باز کردن منو اصلی

فهرست قنات‌های شهرستان سبزوار

(تغییرمسیر از قنات سرچشمه، سبزوار)

جدول زیر بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده‌است.[۱] فهرست زیر قنات‌های شهرستان سبزوار در استان خراسان رضوی را نشان می‌دهد.

نام قنات موقعیت نزدیک‌ترین روستا طول قنات (متر) تعداد میله چاه عمق مادر چاه دبی (لیتر بر ثانیه) سطح زیر کشت (هکتار)
اب بالا بخش مرکزی شهرستان سبزوار برزو ۳۰۰ ۲۰ ۱۵ ۲۵ ۱۶
اب ده کلاته بخش مرکزی شهرستان سبزوار بلاش‌آباد ۱۰۰۰ ۹۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰
اب قل قل بخش مرکزی شهرستان سبزوار افچنگ ۴۰۰ ۶ ۱۵ ۱۰ ۲۰
اب کاریز بخش ششتمد شهرستان سبزوار ششتمد ۱۵۰ ۰ ۱۵ ۱۵ ۲۰
ابارش بخش مرکزی شهرستان سبزوار ابارش ۱۲۰۰۰ ۳۰۰ ۱۲۰ ۵۰ ۴۰۰
ابراهیمی بخش ششتمد شهرستان سبزوار بلوچخانه ۱۳۵۰ ۰ ۲۳ ۵ ۱۰
ابراهیمیان بخش ششتمد شهرستان سبزوار یحیی‌آباد ۱۲۵۰ ۰ ۲۰ ۱۷ ۲۰
ابراهیم‌آباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار ابراهیم‌آباد ۵۰۰۰ ۱۵۰ ۶۰ ۸ ۷
ابگرم بخش ششتمد شهرستان سبزوار یام ۱۰۰۰ ۱۰ ۱۲ ۱۲ ۵
ابگیر بخش مرکزی شهرستان سبزوار رازقند ۴۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴ ۳
احمدآباد بخش مرکزی شهرستان سبزوار کراب ۲۴۰۰ ۴۸ ۲۰ ۲۰ ۱۵
احمدیه بخش ششتمد شهرستان سبزوار حسین‌آباد صبوری ۴۰۰۰ ۱۸۰ ۴۰ ۹ ۷
احمدیه بخش ششتمد شهرستان سبزوار حسین‌آباد صبوری ۴۰۰۰ ۰ ۴۰ ۷ ۲۰
اخون بخش ششتمد شهرستان سبزوار بجدن تکاب ۳۰۰ ۱۵ ۶ ۸ ۲
اردیز بخش ششتمد شهرستان سبزوار اردیز ۳۵۰ ۱۵ ۴ ۲۱ ۲
ازادمنجیر بخش مرکزی شهرستان سبزوار ازادمنجیر ۱۲۰۰۰ ۱۴۰ ۱۳۵ ۸ ۱۵
استاج بخش ششتمد شهرستان سبزوار استاج ۹۰۰ ۲۵ ۱۲ ۴ ۳
استرد بخش مرکزی شهرستان سبزوار کسکن ۱۰۰۰۰ ۶۰ ۲۰۰ ۲۵ ۳۵۰
اسحاق‌آباد بخش مرکزی شهرستان سبزوار کسکن ۸۰۰ ۸ ۴۰ ۴۵ ۱۰۰
اسدامرادی بخش ششتمد شهرستان سبزوار علی‌آباد سیدرحیم ۱۰۰۰ ۴۵ ۰ ۴ ۳
اشتر بخش ششتمد شهرستان سبزوار ششتمد ۱۵۰۰ ۵۰ ۳۵ ۱۲ ۱۲
اشترآباد بخش مرکزی شهرستان سبزوار سنگ سفید ۱۵۰۰ ۵۵ ۱۸ ۱۰ ۶
اشتربانی بخش ششتمد شهرستان سبزوار ششتمد ۱۰۰۰ ۴۰ ۴۰ ۶ ۶
اصغرآباد بخش روداب شهرستان سبزوار فیلشور ۳۰۰۰ ۳۰ ۱۷ ۵ ۲
اصلی بخش ششتمد شهرستان سبزوار دیوانخوی ۵۰۰ ۱۸ ۱۵ ۸ ۱۵
اصلی بخش ششتمد شهرستان سبزوار دهنوسلم‌آباد ۳۰۰۰ ۵۵۰ ۳۷ ۳ ۵۰
اصلی روستا بخش ششتمد شهرستان سبزوار کلاته بیات ۳۲۵ ۰ ۳۷ ۱۰ ۰
اصلی روستا بخش ششتمد شهرستان سبزوار استاج ۱۵۵۰ ۰ ۷۵ ۱۰ ۱۵
افضل‌آباد بخش مرکزی شهرستان سبزوار افضل‌آباد ۲۰۰۰ ۷۰ ۳۰ ۱۵ ۲۷
اقلیدر بخش ششتمد شهرستان سبزوار گاچ ۵۰ ۵ ۴ ۲ ۲
الشکی بخش مرکزی شهرستان سبزوار سلیمانیه ۵۰۰ ۲۵ ۱۵ ۱۵ ۰
امبرکه بخش ششتمد شهرستان سبزوار قاسمی ۴۰۰ ۲۰ ۲۵ ۳ ۳
امیرآباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار تندک ۱۴۰۰ ۴۵ ۴۰ ۱۵ ۱۵
انجمد بخش ششتمد شهرستان سبزوار عزیزاباد ۱۳۵۰ ۰ ۶۵ ۱۵ ۲۰
انجیلو بخش روداب شهرستان سبزوار بنقن ۱۰۰۰ ۱۲ ۱۰ ۱۰ ۱۰
ایزی بخش مرکزی شهرستان سبزوار ایزی ۷۵۰۰ ۰ ۱۳۰ ۸ ۲۵۰
باد اشیان بخش ششتمد شهرستان سبزوار باد اشیان ۵۰۰ ۲۰ ۱۳ ۱۵ ۱۳
باغ چنار بخش مرکزی شهرستان سبزوار باغ چنار ۶۰۰ ۲۴ ۱۲ ۵۰ ۳۰
باغ کاریز بخش ششتمد شهرستان سبزوار استاج ۱۰۰۰ ۴۰ ۱۰ ۴ ۳
باغان بخش مرکزی شهرستان سبزوار باغان ۷۰۰۰ ۱۴۰ ۱۲۰ ۵۵ ۴۲۰
باغانی بخش ششتمد شهرستان سبزوار استاج ۱۲۰۰ ۴۵ ۱۵ ۵ ۴
باغجر بخش مرکزی شهرستان سبزوار باغجر ۱۵۰۰ ۰ ۱۵ ۱۰ ۷۰
باغخیرات بخش ششتمد شهرستان سبزوار باغخیرات ۶۰۰ ۱۳ ۲۵ ۱۰ ۱۰
بالا بخش مرکزی شهرستان سبزوار برزو ۳۵۰ ۲۵ ۱۰ ۳۰ ۲۰
بالای ده بخش ششتمد شهرستان سبزوار بسک ۵۵۰ ۰ ۱۳ ۵ ۱۰
بالای ده بخش ششتمد شهرستان سبزوار سریش ۸۵۰ ۰ ۲۰ ۵ ۷
بالای ده بخش مرکزی شهرستان سبزوار قره قلی ۷۰۰ ۷۵ ۱۱ ۱۵ ۵
بجدن بخش ششتمد شهرستان سبزوار بجدن تکاب ۲۵۰۰ ۱۲۰ ۱۸ ۲۳ ۲۰
بجور بخش ششتمد شهرستان سبزوار باغخیرات ۳۰۰ ۱۵ ۱۵ ۴ ۴
بخشیدر بخش ششتمد شهرستان سبزوار پادر ۳۰۰ ۱۵ ۱۲ ۶ ۶
بخشیدر بخش ششتمد شهرستان سبزوار کلاته بیات ۳۲۰ ۰ ۳۳ ۶ ۰
بدر بخش ششتمد شهرستان سبزوار استاج ۱۱۰۰ ۴۰ ۱۰ ۵ ۴
براب بخش ششتمد شهرستان سبزوار طرسک ۱۰۰ ۷ ۲۵ ۶ ۶
براز پائین بخش مرکزی شهرستان سبزوار رازقند ۳۰۰ ۸ ۸ ۵ ۷
برازبالا بخش مرکزی شهرستان سبزوار رازقند ۳۰۰ ۱۰ ۸ ۴ ۵
برازوسط بخش مرکزی شهرستان سبزوار رازقند ۳۰۰ ۱۰ ۱۰ ۲ ۵
براو بخش ششتمد شهرستان سبزوار طرسک ۷۵۰ ۰ ۳۰ ۷ ۱۵
بربی بخش ششتمد شهرستان سبزوار طرزق ۲۰۰۰ ۶۰ ۴۵ ۲ ۲
برجک بخش مرکزی شهرستان سبزوار رازقند ۳۰۰ ۱۲ ۱۵ ۵ ۴
برخز بخش ششتمد شهرستان سبزوار برخز ۸۰۰ ۲۴ ۱۹ ۶ ۱۰
برچی بخش ششتمد شهرستان سبزوار دیوان خوی ۲۵۰ ۸ ۰ ۷ ۷
برک آب بخش ششتمد شهرستان سبزوار بهارستان ۷۰۰ ۰ ۲۰ ۵ ۱۰
بزمکه بخش ششتمد شهرستان سبزوار علی‌آباد سیدرحیم ۱۵۰۰ ۵۰ ۲۰ ۴ ۷
بسک بخش ششتمد شهرستان سبزوار بسک ۷۵۰ ۰ ۲۰ ۱۰ ۱۵
بسک پا’ین بخش ششتمد شهرستان سبزوار بسک ۱۰۰۰ ۶۰ ۲۰ ۶ ۹
بشک بخش مرکزی شهرستان سبزوار رازقند ۱۵۰ ۸ ۱۲ ۸ ۴
بغل راه بخش ششتمد شهرستان سبزوار دیوانخوی ۳۰۰ ۱۰ ۲۲ ۵ ۱۰
بغل راه بخش ششتمد شهرستان سبزوار قاسمی ۳۰۰ ۰ ۱۰ ۵ ۱۰
بغل راه بخش ششتمد شهرستان سبزوار قاسمی ۱۳۰۰ ۰ ۷۵ ۵ ۱۵
بغل کوه بخش ششتمد شهرستان سبزوار بسک ۱۵۰ ۰ ۱۰ ۳ ۱۰
بلال سفلی بخش ششتمد شهرستان سبزوار ششتمد ۶۰۰ ۱۳ ۳۰ ۱۰ ۱۲
بلال علیا بخش ششتمد شهرستان سبزوار ششتمد ۵۰۰ ۴۵ ۳۳ ۷ ۱۲
بلزقند بخش روداب شهرستان سبزوار بلزقند ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰ ۲۰ ۱۲
بم بخش روداب شهرستان سبزوار لندران ۱۵۰۰ ۵۰ ۱۸ ۱۵ ۱۰
بنقن بخش روداب شهرستان سبزوار بنقن ۲۵۰۰ ۱۰۰ ۴۰ ۳۰ ۰
بهارآباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار تندک ۳۰۰ ۱۲ ۲۵ ۴ ۴
بهارآباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار تندک ۳۰۰ ۰ ۲۵ ۵ ۱۷
بهارستان بخش ششتمد شهرستان سبزوار سریش ۹۵۰ ۰ ۲۳ ۵ ۸
بهارستان بخش ششتمد شهرستان سبزوار گاچ ۳۵۰ ۱۰ ۱۵ ۵ ۷
بهارستان بخش ششتمد شهرستان سبزوار گاچ ۴۵۰ ۰ ۶۰ ۱۰ ۰
بهارستان بخش ششتمد شهرستان سبزوار بهارستان ۶۵۰ ۰ ۱۸ ۵ ۱۰
بوته کاریز بخش مرکزی شهرستان سبزوار کراب ۲۰۰۰ ۴۰ ۱۸ ۲۵ ۱۰
بودروا بخش ششتمد شهرستان سبزوار طرسک ۸۰ ۵ ۲۰ ۲ ۲
بور بخش روداب شهرستان سبزوار فضل‌آباد ۲۰۰۰ ۲۰۰ ۱۲ ۱۵ ۷
بیدبان بخش ششتمد شهرستان سبزوار طزرق ۶۵۰ ۰ ۳۰ ۵ ۰
بیذخ بخش ششتمد شهرستان سبزوار بیذخ ۸۵۰ ۰ ۲۰ ۱۰ ۳۰
بیزدور بخش ششتمد شهرستان سبزوار بیزخ ۳۵۰ ۰ ۴۵ ۱۵ ۵
بیزدوردهنه بخش ششتمد شهرستان سبزوار باغ خیرات ۸۰۰ ۰ ۳۸ ۱۰ ۱۵
بین هلوت بخش ششتمد شهرستان سبزوار هلاک‌آباد ۱۰۰۰ ۰ ۱۵ ۳ ۲۰
تخت ده بخش مرکزی شهرستان سبزوار قز ۴۰۰ ۱۰ ۲۳ ۱۵ ۶۰
تسبند بخش روداب شهرستان سبزوار تسبند ۱۲۰۰۰ ۶۰ ۹۰ ۲۰ ۳۰
تندک بخش ششتمد شهرستان سبزوار تندک ۲۰۰۰ ۴۵ ۲۰ ۷ ۶
تنگه بخش ششتمد شهرستان سبزوار طرسک ۱۵۰ ۷ ۲۵ ۵ ۵
تنگه بخش ششتمد شهرستان سبزوار طرسک ۷۰۰ ۰ ۳۵ ۵ ۰
توتبان بخش روداب شهرستان سبزوار توتبان ۱۵۰۰ ۲۰ ۱۸ ۲۰ ۶
توتستانک بخش مرکزی شهرستان سبزوار نجم‌آباد ۷۰۰ ۳۵ ۶ ۳ ۲۰
تک آف بخش ششتمد شهرستان سبزوار بیزخ ۲۵۵ ۰ ۲۵ ۵ ۱۰
تک سفید بخش ششتمد شهرستان سبزوار پادر ۷۰۰ ۰ ۱۵ ۵ ۱۵
تک سفید بخش ششتمد شهرستان سبزوار پادر ۳۰۰ ۸ ۱۵ ۵ ۳
تک سفید بخش ششتمد شهرستان سبزوار پادر ۹۵۰ ۰ ۴۰ ۱۰ ۲۵
تک هنگ بخش ششتمد شهرستان سبزوار دیوان خوی ۱۵۰ ۸ ۸ ۴ ۴
تیغ زرد بخش مرکزی شهرستان سبزوار دهنه سنگ کلیدر ۶۰۰ ۳۰ ۱۲ ۱۰ ۳۰
ثقیه بخش ششتمد شهرستان سبزوار ثقیه ۱۵۰۰ ۰ ۲۵ ۱۲ ۲۰
جبارآباد بخش مرکزی شهرستان سبزوار خیرآباد ۴۰۰ ۲۰ ۲۵ ۲۰ ۲۵
جعفرآباد بخش روداب شهرستان سبزوار لندران ۳۰۰ ۵۰ ۲۰ ۱۰ ۱۰
جفتی بخش ششتمد شهرستان سبزوار عزیزاباد ۱۵۰۰ ۳۳ ۱۳ ۵ ۴
جلال‌آباد بخش مرکزی شهرستان سبزوار سنگ کلیدر ۵۰۰ ۲۵ ۱۲ ۷ ۱۰
جلگه زاوه بخش روداب شهرستان سبزوار فیلشور ۱۵۰۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۶
جلگه زاوه بخش مرکزی شهرستان سبزوار جلگه زاوه ۱۲۰۰۰ ۲۰۰ ۱۵۰ ۳۷ ۷۰۰
جلین بخش مرکزی شهرستان سبزوار جلین ۱۰۰۰ ۱۸۰ ۷۰ ۶۰ ۶۰۰
جنبرین بخش مرکزی شهرستان سبزوار بلاش‌آباد ۵۰۰ ۲۰ ۱۵ ۱۳ ۲۰
جنت‌آباد بخش مرکزی شهرستان سبزوار گوداسیا ۳۵۰ ۲۰ ۶۰ ۶ ۹۰
جنگل بخش ششتمد شهرستان سبزوار استاج ۱۴۰۰ ۰ ۷۰ ۵ ۱۰
جوزمال بخش روداب شهرستان سبزوار کلاوشک ۵۰۰ ۲۵ ۱۵ ۱۰ ۱
جوزو بخش روداب شهرستان سبزوار لندران ۱۱۰۰ ۷۰ ۲۲ ۱۰ ۳
جوقچی بخش ششتمد شهرستان سبزوار طرسک ۵۰ ۷ ۲۰ ۸ ۸
حاج ابوالقاسم بخش ششتمد شهرستان سبزوار ششتمد ۵۰۰ ۰ ۳۵ ۱۰ ۱۵
حاج شمسا بخش مرکزی شهرستان سبزوار حاج شمسا ۷۰۰۰ ۲۰۰ ۶۰ ۴۰ ۱۰۰
حاج علی بخش ششتمد شهرستان سبزوار بجدن ۳۰۰ ۲۰ ۴ ۳ ۳
حاجی گوش بخش ششتمد شهرستان سبزوار قلعه میدان ۷۰۰ ۰ ۰ ۱۲ ۲۰
حج مزار بخش ششتمد شهرستان سبزوار حج ۷۰۰ ۲۵ ۱۰ ۴ ۷
حسن ده بخش ششتمد شهرستان سبزوار جنبذ ۵۰۰ ۳۵ ۸ ۲۳ ۱۵
حسن ده بخش ششتمد شهرستان سبزوار جنبز ۷۰۰ ۰ ۱۰ ۱۰ ۴۰
حسن ده بخش ششتمد شهرستان سبزوار عزیز‌آباد ۸۰۰ ۲۲ ۷ ۴ ۳
حسناباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار حسناباد ده زمین ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۳ ۱۰ ۶
حسن‌آباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار دیوانخوی ۳۵۰ ۱۲ ۲۰ ۷ ۱۵
حسن‌آباد بخش مرکزی شهرستان سبزوار رازقند ۱۲۰ ۶ ۱۵ ۱ ۱
حسن‌آباد بخش مرکزی شهرستان سبزوار زعفرانیه ۵۰۰۰ ۱۰۰ ۸۰ ۲۵ ۱۰۰
حسن‌آباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار حسن‌آباد ۶۰۰ ۳۰ ۱۸ ۴۰ ۲۰
حسن‌آباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار کیزقان ۸۵۰ ۰ ۳۵ ۱۵ ۱۵
حسن‌آباد بخش مرکزی شهرستان سبزوار سنگ سفید ۱۵۰۰ ۴۰ ۲۵ ۱۰ ۱۰
حسن‌آباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار کیذقان ۱۰۰۰ ۳۵ ۲۴ ۴ ۵
حسن‌آباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار باد اشیان ۱۵۰ ۰ ۲۵ ۸ ۱۰
حسن‌آباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار بیزخ ۳۵۰ ۰ ۴۰ ۱۰ ۲۰
حسن‌آباد فیض بخش ششتمد شهرستان سبزوار حسن‌آباد ۱۱۰۰ ۰ ۱۸ ۱۵ ۱۵
حسین‌آباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار پادر ۲۵۰ ۹ ۱۰ ۱۲ ۱۵
حسین‌آباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار پادر ۸۵۰ ۰ ۱۸ ۱۵ ۲۰
حسین‌آباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار قلعه میدان ۳۵۰ ۴۰ ۱۸ ۳۵ ۴۰
حسین‌آباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار حسین‌آباد ۱۲۵۰ ۰ ۲۵ ۱۵ ۷۵
حسین‌آباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار کیزقان ۹۰۰ ۰ ۴۰ ۱۵ ۱۵
حسین‌آباد صبوری بخش ششتمد شهرستان سبزوار حسین‌آباد صبوری ۳۰۰۰ ۱۵۰ ۴۰ ۸ ۵
حشمت‌آباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار علی‌آباد سیدرحیم ۱۰۰۰ ۴۰ ۱۵ ۳ ۲
حمدی بخش ششتمد شهرستان سبزوار برازق ۷۰۰ ۰ ۱۶ ۷ ۱۵
حمدی بخش ششتمد شهرستان سبزوار برازق ۷۰۰ ۵۰ ۱۶ ۵ ۷
حمیره سفلی بخش روداب شهرستان سبزوار حمیره ۳۰۰ ۶۰ ۴ ۲۵ ۱
حمیره علیا بخش روداب شهرستان سبزوار حمیره ۳۵۰ ۷۰ ۷ ۲ ۰
حیدرآباد بخش مرکزی شهرستان سبزوار دهنه سنگ کلیدر ۲۵۰ ۱۳ ۱۰ ۱۰ ۶
حیدربالا بخش ششتمد شهرستان سبزوار اردیز ۱۰۰۰ ۴۰ ۱۷ ۴ ۴
حیدربالا بخش ششتمد شهرستان سبزوار اردیز ۱۰۰۰ ۴۰ ۱۷ ۵ ۳
خانتایر بخش مرکزی شهرستان سبزوار کراب ۳۰۰ ۸ ۱۵ ۵ ۵
خانها بخش ششتمد شهرستان سبزوار ششتمد ۷۰۰ ۱۰ ۸ ۸ ۹
خسروجرد بخش مرکزی شهرستان سبزوار خسروجرد ۶۰۰۰ ۰ ۱۳۰ ۵۰ ۵۰۰
خطیب بخش ششتمد شهرستان سبزوار باغخیرات ۳۰۰ ۸ ۱۲ ۵ ۴
خطیب بخش ششتمد شهرستان سبزوار باغ خیرات ۹۵۰ ۰ ۴۵ ۱۵ ۳۰
خلورستان بخش مرکزی شهرستان سبزوار رازقند ۸۰۰ ۲۵ ۱۶ ۱۸ ۱۵
خلوری بخش مرکزی شهرستان سبزوار عوض ۱۵۰۰ ۱۰۰ ۶ ۱۰ ۰
خنجیدر بخش ششتمد شهرستان سبزوار گاچ ۳۸۰ ۱۰ ۱۵ ۳ ۲
خواجه علی بخش مرکزی شهرستان سبزوار سنگ سفید ۱۵۰۰ ۷۰ ۲۰ ۱۲ ۲
خوش بالا بخش ششتمد شهرستان سبزوار بهارستان ۵۵۰ ۰ ۱۳ ۵ ۱۰
خوشاب بخش مرکزی شهرستان سبزوار جلین ۱۴۰۰۰ ۲۲۰ ۹۰ ۴۰ ۱۸۰
خونی بخش ششتمد شهرستان سبزوار باد اشیان ۲۵۰ ۱۵ ۲۰ ۴ ۳
خوی دار بخش ششتمد شهرستان سبزوار شامکان ۳۵۰۰ ۸۰ ۳۰ ۸ ۵۰
خیرآباد بخش مرکزی شهرستان سبزوار رازقند ۴۰۰ ۱۰ ۱۵ ۶ ۵
خیرآباد بخش مرکزی شهرستان سبزوار خیرآباد ۲۵۰۰ ۶۵ ۴۵ ۳۰ ۵۰۰
خیرآباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار شامکان ۹۵۰ ۰ ۱۵ ۱۰ ۱۵
دارین بخش روداب شهرستان سبزوار دارین ۲۰۰۰ ۳۰۰ ۶۰ ۶۰ ۱۵۰
داریوش‌آباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار عزیز‌آباد ۲۰۰۰ ۱۲۰ ۱۰ ۵ ۶
دامغانی بخش ششتمد شهرستان سبزوار باد اشیان ۱۰۰ ۷ ۱۲ ۶ ۵
دب قلعه بخش مرکزی شهرستان سبزوار قز ۸۰۰ ۲۰ ۱۲ ۱۵ ۴۰
دربند بخش ششتمد شهرستان سبزوار باد اشیان ۳۰۰ ۱۵ ۱۰ ۱۰ ۸
درسری بخش ششتمد شهرستان سبزوار باد اشیان ۱۰۰ ۰ ۷ ۷ ۵
درقدم بخش روداب شهرستان سبزوار درقدم ۳۰۰۰ ۳۰ ۱۵ ۱۲ ۵
دره جوز سفلی بخش مرکزی شهرستان سبزوار سنگ سفید ۱۵۰ ۰ ۱۲ ۳ ۸
دره خاتون بخش مرکزی شهرستان سبزوار سلیمانیه ۷۰ ۴ ۶ ۱۰ ۲۰
دره سیب بخش مرکزی شهرستان سبزوار سنگ سید ۲۵ ۰ ۵ ۲ ۳
دره نی بخش مرکزی شهرستان سبزوار سنگ سفید ۱۵۰ ۱۴ ۱۲ ۵ ۳
دره چنار بخش مرکزی شهرستان سبزوار افچنگ ۱۰۰ ۴ ۶ ۲ ۶
دره کال بخش مرکزی شهرستان سبزوار سلیمانیه ۳۰۰ ۸ ۱۲ ۱ ۵
دره گود بخش مرکزی شهرستان سبزوار باغجر ۳۰۰ ۲۵ ۱۲ ۴ ۲
دری سول بخش ششتمد شهرستان سبزوار سریش ۷۵۰ ۰ ۲۰ ۵ ۱۵
دلبر بخش ششتمد شهرستان سبزوار تندک ۴۰۰ ۲۰ ۲۵ ۵ ۱۵
دلبر بخش ششتمد شهرستان سبزوار اردیز ۱۱۰۰ ۴۵ ۱۷ ۵ ۷
دلقند بخش مرکزی شهرستان سبزوار دلقند ۶۰۰۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۶۰ ۲۴۰
ده بخش مرکزی شهرستان سبزوار گود چاه ۲۰۰۰ ۱۴۰ ۱۵ ۷ ۳۰
ده بخش مرکزی شهرستان سبزوار دهنه سنگ کلیدر ۷۰۰ ۳۵ ۱۴ ۲۵ ۱۵۰
ده بخش مرکزی شهرستان سبزوار خسروجرد ۱۲۰۰۰ ۳۰۰ ۱۵۰ ۱۵ ۱۰۰
ده بخش مرکزی شهرستان سبزوار سنگ سفید ۲۵۰۰ ۵۰ ۲۵ ۲۵ ۵۰۰
ده بخش مرکزی شهرستان سبزوار سدید ۲۱۰۰۰ ۲۵ ۲۵ ۲۰ ۲۰
ده بخش مرکزی شهرستان سبزوار کلاته سفید ۳۰۰۰ ۱۵۰ ۲۰ ۲۰ ۱۷۰
ده بخش مرکزی شهرستان سبزوار نجم‌آباد ۵۰۰ ۲۵ ۵ ۲۰ ۱۰۰
ده بخش مرکزی شهرستان سبزوار عوض ۲۰۰۰ ۸۰ ۸ ۲۰ ۶۰
ده بخش مرکزی شهرستان سبزوار دهنه سنگ کلیدر ۱۵۰۰ ۵۰۰ ۱۲ ۵۰ ۲۰۰
ده بخش مرکزی شهرستان سبزوار گوداسیا ۲۴۰۰۰ ۱۵۰ ۱۹۰ ۱۵۰ ۲۰۰۰
ده اصلی بخش مرکزی شهرستان سبزوار کراب ۴۰۰۰ ۴۰ ۲۰ ۶۰ ۱۰۰
ده اصلی بخش مرکزی شهرستان سبزوار نوده سرسره ۲۰۰۰ ۴۰ ۲۵ ۳۵ ۱۵۰
ده اصلی بخش مرکزی شهرستان سبزوار برزو ۲۵۰ ۲۰ ۱۵ ۱۰ ۱۶
ده نو بخش مرکزی شهرستان سبزوار سنگ سفید ۳۰ ۰ ۶ ۳ ۳
ده نو بخش ششتمد شهرستان سبزوار باد اشیان ۳۰۰ ۱۵ ۱۲ ۶ ۵
ده کسکن بخش مرکزی شهرستان سبزوار کسکن ۱۱۰۰۰ ۸۰ ۱۷۰ ۲۰ ۱۰۰۰
دهراز بخش مرکزی شهرستان سبزوار قلعه نو ۱۰۰۰۰ ۱۸۰ ۱۷۰ ۷۰ ۲۰۰
دهنه بخش مرکزی شهرستان سبزوار عوض ۲۰۰ ۱۰ ۶ ۱۵ ۱۵
دهنه بخش ششتمد شهرستان سبزوار باغخیرات ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۵ ۴
دهنه بالا بخش مرکزی شهرستان سبزوار باغجر ۵۰۰ ۴۰ ۱۲ ۵ ۵
دهنه حاجی بخش مرکزی شهرستان سبزوار قره قلی ۱۵۰ ۲۰ ۵ ۱۰ ۰
دهنو بخش مرکزی شهرستان سبزوار باغجر ۵۰۰ ۴۰ ۱۲ ۳ ۳
دهنو بخش ششتمد شهرستان سبزوار طرسک ۱۰۰ ۶ ۲۰ ۵ ۲۵
دهنو بخش مرکزی شهرستان سبزوار رازقند ۴۰۰ ۱۰ ۱۵ ۵ ۱۰
دهنو بخش ششتمد شهرستان سبزوار طرسک ۱۰۰ ۵ ۲۰ ۳ ۳
دیرکاریز بخش ششتمد شهرستان سبزوار قاسمی ۶۰۰ ۱۳ ۳۰ ۴ ۵
دین وبید بخش ششتمد شهرستان سبزوار نخبر ۵۰۰ ۳۵ ۱۵ ۵ ۷
دیوانخوی بخش ششتمد شهرستان سبزوار دیوانخوی ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۱۰ ۸
ذو بخش ششتمد شهرستان سبزوار استاج ۵۰۰ ۲۰ ۷ ۴ ۳
رازقند بخش مرکزی شهرستان سبزوار رازقند ۵۰۰ ۱۷ ۱۵ ۸ ۱۰
رباط سرپوش بخش مرکزی شهرستان سبزوار رباط سرپوش ۱۵۰۰۰ ۱۸۰ ۱۸۰ ۵۰ ۵۰
ربیعیه بخش مرکزی شهرستان سبزوار ربیعیه ۲۰۰۰ ۳۰ ۱۴ ۱۰ ۶۰
روحانی بخش ششتمد شهرستان سبزوار طزرق ۲۰۰۰ ۷۰ ۴۰ ۵ ۸
رودخانه برغمد بخش مرکزی شهرستان سبزوار افچنگ ۱۵۰ ۵ ۱۰ ۲ ۴
رودخانه نوده بخش مرکزی شهرستان سبزوار افچنگ ۳۰۰ ۷ ۲۵ ۲ ۲۰
رور بخش مرکزی شهرستان سبزوار رازقند ۴۰۰ ۱۶ ۱۵ ۱۲ ۲۵
روستا بخش ششتمد شهرستان سبزوار باغ خیرات ۸۵۰ ۰ ۴۰ ۵ ۲۰
روستا بخش مرکزی شهرستان سبزوار زیدآباد ۱۱۰۰۰ ۳۷۰ ۱۲۰ ۵۰ ۰
روستا بخش ششتمد شهرستان سبزوار حسن‌آباد ده زمین ۹۵۰ ۰ ۴۰ ۲۰ ۳۵
روستا بخش مرکزی شهرستان سبزوار صالح‌آباد ۸۰۰۰ ۱۶۰ ۱۲۰ ۶۰ ۱۳۵
روستا بخش مرکزی شهرستان سبزوار کالخونی ۵۰۰۰ ۱۰۰ ۶۰ ۲۰ ۸۵
روشن‌آباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار روشن‌آباد ۴۰۰ ۰ ۲۵ ۳۵ ۳۵
رکن‌آباد بخش مرکزی شهرستان سبزوار سدید ۱۵۰ ۰ ۵ ۳ ۷
زاوش بخش روداب شهرستان سبزوار نارستان ۱۰۰۰ ۷۰ ۸ ۱۰ ۳
زرد آلوستان بخش مرکزی شهرستان سبزوار کراب ۱۵۰۰ ۰ ۲۰ ۱۲ ۱۵
زرشک بخش ششتمد شهرستان سبزوار علی‌آباد سیدرحیم ۷۰۰ ۲۵ ۲۰ ۳ ۳
زلیدر بخش ششتمد شهرستان سبزوار علی‌آباد سیدرحیم ۱۲۰۰ ۶۵ ۳۰ ۱۰ ۱۰
زوبری کاریزبا بخش مرکزی شهرستان سبزوار بلاش‌آباد ۴۰۰ ۱۰ ۱۵ ۱۰ ۱۰
زیرکال بخش ششتمد شهرستان سبزوار قاسمی ۳۵۰ ۰ ۱۲ ۵ ۱۵
زیرینی بخش مرکزی شهرستان سبزوار سنگ سفید ۳۰۰ ۰ ۱۲ ۲ ۶
سبه بخش ششتمد شهرستان سبزوار سبه ۴۰۰ ۲۰ ۱۵ ۳۰ ۳۰
سراب بخش ششتمد شهرستان سبزوار استاج ۱۰۰۰ ۴۰ ۲۰ ۵ ۸
سرداب بخش ششتمد شهرستان سبزوار محمدآباد ۳۵۰ ۰ ۱۰ ۵ ۱۵
سرداب بخش ششتمد شهرستان سبزوار پادر ۶۵۰ ۰ ۱۳ ۵ ۱۲
سرده بخش ششتمد شهرستان سبزوار ششتمد ۷۰۰ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۳۰
سررود بخش ششتمد شهرستان سبزوار عزیزاباد ۱۸۰۰ ۰ ۶۵ ۵ ۲۵
سررود بخش ششتمد شهرستان سبزوار سررود ۲۰۰۰ ۳۰ ۳۰ ۱۵ ۱۵
سرقبو بخش ششتمد شهرستان سبزوار استاج ۰ ۲۸ ۸ ۴ ۳
سرقبون بخش روداب شهرستان سبزوار لندران ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۲۰ ۱۵ ۱۰
سرچشمه بخش ششتمد شهرستان سبزوار چنار ۲۰۰ ۲۰ ۱۵ ۱۰ ۱۰
سریش بخش ششتمد شهرستان سبزوار سریش ۹۰۰ ۲۰ ۲۵ ۴ ۲۰
سعادت‌آباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار علی‌آباد سیدرحیم ۸۰۰ ۲۸ ۲۰ ۳ ۳
سعدآباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار علی‌آباد سیدرحیم ۸۰۰ ۳۰ ۲۰ ۳ ۲
سعدآباد بخش مرکزی شهرستان سبزوار سنگ سفید ۱۲۰۰ ۵ ۱۸ ۱۰ ۱۰
سفلی بخش مرکزی شهرستان سبزوار عوض ۱۷۰۰ ۰ ۳۰ ۱۵ ۲۵۰
سلیمانیه بالا بخش مرکزی شهرستان سبزوار سلیمانیه ۱۲۰۰ ۴۵ ۱۹ ۷۰ ۴۷
سلیمانیه سفلی بخش مرکزی شهرستان سبزوار سلیمانیه ۱۱۰۰ ۳۰ ۳۰ ۲۰ ۴۵
سلیمانیه علیا بخش مرکزی شهرستان سبزوار سلیمانیه ۱۲۰۰ ۳۲ ۳۰ ۱۲ ۴۰
سماقستان بخش مرکزی شهرستان سبزوار رازقند ۱۰۰ ۶ ۱۰ ۱۰ ۵
سمع علی بخش ششتمد شهرستان سبزوار اردیز ۶۰۰ ۳۰ ۲۰ ۶ ۵
سمعلو بخش مرکزی شهرستان سبزوار سدید ۱۵۰۰ ۴۵ ۲۰ ۵ ۱۰
سنجران بخش روداب شهرستان سبزوار سنجران ۲۵۰ ۱۵ ۵ ۱۰ ۱۰
سنگینه بخش ششتمد شهرستان سبزوار ششتمد ۷۰۰ ۱۵ ۲۰ ۵ ۵
سودآباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار سودآباد ۱۵۰۰ ۳۵ ۲۲ ۱۲ ۱۰
سیااب بخش مرکزی شهرستان سبزوار رازقند ۲۰۰ ۱۰ ۵ ۵ ۱
سیاه دره بخش ششتمد شهرستان سبزوار طرسک ۶۵۰ ۰ ۳۵ ۵ ۱۰
سیاه چاه بخش ششتمد شهرستان سبزوار باغ خیرات ۹۵۰ ۰ ۴۵ ۱۵ ۲۵
سیاه چاه بخش ششتمد شهرستان سبزوار باغخیرات ۵۰۰ ۱۳ ۲۵ ۸ ۸
سید علی بخش مرکزی شهرستان سبزوار سنگ سفید ۱۳۰۰ ۵۰ ۲۵ ۶ ۵
سیدآباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار باغخیرات ۳۰۰ ۹ ۸ ۵ ۵
سیدا بخش مرکزی شهرستان سبزوار ایزی ۱۰۰۰ ۱۵ ۱۲ ۲۰ ۱۵
شارک بخش روداب شهرستان سبزوار فیلشور ۲۰۰۰ ۲۰ ۱۰ ۱۵ ۷
شامکان بخش ششتمد شهرستان سبزوار شامکان ۹۵۰ ۲۸ ۲۰ ۱۲ ۲۵
شایک بخش ششتمد شهرستان سبزوار قلعه میدان ۰ ۴۰ ۱۵ ۱۵ ۱۵
شبرنگ بخش ششتمد شهرستان سبزوار طرسک ۲۵۰ ۱۲ ۳۰ ۷ ۷
شراوی بخش روداب شهرستان سبزوار لارهنگ ۳۰۰ ۷ ۷ ۱۵ ۰
شربی بخش ششتمد شهرستان سبزوار محمدآباد ۳۵۰ ۰ ۱۲ ۵ ۱۰
شربی زار بخش ششتمد شهرستان سبزوار بهارستان ۵۰۰ ۰ ۱۵ ۵ ۱۳
شردی بخش ششتمد شهرستان سبزوار بیزخ ۲۲۰ ۰ ۲۰ ۱۰ ۲۵
شش بیک بخش ششتمد شهرستان سبزوار گاچ ۳۲۰ ۰ ۳۵ ۵ ۰
شمسک بخش ششتمد شهرستان سبزوار باغخیرات ۲۵۰ ۸ ۱۰ ۴ ۴
شمس‌آباد بخش مرکزی شهرستان سبزوار سدید ۱۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۴۰ ۲۰
شمس‌آباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار برازق ۷۵۰ ۴۵ ۱۸ ۱۰ ۱۰
شمس‌آباد بخش روداب شهرستان سبزوار فیلشور ۲۰۰۰ ۲۰ ۱۰ ۱۰ ۷
شکرآباد بخش روداب شهرستان سبزوار شکرآباد ۱۵۰۰ ۳۰ ۷ ۱۵ ۱۰
شکلی بخش ششتمد شهرستان سبزوار شامکان ۱۳۵۰ ۴۵ ۲۷ ۶ ۳۵
شیخ الاسلامی بخش مرکزی شهرستان سبزوار گرداسیا ۲۰۰۰ ۰ ۱۸ ۸ ۵
صالح‌آباد بخش مرکزی شهرستان سبزوار صالح‌آباد ۷۰۰۰ ۰ ۱۰۵ ۳ ۲۰۰
صبری بخش روداب شهرستان سبزوار بنقن ۱۳۰۰ ۳۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵
صومعه بخش مرکزی شهرستان سبزوار صومعه ۷۰۰۰ ۲۰۰ ۴۵ ۱۵ ۱۰
طاهری بخش ششتمد شهرستان سبزوار طرزق ۷۵۰۰ ۲۵۰ ۸۰ ۱۶ ۱۶
طرسک بخش ششتمد شهرستان سبزوار طرسک ۱۰۰ ۵ ۱۵ ۳ ۳
عباس‌آباد بخش مرکزی شهرستان سبزوار دهنه سنگ کلیدر ۳۰۰ ۱۵ ۹ ۱۰ ۸
عباس‌آباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار چشمه آوش ۱۸۰۰ ۷۰ ۳۰ ۶ ۶
عباس‌آباد بخش مرکزی شهرستان سبزوار کلاته آقازاده ۱۵۰۰۰ ۳۰۰ ۲۰۰ ۸۰ ۱۰۰
عباس‌آباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار بیزخ ۳۶۰ ۰ ۳۸ ۵ ۱۰
عزیز‌آباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار عزیز‌آباد ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۳ ۷ ۸
عزیز‌آباد بخش روداب شهرستان سبزوار کلاوشک ۱۰۰ ۸ ۷ ۱۰ ۰
عشرت‌آباد بخش مرکزی شهرستان سبزوار سنگ سفید ۴۰۰ ۰ ۲۰ ۴ ۲۵
علوی بخش ششتمد شهرستان سبزوار بسک ۳۰۰ ۰ ۱۵ ۵ ۵
علوی بخش ششتمد شهرستان سبزوار ششتمد ۳۰۰۰ ۱۰۰ ۲۰ ۱۰ ۱۰
علی توری بخش ششتمد شهرستان سبزوار بجدن تکاب ۵۰۰ ۳۵ ۸ ۳ ۳
علی روستا بخش مرکزی شهرستان سبزوار افچنگ ۲۰۰ ۴ ۸ ۱ ۱۰
علی محمد بخش ششتمد شهرستان سبزوار قاسمی ۳۰۰ ۱۰ ۱۰ ۲ ۲
علی کوهی بخش ششتمد شهرستان سبزوار بهارستان ۳۵۰ ۰ ۱۰ ۱۲ ۸
علی‌آباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار روشن‌آباد ۷۵۰ ۳۵ ۲۵ ۱۵ ۴۰
علی‌آباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار باد اشیان ۱۵۰ ۰ ۶ ۶ ۳
علی‌آباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار باد اشیان ۱۵۰ ۱۰ ۶ ۳ ۳
علی‌آباد ترکن بخش ششتمد شهرستان سبزوار ترکن ۹۵۰ ۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵
علی‌آباد رحیم بخش ششتمد شهرستان سبزوار علی‌آباد سیدرحیم ۱۰۰۰ ۴۰ ۲۵ ۷ ۷
علی‌آباد شور بخش مرکزی شهرستان سبزوار علی‌آباد شور ۱۵۰۰۰ ۳۲۰ ۱۵۰ ۲۵ ۷۰
عنابستان بخش مرکزی شهرستان سبزوار کراب ۵۰۰ ۱۷ ۱۵ ۷ ۱۰
عنابستان بخش مرکزی شهرستان سبزوار کراب ۳۰۰۰ ۶۰ ۱۰ ۱۰ ۱۲
غیاث‌آباد بخش مرکزی شهرستان سبزوار بلاش‌آباد ۲۰۰۰ ۴۰ ۱۵ ۲ ۱۰
فریدون بخش ششتمد شهرستان سبزوار علی‌آباد سیدرحیم ۵۰۰ ۲۰ ۵ ۱ ۲
فضل‌آباد بخش روداب شهرستان سبزوار فضل‌آباد ۸۰۰ ۸۰ ۱۲ ۱۵ ۵
فیلشور بخش روداب شهرستان سبزوار فیلشور ۲۰۰۰ ۳ ۱۸ ۱۵ ۰
قاسمی بخش ششتمد شهرستان سبزوار قاسمی ۹۰۰ ۴۰ ۳۰ ۴ ۴
قبله علیا بخش مرکزی شهرستان سبزوار رازقند ۴۰۰ ۲۰ ۱۵ ۶ ۶
قبله‌ای سفلی بخش مرکزی شهرستان سبزوار رازقند ۳۰۰ ۲۰ ۶ ۶ ۱۰
قره قلی بخش مرکزی شهرستان سبزوار قره قلی ۱۳۰۰ ۰ ۱۵ ۴ ۶۵
قرگردن بخش مرکزی شهرستان سبزوار سلیمانیه ۳۰۰ ۶ ۱۴ ۳ ۱۵
قزی بخش ششتمد شهرستان سبزوار طرزق ۱۰۰۰ ۳۰ ۲۵ ۴ ۲
قشک بخش مرکزی شهرستان سبزوار رازقند ۱۵۰ ۷ ۱۲ ۴ ۳
قل قل بخش مرکزی شهرستان سبزوار رازقند ۳۰۰ ۱۰ ۱۵ ۷ ۸
قل قل بخش مرکزی شهرستان سبزوار افچنگ ۷۰۰ ۱۴ ۳۰ ۲۵ ۸
قل ویجه بخش ششتمد شهرستان سبزوار طرسک ۲۰۰ ۱۰ ۲۵ ۴ ۵
قل گردن بخش مرکزی شهرستان سبزوار رازقند ۱۵۰ ۷ ۱۲ ۴ ۲
قلعه دزدان بخش مرکزی شهرستان سبزوار باغجر ۵۰۰ ۴۵ ۱۰ ۱۰ ۳
قلعه دزدان بخش مرکزی شهرستان سبزوار باغجر ۵۰۰ ۴۲ ۱۰ ۳ ۳
قلعه چوق بخش ششتمد شهرستان سبزوار کلاته تیرکمان ۱۵۰ ۶ ۱۰ ۲۵ ۰
قنات بجرن بخش ششتمد شهرستان سبزوار بجرن ۱۸۰۰ ۰ ۳۰ ۱۵ ۲۵
قنات بلوچخانه بخش ششتمد شهرستان سبزوار بلوچخانه ۱۵۰۰ ۰ ۲۰ ۱۰ ۱۵
قنات تندک بخش ششتمد شهرستان سبزوار تندک ۲۰۰۰ ۰ ۲۰ ۷ ۲۰
قنات روستا بخش ششتمد شهرستان سبزوار هلاک‌آباد ۱۷۰۰ ۰ ۱۸ ۷ ۸
قنات نخبر بخش ششتمد شهرستان سبزوار نخبر ۷۰۰ ۰ ۷۰ ۳ ۱۳
قوطی بخش مرکزی شهرستان سبزوار دهنه سنگ کلیدر ۱۰۰ ۱۰ ۵ ۱۰ ۱۰
لارهنگ بخش روداب شهرستان سبزوار لارهنگ ۲۰۰۰ ۲۰ ۱۲ ۲۰ ۱۰
لجد بخش ششتمد شهرستان سبزوار استاج ۱۳۵۰ ۰ ۸۰ ۵ ۱۰
لخ لخ‌آباد بخش مرکزی شهرستان سبزوار رازقند ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۳ ۶
لقرده بخش ششتمد شهرستان سبزوار علی‌آباد سیدرحیم ۱۵۰۰ ۴۵ ۲۰ ۵ ۰
لندران سفلی بخش روداب شهرستان سبزوار فضل‌آباد ۲۰۰۰ ۲۳ ۱۴ ۲۰ ۱۵
لندران علیا بخش روداب شهرستان سبزوار لندران ۱۴۰۰ ۴۰ ۱۸ ۲۰ ۱۸
مج بخش ششتمد شهرستان سبزوار مج ۱۵۰۰ ۰ ۷۵ ۱۳ ۱۵
محله در بخش مرکزی شهرستان سبزوار افچنگ ۲۵۰ ۶ ۱۵ ۲ ۳۰
محمد نیکفر بخش مرکزی شهرستان سبزوار رازقند ۱۲۰ ۱۲ ۱۰ ۴ ۱
محمدآباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار روشن‌آباد ۷۰۰ ۳۰ ۲۵ ۲۰ ۱۵
محمدآباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار محمدآباد ۳۵۰ ۰ ۱۲ ۱۲ ۱۵
محمدآباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار عزیز‌آباد ۱۵۰۰ ۴۰ ۱۵ ۶ ۵
محمدآباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار اردیز ۱۰۰۰ ۲۵ ۲۰ ۸ ۸
محمدآباد فیضی بخش مرکزی شهرستان سبزوار محمدآباد فیضی ۲۰۰۰ ۰ ۲۵ ۶ ۵۰
مخ بخش روداب شهرستان سبزوار کاشک ۲۰۰۰ ۲۴۰ ۲۵ ۲۰ ۹
مرده شورخانه بخش مرکزی شهرستان سبزوار افچنگ ۵۰۰ ۱۲ ۱۸ ۲۵ ۸
مزرعه محمدرضا بخش مرکزی شهرستان سبزوار سنگ سفید ۳۵۰ ۰ ۱۵ ۱ ۱۵
مستدعی بخش روداب شهرستان سبزوار لارهنگ ۳۰۰ ۸ ۱۵ ۱۵ ۱
مشک بخش روداب شهرستان سبزوار فیلشور ۳۰۰ ۱۰ ۷ ۱۰ ۲
مقاطعه بخش ششتمد شهرستان سبزوار ششتمد ۹۰۰ ۲۵۰ ۳۰ ۱۲ ۸
مقنبر بخش مرکزی شهرستان سبزوار افچنگ ۱۵۰۰ ۲۵ ۲۵ ۱۰ ۳۰
ملوند بخش روداب شهرستان سبزوار ملوند ۸۰۰۰ ۱۲۰ ۲۰۰ ۳۰ ۱۰۰
منصوری بخش ششتمد شهرستان سبزوار جنبذ ۱۰۰۰ ۶۰ ۱۲ ۴۰ ۳۰
منصوری بخش ششتمد شهرستان سبزوار جنبز ۸۵۰ ۰ ۳۳ ۱۵ ۳۵
منصوری بخش ششتمد شهرستان سبزوار عزیز‌آباد ۱۰۰۰ ۲۵ ۱۰ ۴ ۳
مهر شاهی بخش ششتمد شهرستان سبزوار مهر شاهی ۲۰۰۰ ۶۰ ۰ ۵۰ ۰
مهینگ بخش مرکزی شهرستان سبزوار بلاش‌آباد ۵۰۰ ۲۵ ۱۵ ۱۲ ۲۰
میان‌آباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار استاج ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۲ ۴ ۴
میرزااقا بخش مرکزی شهرستان سبزوار سدید ۲۰۰ ۰ ۷ ۴ ۱۲
میرزاحسن بخش ششتمد شهرستان سبزوار اردیز ۵۰۰ ۷ ۵ ۵ ۳
میچک بخش ششتمد شهرستان سبزوار قلعه میدان ۲۵۰ ۳۵ ۱۵ ۳۵ ۲۵
ناده بخش ششتمد شهرستان سبزوار کیذقان ۱۵۰۰ ۴۰ ۲۵ ۱۷ ۱۲
ناده بخش ششتمد شهرستان سبزوار ششتمد ۷۰۰ ۲۵ ۲۵ ۵ ۶
ناده بخش ششتمد شهرستان سبزوار باد اشیان ۱۴۰ ۷ ۱۳ ۶ ۵
نارستان بخش روداب شهرستان سبزوار نارستان ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۶ ۲۰ ۷
نانک بخش ششتمد شهرستان سبزوار عزیز‌آباد ۱۲۰۰ ۴۰ ۱۲ ۵ ۳
نبوان بخش ششتمد شهرستان سبزوار ششتمد ۱۰۰ ۷ ۷ ۴ ۵
نبیدر بخش مرکزی شهرستان سبزوار رازقند ۳۰۰ ۱۰ ۱۰ ۶ ۵
نزل‌آباد بخش مرکزی شهرستان سبزوار نزل‌آباد ۹۰۰۰ ۲۰۰ ۹۰ ۴۰ ۱۰۰
نو کاریز بخش ششتمد شهرستان سبزوار ششتمد ۱۰۰۰ ۱۸۰ ۲۵ ۱۳ ۱۰
نواباد بخش مرکزی شهرستان سبزوار خسروجرد ۱۰۰۰۰ ۲۰۰ ۱۵۰ ۲۵ ۲۵
نواباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار شامکان ۱۴۵۰ ۰ ۳۵ ۱۵ ۵۰
نوار بخش ششتمد شهرستان سبزوار سریش ۹۵۰ ۰ ۲۳ ۵ ۱۰
نوبهار بخش ششتمد شهرستان سبزوار نوبهار ۸۵۰ ۰ ۱۷ ۱۲ ۵۵
نوبهار سفلی بخش ششتمد شهرستان سبزوار نوبهار ۷۵۰ ۰ ۱۳ ۱۰ ۴۰
نوبهار علیا بخش ششتمد شهرستان سبزوار نوبهار ۷۰۰ ۰ ۱۵ ۱۲ ۴۰
نورآباد بخش روداب شهرستان سبزوار نورآباد ۱۰۰۰ ۷۰ ۱۰ ۱۰ ۷
نوروزعلی بخش ششتمد شهرستان سبزوار کلاته بیات ۲۲۰ ۰ ۲۵ ۵ ۰
نوکاریز بخش مرکزی شهرستان سبزوار کراب ۲۰۰۰ ۴۰ ۰ ۳۰ ۳۰
نگرو بخش ششتمد شهرستان سبزوار طرسک ۱۵۰ ۸ ۱۵ ۳ ۲
نیستان بخش ششتمد شهرستان سبزوار علی‌آباد سیدرحیم ۹۰۰ ۴۵ ۱۵ ۶ ۵
هاشم‌آباد بخش مرکزی شهرستان سبزوار هاشم‌آباد ۹۰۰۰ ۹۰ ۹۰ ۵۰ ۱۵۰
هاشم‌آباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار استاج ۵۰۰ ۲۵ ۱۲ ۵ ۳
هاوکرد بخش روداب شهرستان سبزوار لارهنگ ۵۰۰ ۱۰ ۱۰ ۱۵ ۰
هلاک‌آباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار هلاک‌آباد ۱۳۰۰ ۴۵ ۱۷ ۱۰ ۶
همایی پائین بخش روداب شهرستان سبزوار همایی ۱۵۰۰ ۱۵ ۸ ۱۵ ۷
همت‌آباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار گاچ ۳۵۰ ۳۵ ۱۵ ۱۳ ۶
پائین ده بخش مرکزی شهرستان سبزوار قره قلی ۳۰۰ ۳۰ ۱۱ ۲۰ ۵۰
پائین ده بخش ششتمد شهرستان سبزوار ششتمد ۵۰۰ ۱۱ ۱۸ ۱۵ ۱۵
پائین ده بخش ششتمد شهرستان سبزوار بهارستان ۵۵۰ ۰ ۱۵ ۱۰ ۲۰
پادر بخش ششتمد شهرستان سبزوار پادر ۵۰۰ ۱۵ ۱۵ ۵ ۲
پشت آب قبله بخش مرکزی شهرستان سبزوار رازقند ۲۰۰ ۱۵ ۱۲ ۴ ۶
پشت ده بخش ششتمد شهرستان سبزوار کلاته بیات ۳۱۵ ۰ ۳۵ ۵ ۵
پشته دمبرو بخش روداب شهرستان سبزوار درقدم ۷۰۰ ۱۷ ۲۵ ۵ ۴۰
پشته عباس بخش روداب شهرستان سبزوار پشته عباس ۶۰۰۰ ۱۳۰ ۸۰ ۱۵ ۰
پلدره بخش ششتمد شهرستان سبزوار طرسک ۳۰۰ ۱۵ ۳۰ ۳ ۳
پند در بخش روداب شهرستان سبزوار سرنیش ۱۳۰۰ ۵۵ ۱۷ ۷ ۲۷
پی قلعه بخش ششتمد شهرستان سبزوار طرسک ۷۵۰ ۰ ۴۰ ۵ ۱۰
پی قلعه بخش ششتمد شهرستان سبزوار قاسمی ۱۴۰۰ ۰ ۷۰ ۵ ۲۰
پیکان بخش ششتمد شهرستان سبزوار البلاغ ۶۰۰ ۳۰ ۱۸ ۲۵ ۱۰
چبلوره بخش ششتمد شهرستان سبزوار هدک‌آباد ۱۷۰۰ ۷۰ ۱۸ ۷ ۶
چشمه باغ بخش ششتمد شهرستان سبزوار تندک ۱۲۰ ۹ ۱۰ ۳ ۴
چشمه باغ بخش ششتمد شهرستان سبزوار تندک ۱۲۰ ۰ ۱۰ ۴ ۱۲
چشمه خاره بخش مرکزی شهرستان سبزوار سلیمانیه ۳۵۰ ۰ ۱۷ ۵ ۱۵
چشمه سیاه بخش ششتمد شهرستان سبزوار طرسک ۲۰۰ ۲۰ ۳۰ ۵ ۵
چشمه عزیز بخش مرکزی شهرستان سبزوار دهنه سنگ کلیدر ۱۵۰ ۱۳ ۶ ۵ ۴
چشمه محمد بخش روداب شهرستان سبزوار فیلشور ۱۰۰ ۳ ۵ ۳ ۱
چشمه یرقه بخش مرکزی شهرستان سبزوار رازقند ۱۵۰ ۸ ۱۰ ۴ ۲
کاریز بخش ششتمد شهرستان سبزوار حسناباد ده زمین ۵۰۰ ۳۵ ۱۵ ۴ ۳
کاریز بخش ششتمد شهرستان سبزوار ششتمد ۴۰۰ ۱۶ ۱۵ ۱۵ ۱۵
کاریز بخش ششتمد شهرستان سبزوار پادر ۲۵۰ ۸ ۷ ۵ ۵
کاشک بخش روداب شهرستان سبزوار کاشک ۱۵۰۰ ۱۵۰ ۱۶ ۱۵ ۵
کاشک بخش ششتمد شهرستان سبزوار کاشک ۷۰۰۰ ۲۹۰ ۲۵ ۱۲ ۹
کاظم خیرآباد ی بخش مرکزی شهرستان سبزوار سلیمانیه ۸۰ ۳ ۸ ۱ ۵
کال رنگ آب بخش ششتمد شهرستان سبزوار علی‌آباد سیدرحیم ۱۰۰۰ ۴۰ ۱۵ ۴ ۳
کال گز بخش روداب شهرستان سبزوار بنقن ۱۰۰۰ ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۱۵
کجیدر بخش ششتمد شهرستان سبزوار گاچ ۳۰۰ ۸ ۱۳ ۳ ۲
کدخدا بخش مرکزی شهرستان سبزوار افچنگ ۵۰۰ ۱۰ ۳۰ ۲۵ ۸
کر سفید بخش مرکزی شهرستان سبزوار دهنه سنگ کلیدر ۱۲۰۰ ۳۰ ۱۴ ۱۰ ۱۰
کراب بخش ششتمد شهرستان سبزوار علی‌آباد سیدرحیم ۱۰۰۰ ۳۵ ۱۵ ۶ ۵
کرجاو بخش ششتمد شهرستان سبزوار بیزخ ۲۱۰ ۰ ۲۲ ۵ ۲۰
کرجی بخش ششتمد شهرستان سبزوار برازق ۸۰۰ ۶۰ ۱۷ ۹ ۸
کرد دره بخش مرکزی شهرستان سبزوار سنگ سفید ۱۵۰ ۰ ۱۲ ۲ ۴
کروج بخش مرکزی شهرستان سبزوار خیرآباد ۳۰۰۰ ۷۵ ۴۵ ۴۰ ۱۰۰
کریم‌آباد بخش مرکزی شهرستان سبزوار کریم‌آباد ۳۰۰۰ ۷۵ ۵۰ ۱۵ ۲۰
کشتی یاسر بخش مرکزی شهرستان سبزوار افچنگ ۵۰۰ ۲۰ ۱۲ ۱۵ ۵۰
کشلیدر سفلی بخش مرکزی شهرستان سبزوار سدید ۳۵۰ ۰ ۷ ۳ ۲۵
کشلیدر علیا بخش مرکزی شهرستان سبزوار سدید ۶۰۰ ۰ ۱۰ ۶ ۱۵
کلاته بخش ششتمد شهرستان سبزوار طرسک ۲۰۰ ۱۰ ۳۰ ۵ ۵
کلاته آهنگران بخش مرکزی شهرستان سبزوار رازقند ۳۰۰ ۳۰ ۱۰ ۵ ۵
کلاته النگار بخش مرکزی شهرستان سبزوار باغجر ۵۰۰ ۴۵ ۱۲ ۳ ۴
کلاته باغ بخش مرکزی شهرستان سبزوار سنگ سفید ۴۰۰ ۱۳ ۱۵ ۸ ۷
کلاته بالا بخش مرکزی شهرستان سبزوار بلاش‌آباد ۱۵۰۰ ۲۵ ۲۰ ۸ ۱۰
کلاته بالا بخش ششتمد شهرستان سبزوار باد اشیان ۳۵ ۰ ۸ ۶ ۴
کلاته بالا بخش مرکزی شهرستان سبزوار باغچر ۳۰۰ ۰ ۸ ۵ ۷
کلاته بیدبان بخش ششتمد شهرستان سبزوار طزرق ۷۰۰ ۰ ۴۰ ۳ ۵
کلاته تقی خان بخش روداب شهرستان سبزوار کلاوشک ۵۰۰ ۱۵ ۱۲ ۲۰ ۱
کلاته توت بخش مرکزی شهرستان سبزوار سنگ سفید ۷۰ ۰ ۸۵ ۱ ۱۵
کلاته جنگل بخش ششتمد شهرستان سبزوار قندک ۳۰۰ ۰ ۱۵ ۵ ۵
کلاته حاج علی بخش روداب شهرستان سبزوار فیلشور ۲۰۰۰ ۲۰ ۱۵ ۱۰ ۵
کلاته حاجیها بخش مرکزی شهرستان سبزوار باغجر ۷۰۰ ۲۵ ۱۳ ۳۵ ۰
کلاته حاج‌آباد بخش مرکزی شهرستان سبزوار باغجر ۳۰۰ ۲۵ ۱۲ ۳ ۳
کلاته حسن بخش ششتمد شهرستان سبزوار باد اشیان ۳۰ ۳ ۳ ۴ ۳
کلاته حسن احمد بخش مرکزی شهرستان سبزوار افچنگ ۵۰۰ ۲۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰
کلاته حسن‌آباد بخش مرکزی شهرستان سبزوار کراب ۲۰۰ ۶ ۱۵ ۶ ۵
کلاته خروگرد بخش روداب شهرستان سبزوار خروگرد ۵۰۰ ۸ ۱۰ ۲۰ ۱۰
کلاته خیرنگ بخش مرکزی شهرستان سبزوار باغچر ۶۰۰ ۰ ۱۳ ۳ ۱۲
کلاته دارین بخش مرکزی شهرستان سبزوار باغجر ۴۰۰ ۳۵ ۱۰ ۲۵ ۵
کلاته دره جوز بخش مرکزی شهرستان سبزوار سنگ سفید ۵۰۰ ۲۵ ۱۲ ۴ ۲
کلاته دره گود بخش مرکزی شهرستان سبزوار باغجر ۳۰۰ ۲۵ ۱۲ ۴ ۰
کلاته ده نو بخش مرکزی شهرستان سبزوار باغچر ۶۰۰ ۰ ۱۳ ۲ ۱۵
کلاته سادات بخش ششتمد شهرستان سبزوار کلاته سادات ۱۰۰۰ ۴۵ ۳۵ ۱۱ ۸
کلاته سمورشاه بخش مرکزی شهرستان سبزوار کراب ۱۵۰۰ ۴۰ ۲۵ ۸ ۱۵
کلاته سومه بخش مرکزی شهرستان سبزوار سنگ سفید ۵۰۰ ۲۰ ۱۸ ۸ ۰
کلاته شاه توت بخش ششتمد شهرستان سبزوار قندک ۳۵۰ ۰ ۱۲ ۵ ۵
کلاته صادق بخش ششتمد شهرستان سبزوار قندک ۳۵۰ ۰ ۱۲ ۵ ۵
کلاته عزیزخانی بخش مرکزی شهرستان سبزوار باغجر ۵۰۰ ۴۳ ۱۲ ۲۰ ۱۰
کلاته عوض بخش ششتمد شهرستان سبزوار طرسک ۶۰ ۴ ۱۰ ۵ ۳
کلاته عیسایی بخش مرکزی شهرستان سبزوار گود آسیا ۴۰۰ ۲۰ ۵۰ ۸ ۲۲
کلاته غیب بخش روداب شهرستان سبزوار کلاته میرعلی ۷۰۰۰ ۲۵۰ ۳۰ ۲۰ ۱۵
کلاته قاسم بخش مرکزی شهرستان سبزوار رازقند ۱۵۰ ۷ ۱۰ ۵ ۱
کلاته قرو بخش ششتمد شهرستان سبزوار طرزق ۱۵۰۰ ۴۵ ۳۰ ۴ ۳
کلاته محمدآباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار محمدآباد ۳۵۰ ۰ ۱۳ ۸ ۱۰
کلاته مراد بخش مرکزی شهرستان سبزوار قره قلی ۳۰۰ ۰ ۱۰ ۱۰ ۰
کلاته مرادعلی بخش ششتمد شهرستان سبزوار قندک ۲۵۰ ۰ ۱۳ ۷ ۱۰
کلاته ملک بخش ششتمد شهرستان سبزوار باد اشیان ۸۰ ۰ ۶ ۷ ۴
کلاته ملک بخش ششتمد شهرستان سبزوار باد اشیان ۸۰ ۱۰ ۶ ۴ ۳
کلاته میرزائی بخش ششتمد شهرستان سبزوار قاسمی ۴۵۰ ۰ ۱۳ ۱۰ ۱۲
کلاته میرعلی بخش روداب شهرستان سبزوار کلاته میرعلی ۱۲۰۰۰ ۱۷۰ ۴۰ ۵۰ ۵۰
کلاته نخبر بخش ششتمد شهرستان سبزوار نخبر ۳۵۰ ۰ ۱۲ ۳ ۱۰
کلاته نو بخش ششتمد شهرستان سبزوار بسک ۱۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۵ ۵
کلاته نو روستا بخش ششتمد شهرستان سبزوار بهارستان ۶۰۰ ۰ ۱۷ ۵ ۱۵
کلاته نوبهار بخش ششتمد شهرستان سبزوار کلاته نوبهار ۱۳۵۰ ۰ ۲۵ ۱۵ ۷۰
کلاته پسیاب بخش مرکزی شهرستان سبزوار افچنگ ۸۰ ۳ ۶ ۱ ۲
کلاته چنار بخش مرکزی شهرستان سبزوار دهنه سنگ کلیدر ۱۵۰ ۰ ۵ ۱۲ ۸
کلاته کلاه باغا بخش مرکزی شهرستان سبزوار باغجر ۷۰۰ ۴۰ ۱۵ ۳۰ ۵
کلاته گر بخش مرکزی شهرستان سبزوار افچنگ ۲۰۰ ۴ ۶ ۱ ۵
کلاوشک بخش روداب شهرستان سبزوار کلاوشک ۴۰۰ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۱۵
کلاوشک بخش ششتمد شهرستان سبزوار کلاوشک ۸۰۰۰ ۲۵۰ ۳۰ ۱۳ ۱۴
کلاوی بخش روداب شهرستان سبزوار کلاوی ۲۰۰۰ ۶۰ ۵ ۱۰ ۷
کلم بخش ششتمد شهرستان سبزوار هلاک‌آباد ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۵ ۵ ۵
کمند بینی بخش روداب شهرستان سبزوار کلاوشک ۵۰۰۰ ۲۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰
کمند سفلی بخش روداب شهرستان سبزوار کلاوشک ۵۰۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵
کمند علیا بخش روداب شهرستان سبزوار کلاوشک ۱۰۰۰ ۲۰ ۲۵ ۱۵ ۸
کهن آب بخش مرکزی شهرستان سبزوار کلاته سفید ۱۰۰۰۰ ۲۰۰ ۱۵۰ ۷۵ ۱۰۰
کوت بخش روداب شهرستان سبزوار درقدم ۶۰۰ ۳۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰
کوراچاهه بخش مرکزی شهرستان سبزوار رازقند ۴۰۰ ۱۰ ۱۵ ۴ ۸
کوه دشت بخش ششتمد شهرستان سبزوار قاسمی ۳۵۰ ۰ ۱۳ ۵ ۱۰
کوه شیشک بخش مرکزی شهرستان سبزوار سنگ سفید ۶۰ ۰ ۶ ۲ ۴
کوه چدن بخش مرکزی شهرستان سبزوار سنگ سفید ۵۰ ۰ ۵ ۱ ۳
کیذقان بخش ششتمد شهرستان سبزوار کیذقان ۱۰۰۰ ۱۷ ۲۳ ۱۲ ۱۵
کینه دره بخش مرکزی شهرستان سبزوار افچنگ ۵۰۰ ۱۵ ۲۰ ۱۲ ۲۰
گاوداری جعفر بخش ششتمد شهرستان سبزوار باد اشیان ۷۰ ۱۰ ۵ ۵ ۶
گاوداری سیدا بخش ششتمد شهرستان سبزوار باد اشیان ۲۰۰ ۱۰ ۰ ۶ ۱۵
گاودشت بخش ششتمد شهرستان سبزوار ششتمد ۶۰ ۵ ۷ ۵ ۱۲
گاچ بخش ششتمد شهرستان سبزوار گاچ ۳۵۰ ۱۲ ۱۲ ۶ ۵
گاچ کهنه بخش ششتمد شهرستان سبزوار گاچ ۳۱۵ ۰ ۳۳ ۵ ۱۵
گردچاه بخش ششتمد شهرستان سبزوار باد اشیان ۵۰ ۰ ۷ ۵ ۳
گرز بخش مرکزی شهرستان سبزوار رازقند ۴۰۰ ۱۵ ۲۰ ۷ ۱۰
گره بندی بخش ششتمد شهرستان سبزوار بیزخ ۲۷۵ ۰ ۳۵ ۵ ۵
گزنلمد بخش مرکزی شهرستان سبزوار افچنگ ۵۰۰ ۳۰ ۱۵ ۶ ۶
گزوای سفلی بخش مرکزی شهرستان سبزوار سنگ سفید ۱۵۰۰ ۶۰ ۲۵ ۱۰ ۶
گزوای علیا بخش مرکزی شهرستان سبزوار سنگ سفید ۱۵۰۰ ۵۵ ۲۵ ۱۲ ۱۰
گفت بخش روداب شهرستان سبزوار گفت ۱۵۰۰ ۲۰ ۱۰ ۱۰ ۴
گلن نه بخش ششتمد شهرستان سبزوار تندک ۱۵۰ ۸ ۱۳ ۴ ۵
گله بان سفلی بخش روداب شهرستان سبزوار فضل‌آباد ۱۰۰۰ ۷۰ ۱۲ ۵ ۴
گله بان علیا بخش روداب شهرستان سبزوار فضل‌آباد ۱۰۰۰ ۱۰۰ ۰ ۱۰ ۱۵
گود زینب بخش مرکزی شهرستان سبزوار افچنگ ۶۰۰ ۱۸ ۲۰ ۱۲ ۱۵
گودانگور بخش مرکزی شهرستان سبزوار رازقند ۴۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴ ۵
گودزینب بخش مرکزی شهرستان سبزوار افچنگ ۶۰۰ ۱۸ ۲۰ ۰ ۰
یحیی‌آباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار یحیی‌آباد ۴۵۰۰ ۷۰۰ ۶۰ ۳ ۲۰۰
یحیی‌آباد بخش ششتمد شهرستان سبزوار یحیی‌آباد ۱۱۵۰ ۰ ۲۳ ۱۵ ۷۵
یوسفی بخش روداب شهرستان سبزوار فضل‌آباد ۴۰۰ ۴ ۱۲ ۱۵ ۱۰
یوسفی علیا بخش روداب شهرستان سبزوار فضل‌آباد ۸۰۰ ۸۰ ۱۲ ۱۰ ۱۰

منابعویرایش

  1. «بانک اطلاعاتی قنات‌های کشور». وزارت جهاد کشاورزی ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۴ تیر ۱۳۹۱. دریافت‌شده در ۴ تیر ۱۳۹۱.