فهرست قنات‌های شهرستان کاشمر

(تغییرمسیر از قنات سرچشمه، کاشمر)

جدول زیر بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده‌است.[۱] فهرست زیر قنات‌های شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوی را نشان می‌دهد.

نام قنات موقعیت نزدیک‌ترین روستا طول قنات (متر) تعداد میله چاه عمق مادر چاه دبی (لیتر بر ثانیه) سطح زیر کشت (هکتار)
اب چکان بخش مرکزی شهرستان کاشمر رزق‌آباد ۱۰۰ ۴ ۱۴ ۲۰ ۷
ابوالقاسمی بخش مرکزی شهرستان کاشمر کلاته نای ۴۰۰۰ ۱۲۰ ۱۵ ۰ ۰
اتشان بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر بختیار ۴۰۰ ۱۰ ۳۵ ۳۰ ۱۰۰
احمدآباد بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر ایور ۱۰۰۰ ۲۰ ۳۰ ۱۵ ۱۰
احمدآباد بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر قراچه ۱۵۰ ۷ ۸ ۵ ۲
استاد اصغر بخش مرکزی شهرستان کاشمر کلاته استاداصغر ۱۵۰ ۴ ۵ ۱۰ ۳
اسحق‌آباد بخش مرکزی شهرستان کاشمر اسحق‌آباد ۳۵۰۰۰ ۵۰۰ ۸۵ ۴۵ ۱۰۰
اصغرآباد بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر موشک ۵۰۰ ۱۴ ۱۹ ۷ ۷
امین‌آباد بخش مرکزی شهرستان کاشمر جردوی ۱۵۰۰ ۴۰ ۲۰ ۳ ۲
اکبرآباد بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر ایور ۱۵۰۰ ۵۰ ۵۰ ۱۵ ۲۰
اکبرآباد بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر اکبرآباد ۱۰۰۰ ۱۰ ۱۵ ۱۰ ۰
ایور بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر ایور ۲۰۰۰ ۴۰ ۴۵ ۱۵ ۳۵
باغ سنگی بخش مرکزی شهرستان کاشمر قوچ پلنگ ۵۰۰ ۲۰ ۱۲ ۲۰ ۱۰
باقرآباد بخش مرکزی شهرستان کاشمر حاجی رجب ۳۰۰ ۱۲ ۱۰ ۵ ۱۰
باقرآباد بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر نامق ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۰ ۱۵ ۳۵
باقرآباد بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر موشک ۷۰۰ ۱۷ ۲۵ ۵ ۷
بالا دهمیان بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر دهمیان ۷۰۰ ۲۵ ۱۲ ۱۵ ۱۵
بحرآباد بخش مرکزی شهرستان کاشمر کلاته بحرآباد ۱۰۰۰ ۳۵ ۳۰ ۱۵ ۵۰
بختیار بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر بختیار ۳۰۰ ۱۰ ۲۰ ۷ ۲۰
بخلی بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر قصون ۲۰۰ ۱۵ ۸ ۱۰ ۸
برارآباد بخش مرکزی شهرستان کاشمر رزق‌آباد ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۱۰ ۴
بصری بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر ایور ۲۰۰۰ ۵۰ ۴۰ ۱۵ ۳۰
بند قرا’ بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر بند قرا ۱۸۰۰ ۶۰ ۳۵ ۲۰ ۸۰
بنک بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر سنجدک ۷۰۰ ۲۵ ۲۵ ۱۰ ۱۰
بنک بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر موشک ۱۰۰۰ ۳۵ ۴۰ ۱۰ ۲۰
بنگول بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر ایور ۲۰۰۰ ۴۰ ۳۰ ۱۵ ۵۰
بهاریه بخش مرکزی شهرستان کاشمر بهاریه ۳۰۰۰ ۳۵ ۲۶ ۴۰ ۱۰۰
بولی بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر خضر بیک ۲۰۰ ۸ ۵ ۵ ۲
بیدک بخش مرکزی شهرستان کاشمر رزق‌آباد ۱۵۰ ۷ ۱۰ ۱۵ ۵
تربقانی بخش مرکزی شهرستان کاشمر تربقانی ۲۰۰۰۰ ۴۰۰ ۱۴۰ ۳۰ ۵۰۰
ترنی بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر ایور ۱۵۰۰ ۵۰ ۴۵ ۱۵ ۳۵
تقی نوای بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر موشک ۴۰۰ ۱۵ ۱۵ ۷ ۶
تلخوک بخش مرکزی شهرستان کاشمر فرشه ۳۰۰ ۱۰ ۸ ۱۵ ۳۰
تنورچه بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر تنورچه ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۱۰ ۰
تودک بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر سنجدک ۶۰۰ ۲۵ ۲۰ ۱۵ ۲۰
تولا بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر تولا ۳۰۰۰ ۵۰ ۷۰ ۱۲ ۴۰
توندر سفلی بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر توندر ۴۰۰ ۱۵ ۲۰ ۰ ۵۰
توندر علیا بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر توندر ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۰ ۱۵ ۲۰
تویک بخش مرکزی شهرستان کاشمر قوچ پلنگ ۱۵۰ ۸ ۴ ۷ ۷
تک درخت بخش مرکزی شهرستان کاشمر کلاته تک درخت ۴۰۰ ۱۲ ۴ ۱۰ ۲
تک دره چنار بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر کریز ۶۵۰ ۱۶ ۱۸ ۲۵ ۱۸۰
تک سر مرغ بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر موشک ۳۰۰ ۱۲ ۲۰ ۰ ۵
تک سرخ بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر سنجدک ۹۰۰ ۳۰ ۳۵ ۳۰ ۳۰
تک سرو بخش مرکزی شهرستان کاشمر نای ۷۰۰ ۲۶ ۲۰ ۱۵ ۳۰
تک شتر راه بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر موشک ۳۰۰ ۱۰ ۸ ۳ ۳
تک کفتر بالا بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر موشک ۷۰۰ ۱۶ ۱۵ ۸ ۱۰
تیغ سفید بخش مرکزی شهرستان کاشمر رزق‌آباد ۲۰۰ ۱۲ ۱۴ ۱۲ ۷
جردوی بخش مرکزی شهرستان کاشمر جردوی ۲۴۰۰۰ ۳۰۰ ۱۲۰ ۰ ۰
جلیل بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر اکبرآباد ۱۰۰۰ ۱۵ ۳۰ ۵ ۲
حاج علی بخش مرکزی شهرستان کاشمر حاجی رجب ۱۰۰۰ ۳۰ ۵۰ ۱۵ ۲
حاجی رجب بخش مرکزی شهرستان کاشمر حاجی رجب ۱۰۰۰ ۵۰ ۷۰ ۳۰ ۵۰
حاجی‌آباد بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر نامق ۱۱۰۰ ۵۰ ۲۸ ۱۲ ۱۰
حاجی‌آباد بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر تولا ۱۵۰ ۱۲ ۱۰ ۱ ۱
حسن‌آباد بخش مرکزی شهرستان کاشمر قوچ پلنگ ۸۰۰ ۳۰ ۲۵ ۰ ۰
حسین خو بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر تولا ۸۰ ۴ ۹ ۵ ۶
حسین‌آباد بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر نامق ۵۰۰ ۲۵ ۶ ۱۲ ۱۵
حسین‌آباد بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر قراچه ۴۰۰ ۱۶ ۲۱ ۱۵ ۴۰
حصار بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر اوندر ۱۵۰۰ ۶۰ ۲۵ ۲۵ ۱۰۰
حقوق بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر موشک ۳۰۰ ۱۰ ۱۵ ۳ ۲۰
حیدرک بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر سنجدک ۱۵۰ ۱۰ ۶ ۳ ۳
خرسره بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر بند قرا ۳۰۰ ۱۱ ۱۰ ۱۰ ۶
خرکش بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر موشک ۴۰۰ ۱۲ ۲۰ ۵ ۴
خرگ بخش مرکزی شهرستان کاشمر خرگ ۱۲۰۰۰ ۱۶۰ ۱۲۰ ۹۱ ۲۵۰
خشک کانوک بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر بند قرا ۵۰۰ ۱۵ ۱۵ ۰ ۵۰
خضرآباد بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر ایور ۱۶۴۰ ۳۵ ۴۵ ۵ ۲۵
خضرآباد بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر خضرآباد ۳۰۰۰ ۱۲۰ ۱۸ ۴ ۱۰۰
خوشاب بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر خضر بیک ۵۰۰ ۲۰ ۱۵ ۰ ۵
داغی بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر داغی ۶۰۰ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵
دره بید بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر خضر بیک ۳۰۰ ۲۰ ۷ ۱۵ ۳۰
دهنو بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر اوندر ۲۰۰۰ ۹۰ ۲۵ ۵۰ ۱۵۰
دهنو داغی بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر داغی ۶۰۰ ۲۴ ۲۰ ۱۵ ۱۵
رزق‌آباد بخش مرکزی شهرستان کاشمر رزق‌آباد ۲۰۰۰۰ ۳۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ ۳۷۰
رستم‌آباد بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر قصون ۱۰۰ ۶ ۵ ۵ ۴
رود زر بالا بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر طرق ۱۲۰۰ ۲۴ ۱۲ ۱۰۰ ۶۰
رود زرپائین بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر قراچه ۱۰۰۰ ۳۵ ۱۶ ۱۵ ۲۰
رودنی بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر نامق ۷۰۰ ۳۰ ۱۵ ۸ ۲۰
زمان‌آباد بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر نامق ۵۰۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۸۰
زنده جان بخش مرکزی شهرستان کاشمر زنده جان ۲۴۰۰۰ ۲۴۵ ۱۸۰ ۰ ۴۰
سبازکی بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر موشک ۱۰۰۰ ۱۶ ۱۶ ۳ ۱۰
سبزواری بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر کلاته سبزواری ۱۵۰۰ ۳۵ ۲۰ ۶ ۱۰
سربیشه بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر مکی ۳۰۰ ۱۰ ۸ ۱۵ ۳۰
سرخ بار بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر طرق ۵۰۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۲۰
سرخ سنگ بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر خضر بیک ۲۵۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۸
سرخان بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر سنجدک ۱۰۰۰ ۳۵ ۲۵ ۳۰ ۴۰
سرچشمه بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر بند قرا ۳۰۰ ۱۲ ۱۵ ۲۵ ۳۰
سرچهل بخش مرکزی شهرستان کاشمر فرشه ۳۰۰۰ ۶۰ ۲۰ ۰ ۰
سرکاریز بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر نامق ۶۰۰۰ ۱۵۰ ۴۵ ۸۰ ۲۰۰
سرگردار بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر موشک ۳۵۰ ۱۰ ۱۵ ۳ ۴
سفیدخانه بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر قصون ۵۰۰ ۳۰ ۱۸ ۷ ۱۰۰
سلطانیه بخش مرکزی شهرستان کاشمر کاشمر ۱۰۰۰۰ ۲۰۰۰ ۴۰ ۳۰ ۳۰۰
سمبا بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر قراچه ۵۰۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۸
سنگ برف بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر قراچه ۳۰۰ ۳۰ ۵ ۲۵ ۱۰
سنگ ولاله بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر مکی ۲۰۰ ۸ ۵ ۱۰ ۱۰
سیف‌آباد بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر خضر بیک ۷۰ ۵ ۵ ۴ ۳
شاد مرادی بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر موشک ۷۰۰ ۱۵ ۱۲ ۵ ۳
شادغول بخش مرکزی شهرستان کاشمر عارف‌آباد ۵۰۰۰ ۱۲۰ ۹۰ ۳۵ ۱۰۰
شام بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر موشک ۲۰۰ ۱۰ ۱۲ ۰ ۰
شاهنشاهی بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر قصون ۱۲۰۰ ۷۰ ۱۲ ۱۰ ۶
شه میلا بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر ایور ۳۰۰ ۱۰ ۲۵ ۱ ۰
شوریجه بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر دهمیان ۶۰۰ ۳۰ ۸ ۱۰ ۱۵
شوکتیه بخش مرکزی شهرستان کاشمر شوکتیه ۱۲۰۰۰ ۳۰۰ ۵۰ ۲۰ ۲۳
صدرآباد بخش مرکزی شهرستان کاشمر نای ۱۸۰۰ ۵۰ ۷ ۱۰ ۱۰
طاهرآباد بخش مرکزی شهرستان کاشمر طاهرآباد ۷۰۰ ۴۶ ۱۲ ۱۵ ۴۰
طوقان بخش مرکزی شهرستان کاشمر عارف‌آباد ۲۲۰۰۰ ۴۵۰ ۱۱۰ ۷۰ ۱۰۰
عارف‌آباد بخش مرکزی شهرستان کاشمر عارف‌آباد ۶۰۰۰ ۱۴۰ ۱۳۵ ۲۵ ۶۰
عباس‌آباد بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر ایور ۴۰۰۰ ۱۰۰ ۴۵ ۱۵ ۲۰
عباس‌آباد بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر اکبرآباد ۲۰۰ ۶ ۱۰ ۵ ۲
عباس‌آباد بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر تولا ۳۰۰۰ ۶۰ ۶۵ ۱۵ ۵۰
عشق‌آباد بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر ایور ۲۰۰۰ ۵۰ ۴۵ ۱۵ ۳۰
علی اکبر چراغ بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر کریز ۶۰ ۵ ۷ ۳ ۳
علی میریعقوب بخش مرکزی شهرستان کاشمر اسحق‌آباد ۳۰۰ ۱۳ ۱۰ ۱۰ ۱۰
علی‌آباد بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر علی‌آباد ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۵ ۷ ۱۰
علی‌آباد بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر ایور ۷۰۰ ۱۴ ۴۵ ۵ ۱۲
علی‌آباد بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر نامق ۳۰۰ ۱۵ ۱۵ ۲۰ ۳۵
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان کاشمر قوچ پلنگ ۵۰۰ ۲۰ ۶ ۰ ۰
علی‌آباد معاون بخش مرکزی شهرستان کاشمر قوچ پلنگ ۱۵۰۰ ۵۰ ۲۰ ۲۵ ۵۰
عیسی کاریز بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر نامق ۴۰۰ ۲۰ ۵ ۱۰ ۱۵
فتح ا بخش مرکزی شهرستان کاشمر حاجی رجب ۵۰۰ ۲۰ ۳۰ ۱۰ ۲۰
فخرآباد بخش مرکزی شهرستان کاشمر قوچ پلنگ ۱۳۰۰ ۵۰ ۱۵ ۲۰ ۱۵
فدافن بخش مرکزی شهرستان کاشمر فدافن ۱۵۰۰۰ ۲۰۰ ۸۶ ۵۵ ۱۵۰
فرح‌آباد بخش مرکزی شهرستان کاشمر قلعه بالا ۱۰۰۰۰ ۲۸۰ ۱۵۰ ۶۰ ۳۰۰
فرشه بخش مرکزی شهرستان کاشمر فرشه ۱۰۰۰ ۴۵ ۱۵ ۳۵ ۸۰
فرهاد کندی بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر نامق ۲۵۰ ۶ ۳ ۱۲ ۱۵
فروتقه بخش مرکزی شهرستان کاشمر فروتقه ۳۰۰۰۰ ۶۰۰ ۱۳۵ ۵۵ ۲۷۰
فلسطین بخش مرکزی شهرستان کاشمر قوچ پلنگ ۱۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۲ ۱۵
فیض‌آباد بخش مرکزی شهرستان کاشمر فرشه ۳۵۰ ۲۰ ۸ ۵ ۳۰
قاسم‌آباد بخش مرکزی شهرستان کاشمر کلاته قاسم‌آباد ۱۲۰ ۴ ۴ ۵ ۱
قربانعلی بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر موشک ۴۰۰ ۸ ۹ ۵ ۱۳
قلندرآباد بخش مرکزی شهرستان کاشمر فرشه ۴۰۰ ۲۰ ۱۰ ۲۵ ۷۰
قنات گدار زرد بخش مرکزی شهرستان کاشمر قوچ پلنگ ۳۰۰ ۸ ۷ ۵ ۲
قوچ پلنگ بخش مرکزی شهرستان کاشمر قوچ پلنگ ۱۵۰۰ ۴۵ ۱۸ ۳۰ ۳۰
قوژد بخش مرکزی شهرستان کاشمر قوژد ۱۳۰۰۰ ۲۰۰ ۱۴۰ ۴۵ ۱۲۰
قی نار بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر ایور ۱۰۰۰ ۲۵ ۴۵ ۰ ۰
لطیف‌آباد بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر نامق ۱۰۰۰ ۲۵ ۱۷ ۵ ۵
محمدآباد بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر اکبرآباد ۵۰۰ ۸ ۱۱ ۱۰ ۰
محمدآباد بخش مرکزی شهرستان کاشمر فرشه ۳۰۰ ۱۵ ۳۰ ۳۰ ۳۰
مختاری بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر موشک ۵۰۰ ۱۴ ۲۰ ۷ ۷
مغان بخش مرکزی شهرستان کاشمر مغان ۲۰۰۰۰ ۲۷۰ ۱۷۰ ۲۵ ۷۰
ممرآباد بخش مرکزی شهرستان کاشمر ممرآباد ۳۰۰۰۰ ۳۵۰ ۱۷۰ ۰ ۰
مهدی‌آباد بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر قصون ۱۵۰ ۷ ۸ ۴ ۳
موشک سفلی بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر موشک ۶۰۰ ۱۵ ۲۰ ۱۵ ۱۵
موشک علیا بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر موشک ۵۰۰ ۲۰ ۴۵ ۷ ۸
مک بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر مکی ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۰ ۱۵ ۴۰
میانی بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر سنجدک ۳۰۰ ۱۵ ۱۵ ۷ ۱۰
میرزا آباد بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر علی‌آباد ۵۰۰ ۲۰ ۴۰ ۲۰ ۱۰۰
نازیه بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر خضر بیک ۳۰۰ ۱۵ ۱۰ ۱۰ ۲۰
نای بخش مرکزی شهرستان کاشمر نای ۸۰۰ ۲۴ ۱۸ ۱۰ ۷۰
نمروک بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر موشک ۲۰۰ ۸ ۱۵ ۲ ۲
نو کاریز بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر مکی ۲۵۰۰ ۸۰ ۳۷ ۵۰ ۱۲۰
نی بار بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر ایور ۷۰۰ ۲۵ ۵۰ ۴ ۵
نیزار بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر ایور ۵۰۰ ۱۰ ۴۵ ۲ ۴
هوشمند بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر موشک ۳۰۰ ۱۰ ۱۵ ۲ ۲
پائین درقلعه بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر دهمیان ۳۰۰ ۷ ۲ ۱۵ ۱۵
پشی گلی بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر قصون ۵۰ ۳ ۵ ۳ ۲
چربری بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر قصون ۴۰۰ ۱۲ ۱۷ ۴ ۵
چشمه گلنار بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر ایور ۱۰۰۰ ۲۰ ۳۵ ۵ ۵
چلپو بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر چلپو ۲۵۰ ۱۳ ۷ ۷ ۵۰
چهارتخته بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر موشک ۳۰۰ ۱۰ ۱۵ ۳ ۲
چوقان بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر تنورچه ۵۰۰ ۱۵ ۳۰ ۲۰ ۷۰
کاریز بالا بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر دهمیان ۲۵۰ ۸ ۵ ۱۰ ۲۵
کاریزکور علیا بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر توندر ۲۰۰ ۲۰ ۸ ۵ ۵
کاظم‌آباد بخش مرکزی شهرستان کاشمر قوچ پلنگ ۲۵۰ ۱۰ ۱۰ ۰ ۰
کال آسیاه بخش مرکزی شهرستان کاشمر رزق‌آباد ۱۵۰ ۱۰ ۱۵ ۱۰ ۴
کاهه بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر مکی ۲۵۰ ۷ ۶ ۱۰ ۲۰
کفقا بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر مکی ۵۰۰ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۵۰
کلاته آقا بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر اکبرآباد ۵۰۰ ۱۰ ۸ ۳ ۱
کلاته بختیاری بخش مرکزی شهرستان کاشمر رزق‌آباد ۶۰۰۰ ۱۱۰ ۵۶ ۳۱ ۱۵۰
کلاته بزی بخش مرکزی شهرستان کاشمر کلاته بزی ۱۵۰ ۷ ۵ ۵ ۲
کلاته بلوچ بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر قصون ۴۰۰ ۳۰ ۱۵ ۵ ۳
کلاته بیگی بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر موشک ۲۰۰ ۸ ۱۵ ۳ ۳
کلاته حبشی بخش مرکزی شهرستان کاشمر کسرنیه ۱۰۰ ۵ ۶ ۴ ۵
کلاته زلیخا بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر داغی ۲۰۰ ۱۵ ۱۲ ۷ ۵
کلاته زنگول بخش مرکزی شهرستان کاشمر فرشه ۲۰۰ ۱۰ ۶ ۱۵ ۳۵
کلاته شهرداری بخش مرکزی شهرستان کاشمر کلاته شهرداری ۱۵۰ ۶ ۴ ۵ ۱
کلاته شور بخش مرکزی شهرستان کاشمر عارف‌آباد ۱۰۰۰ ۵۵ ۱۰ ۱۵ ۵
کلاته شیخ بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر تنورچه ۲۰۰ ۸ ۷ ۲ ۰
کلاته عیدمحمد بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر خضر بیک ۲۰۰ ۱۰ ۸ ۱ ۰
کلاته فرخ بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر ایور ۲۵۰ ۸ ۳۰ ۳ ۲
کلاته مزار بخش مرکزی شهرستان کاشمر قوچ پلنگ ۳۰۰ ۱۰ ۱۴ ۱۲ ۶
کلاته ملا بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر سنجدک ۴۰۰ ۲۰ ۱۸ ۷ ۱۰
کلاته نای بخش مرکزی شهرستان کاشمر کلاته نای ۱۵۰۰ ۴۰ ۱۰ ۱۵ ۳۰
کلاته نخودوک بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر مکی ۳۰۰ ۱۰ ۷ ۳ ۴
کلاته نو بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر ایور ۱۵۰۰ ۵۰ ۴۵ ۱۰ ۲۰
کلاته نو بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر موشک ۵۰۰ ۱۲ ۲۰ ۰ ۰
کوزداب بالا بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر موشک ۳۰۰ ۱۲ ۱۵ ۵ ۴
کوزداب پائین بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر موشک ۳۵۰ ۱۵ ۱۵ ۳ ۵
کوشه بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر کوشه ۶۰۰۰ ۱۰۰ ۵۰ ۲۵ ۱۵۰
کوشه نما بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر کوشه نما ۲۰۰۰ ۷۰ ۳۵ ۱۰۰ ۲۰۰
گبرحصار بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر خضر بیک ۵۰۰ ۱۴ ۱۲ ۵ ۶
گبری بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر ریوش ۷۰۰ ۳۰ ۵۰ ۵۰ ۴۵
گورنگن بخش مرکزی شهرستان کاشمر کلاته گورنگن ۱۵۰۰ ۳۰ ۳۰ ۱۵ ۵۰
گوگ دره بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر ایور ۱۵۰۰ ۵۰ ۳۵ ۱۰ ۱۰

منابعویرایش

  1. «بانک اطلاعاتی قنات‌های کشور». وزارت جهاد کشاورزی ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۴ تیر ۱۳۹۱. دریافت‌شده در ۴ تیر ۱۳۹۱.