فهرست قنات‌های شهرستان جیرفت

جدول زیر بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده‌است.[۱] فهرست زیر قنات‌های شهرستان جیرفت در استان کرمان را نشان می‌دهد.

نام قنات موقعیت نزدیک‌ترین روستا طول قنات (متر) تعداد میله چاه عمق مادر چاه دبی (لیتر بر ثانیه) سطح زیر کشت (هکتار)
آبدنبال بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سکون ۶۵ ۵ ۱۵ ۶ ۲۵
آذراب بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت آذراب ۴۰ ۳ ۳ ۳ ۲۹
ابراهیم‌آباد بخش مرکزی شهرستان جیرفت ابراهیم‌آباد ۴۰۰۰ ۸۵ ۱۱ ۰ ۴۸
ابگرم بخش مرکزی شهرستان جیرفت ابگرم ۶۰۰۰ ۱۲۰ ۱۱ ۴ ۲۰۰
ابی (شهیدسعیدی) بخش جبالبارز شهرستان جیرفت اسبی محمدآباد ۴۰۰ ۵ ۱۸ ۱۰ ۱۰۰
احمدآباد بخش مرکزی شهرستان جیرفت حسین‌آباد ۳۰۰۰ ۱۷۰ ۳۰ ۱۰ ۱۰
احمدآباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت هنته ۲۵۰ ۲۳ ۱۷ ۱۵ ۴۵
ارگین بخش جبالبارز شهرستان جیرفت رضوان ۲۵۰۰ ۵۰ ۳۰ ۱ ۳۵
اسب‌آباد بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سکون ۱۲۰ ۸ ۱۸ ۴ ۱۲
استخرششت بخش جبالبارز شهرستان جیرفت گراغان ۱۱۰ ۵ ۱۵ ۴ ۱۲
اسقدوئیه بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سقدر ۵۰ ۳ ۱۰ ۳ ۴
اسلام‌آباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت اسلام‌آباد ۱۲۰ ۸ ۸ ۶٫۵ ۴۵
اسمعیلی علیا بخش مرکزی شهرستان جیرفت اسمعیلی علیا ۲۰۰۰ ۸۵ ۲۰ ۳۰ ۲۵
اسیاق بخش جبالبارز شهرستان جیرفت گراغان ۱۰۰ ۶ ۲۰ ۳ ۱۰
افراز بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سکون ۱۴۰ ۷ ۱۵ ۸ ۵۰
افشین‌آباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سرگهرار ۱۶۰ ۱۲ ۱۰ ۴ ۳۸
امیرآباد نیسان بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سقدر ۸۰۰ ۱۵ ۲۵ ۱۰ ۵۰
انارسرخ پوست بخش جبالبارز شهرستان جیرفت گراغان ۸۵ ۷ ۱۲ ۵ ۱۴
انارشیرین سکون بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سکون ۷۰ ۶ ۱۵ ۸ ۴۰
انجیرمهوک بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سقدر ۱۰۰ ۸ ۱۸ ۸ ۲۵
اکبرآباد بخش مرکزی شهرستان جیرفت اکبرآباد ۵۰۰۰ ۱۳۰ ۱۱ ۰ ۱۶۰
اکبرآباد وزیری بخش مرکزی شهرستان جیرفت اکبرآباد وزیری ۱۰۰۰ ۳۷ ۲۷ ۲۵ ۳۰
باب بیدان بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سربیژن ۱۳۰ ۱۱ ۶ ۵ ۳۵
باب تهران ۲ رشته بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سربیژن ۲۵۰ ۱۴ ۵ ۸ ۴۵
باب حمزه بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سقدر ۹۰ ۵ ۱۵ ۶ ۱۰
باب خیدونیه ۴رشاع بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت باب خیدونیه ۴۰۰ ۲۵ ۶ ۸ ۵۰
باب سوار بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت باب سواران ۴۵۰ ۳۲ ۱۳ ۱۶ ۴۵
باب مروارید بخش جبالبارز شهرستان جیرفت باب مروارید ۵۵ ۴ ۱۲ ۵ ۱۰
باباجان بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت باباجان ۳۳۰ ۲۵ ۱۸ ۱۶ ۸۰
باخلشیر بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت باخلشیر ۲۱۰ ۱۸ ۱۲ ۹ ۱۰۰
باغ ابراهیم بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت باغ ابراهیم ۱۵۰ ۱۳ ۷ ۶ ۴۰
باغ انجیر بخش جبالبارز شهرستان جیرفت گراغان ۶۰ ۴ ۱۲ ۴ ۱۰
باغ بنل بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سکون ۸۰ ۴ ۱۴ ۵ ۱۵
باغ بیابان بخش مرکزی شهرستان جیرفت باغ بیابان ۳۰۰ ۱۷ ۸ ۱۲ ۱۰
باغ تو بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت گور ۱۵۰ ۱۱ ۶ ۵ ۳۴
باغ حسینی بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت باغ حسینی ۲۵۰ ۱۷ ۱۵ ۱۱ ۴۵
باغ زارچ بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت باغ زارچ ۳۵۰ ۲۰ ۱۵ ۱۸ ۱۰۰
باغات دورشنه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت باغات ۲۵۰ ۱۵ ۸ ۱۲ ۱۰۰
باغوئیه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت قلاطوئیه ۲۵۰ ۱۶ ۶٫۵ ۶ ۱۵
باقرآباد بخش مرکزی شهرستان جیرفت جلگه زاوه ۴۲۰۰ ۱۳۵ ۳۵ ۴۵ ۸۰
برهان آبی بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت برهان آبی ۲۳۰۰ ۶۹ ۱۰ ۴۰ ۲۰
بعقوئیه بخش مرکزی شهرستان جیرفت بعقوئیه ۷۰۰ ۳۰ ۱۵ ۲۵ ۴۰
بندربیدشک بخش جبالبارز شهرستان جیرفت بیدشک ۳۰۰ ۵ ۵ ۸ ۱۰
بندصندوق بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سقدر ۷۰ ۴ ۱۲ ۲ ۶
بندوئیه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت بندوئیه ۳۵۰ ۲۶ ۱۳ ۸ ۴۵
بندکهان بخش جبالبارز شهرستان جیرفت گراغان ۱۰۰ ۶ ۱۸ ۵ ۲۰
بندگلان بخش جبالبارز شهرستان جیرفت گراغان ۱۲۰ ۷ ۱۸ ۸ ۲۵
بهرام‌آباد بخش مرکزی شهرستان جیرفت بهرام‌آباد ۱۵۰۰ ۶۵ ۱۸ ۴۰ ۴۰
بگ ناوی بخش جبالبارز شهرستان جیرفت اسبی محمدآباد ۶۰ ۴ ۱۰ ۵ ۱۰
بیدخوی بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت هنته ۱۵۰ ۱۰ ۱۰ ۷ ۳۵
بیدسوخته بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت بیدسوخته ۶۵ ۵ ۶ ۳ ۱۵
بیدک بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سربیژن ۱۵۰ ۱۲ ۵ ۲٫۵ ۲۵
بیله دوری بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت بیله دوری ۴۰۰ ۳۵ ۲۰ ۸ ۲۰
تاج‌آباد بخش مرکزی شهرستان جیرفت تاج‌آباد ۲۵۰۰ ۱۱۰ ۳۰ ۳۵ ۶۰
تاریکوئیه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت تاریکوئیه ۲۰۰ ۱۰ ۸ ۱۰ ۷۵
تاریکوئیه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت تاریکوئیه ۱۲۰ ۶ ۸ ۳ ۱۲
تلاطرئیه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت تلاطرئیه ۱۵۰ ۱۳ ۸ ۵ ۳۰
تمبری بخش مرکزی شهرستان جیرفت تمبری ۲۵۰ ۱۲ ۸ ۷ ۱۵
تهوران ۲ رشته بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سربیژن ۲۸۰ ۱۶ ۸ ۶ ۵۶
تودرک بخش جبالبارز شهرستان جیرفت تودیک ۸۰ ۵ ۱۵ ۸ ۱۵
توکل‌آباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت بیددوری ۳۵۰ ۳۰ ۲۲ ۵٫۵ ۱۹
توکل‌آباد بخش جبالبارز شهرستان جیرفت محمودآباد ۳۰۰ ۱۵ ۲۵ ۴ ۱۵
تیغ آفتاب بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت هنته ۶۰ ۵ ۵ ۴ ۵
جان ده بخش جبالبارز شهرستان جیرفت محمودآباد ۱۵۰ ۸ ۱۸ ۶ ۲۵
جزصالح علیا بخش مرکزی شهرستان جیرفت جزصالح علیا ۶۰۰۰ ۱۴۰ ۱۱ ۱۰ ۲۳۰
جزفتن سفلی بخش مرکزی شهرستان جیرفت جزفتن سفلی ۱۵۰۰ ۵۰ ۳۵ ۲۰ ۱۳
جعفرآباد بخش مرکزی شهرستان جیرفت جعفرآباد ۸۵۰ ۲۵ ۲۰ ۲۰ ۳۰
جلگه زاوه بخش مرکزی شهرستان جیرفت جلگه زاوه ۵۰۰۰ ۱۵۰ ۴۰ ۶۵ ۱۰۰
جنت بخش مرکزی شهرستان جیرفت جنت ۳۰۰ ۱۵ ۸ ۰ ۵
جنگا بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت جنگا ۲۰۰ ۱۸ ۶ ۳ ۲۸
جنگل گرگی بخش مرکزی شهرستان جیرفت جنگل گرگی ۸۰۰۰ ۱۶۵ ۱۱ ۲ ۳۲۵
جوموئیه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سرگهرار ۱۵۰ ۱۵ ۱۰ ۴ ۳۰
حاجی‌آباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت هنته ۳۰۰ ۱۷ ۱۶ ۱۲ ۳۰
حاجی‌آباد بخش جبالبارز شهرستان جیرفت اسبی محمدآباد ۸۵ ۴ ۱۲ ۶ ۱۵
حاجی‌آباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت حاجی‌آباد گور ۲۵۰ ۱۵ ۱۵ ۶ ۲۰
حسن‌آباد دهنو بخش مرکزی شهرستان جیرفت دهنوفتح المبین ۱۵۰۰ ۶۱ ۳۶ ۱۵ ۲۵
حسن‌آباد مرکز بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سکون ۱۵۰ ۸ ۲۰ ۸ ۳۵
حسن‌آباد پنکوه بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سقدر ۱۰۰ ۷ ۱۸ ۷ ۱۲
حسین‌آباد بخش مرکزی شهرستان جیرفت حسین‌آباد ۳۵۰۰ ۱۲۵ ۳۵ ۸۰ ۱۰۰
حسین‌آباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سرگهرار ۱۴۰ ۱۲ ۶ ۲٫۵ ۲۵
حسین‌آباد بخش مرکزی شهرستان جیرفت حسین‌آباد ۱۰۰۰۰ ۲۱۰ ۲۶ ۱۰ ۲۵۰
حسین‌آباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت بیددوری ۲۵۰ ۳۰ ۱۸ ۱۰ ۱۷
حسین‌آباد خلیل‌آباد بخش مرکزی شهرستان جیرفت حسین‌آباد خلیل‌آباد ۲۰۰۰ ۸۵ ۱۶ ۲۵ ۱۵
حسین‌آباد مرجان بخش مرکزی شهرستان جیرفت حسین‌آباد مرجان ۴۰۰۰ ۸۰ ۱۱ ۰ ۲۲۰
حسین‌آباد مرکز بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سکون ۱۰۰ ۶ ۱۸ ۷ ۳۰
حسین‌آباد مظفری بخش مرکزی شهرستان جیرفت حسین‌آباد مظفری ۱۲۰۰ ۴۵ ۲۵ ۱۰ ۱۲
حسین‌آباد کلثوم بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت بننوئیه ۶۰ ۵ ۸ ۳ ۷
حشیه خونی بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سرگهرار ۱۵۰ ۱۲ ۱۰ ۸ ۷۰
حلمین سکون بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سکون ۱۰۰ ۶ ۲۰ ۵ ۱۸۰
حکمت‌آباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت حمت‌آباد ۳۰۰ ۲۰ ۱۸ ۶ ۱۲
خاتون‌آباد بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سکون ۷۵ ۴ ۱۲ ۴ ۱۰۰
خاروان بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت خاروان ۳۲۰ ۱۵ ۱۱ ۵ ۴۰
خانه سرخ بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت خانه سرخ ۱۰۰ ۸ ۸ ۶ ۲۵
خانه مرغزار بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت خانه مرغزار ۱۵۰ ۱۰ ۶ ۸ ۲۸
خانکوئیه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت خانکوئیه ۱۵۰ ۱۲ ۸۲ ۶ ۷۰
خاک سفیدکیا بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت خاک سفید ۱۵۰ ۱۰ ۷ ۵ ۶۰
خراب سرلرد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت وراسمان ۲۰۰ ۱۵ ۸ ۶ ۱۵
خلیل‌آباد بخش مرکزی شهرستان جیرفت خلیل‌آباد ۱۰۰۰ ۴۵ ۱۵ ۲۵ ۳۵
خلیچی بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت خلیچی ۱۸۰ ۱۶ ۱۴ ۴٫۵ ۵۹
خوشاب بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت کشکوئیه ۱۰۰ ۹ ۱۰ ۷ ۴۵
داران خاکی بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت کشکوئیه ۱۰۰ ۶۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵۰
داران خاکی بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت کشکوئیه ۸۰ ۶ ۱۰ ۱۰ ۴۰
داز بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت کشکوئیه ۷۰ ۷ ۸ ۸ ۵۰
دامنه ۲رشته بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت دامنه ۳۰۰ ۱۲ ۸ ۷ ۵۰
درزارچوئیه بخش جبالبارز شهرستان جیرفت گراغان ۶۰ ۵ ۱۵ ۵ ۶
درزنگوئیه مرکز بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سکون ۱۵۰ ۱۰ ۲۵۰ ۱۰ ۱۵۰
دره خبار بخش جبالبارز شهرستان جیرفت اسبی محمدآباد ۸۰ ۳۳ ۱۲ ۴ ۸
دره دز بخش جبالبارز شهرستان جیرفت تودیک ۳۰ ۲ ۵ ۳ ۳
درورگونیه سکون بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سکون ۷۰ ۶ ۱۵ ۶ ۲۵
درکستان بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت گور ۱۱۰۰ ۵۲ ۴۵ ۳۰ ۶۸
درکیک بخش جبالبارز شهرستان جیرفت پیمان ۲۰۰۰ ۱۲ ۱۰ ۲۰ ۱۵
دل آهکی بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت درب بهشت ۲۰۰ ۱۵ ۱۰ ۱۲ ۵۰
دلک‌آباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سرگهرار ۳۰۰ ۱۷ ۱۵ ۱۲ ۴۵
دلگشا بخش جبالبارز شهرستان جیرفت پیمان ۱۰۰ ۱۵ ۱۵ ۱۲ ۲۰
دمیده بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت ناین‌آباد ۱۱۵ ۱۴ ۷ ۶ ۴۵
ده داغ دورشته بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت ده داغ ۱۰۰ ۹ ۵ ۳ ۳۰
ده شیخوئیه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت خارمان ۱۵۰ ۹ ۶ ۳ ۲۲
ده قریه ۳ رشته بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت گور ۲۶۰ ۲۱ ۸ ۷ ۴۸
ده نظام بخش مرکزی شهرستان جیرفت ده نظام ۲۵۰ ۱۲ ۱۰ ۲۰ ۱۵
ده گردوئیه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سرگهرار ۱۵۰ ۱۲ ۱۸ ۸ ۶۵
دهنزنگیان بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سقدر ۱۰۰ ۶ ۲۰ ۵ ۲۵
دهنو تودونکت بخش جبالبارز شهرستان جیرفت تواباد ۵۰ ۳ ۸ ۳ ۴
دهنو سکون بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سکون ۱۵۰ ۸ ۱۸ ۴ ۳۰
دهنوفتح المبین بخش مرکزی شهرستان جیرفت دهنوفتح المبین ۱۰۰۰ ۴۲ ۳۵ ۱۵ ۱۰
دهگدار گراغان بخش جبالبارز شهرستان جیرفت گراغان ۸۰ ۵ ۱۵ ۵ ۱۵
دوازده‌امام بخش جبالبارز شهرستان جیرفت گراغان ۱۰۰ ۶ ۱۸ ۶ ۱۵
دودل سفلی بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت دودل سفلی ۱۸۰ ۱۳ ۱۰ ۳ ۱۳
دودل علیا بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت دودل ۲۰۰ ۱۵ ۱۲ ۴ ۱۸
دوروده بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت جلگه ۲۰۰ ۱۴ ۶ ۵ ۳۰
دوسیکان بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت دوسیکان ۳۵۰ ۲۳ ۶ ۸ ۶۰
دوغ‌آباد بخش مرکزی شهرستان جیرفت دوغ‌آباد ۴۰۰ ۲۱ ۱۲ ۱۲ ۳۵
دولت‌آباد ۲ رشته بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سربیژن ۳۰۰ ۱۵ ۸ ۴ ۲۵
دونیه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت قنات میری ۱۵۰ ۱۳ ۶ ۳ ۲۵
رئیسه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت شرب ترش ۸۰ ۴ ۶ ۴ ۲۵
راهدان بخش جبالبارز شهرستان جیرفت محمودآباد ۱۸۰ ۱۲ ۲۰ ۱۰ ۱۰۰
رحمت‌آباد اسمعیل بخش مرکزی شهرستان جیرفت اسمعیلی سفلی ۲۰۰۰ ۸۷ ۲۰ ۲۰ ۳۰
رستم‌آباد بخش مرکزی شهرستان جیرفت رستم‌آباد ۱۵۰۰ ۵۸ ۳۰ ۸ ۲
ریگ‌آباد بخش جبالبارز شهرستان جیرفت پیمان سفلی ۴۰۰ ۷ ۱۰ ۱۶ ۲۰
زارجوئیه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سربیژن ۱۳۰ ۹ ۶ ۳ ۲۵
زارچوئیه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت زارچوئیه ۱۳۰ ۱۱ ۶ ۵ ۴۰
زرکشت بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت فراش ۴۰۰ ۲۵ ۱۰ ۱۲ ۶۰
زناگرم بخش جبالبارز شهرستان جیرفت محمدآباد ۴۰ ۳ ۱۰ ۱۰ ۵۵
زهتان بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت فراش ۲۶۰ ۱۷ ۸ ۱۴ ۶۵
زوارجلگه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت زوار ۲۳۰ ۱۲ ۸ ۹ ۷۰
زیبا بخش جبالبارز شهرستان جیرفت زیبا ۱۲۰ ۸ ۲۰ ۹ ۳۰
سبزبلوچی بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت فراش ۱۵۰ ۱۲ ۸ ۱۳ ۵۵
سرتنگوئیه بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سکونن ۶۰ ۴ ۱۲ ۴ ۸
سرخوئیه سفلی بخش مرکزی شهرستان جیرفت سرخوئیه سفلی ۴۰۰ ۱۷ ۱۲ ۱۰ ۱۵
سرخوئیه علیا بخش مرکزی شهرستان جیرفت سرخوئیه علیا ۴۵۰ ۲۰ ۱۲ ۲۷ ۳۵
سرزه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سنگ سفید ۱۲۰ ۶ ۰ ۲۳ ۹۰
سرزه بخش جبالبارز شهرستان جیرفت گراغان ۱۵۰ ۱۰ ۲۰ ۱۲ ۱۳۰
سروتمیز بخش جبالبارز شهرستان جیرفت گراغان ۱۴۰ ۸ ۲۰ ۱۰ ۳۰
سرچشمه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سرچشمه ۷۰ ۶ ۸ ۶ ۲۵
سرچشمه سکون بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سکون ۸۰ ۶ ۱۵ ۵ ۲۰
سرگدار بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت گور ۵۰۰ ۱۵ ۲۵ ۷ ۲۵
سرگز بخش مرکزی شهرستان جیرفت سرگز ۴۷۰ ۲۸ ۱۷ ۱۰ ۱۸
سری جنگان بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سری جنگان ۴۵۰ ۲۶ ۱۸ ۲۲ ۹۸
سعیدآباد علیا بخش مرکزی شهرستان جیرفت سعیدآباد علیا ۲۰۰۰ ۸۵ ۳۵ ۳۰ ۳۵
سلطان احمد۳ رشته بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت گور (لگوری) ۲۰۰ ۲۰ ۷ ۷ ۲۵
سنجدوئیه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سنجدوئیه ۱۵۰ ۱۷ ۱۰ ۵ ۱۸
سنگرسیاه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سربیژن ۱۸۰ ۱۲ ۷ ۶ ۲۸
سنگوئیه بخش مرکزی شهرستان جیرفت سنگوئیه ۱۲۰۰ ۵۷ ۳۰ ۶۰ ۷۵
سورگوران بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سرگهرار ۷۰ ۵ ۸ ۱۱ ۵۰
سیدآباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سرگهرار ۲۵۰ ۱۷ ۱۲ ۶ ۴۵
سیدآباد اسمعیلی علیا بخش مرکزی شهرستان جیرفت اسمعیلی علیا ۳۰۰۰ ۱۴۰ ۲۸ ۲۰ ۲۰
سیدآباد کهورآباد ی بخش مرکزی شهرستان جیرفت سیدآباد کهورآباد ۸۵۰ ۴۰ ۲۳ ۳۰ ۳۵
سیف‌آباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سربیژن ۱۵۰ ۱۲ ۶ ۳ ۴۹
سیمین‌آباد ۱ رشته بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سیمین‌آباد ۶۰۰ ۳۸ ۱۸ ۳۰ ۱۲۰
شااکبری بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سربیژن ۱۸۰ ۱۵ ۷ ۴٫۵ ۲۵
شریف‌آباد بخش مرکزی شهرستان جیرفت شریف‌آباد ۳۰۰۰ ۷۰ ۱۱ ۰ ۲۳۰
شغینوئیه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت شغینوئیه ۵۰ ۰ ۴ ۲ ۲۰
شکرآباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت گور ۳۸۰ ۲۸ ۱۵ ۱۲ ۴۵
شیخوئیه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت پرانهرر ۳۲۰ ۲۵ ۱۰ ۴ ۲۸
صاحب‌آباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سربیژن ۱۵۰ ۹ ۷ ۱۲ ۶۵
عباس‌آباد بخش مرکزی شهرستان جیرفت عباس‌آباد ۱۵۰۰ ۶۵ ۲۵ ۶۵ ۸۰
عباس‌آباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت باباجان ۱۳۰ ۱۰ ۸ ۶ ۱۵
عباس‌آباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت بننوئیه ۱۵۰ ۶ ۱۲ ۶ ۴۰
عباس‌آباد دهنو بخش مرکزی شهرستان جیرفت دهنوفتح المبین ۱۰۰۰ ۴۲ ۳۵ ۱۸ ۲۳
عباس‌آباد محمدآباد بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سقدر ۷۵ ۱۲ ۲۵ ۷ ۲۵
عزالان بخش مرکزی شهرستان جیرفت عزالان ۱۰۰ ۵ ۷ ۸ ۱۰
عزیزآباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت گور ۱۸۰ ۱۳ ۵ ۳٫۵ ۱۵
علی‌آباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت علی‌آباد ۵۰ ۵ ۶ ۲ ۲۵
علی‌آباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت وراسمان ۳۰۰ ۱۸ ۹ ۸ ۳۵
علی‌آباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت علی‌آباد بیددوزی ۳۰۰ ۳۰ ۱۵ ۶ ۲۵
علی‌آباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت علی‌آباد ۲۵۰ ۱۴ ۸ ۱۲ ۷۵
علی‌آباد بادام بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سقدر ۸۵ ۵ ۱۲ ۴ ۵
علی‌آباد سکون بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سکون ۵۰ ۴ ۱۵ ۴ ۱۰
عمردوئیه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سربیژن ۳۵۰ ۰ ۰ ۰ ۳۲
عیش‌آباد بخش مرکزی شهرستان جیرفت عیش‌آباد ۱۲۰۰ ۵۵ ۲۵ ۲۵ ۳۵
عین‌آباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت خانه سرخ ۲۸۰ ۲۵ ۱۲ ۹ ۵۰
فتح‌آباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سرگهرار ۲۲۰ ۱۰ ۱۰ ۱۵ ۶۵
فتح‌آباد مرجان بخش مرکزی شهرستان جیرفت فتح‌آباد مرجان ۵۰۰۰ ۱۲۵ ۱۱ ۰ ۵۶
فخرآباد بخش جبالبارز شهرستان جیرفت تودیک ۴۵ ۴ ۸ ۴ ۵
فردوس بخش مرکزی شهرستان جیرفت فردوس ۵۵۰۰ ۱۶۰ ۴۰ ۸۵ ۱۲۰
قاسم‌آباد بخش مرکزی شهرستان جیرفت قاسم‌آباد ۱۲۵۰ ۴۵ ۳۴ ۲۰ ۲۰
قروشوئیه سکون بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سکون ۲۰۰ ۱۲ ۲۲ ۶ ۵۰
قطقوئیه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت قطقوئیه ۱۳۰ ۱۳ ۷ ۳٫۵ ۲۵
قلعه کوچک بخش مرکزی شهرستان جیرفت قلعه کوچک ۳۰۰۰ ۶۰ ۲۰ ۰ ۱۲۰
قنات بخش مرکزی شهرستان جیرفت قنات ۸۰۰ ۳۵ ۲۰ ۳۰ ۴۵
قنات آبگرم بخش مرکزی شهرستان جیرفت ابگرم ۲۵۰ ۸ ۲۰ ۱۰ ۸
قنات احمد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سرگهرار ۳۵۰ ۲۲ ۱۳ ۱۰ ۶۵
قنات اکبرآباد بهرامین بخش مرکزی شهرستان جیرفت اکبرآباد بهرامین ۹۵۰ ۳۸ ۲۳ ۴۰ ۳۰
قنات اکبرآباد حمزه‌ایها بخش مرکزی شهرستان جیرفت اکبرآباد حمزه ایها ۱۵۵۰ ۶۰ ۲۴ ۲۵ ۲۳
قنات ایزدآباد بخش مرکزی شهرستان جیرفت ایزدآباد ۹۰۰ ۴۰ ۲۵ ۲۵ ۲۸
قنات بید بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سرگهرار ۹۰ ۶ ۸ ۷ ۷۰
قنات بید بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت فراش ۴۵۰ ۲۵ ۱۶ ۲۵ ۸۵
قنات بید بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت کشکوئیه ۹۰ ۱۰ ۱۰ ۱۳ ۵۸
قنات جزفتن علیا بخش مرکزی شهرستان جیرفت جزفتن علیا ۲۵۰۰ ۱۲۵ ۴۲ ۸ ۳۵
قنات جلال بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت جلال‌آباد ۲۰۰ ۱۲ ۱۸ ۲۰ ۲۵
قنات جنگل‌آباد بخش مرکزی شهرستان جیرفت جنگل‌آباد ۱۵۰۰ ۶۰ ۲۵ ۷۵ ۵۰
قنات حسن‌آباد داروئیه بخش مرکزی شهرستان جیرفت حسن‌آباد داروئیه ۱۵۰۰ ۶۵ ۲۰ ۴۰ ۴۰
قنات حسن‌آباد نظریان بخش مرکزی شهرستان جیرفت حسن‌آباد نظریان ۷۰۰ ۳۵ ۳۵ ۲۰ ۲۵
قنات حسین‌آباد کهن بخش مرکزی شهرستان جیرفت حسین‌آباد کهن ۲۰۰۰ ۸۳ ۲۵ ۴۰ ۴۰
قنات داروئیه بخش مرکزی شهرستان جیرفت داروئیه ۳۰۰ ۱۲ ۱۰ ۵۵ ۴۵
قنات دره بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سرگهرار ۵۰ ۰ ۰ ۶ ۵۰
قنات رضاآباد حاجب بخش مرکزی شهرستان جیرفت رضاآباد حاجب ۲۰۰۰ ۷۹ ۲۸ ۲۰ ۱۰
قنات زهرا بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت قنات زهرا ۱۰۰ ۱۰ ۵ ۲ ۶
قنات زگل بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سرگهرار ۲۵۰ ۱۷ ۱۰ ۱۰ ۶۰
قنات سایان بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت قنات سایان ۴۵۰ ۲۶ ۱۵ ۲۲ ۱۳۰
قنات سلطان‌آباد بخش مرکزی شهرستان جیرفت سلطان‌آباد ۲۲۵۰ ۸۸ ۲۵ ۲۵ ۳۴
قنات سیاه بخش جبالبارز شهرستان جیرفت محمودآباد ۱۵۰ ۸ ۲۰ ۸ ۵۰
قنات شهاب بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سرگهرار ۳۰۰ ۲۵ ۱۰ ۵ ۲۵
قنات طرج بخش مرکزی شهرستان جیرفت طرج ۱۰۰ ۴۸ ۱۸ ۸۰ ۵۸
قنات عصری بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت باباجان ۱۵۰ ۱۲ ۸ ۳ ۱۵
قنات علی‌آباد سادات بخش مرکزی شهرستان جیرفت علی‌آباد سادات ۲۰۰۰ ۸۵ ۲۹ ۴۵ ۴۳
قنات فرخ ۳رشته بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت قنات فرخ ۲۰۰ ۱۲ ۷ ۵ ۶۰
قنات محمدآباد سررشته داری بخش مرکزی شهرستان جیرفت محمدآباد سررشته داری ۲۰۰۰ ۸۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵
قنات محمدآباد کلانتر بخش مرکزی شهرستان جیرفت محمدآباد کلانتر ۲۷۰۰ ۱۰۵ ۳۷ ۲۰ ۲۰
قنات مرادآباد بخش مرکزی شهرستان جیرفت مرادآباد ۲۵۰۰ ۷۵ ۳۲ ۸۵ ۱۲۰
قنات نهراداد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت قنات نهراداد ۳۰۰ ۱۵ ۱۵ ۱۱ ۷۰
قنات نو بخش مرکزی شهرستان جیرفت قنات نو ۱۵۰۰ ۶۰ ۳۳ ۲۰ ۲۵
قنات نو بخش مرکزی شهرستان جیرفت قنات نو ۱۰۰۰ ۵۵ ۲۵ ۳ ۷۰
قنات نورآباد بخش مرکزی شهرستان جیرفت نورآباد ۲۰۰۰ ۸۰ ۲۷ ۳۰ ۲۰
قنات نورهنو بخش مرکزی شهرستان جیرفت دهنوفتح المبین ۲۳۵۰ ۱۲۰ ۳۷ ۳۵ ۴۵
قنات والی بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت فراش ۲۵۰ ۲۳ ۱۲ ۱۴ ۶۰
قنات چاه انجیر بخش مرکزی شهرستان جیرفت چاه انجیر ۱۰۰۰ ۴۰ ۳۰ ۱۲ ۷
قنات کهن بخش مرکزی شهرستان جیرفت کهن ۲۳۰۰ ۸۸ ۲۵ ۷۵ ۶۵
قنات کهن پنجرک بخش مرکزی شهرستان جیرفت کهن پنجرک ۱۳۰۰ ۴۵ ۳۰ ۳۰ ۲۵
قنات کهورآباد بخش مرکزی شهرستان جیرفت کهورآباد ۱۰۰۰ ۴۳ ۲۷ ۲۰ ۲۳
قنات گرکوئیه بخش مرکزی شهرستان جیرفت گرکوئیه ۶۰۰ ۲۸ ۳۵ ۲۰ ۲۰
قنات گرکوئیه بخش مرکزی شهرستان جیرفت گرکوئیه ۶۰۰ ۲۸ ۳۵ ۲۰ ۲۰
قنات گلناباد بخش مرکزی شهرستان جیرفت گلناباد ۱۰۰۰ ۴۵ ۳۰ ۴۰ ۲۵
قنات گنج‌آباد بخش مرکزی شهرستان جیرفت گنج‌آباد ۲۰۰۰ ۸۳ ۳۸ ۶۰ ۴۲
قناد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت قناد ۳۰۰ ۲۰ ۱۲ ۱۳٫۵ ۲۵
لجاری بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سقدر ۶۰ ۴ ۱۲ ۴ ۵
لطف‌آباد بخش مرکزی شهرستان جیرفت لطف‌آباد ۱۸۰۰ ۶۸ ۳۵ ۲۰ ۳۲
لکت بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت لکت پاگدار ۶۰ ۴ ۶ ۶ ۳۵
لگوری (بین تلو) بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت گور ۱۰۰ ۸ ۱۰ ۳ ۱۲
ماران بخش مرکزی شهرستان جیرفت ماران ۲۰۰ ۱۰ ۱۲ ۸ ۱۵
مالک‌آباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت باباجان ۷۰ ۵ ۵ ۲ ۱۳
محمدآباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت خانه سرخ ۵۰۰ ۴۵ ۱۵ ۱۰ ۳۴
محمدآباد بخش جبالبارز شهرستان جیرفت محمدآباد ۶۵۰ ۱۲ ۲۵ ۱۲ ۱۱۰
محمدآباد رضوی بخش مرکزی شهرستان جیرفت محمدآباد رضوی ۸۰۰۰ ۱۸۰ ۱۶ ۱ ۱۵۰
محمدآباد روزینکه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت محمدآباد روزینکه ۱۶۰ ۱۱ ۵ ۳٫۵ ۴۳
محمدآباد فاریان بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت بیدوئیه ۲۳۰ ۱۵ ۱۶ ۸ ۲۵
محمدی‌آباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت محمدی‌آباد ۲۵۰ ۲۲ ۱۰ ۶ ۲۳
محمودآباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت باخلشیر ۳۲۰ ۱۸ ۱۴ ۱۰ ۴۳
محمودآباد رضوی بخش مرکزی شهرستان جیرفت محمودآباد رضوی ۲۵۰۰ ۱۲۰ ۴۰ ۶۰ ۵۵
مرجان بخش مرکزی شهرستان جیرفت مرجان ۳۰۰۰ ۷۵ ۱۱ ۰ ۱۰۰
مرصل‌آباد بخش مرکزی شهرستان جیرفت مرصل‌آباد ۱۰۰۰ ۴۳ ۲۰ ۱۸ ۲۰
مزرعه ۲۲ بهمن بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سقدر ۷۰ ۴ ۱۰ ۳ ۳
مطاع بخش مرکزی شهرستان جیرفت مطاع ۱۰۰۰ ۴۱ ۲۵ ۳۵ ۲۰
مظفرآباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت مظفرآباد ۱۵۰ ۱۴ ۹ ۳ ۱۰
ملک‌آباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت ملک‌آباد ۲۷۰ ۲۲ ۸ ۹ ۵۰
مهرگان بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سکون ۱۵۰ ۹ ۲۰ ۸ ۱۳۰
موروئیه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت کشکوئیه ۶۰ ۴ ۸ ۸ ۴۰
میان‌آباد بنداری بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت ده ویوان ۲۵۰ ۱۵ ۹ ۳ ۲۵
ناصرآباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت زوار ۲۵۰ ۱۷ ۸ ۴ ۳۰
ناصری سرشیته بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت شیته ناصری ۵۳۰ ۴۵ ۸ ۲۸ ۱۵۰
ناویله بخش جبالبارز شهرستان جیرفت گراغان ۹۰ ۵ ۱۵ ۴ ۶
نصرت‌آباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت نصرت‌آباد ۳۵۰ ۲۰ ۱۵ ۶ ۶۰
نظری بخش مرکزی شهرستان جیرفت نظری ۳۷۰ ۱۴ ۱۰ ۱۵ ۲۵
نقشوئیه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت نقشوئیه ۲۰۰ ۱۵ ۱۰ ۸ ۵۴
نه کمون تودیک بخش جبالبارز شهرستان جیرفت تودیک ۳۵ ۳ ۶ ۴ ۴
نوددراز بخش جبالبارز شهرستان جیرفت گراغان ۱۲۰ ۵ ۲۰ ۵ ۱۵
نکوآباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت گور ۵۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۸ ۴۵
نیکوه سفلی بخش جبالبارز شهرستان جیرفت نیکوه ۳۰ ۰ ۸ ۲۰ ۴۰
هفتادآباد بخش مرکزی شهرستان جیرفت هفتادآباد ۲۰۰۰ ۴۵ ۷ ۲ ۱۰۰
هورکوتی بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت هورکوتی ۷۰ ۶ ۸ ۶ ۴۰
هوریجان بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت ده دیوان ۲۵۰ ۱۷ ۱۱ ۳ ۳۵
هیشین بخش جبالبارز شهرستان جیرفت جنین ۳۰۰ ۲۲ ۲۰ ۳۵ ۲۰
وراسین بخش مرکزی شهرستان جیرفت وراسین ۱۲۰۰۰ ۲۳۰ ۱۱ ۰ ۱۲۰
پاتدارسکون بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سکون ۱۲۰ ۱۰ ۲۰ ۸ ۸۵
پدام‌آباد بخش مرکزی شهرستان جیرفت پدام‌آباد ۷۰۰ ۳۳ ۲۵ ۳۵ ۴۰
پرانمهر۴رشته بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت پرانمهر ۵۰۰ ۳۸ ۱۵ ۱۸ ۹۰
پشت سفیدیر بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سرگهرار ۸۰ ۸ ۹ ۴ ۲۵
پنکوه بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سقدر ۸۰ ۵ ۱۲ ۵ ۱۰
چاه افغان بخش مرکزی شهرستان جیرفت چاه افغان ۸۰۰ ۴۵ ۲۰ ۱۰ ۳۵
چاه متکی بخش مرکزی شهرستان جیرفت چاه متکی ۲۵۰ ۱۰ ۱۰ ۰ ۰
چشمه بید بخش جبالبارز شهرستان جیرفت محمدآباد ۱۰۰ ۴ ۱۵ ۳ ۲۰
چشمه زارج بخش جبالبارز شهرستان جیرفت گراغان ۵۰ ۴ ۱۰ ۰ ۵
چشمه طرج بخش مرکزی شهرستان جیرفت محمودآباد رضوی ۱۵۰ ۰ ۰ ۲۰ ۱۰
چمک بخش مرکزی شهرستان جیرفت چمک ۳۸۰۰ ۱۱۰ ۴۰ ۱۰ ۲۰
چکرچمن بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سربیژن ۱۲۰ ۸ ۵ ۷ ۵۰
کاوکان باغ بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سکون ۱۰ ۷ ۱۸ ۶ ۱۰
کت خرسن مرکز بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سکون ۵۰ ۳ ۸ ۳ ۶
کرجوک بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سقدر ۱۰۰ ۶ ۱۵ ۴ ۱۲
کریم‌آباد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت کریم‌آباد ۴۰۰ ۲۶ ۱۲ ۷ ۵۰
کشکوئیه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت کشکوئیه ۸۰ ۶ ۱۰ ۱۲ ۵۶
کشکوئیه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت کشکوئیه ۱۶۰ ۱۴ ۸ ۵ ۱۸
کل صفائی بخش مرکزی شهرستان جیرفت کل صفائی ۱۵۰ ۷ ۱۰ ۵ ۱۰
کل قنبر بخش مرکزی شهرستان جیرفت کل قنبر ۸۵۰ ۳۲ ۲۵ ۱۵ ۱۰
کمال‌آباد مرکز بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سکون ۴۵ ۴ ۱۲ ۶ ۲۰
کمیه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت کمیه ۲۰۰ ۲۲ ۰ ۱۵ ۹۰
کناروئیه بخش مرکزی شهرستان جیرفت کناروئیه ۳۰۰ ۱۵ ۱۰ ۰ ۱۵
کنگان بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سربیژن ۱۸۰ ۱۴ ۸ ۷ ۶۵
کهریز بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت کهریز ۲۵۰ ۱۷ ۲۰ ۹ ۴۵
کهریزان بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سربیژن ۱۵۰ ۱۲ ۶ ۴٫۵ ۳۵
کهریز… بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت قنات سایان ۲۰۰ ۱۵ ۱۳ ۶ ۲۵
کهن غراب بخش مرکزی شهرستان جیرفت غراب ۳۰۰۰ ۶۵ ۱۱ ۵ ۵۰
کهنوج سادات بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت کهنوج سادات ۶۰ ۴ ۵ ۵ ۴۸
کهنوج سه رشته بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت باب کهنوج ۸۰ ۱۳ ۴ ۳ ۱۵
کهنوج شاهرخی بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت کهنوج شاهرخی ۰ ۰ ۰ ۲٫۵ ۱۵
کهنوج شاهرخی بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت کهنوج شاهرخی ۱۵۰ ۸ ۱۰ ۸ ۴۵
کهنوج شاهرخی بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت جنب‌آباد ان ۴۰۰ ۲۴ ۱۵ ۹ ۸۰
کهورآباد بخش مرکزی شهرستان جیرفت کهورآباد ۲۰۰۰ ۵۰ ۷ ۵ ۷۰
گاءشیور بخش جبالبارز شهرستان جیرفت محمودآباد ۲۰۰ ۹ ۱۸ ۱۰ ۹۰
گارکشی بخش مرکزی شهرستان جیرفت گارکشی ۴۰۰۰ ۱۴۰ ۳۵ ۷۰ ۱۰۰
گبشگان بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سقدر ۱۰۰ ۶ ۱۵ ۰ ۱۲
گرئوئیه بخش مرکزی شهرستان جیرفت گرئوئیه ۸۵۰ ۲۵ ۲۵ ۲ ۱۵
گراغان بخش جبالبارز شهرستان جیرفت گراغان ۱۲۰ ۷ ۱۸ ۵ ۱۵
گردوچوئیه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت گردوچوئیه ۲۰۰ ۱۲ ۲۰ ۸ ۶۰
گردوچوب بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت گور ۱۸۰ ۱۶ ۵ ۳٫۵ ۶
گردین ۲ رشته بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت گردین ۴۰۰ ۲۵ ۸ ۱۲ ۶۰
گل کوهی بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت ناب نم ۱۳۰ ۱۲ ۶ ۵ ۲۳
گودرزان بخش مرکزی شهرستان جیرفت گودرزان ۲۵۰ ۱۱ ۱۰ ۱۷ ۳۰
گورصفر بخش جبالبارز شهرستان جیرفت گراغان ۱۵۰ ۷ ۱۸ ۶ ۲۵
گونیت بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سقدر ۶۰ ۴ ۱۲ ۳ ۸
گویزین بیکی سکون بخش جبالبارز شهرستان جیرفت سکون ۳۰۰ ۱۵ ۲۵ ۱۰ ۱۰۰
گیشا بخش جبالبارز شهرستان جیرفت محمدآباد ۵۰ ۳ ۸ ۴ ۸
ین کهنوج بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت باخلشیر ۳۰۰ ۱۶ ۱۶ ۷ ۳۰
۱۲۹……۲ رشته بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سربیژن ۷۰ ۵ ۶ ۴ ۴۵
۱۵۶…٫٫ بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت روستا نامعلوم ۱۸۰ ۱۴ ۶ ۳ ۶
۱۵۷… بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت روستا نامعلوم ۲۵۰ ۱۸ ۶ ۳٫۵ ۹
۱۵۸…٫ بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت روستا نامعلوم ۱۳۰ ۹ ۵ ۴ ۱۵
۱۵۹…٫ بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت روستا نامعلوم ۱۵۰ ۱۷ ۱۱ ۵ ۲۲
۱۶۰…٫ بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت روستا نامعلوم ۵۵۰ ۳۴ ۹ ۸ ۴۰
۱۶۱…٫ بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت روستا نامعلوم ۲۵۰ ۱۸ ۶ ۴ ۱۵
۱۶۲…٫ بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت روستا نامعلوم ۱۵۰ ۱۲ ۴ ۲ ۳
۱۶۳…٫ بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت روستا نامعلوم ۶۰۰ ۴۵ ۱۵ ۶ ۳۰
۱۶۴… بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت روستا نامعلوم ۱۲۰ ۸ ۸ ۷ ۳۵
۱۶۵…٫ بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت روستا نامعلوم ۲۵۰ ۱۶ ۸ ۸ ۳۵
۱۶۶…٫ بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت روستا نامعلوم ۵۰ ۳ ۱۲ ۳ ۵
۱۶۷…٫ بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت روستا نامعلوم ۱۵۰ ۹ ۶ ۵ ۱۸
۱۶۸…٫ بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت روستا نامعلوم ۳۰۰ ۱۹ ۱۴ ۸ ۳۰
۱۶۹… بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت روستا نامعلوم ۲۵۰ ۲۱ ۱۰ ۰ ۲۰
۱۷۰…٫ بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت روستا نامعلوم ۹۰ ۶ ۴ ۳ ۸
۱۷۱… بخش مرکزی شهرستان جیرفت روستا نامعلوم ۱۵۰ ۱۱ ۷٫۵ ۴ ۱۰
۱۷۲… بخش مرکزی شهرستان جیرفت روستا نامعلوم ۱۰۰ ۸ ۶ ۴ ۲۰

منابعویرایش

  1. «بانک اطلاعاتی قنات‌های کشور». وزارت جهاد کشاورزی ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۴ تیر ۱۳۹۱. دریافت‌شده در ۴ تیر ۱۳۹۱.