باز کردن منو اصلی

جدول زیر بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده‌است.[۱] فهرست زیر قنات‌های شهرستان خوشاب در استان خراسان رضوی را نشان می‌دهد.

نام قنات موقعیت نزدیک‌ترین روستا طول قنات (متر) تعداد میله چاه عمق مادر چاه دبی (لیتر بر ثانیه) سطح زیر کشت (هکتار)
ابدهی بخش مرکزی شهرستان خوشاب علیک ۲۰۰۰ ۴۲ ۲۰ ۵ ۵۰
ابگرم بخش مرکزی شهرستان خوشاب یام ۳۰۰۰ ۵۰ ۶۰ ۱۰ ۱۰۰
ابگرم بخش مرکزی شهرستان خوشاب سرخ ۸۰۰ ۲۰ ۱۲ ۳۰ ۶۰
ادم کاریز بخش مرکزی شهرستان خوشاب مشکان ۴۰۰۰ ۸۰ ۶۰ ۶۰ ۱۵
اردنج بخش مرکزی شهرستان خوشاب اردنج ۲۰۰۰ ۷ ۱۰ ۲۲ ۱۲
ارشدی بخش مرکزی شهرستان خوشاب شیرخان ۳۰۰ ۴۰ ۲۰ ۱۵ ۲۰
امین‌آباد بخش مرکزی شهرستان خوشاب روکی ۱۲۰۰ ۶۰ ۱۵ ۴ ۱۰
امین‌آباد بخش مرکزی شهرستان خوشاب نصرآباد ۱۶۰۰ ۶۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰
باباحصار بخش مرکزی شهرستان خوشاب بابالنگر ۲۵۰ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۱۲
بازقند بخش مرکزی شهرستان خوشاب بازقند ۱۷۰۰ ۵۵ ۲۰ ۶ ۲۵
برقبان بخش مرکزی شهرستان خوشاب برقبان ۵۰۰ ۱۵ ۲۵ ۱۵ ۲
برقبان سفلی بخش مرکزی شهرستان خوشاب برقبان ۱۰۰۰ ۵ ۶ ۱۵ ۶۰
بزرگ سیمان بخش مرکزی شهرستان خوشاب سیمان ۱۵۰۰ ۵ ۱۵ ۲۰ ۱۲
بسک بخش مرکزی شهرستان خوشاب بسک ۳۰۰ ۱۵ ۲۰ ۳ ۰
بندان بخش مرکزی شهرستان خوشاب درفک ۵۰۰ ۱۶ ۸ ۵ ۱۵
جمشیدیه بخش مرکزی شهرستان خوشاب دیوانگاه ۱۰۰۰ ۱۴ ۷ ۳۵ ۱۰
جنت‌آباد بخش مرکزی شهرستان خوشاب جنت‌آباد ۳۰۰۰ ۶۰ ۲۰ ۴۰ ۱۵
جنت‌آباد بخش مرکزی شهرستان خوشاب جنت‌آباد ۳۰۰۰ ۲۵ ۱۷ ۲۰ ۵
حسن‌آباد بخش مرکزی شهرستان خوشاب حسن‌آباد ۲۰۰۰ ۱۸ ۱۵ ۱۰ ۵
حسین‌آباد بخش مرکزی شهرستان خوشاب نودهان ۱۵۰۰ ۵۰ ۵ ۱۵ ۳
حوضی بخش مرکزی شهرستان خوشاب نصرآباد ۱۷۰۰ ۷۵ ۱۵ ۱۵ ۵
خوشاب بخش مرکزی شهرستان خوشاب خوشاب ۳۰۰۰ ۶۰ ۳۰ ۲۵ ۱۰
داشخانه بخش مرکزی شهرستان خوشاب داشخانه ۵۰۰ ۱۵ ۱۰ ۱۵ ۰
داشخانه بخش مرکزی شهرستان خوشاب داشخانه ۳۰۰۰ ۱۸ ۲۰ ۱۵ ۵
درفک بخش مرکزی شهرستان خوشاب درفک ۷۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۴۰
دروق علیا بخش مرکزی شهرستان خوشاب سیدآباد ۱۵۰۰ ۵۰ ۶ ۲۵ ۲۳
درگاه‌آباد بخش مرکزی شهرستان خوشاب درگاه‌آباد ۲۰۰۰ ۱۰ ۱۷ ۲۵ ۱۰
دهنو بخش مرکزی شهرستان خوشاب نودهان ۲۰۰۰ ۵۰ ۷ ۲۵ ۳
دهنو بخش مرکزی شهرستان خوشاب دهنو ۸۰۰ ۳۰ ۱۲ ۲ ۸
دیواندر بخش مرکزی شهرستان خوشاب دیواندر ۲۵۰ ۱۱ ۱۲ ۵ ۳۰
دیوانگاه بخش مرکزی شهرستان خوشاب دیوانگاه ۱۰۰۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۵
دیوانگاه بخش مرکزی شهرستان خوشاب دیوانگاه ۲۰۰۰ ۲۵ ۲۵ ۴۰ ۵
رودسراب بخش مرکزی شهرستان خوشاب رودسراب ۷۰۰ ۲۲ ۸ ۱۵ ۲۰
روکی بخش مرکزی شهرستان خوشاب روکی ۵۰۰ ۵۰ ۱۲ ۱۲ ۵
زرقی بخش مرکزی شهرستان خوشاب زرقی ۵۰۰۰ ۲۵ ۱۵ ۲۰ ۵
زو علیا بخش مرکزی شهرستان خوشاب نشیب ۱۵۰ ۴ ۱۵ ۱۵ ۱۵
سراجه بخش مرکزی شهرستان خوشاب سراجه ۵۰۰ ۲۰ ۱۰ ۵ ۱۰
سرخ بخش مرکزی شهرستان خوشاب سرخ ۵۰۰ ۱۴ ۱۰ ۸ ۱۵
سلطان‌آباد بخش مرکزی شهرستان خوشاب سلطان‌آباد ۹۰۰۰ ۳۰۰ ۶۵ ۶۰ ۱۸۶
سیدآباد بخش مرکزی شهرستان خوشاب ابراهیم‌آباد ۱۰۰۰ ۱۲ ۱۵ ۲۵ ۲۵
شاه قنات بخش مرکزی شهرستان خوشاب داراب ۱۰۰ ۴ ۵ ۴۰ ۳
شم‌آباد بخش مرکزی شهرستان خوشاب شم‌آباد ۲۰۰۰ ۲۸ ۱۸ ۱۵ ۱۰
شوق‌آباد بخش مرکزی شهرستان خوشاب عباس‌آباد ۳۰۰ ۶ ۱۰ ۲۵ ۶
شیرخان بخش مرکزی شهرستان خوشاب شیرخان ۲۰۰۰ ۷۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰
شیرخان بخش مرکزی شهرستان خوشاب شیرخان ۳۰۰۰ ۱۸ ۱۵ ۱۰ ۰
شیرین چشمه بخش مرکزی شهرستان خوشاب دهنه شور ۵۰ ۳ ۱۰ ۳۵ ۳۷
طالبی بخش مرکزی شهرستان خوشاب طالبی ۲۵۰۰ ۲۵ ۱۲ ۱۲ ۲۰
طالبی بخش مرکزی شهرستان خوشاب طالبی ۱۰۰۰ ۲۵ ۸ ۸ ۱۰
طبس بخش مرکزی شهرستان خوشاب طبس ۱۵۰۰ ۲۰ ۱۰ ۱۵ ۱۰
طیرور بخش مرکزی شهرستان خوشاب علیک ۱۵۰۰ ۴۵ ۱۳ ۷ ۴۰
عبدا گور بخش مرکزی شهرستان خوشاب عباس ‌آباد ۱۰۰ ۳ ۶ ۲۰ ۸
علیا کاریز بخش مرکزی شهرستان خوشاب مشکان ۳۰۰۰ ۳۵ ۳۰ ۵۰ ۵
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان خوشاب روکی ۲۰۰ ۹ ۱۰ ۷ ۱۰۰
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان خوشاب روکی ۱۴۰۰ ۳۰ ۱۸ ۱۲ ۰
عنابستان بخش مرکزی شهرستان خوشاب عنابستان ۱۲۰۰ ۵۰ ۱۲ ۲۰ ۵۰
عنابستان بخش مرکزی شهرستان خوشاب عنابستان ۲۰۰۰ ۲۵ ۰ ۱۵ ۱۰
عنبرستان بخش مرکزی شهرستان خوشاب عنبرستان ۲۰۰۰ ۲۵ ۱۰ ۱۵ ۵
فوجی بخش مرکزی شهرستان خوشاب فوجی ۲۰۰۰ ۲۵ ۱۲ ۱۵ ۲۰
قصدف بخش مرکزی شهرستان خوشاب نوده انقلاب ۵۰۰ ۱۶ ۱۲ ۲۰ ۲۰
محمدآباد بخش مرکزی شهرستان خوشاب علیک ۲۰۰۰ ۴۶ ۲۰ ۴ ۵۰
میان چشمه بخش مرکزی شهرستان خوشاب ملک‌آباد ۱۰۰ ۲ ۱۰ ۱۰ ۱۰
نصرآباد بخش مرکزی شهرستان خوشاب نصرآباد ۲۰۰۰ ۸۰ ۱۸ ۲۰ ۱۵
نصرآباد بخش مرکزی شهرستان خوشاب نصرآباد ۲۵۰۰ ۲۰ ۱۰ ۲۰ ۸۰
نوده انقلاب بخش مرکزی شهرستان خوشاب نوده انقلاب ۱۱۰۰ ۳۵ ۲۲ ۳۵ ۲۰
نودهان بخش مرکزی شهرستان خوشاب نودهان ۳۰۰۰ ۲۵ ۱۰ ۷ ۲
نودهان بخش مرکزی شهرستان خوشاب نودهان ۴۰۰۰ ۴۰ ۱۲ ۱۵ ۵
نورآباد بخش مرکزی شهرستان خوشاب نورآباد ۷۰۰ ۱۸ ۱۲ ۴ ۰
نیک بخش مرکزی شهرستان خوشاب نیک ۲۰۰۰ ۳۰ ۱۰۰ ۳۰ ۵
هشتادکان بخش مرکزی شهرستان خوشاب دزق ۷۰۰ ۱۰ ۳۵ ۳۵ ۵۰
همایوندر بخش مرکزی شهرستان خوشاب درفک ۷۵۰ ۱۰ ۸ ۸ ۱۰
پسباغ بخش مرکزی شهرستان خوشاب سرخک ۵۰۰ ۱۵ ۸ ۵ ۱۰
چرو بخش مرکزی شهرستان خوشاب چرو ۲۰۰۰ ۱۵۰ ۲۰ ۳۰ ۱۵
چرو بخش مرکزی شهرستان خوشاب چرو ۱۵۰۰ ۷۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰
کاشک بخش مرکزی شهرستان خوشاب کاشک ۱۵۰۰ ۳۲ ۱۷ ۷ ۵۰
کاشک بخش مرکزی شهرستان خوشاب کاشک ۱۵۰۰ ۷۵ ۱۵ ۲۰ ۰
کلاته نو بخش مرکزی شهرستان خوشاب شیرخان ۱۵۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۰
کلچه بخش مرکزی شهرستان خوشاب شیرخان ۳۰۰۰ ۵۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰
کلیم‌آباد بخش مرکزی شهرستان خوشاب علیک ۱۵۰۰ ۴۸ ۱۳ ۵ ۶۰
کوهدره بخش مرکزی شهرستان خوشاب کوهدره ۷۰۰ ۵۰ ۱۰۰ ۲۵ ۷
کیخسرو بخش مرکزی شهرستان خوشاب کیخسرو ۲۵۰۰ ۷۰ ۷۰ ۷ ۳۵
یحیی‌آباد بخش مرکزی شهرستان خوشاب یحیی‌آباد ۱۶۰۰ ۵۰ ۱۵ ۱۵ ۳

منابعویرایش

  1. «بانک اطلاعاتی قنات‌های کشور». وزارت جهاد کشاورزی ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۴ تیر ۱۳۹۱. دریافت‌شده در ۴ تیر ۱۳۹۱.