷ ۲۰
زواخته بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه صنوبر ۵۰۰ ۲۲ ۴ ۵ ۱۵
زیادی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۴۰۰ ۲۵ ۱۵ ۱۰ ۱۲
زیارت بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه سرخ‌آباد ۳۰ ۳ ۴ ۸ ۲
زیرقلعه بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه کسکک ۳۵۰ ۱۰ ۱۰ ۱۲ ۳۶
زیرکک بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه خرم ۱۰۰۰ ۲۰ ۴۰ ۷ ۱۳
زینک بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه رزگ ۱۰۰ ۵ ۶ ۵ ۱۲
سازقمه بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه سهل‌آباد ۵۰۰ ۱۲ ۹ ۲۵ ۲۵
سبریق بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بسک ۵۰۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰۰
سبزاباد بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه بکاول ۱۵۰ ۴ ۵ ۱۵ ۴۵
سبزه زاریزرگ بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه مرغزار ۴۲۰ ۱۴ ۱۰ ۲۰ ۸۰
سراج سفلی بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه خرم ۳۰۰ ۲۰ ۲۰ ۵ ۱۰
سراج علیا بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه خرم ۳۰۰ ۲۰ ۲۰ ۱۳ ۸
سرباغ بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه حصار ۲۰۰ ۱۵ ۵۰ ۳۰ ۳۰
سرخ نابه بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۵۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴ ۴
سرخی بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه سرخی ۱۵۰۰ ۳۲ ۱۴ ۱۵ ۳۵
سرخی بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه مرغزار ۳۸۰ ۱۲ ۱۱ ۱۵ ۶۰
سرخ‌آباد بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه نسر ۴۰۰ ۱۲ ۸ ۱۵ ۲۵
سرسره بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه مرغزار ۲۷۰ ۸ ۱۲ ۱۶ ۵۰
سرهنگ بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه سرهنگ ۱۴۰۰ ۴۸ ۱۲ ۱۵ ۳۰
سرکاریز بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه سرکاریز ۲۰۰۰ ۷۵ ۶۰ ۲۰ ۴۵
سرکاریز بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه مرغزار ۴۰۰۰ ۸۴ ۳۰ ۶۰ ۲۰۰
سرگلون بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه سرگلون ۹۲۰ ۳۴ ۱۲ ۲۰ ۲۰
سریشا بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه سریشا ۱۵۰ ۴ ۴ ۲۵ ۷۵
سقیدر بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۱۲۰ ۷ ۶ ۱ ۴
سلطان‌آباد بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه مرغزار ۱۵۰۰ ۳۲ ۲۵ ۳۰ ۱۰۰
سنجدبور بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه سنجدبور ۱۵۰ ۴ ۵ ۱۵ ۴۵
سنجدک بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه ژرف ۱۰۰۰ ۳۲ ۱۵ ۱۰ ۴۰
سنکوب بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه گشن ۱۵۰ ۱۲ ۶ ۸ ۱۰
سه بیگی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۲۰۰۰ ۵۰ ۲۰ ۵۰ ۹۰
سهل‌آباد ک بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه چاقه ۱۲۰۰ ۴۲ ۲۵ ۲۵ ۵۴
سوری بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۱۵۰۰ ۴۵ ۱۸ ۳۵ ۸۰
سوسن زاری بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه کاج درخت ۳۵۰ ۲۵ ۸ ۶ ۱۸
سیاه سنگ بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه سیوکی ۱۰۰۰ ۲۰۰ ۱۶ ۷۰ ۱۲۰
سیاه چوبی بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه ژرف ۱۶۰۰ ۵۰ ۲۰ ۲۵ ۶۵
سیدآباد بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه کدکن ۱۵۰۰ ۳۰ ۳۵ ۳۰ ۳۰
سیرزار بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه سیرزار ۲۵۰ ۹ ۷ ۱۲ ۱۵
سیچ آب بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه سنجدبور ۲۰۰ ۶ ۵ ۲۰ ۶۰
شاداب بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه شاداب ۷۰۰ ۲۰ ۸ ۴ ۵۰
شادرود بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه نسر ۱۰۰ ۶ ۳ ۱۵ ۶
شادکن بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه ساق ۱۲۰۰ ۴۰ ۲۰ ۳۰ ۶۰
شاه پی بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه بوری‌آباد ۲۰۰۰ ۴۵ ۳۰ ۲۵ ۷۵
شاهسوند بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه میرپسند ۱۰۸۰ ۳۲ ۱۵ ۲۵ ۵۶
شاهین بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه شاهین ۲۰۰۰ ۵۰ ۵۰ ۴۰ ۱۵
شراب علیا بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه سرخ‌آباد ۵۰ ۲ ۴ ۵ ۱
شش آب بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه رودخانه ۵۰۰ ۱۰ ۲۰ ۱۵ ۴۰
شفابک بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه خرم ۱۰۰۰ ۳۵ ۲۵ ۸ ۴۰
شفیع بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه قلعه آقاحسن ۵۰۰ ۱۵ ۱۴ ۱۵ ۱۰۰
شهوار بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه شهوار ۲۴۰۰ ۷۰ ۹ ۱۵ ۲۵
شور بیگ بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه شور بیگ ۲۰۰۰ ۴۰ ۹۰ ۳ ۵
شور حصار بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه شور حصار ۱۵۰۰ ۵۵ ۱۸ ۲۵ ۱۰۰
شور حصار بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه شورحصار ۱۵۰۰ ۳۲ ۲۰ ۲۵ ۴۵
شوراب بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه شهوار ۲۰۰ ۴ ۲ ۱۰ ۱۵
شوراب بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه شوراب ۸۰۰ ۲۰ ۱۲ ۱۵ ۲۵
شوراب علیا بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه سهل‌آباد ۵۰۰ ۱۳ ۶ ۲۰ ۱۵۰
شیبانی بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه قوزان ۳۵۰۰ ۲۵ ۶ ۷ ۱۵
شیخ ابوالقاس بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه سرخ‌آباد ۳۰ ۳ ۴ ۵ ۱
شیخ ابوالقاسم بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۱۰۰ ۴ ۱۵ ۶ ۱۵
شیرآباد بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه رزگ ۵۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵ ۶
شیرخون بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه شیرخون ۱۵۰۰ ۴۳ ۱۵ ۳۰ ۵۶
شیله گشاد بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه شیله گشاد ۷۵۰ ۱۹ ۱۲ ۴ ۶
صابرآباد بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه عسگرد ۹۰۰ ۲۹ ۱۲ ۱۲ ۹
صالح‌آباد بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۲۰۰ ۸ ۱۰ ۳۰ ۶۰
صعوه بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه صعوه ۳۰۰۰ ۱۰۰ ۲۰ ۸ ۲۴
صنوبر بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه صنوبر ۷۰۰ ۳۲ ۱۲ ۲۰ ۶۰
صومعه بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه صومعه ۳۰۰۰ ۵۵ ۳۰ ۱۵ ۴۵
ضیا’ الدین بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه ضیا’ الدین ۵۰۰۰ ۱۲۰ ۷۰ ۴۰ ۱۲۰
طاقندی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۱۰۰ ۴ ۵ ۱۰ ۷
عباس‌آباد بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه مرغزار ۶۰۰ ۱۰ ۱۰ ۱۲ ۸۰
عباس‌آباد بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه عباس‌آباد ۲۰۰۰ ۳۰ ۲۵ ۲۰ ۶۰
عبدآباد بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه عبدآباد ۷۰۰۰ ۱۴۰ ۱۰ ۱۰ ۱۲
عبدالکریمی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۲۰۰ ۱ ۳ ۲ ۴
عبیدالهی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بسک ۲۰۰ ۲۰ ۶ ۵ ۱۰۰
عجلانی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۵۰ ۳ ۶ ۶ ۳
عقبرک اولنگ بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه اسفیز ۳۵۰ ۱۳ ۹ ۵ ۱۵
علاقه بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه علاقه ۱۷۰۰ ۴۸ ۱۸ ۲۰ ۲۸
علیا بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه یک لنگی ۲۰۰۰ ۶۵ ۱۲ ۱۰ ۳۵
علییک بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه علییک ۳۰۰۰ ۷۸ ۳۰ ۳۰ ۲۰۰
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه جعفرآباد ۲۰۰۰ ۶۷ ۲۰ ۱۵ ۴۵
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه قوزان ۱۲۰ ۶ ۵ ۱۰ ۱۲
عماادیه علیا بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه عمادیه ۸۵۰ ۲۰ ۲۵ ۵ ۵
عمادیه سفلی بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه عمادیه ۷۴۰ ۲۰ ۲۵ ۵ ۱۰
عمو شفیع بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۱۰۰ ۷ ۶ ۱ ۵
عنبرسرا بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه عنبرسرا ۱۲۵۰ ۴۵ ۴۰ ۶۰ ۲۵۰
فرزق بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه فرزق ۳۵۰۰ ۲۵۰ ۹۰ ۶۰ ۲۰۰
فهندر بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه فهندر ۳۰۰۰ ۲۰۰ ۳۸ ۳۰ ۱۰۰
فیروز‌آباد بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه فیروز‌آباد ۳۵۰۰ ۷۵ ۲۷ ۲۵ ۵۵
قارون‌آباد بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه برس ۱۷۰۰ ۱۷ ۱۶ ۱۰ ۲
قاسم‌آباد بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه حصار ۱۰۰۰ ۵ ۱۰ ۲۵ ۲۰
قاسم‌آباد بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه خرم ۱۰۰۰ ۲۰ ۴۵ ۵ ۲۰
قجاق بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه قجاق ۱۰۰۰ ۱۰ ۳۵ ۲۵ ۴۰
قدل بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه پطرو ۸۰۰ ۳۰ ۱۲ ۳۵ ۵۸
قره دیکان بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه فدیهه ۵۰۰ ۲۵ ۱۵ ۱۵ ۳۰
قصر بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه کته تلخ ۸۰۰ ۵۰ ۱۵ ۱۰ ۲۵
قلعه ترقی بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه ترقی ۱۵۰ ۷ ۸ ۲۰ ۴
قلعه نو بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه قلعه نو ۱۲۰۰ ۳۵ ۱۷ ۳۰ ۳۰
قلعه نو بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه کامه سفلی ۳۵۰ ۱۵ ۱۵ ۲۵ ۷۵
قلعه نو بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه قلعه نو ۶۰۰۰ ۲۲۵ ۳۰ ۳۵ ۲۰۰
قلعه نوعسکرزا بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه کاهیجه ۴۷۰۰ ۱۶۰ ۱۶ ۳۰ ۴۵۰
قل‌آباد بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه ساق ۸۴۰ ۲۸ ۸ ۱۰ ۱۳۰
قنات جدید بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه کامه علیا ۴۰۰ ۱۰ ۱۵ ۲۵ ۳
قنات پائین بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه فدیهه ۴۰۰ ۱۶ ۷ ۲۰ ۲۰
قوزان بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه قوزان ۱۰۰۰ ۵۵ ۱۵ ۱۵ ۱۰۰
قون قوزار بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه گشن ۱۰۰ ۱۰ ۶ ۱۵ ۲۰
قوچ کش بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه اقداش ۳۵۰ ۱۵ ۱۰ ۸ ۱۲
قوچه بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه کامه علیا ۲۵۰ ۱۰ ۵ ۱۵ ۴۵
محسن‌آباد بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه خرم ۳۰۰ ۱۴ ۱۵ ۵ ۳
محمد بلند بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه خرم ۵۰۰ ۱۵ ۳۰ ۵ ۷
محمدآباد بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۱۰۰۰ ۲۰ ۱۲ ۴ ۱۰
محمدآباد بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه محمدآباد ۲۵۰۰ ۹۴ ۲۵ ۱۵ ۲۵
محمدآباد بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه سرگلون ۴۸۰ ۱۴ ۷ ۲۰ ۱۵۰
محمدیه بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه منظر ۱۵۰۰ ۳۰ ۲۴ ۱۵ ۸۰
محمودآباد بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه خورش بر ۱۰۰ ۸ ۳ ۲ ۴
محمودآباد بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه کته تلخ ۳۰۰ ۲۰ ۱۲ ۵ ۱۰
محمودآباد بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه سرهنگ ۱۲۰۰ ۲۸ ۱۰ ۷ ۱۰
مختاری بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه مختاری ۵۰۰ ۲۵ ۱۰ ۸ ۴۵
مرغزار بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه ساق ۱۴۰۰ ۳۷ ۱۵ ۳۵ ۷۵
مرغزار کهنه بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه مرغزار ۲۰۰۰ ۳۴ ۳۰ ۱۵ ۳۵
مرندیزی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه فهندر ۲۰۰۰ ۴۰ ۲۰ ۱۵ ۲۰
مزار بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه سربالا ۵۰۰ ۳۰ ۱۵ ۴ ۱۵
مزجرد بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه مزجرد ۱۵۰۰ ۱۲۵ ۱۲ ۳۰ ۱۰۰
مستان سفلی بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه شیستان ۸۰۰ ۳۰ ۲۵ ۳۰ ۴۵
مستان علیا بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه شیستان ۴۵۰ ۱۵ ۱۵ ۲۵ ۳۰
مستی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه سرخ‌آباد ۳۰ ۲ ۵ ۱۰ ۲
مشاور بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه کسکک ۲۰۰ ۸ ۵ ۸ ۲۴
مطهره بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه شیستان ۳۱۵ ۱۳ ۱۲ ۲۰ ۳۵
معدن بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه معدن ۳۵۰ ۱۱ ۶ ۹ ۱۲
معصوم‌آباد بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه سرخ‌آباد ۲۰ ۲ ۳ ۵ ۱
ملاغلام بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه باغ میان ۸۵۰ ۱۷ ۲۰ ۱۵ ۵۵
ملک پائین بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه کامه علیا ۶۰۰ ۴۵ ۷ ۲۵ ۱۰۰
ملکی بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه ملکی ۴۰۰۰ ۱۰۰ ۲۷ ۲۰ ۱۰۰
منصوریه بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه منصوریه ۶۰۰۰ ۲۰۰ ۱۹ ۲۰ ۲۰
منصوریه بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه اسدیه ۷۰۰۰ ۱۹۵ ۱۸ ۳۵ ۱۰۰
منصوریه بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه کدکن ۲۰۰۰ ۵۰ ۱۵ ۳۵ ۶۵
منظر بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه منظر ۲۰۰۰ ۳۰ ۳۰ ۲۵ ۱۲۰
میاندره بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه برس ۱۰۰۰ ۱۵ ۲۰ ۱۰ ۶
میرزا بیگ بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۴۰۰ ۸ ۱۰ ۳۰ ۳۰
نارگشن سفلی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۵۰ ۳ ۶ ۱ ۱
نارگشن علیا بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۷۵ ۶ ۶ ۲ ۳
ناری بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه شاهین ۵۵۰ ۱۵ ۱۰ ۱۵ ۱۰۰
ناگهان بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه شاهین ۲۰۰۰ ۹۰ ۴۰ ۴۰ ۱۵۰
نذری بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه فدیهه ۱۰۰ ۵ ۴ ۳ ۲
نسرخورد بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه نسر ۴۰۰ ۱۰ ۷ ۳۰ ۶۰
نصرآباد بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه قنچی ۵۵۰ ۱۴ ۱۱ ۱۵ ۱۴
نصرت‌آباد بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه نصرت‌آباد ۳۰۰۰ ۶۰ ۳۴ ۲۵ ۲۰
نصیرآباد بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه نصیرآباد ۲۰۰۰ ۱۱۵ ۲۲ ۳۰ ۴۵
نواساق بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه ساق ۷۰۰ ۲۰ ۱۲ ۳۵ ۶۵
نوال بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه شاهین ۱۰۵۰ ۳۴ ۱۰ ۴۰ ۴۵۰
نوبهار بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه نوبهار ۳۰۰۰ ۷۶ ۲۲ ۳۵ ۳۵
نوبهار بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه چهاردرخت ۳۰۰ ۱۰ ۳۰ ۱۰ ۲۰
نوبهار بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه برس ۱۵۰۰ ۲۵ ۳۰ ۵۰ ۷۵
نوبهار بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه رزگ ۴۰ ۵ ۸ ۵ ۳
نوراب بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه چخماق ۳۰۰۰ ۹۴ ۳۵ ۴۸ ۳۴۰
نوری بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه نوری ۴۵۰ ۱۲ ۵ ۲۵ ۴۰
نوزه بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه نوزه ۱۲۰۰ ۳۶ ۱۰ ۱۰ ۲۰
نوغاب بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه نوغاب ۴۰۰۰ ۸۰ ۴۵ ۳۰ ۲۰۰
نوغاب بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه رقیچه ۵۰۰۰ ۱۰۰ ۳۵ ۵ ۵
نی سبز بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه سرگلون ۴۰۰ ۱۲ ۸ ۱۵ ۲۷۰
نیزاب بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه نیزاب ۸۰۰ ۳۲ ۲۰ ۲۰ ۳۰
هاشم زاده بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۲۵۰ ۷ ۲۰ ۱۲ ۳۶
هردوبر بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه سیوکی ۱۱۰۰ ۲۰۰ ۱۶ ۶۰ ۱۰۰
هفت چاه بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه برس ۱۲۰۰ ۲۰ ۲۰ ۸ ۲
هموارآباد بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۱۳۰ ۸ ۶ ۱ ۳
هوربداق بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه نسر ۴۰۰ ۱۰ ۸ ۸ ۱۵
واسط بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه واسط ۱۵۰۰ ۹۳ ۷۰ ۸ ۲۰
وجیه‌آباد بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه حصار ۷۰۰ ۱۰ ۲۰ ۶ ۱۰
پائین بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه حوض سرخ ۲۰۰۰ ۷۰ ۱۰ ۲۰ ۸۰
پائین قلعه بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه خورش بر ۳۰۰ ۲۰ ۱۰ ۱۵ ۳۰
پاشکی بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه اردو ۲۰۰ ۶ ۱۰ ۲۰ ۱۵
پاقلعه بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه پاقلعه ۸۰۰ ۳۰ ۱۵ ۲۵ ۴۵
پاچال بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه رزگ ۴۰۰ ۱۵ ۱۱ ۱۲ ۳۰
پاچنار بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه شیخ ابوالقاسم ۵۰۰ ۲۰ ۶ ۱۵ ۳۰
پاکدار بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه چاهوک ۷۵۰ ۲۲ ۰ ۱۵ ۱۵۰
پاکدار بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه پاکدار ۱۲۰۰ ۲۸ ۱۲ ۲۰ ۳۵
پاکمر بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه سرگلون ۷۰۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۳۴
پاگدار بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه پاگدار ۳۲۰ ۱۲ ۱۰ ۱۵ ۶۰
پسوند بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه میرپسند ۷۲۰ ۲۰ ۱۲ ۱۰ ۱۵
پشت دسک بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه منظر ۲۵۰۰ ۶۵ ۳۰ ۲۰ ۶۰
پطرو بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه پطرو ۱۲۰۰ ۳۵ ۳۰ ۵۰ ۷۵
پلنگی بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه مرغزار ۵۰۰ ۱۵ ۱۲ ۲۰ ۱۲۰
پنگی علیا بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه پنگی ۶۰۰ ۲۰ ۸ ۲۵ ۲۰
پوده بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه شهوار ۷۵۰ ۳۰ ۷ ۵ ۱۲
پوستین دوز بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه پوستین دوز ۱۱۰۰ ۲۹ ۱۱ ۱۲ ۲۵
پی آوک بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه فهندر ۲۰۰۰ ۷۰ ۲۰ ۱۵ ۲۰
پی تیغ سفید بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه خورش بر ۱۵۰ ۱۴ ۵ ۴ ۱۰
پیوندی سفلی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۲۰۰ ۵ ۲ ۲۰ ۳۰
پیوندی علیا بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۵۰۰ ۸ ۱۰ ۳۰ ۳۰
چاغرچه ساق بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه ساق ۱۴۰۰ ۳۸ ۱۵ ۳۵ ۶۰
چاقه بلوچها بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه چاقه ۱۰۰۰ ۳۵ ۱۲ ۲۰ ۳۵
چاقه محمدجان بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه پطرو ۱۰۰۰ ۳۰ ۲۸ ۵۰ ۸۰
چشمه آبور بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه ترقی ۳۵ ۴ ۹ ۱۰ ۸
چشمه آهو بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه ترقی ۳۵۰ ۴ ۱۰ ۱۰ ۳
چشمه حسن بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه بهارستان ۳۰۰ ۱۱ ۱۲ ۲۰ ۲۷
چشمه خار بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه قنچی ۷۰۰ ۲۲ ۱۲ ۱۰ ۲۵
چشمه دارو بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه منظر ۱۵۰۰ ۴۵ ۱۴ ۵ ۱۵
چشمه زرد علیا بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه سرخ‌آباد ۱۰۰ ۶ ۵ ۱۰ ۲
چشمه سبز بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه ترقی ۱۲۰۰ ۲۲ ۸ ۸ ۱۰
چشمه سرو بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه رزگ ۵۰۰ ۱۰ ۲۵ ۱۰ ۳۰
چشمه صدف بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه گشن ۷۰ ۵ ۷ ۸ ۱۰
چشمه لوش بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه سیوکی ۱۰۰۰ ۲۰۰ ۱۶ ۵۰ ۱۵۰
چنارک سفلی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۱۵۰ ۶ ۱۲ ۳ ۹
چنارک علیا بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه رزگ ۳۰۰ ۲۰ ۱۲ ۴ ۵
چنگ کلاغ بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه چنگ کلاغ ۱۲۰۰ ۴۴ ۱۲ ۱۵ ۲۵
چهارتخته بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه رودخانه ۲۰۰۰ ۳۸ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰
چهاردرخت بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه چهاردرخت ۳۰۰ ۲۰ ۳۰ ۱۵ ۲۵
چهارقشیمان بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه برس ۱۰۰۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۲
چوبند سفلی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بسک ۱۵۰ ۱۰ ۲۰ ۵ ۴۰
چوبند علیا بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بسک ۳۰ ۲ ۳ ۵ ۵۰
چوغان بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه سربالا ۸۰۰ ۱۲ ۲۰ ۱۰ ۱۰
چولانک بالا بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه چولانک ۸۰۰ ۱۷ ۲۵ ۱۵ ۶
چولانک پائین بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه چولانک ۱۲۰۰ ۲۱ ۳۵ ۸ ۸
چکه آب بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه سرخ‌آباد ۲۰ ۲ ۳ ۵ ۱
چینگ کلاغ بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه خورش بر ۱۳۰ ۸ ۵ ۲ ۴
ژاله بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه گلسرا ۶۵۰ ۲۵ ۲۰ ۵۵ ۷۵
ژرف بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه ژرف ۱۵۰۰ ۳۸ ۳۵ ۱۰ ۳۰
کاج درخت بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه کاج درخت ۴۰۰۰ ۸۴ ۷ ۳۰ ۱۰۰
کاریز بالا بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه ریگان ۳۵۰ ۱۵ ۱۲ ۲۰ ۳۰
کاریز حسن بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۵۰۰ ۸ ۱۲ ۴ ۶
کاریز سبز بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه کاریز سیز ۲۰۰۰ ۶۰ ۱۱ ۱۵ ۴۰
کاریز سبز بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه نسر ۳۰۰۰ ۱۰۰ ۱۲ ۲۰ ۱۰۰
کاریز سرخ بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه پطرو ۴۰۰ ۱۵ ۲۵ ۲۵ ۵۴
کاریز قلعه بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه گوجی ۸۵۰ ۳۴ ۲۵ ۴۰ ۵۶
کاریزبالا بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه قندشتن ۴۰۰۰ ۸۵ ۴۵ ۳۰ ۹۰
کاریزبیدوی بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه بیدوی ۵۳۰ ۱۵ ۱۰ ۳۰ ۱۴۰
کاریزته بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه گلسرا ۲۰۰۰ ۲۵ ۵۰ ۳۰ ۴۵
کاریزته بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه پطرو ۷۰۰ ۲۰ ۲۰ ۲۵ ۵۰
کاریزته بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه بهارستان ۱۰۰۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۵
کاریزخشک بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه گلسرا ۹۰۰ ۲۷ ۲۵ ۲۵ ۳۵
کاریزدیوانه بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه گلسرا ۱۶۰۰ ۴۲ ۴۵ ۴۰ ۸۵
کاریزقلی بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه چخماق ۳۵۰۰ ۶۰ ۵۴ ۴۰ ۸۰
کاریزملقونک بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه گلسرا ۲۴۰ ۱۲ ۱۵ ۳۰ ۵۰
کاریزنامی دار بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه بیدوی ۵۴۰ ۲۰ ۱۱ ۴۰ ۸۰
کاریزنو بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بسک ۲۵۰۰ ۷۵ ۲۵ ۷۰ ۶۰
کاریزنو بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه رودخانه ۳۰۰۰ ۴۳ ۳۲ ۲۰ ۱۵
کاریزنو تهرود بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۲۵۰۰ ۷۵ ۲۵ ۵۰ ۱۵۰
کاریزنواردی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۶۰۰ ۱۲ ۱۰ ۴ ۶
کاریزپا’ین بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه قندشتن ۲۵۰۰ ۱۲۰ ۲۰ ۲۵ ۷۵
کاریزک بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه رزگ ۳۰۰۰ ۲۰ ۱۵ ۳۰ ۳۵
کاریزک خوجوی بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه کاریزک خوجوی ۵۰۰۰ ۸۰ ۷۵ ۲۵ ۱۵۰
کاریزک سفلی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه فدیهه ۵۰۰ ۳۰ ۱۵ ۲۵ ۴۰
کاریزگلی بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه کاریزگلی ۵۰۰ ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۳۵
کال غش سفلی بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه قلعه آقاحسن ۳۵۰۰ ۱۰۰ ۱۴ ۳۵ ۷۵
کال غش علیا بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه قلعه آقاحسن ۳۰۰۰ ۱۰۲ ۱۲ ۳۰ ۵۷
کامه علیا بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه کامه علیا ۴۰۰ ۳۵ ۸ ۲۵ ۱۰۰
کاهه بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه قلعه آقاحسن ۱۲۰۰ ۵۰ ۱۵ ۴۰ ۷۸
کاهیجه بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه کاهیجه ۱۰۰۰ ۳۲ ۱۸ ۳۵ ۱۵۰
کته تلخ بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه کته تلخ ۱۰۰۰ ۳۲ ۱۵ ۱۰ ۲۱
کج بید بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه رحمت‌آباد ۱۱۵۰ ۴۳ ۰ ۲۵ ۲۵۰
کدکن بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه کدکن ۳۰۰۰ ۳۰ ۱۵ ۸۰ ۲۰۰
کرینگ بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه رودخانه ۲۰۰۰ ۱۳۸ ۲۰ ۲۰ ۶۰
کفتر فوت بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه گوجی ۸۰۰ ۲۵ ۱۲ ۱۵ ۲۵
کفشه در بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۵۰ ۲ ۵ ۴ ۲
کفچرستان بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه رزگ ۴۰ ۸ ۱۰ ۸ ۸
کلاته آخوند بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه دهانه غار ۱۰۰۰ ۳۰ ۲۵ ۲ ۲۵
کلاته آق حسین بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه یک سنگی ۱۰۰۰ ۲۶ ۸ ۵ ۲۵
کلاته آقا بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه ترقی ۱۰۰۰ ۵۰ ۸ ۱۰ ۴
کلاته آقامیر بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه کاریزک خوجوی ۳۵۰ ۱۲ ۷ ۵ ۱۲
کلاته اصغربیگی بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه تروسک ۱۵۰ ۶ ۵ ۵ ۱۵
کلاته الیاس بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۷۰۰ ۱۲ ۷ ۸ ۲۴
کلاته امیر بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه حصار ۵۰ ۱۰ ۲۰ ۱۰ ۳۵
کلاته بالا بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه عسگرد ۶۰۰ ۱۲ ۱۰ ۶ ۸
کلاته تغار بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۴۰۰ ۷ ۱۰ ۴ ۳
کلاته ثم بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه کلاته ثم ۱۲۰۰ ۴۲ ۱۲ ۷ ۱۰
کلاته جانمحمد بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه میر پسند ۸۵۰ ۲۲ ۱۱ ۱۵ ۲۵
کلاته جانی بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه قوزان ۵۰۰ ۱۰ ۲۰ ۳ ۹
کلاته حاج رضا بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه پنگی ۳۰۰ ۱۲ ۱۰ ۱۰ ۷
کلاته حسن بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه پنگی ۴۰۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰
کلاته حسنی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۴۰۰ ۱۵ ۶ ۴ ۴
کلاته حسینی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۴۰۰ ۱۰ ۱۵ ۸ ۲۰
کلاته حیدر بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه حصار ۱۰۰ ۳ ۶ ۲ ۱۰
کلاته خان بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه کلاته خان ۱۰۰۰ ۳۲ ۱۳ ۲۰ ۳۵
کلاته خرمنگاه بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه خورش بر ۱۰۰ ۸ ۳ ۲ ۴
کلاته درویش بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه شیخ ابوالقاسم ۶۰۰ ۳۰ ۷ ۱۵ ۷۰
کلاته دلاک بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه سرخ‌آباد ۳۰ ۳ ۵ ۵ ۲
کلاته رضا بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه پنگی ۱۰۰ ۳ ۸ ۵ ۲
کلاته روشن بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه گشن ۱۰۰ ۱۰ ۶ ۴ ۱۵
کلاته سائلی بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه دهانه غار ۵۵۰ ۱۵ ۲۰ ۲ ۳۰
کلاته سبز بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه عسگرد ۸۰۰ ۱۷ ۱۱ ۸ ۱۰
کلاته سبز بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه عسگرد ۴۸۰ ۱۲ ۱۳ ۸ ۹
کلاته سبز بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه قوزان ۳۰۰ ۱۵ ۶ ۱۰ ۱۵
کلاته سنگ بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه قوزان ۵۰۰ ۳۵ ۱۰ ۱۰ ۳۵
کلاته سنگی بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه ده پایین ۳۰۰۰ ۶۵ ۴۰ ۱۵ ۴۵
کلاته سنگین بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه فهندر ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۳۰ ۲۵ ۴۰
کلاته سیاهدره بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۵۰۰ ۱۲ ۱۰ ۴ ۱
کلاته شور بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه یک سنگی ۱۵۰۰ ۵۶ ۱۰ ۵ ۱۵
کلاته شیخ بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه نصرت‌آباد ۱۰۰۰ ۲۰ ۱۲ ۲۰ ۱۵
کلاته صادق بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه سربالا ۵۰۰ ۲۵ ۱۴ ۱۰ ۱۱
کلاته صدیق بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه سربالا ۵۰۰ ۱۰ ۲۰ ۶ ۳۰
کلاته عابدی بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه اراضی سنجدبور ۶۰ ۴ ۴ ۵ ۱۵
کلاته علم شاه بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۵۰ ۱۲ ۷ ۱ ۲
کلاته علی جان بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه کته تلخ ۱۰۰۰ ۲۶ ۱۲ ۱۰ ۱۰
کلاته علیمحمد بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه رود معجن ۴۰۰ ۱۰ ۱۰ ۱۵ ۱۵
کلاته فیروز بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه مرجانه ۵۰۰ ۱۶ ۱۲ ۱۰ ۳۰
کلاته قاضی بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه کلاته قاضی ۸۰۰ ۲۴ ۱۳ ۱۲ ۳۰
کلاته قرایی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه فهندر ۲۰۰۰ ۴۰ ۳۰ ۱۵ ۲۰
کلاته محمدجان بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه قوزان ۱۲۰۰ ۳۰ ۲۵ ۵ ۱۵
کلاته میراسدا بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه جعفرآباد ۵۰۰ ۱۵ ۱۰ ۱۰ ۱۵
کلاته میل سنگ بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۵۰۰ ۱۲ ۱۰ ۴ ۴
کلاته نو بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه مرجانه ۸۰۰ ۲۰ ۸ ۱۰ ۲۰
کلاته نو بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه فدیهه ۲۰۰ ۱۲ ۸ ۵ ۱۰
کلاته نو بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه کلاته نو ۱۲۰۰ ۳۵ ۱۴ ۳۰ ۴۵
کلاته همایون بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه فهندر ۳۰۰۰ ۶۰ ۴۰ ۱۰ ۵۰
کلاته گاوگران بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه کلاته گاوگران ۱۵۰۰ ۱۲۰ ۱۵ ۲۰ ۳۰
کلاته گل جیک بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه حاجی یار ۲۰۰ ۱۲ ۵ ۵ ۱۵
کلاته گلوله خو بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه قوزان فربودی ۴۰۰ ۱۴ ۸ ۵ ۲۰
کلاغ‌آباد بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه کته تلخ ۶۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵ ۱۲
کلالود بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه گوجی ۱۲۵۰ ۳۲ ۱۲ ۸ ۱۵
کلغری بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه کلغری ۶۵۰ ۱۴ ۱۲ ۱۰ ۱۲
کمالیه بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه بهارستان ۴۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۲۵
کند بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه سهل‌آباد ۵۰۰ ۱۵ ۱۵ ۲۵ ۳۷
کوشکک بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه کوشکک ۳۰۰۰ ۶۰ ۳۰ ۴۰ ۴۰
کول سفلی بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه فیروز‌آباد ۲۴۰۰۰ ۸۴ ۳۵ ۱۴ ۳۵
کوه بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه قلعه آقا حسن ۴۰۰۰ ۲۸ ۷ ۵۰ ۱۲۵
کوه آب بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه سربالا ۵۰۰ ۶ ۱۰ ۱۲ ۳۰
کوهی بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه کوهی ۲۴۰۰ ۷۲ ۱۸ ۲۸ ۴۰
کوکی بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه کاج درخت ۱۵۰ ۵ ۷ ۵ ۱۵
گاوسمرغ بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بایگ ۵۰۰ ۲۰ ۱۵ ۸ ۳۰
گراب بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه ترقی ۳۵۰ ۴ ۷ ۱۰ ۶
گرماب بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه گرماب ۱۲۰۰ ۳۶ ۱۰ ۲۰ ۳۵
گرماب سفلی بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه گرماب ۱۵۰۰ ۴۴ ۱۲ ۱۵ ۲۰
گرماب علی‌آباد بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه گرماب ۱۱۰۰ ۲۸ ۱۰ ۱۱ ۱۲
گرگ دره بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه رزگ ۱۵۰ ۴ ۵ ۱۰ ۵
گرگ‌آباد بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه کلاته علی سیاه ۳۰۰ ۱۲ ۱۵ ۱۰ ۳۰
گزباز بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه چولانک ۱۲۰۰ ۲۲ ۳۵ ۱۰ ۴
گزیدر بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه مرجانه ۷۵۰ ۲۴ ۹ ۱۵ ۷۰
گزیدر سفلی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه سرخ‌آباد ۳۰ ۳ ۴ ۱۰ ۲
گزیدر علیا بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه گشن ۱۵۰ ۱۰ ۴ ۴ ۳
گشن بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه گشن ۳۵۰ ۲۵ ۱۲ ۱۲ ۱۰
گل کاریز بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه نسر ۵۵۰ ۱۴ ۱۲ ۱۲ ۲۰
گلستان بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه رزگ ۵۰۰ ۱۳ ۱۰ ۱۰ ۵
گلستان بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه فهندر ۱۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۵ ۲۰
گلستان بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه چخماق ۲۵۰۰ ۹۲ ۱۲ ۳۰ ۲۲۰
گلهو بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه کدکن ۳۰۰۰ ۵۵ ۳۰ ۳۰ ۱۲۵
گم چکنه بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه خدابنده ۱۵۰ ۱۰ ۸ ۵ ۱۵
گنج آهو بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه کلاته سید ۱۲۰۰ ۴۰ ۱۱ ۲۰ ۶۰
گندآباد بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه مورشک ۲۵۰ ۱۵ ۰ ۷ ۰
گنداب بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه سرخ‌آباد ۳۰ ۳ ۴ ۵ ۱
گندخانی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه بسک ۳۰ ۱ ۱۵ ۸ ۱۰
گوشه سنگ بخش جلگه زاوه شهرستان تربت حیدریه ژرف ۸۰۰ ۲۰ ۱۵ ۵۰ ۱۲۰
یک لنگی بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه یک لنگی ۶۵۰ ۱۶ ۸ ۲۵ ۱۲
یکه درخت بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه گشن ۲۰۰ ۲۰ ۱۰ ۸ ۲۰

منابعویرایش

  1. «بانک اطلاعاتی قنات‌های کشور». وزارت جهاد کشاورزی ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۴ تیر ۱۳۹۱. دریافت‌شده در ۴ تیر ۱۳۹۱.