فهرست قنات‌های شهرستان فریمان

(تغییرمسیر از قنات پیوندکهنه)

جدول زیر بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده‌است.[۱] فهرست زیر قنات‌های شهرستان فریمان در استان خراسان رضوی را نشان می‌دهد.

نام قنات موقعیت نزدیک‌ترین روستا طول قنات (متر) تعداد میله چاه عمق مادر چاه دبی (لیتر بر ثانیه) سطح زیر کشت (هکتار)
آق کمر سفلی بخش مرکزی شهرستان فریمان آق کمر سفلی ۱۷۰۰ ۳۰ ۲۴ ۱۰ ۳۵
اب قلعه بخش مرکزی شهرستان فریمان اب قلعه ۲۰۰۰ ۳۷ ۳۵ ۸ ۳۰
احمد سلطان بخش مرکزی شهرستان فریمان احمد سلطان ۲۵۰ ۲۰ ۱۰ ۵ ۲۰
اره کهر بخش قلندرآباد شهرستان فریمان اره کهرچشمهابان ۲۰۰ ۶ ۷ ۶ ۲۰
استخر بخش قلندرآباد شهرستان فریمان استخر ۷۰۰ ۱۸ ۲۰ ۱۰ ۳۵
اقاملک بخش مرکزی شهرستان فریمان اقاملک ۴۰۰۰ ۱۰۰ ۳۵ ۶ ۲۰
اقبالیه بخش مرکزی شهرستان فریمان اقبالیه ۲۸۰۰ ۴۲ ۵۵ ۲۰ ۰
اقر بالا بخش مرکزی شهرستان فریمان اقر بالا ۵۰۰ ۲۰ ۹ ۶ ۵۰
التاتو بخش مرکزی شهرستان فریمان التاتو ۱۰۰۰ ۳۰ ۹ ۱۵ ۳۰
الغور بخش قلندرآباد شهرستان فریمان الغور ۴۰۰ ۱۶ ۱۰ ۹ ۳۰
الغور پا’ین بخش قلندرآباد شهرستان فریمان الغور پائین ۳۵۰ ۱۵ ۱۰ ۵ ۲۰
النگ پشه بخش قلندرآباد شهرستان فریمان النگ پشه ۲۰۰ ۱۵ ۲۰ ۱۵ ۴۳
امیرآباد بخش مرکزی شهرستان فریمان امیرآباد ۳۵۰ ۷ ۶ ۳۵ ۱۸
اوبروی قلعه بخش قلندرآباد شهرستان فریمان کاریزبداق ۸۰۰ ۱۵ ۲۵ ۲۰ ۶۵
اولنگ بخش قلندرآباد شهرستان فریمان اولنگ ۳۰۰ ۱۷ ۵ ۱۳ ۳۰
اولنگ حسینقلی بخش قلندرآباد شهرستان فریمان اولنگ حسین قلی ۱۵۰۰ ۲۵ ۱۴ ۴۰ ۱۰۰
اولنگ علیا بخش قلندرآباد شهرستان فریمان اولنگ علیا ۲۰۰ ۱۵ ۱۲ ۵ ۲۰
باباقره بخش مرکزی شهرستان فریمان باباقره ۵۰۰ ۱۵ ۶ ۷ ۲۴
باغ بخش قلندرآباد شهرستان فریمان صومعه بزرگ ۵۰۰ ۲۰ ۱۰ ۷ ۳۵
باغ عباس بالا بخش مرکزی شهرستان فریمان باغ عباس ۴۰۰ ۴ ۷ ۱۰ ۲۵
باغ عباس پاین بخش مرکزی شهرستان فریمان باغ عباس ۱۸۰ ۵ ۶ ۱۵ ۲۷
باغسالار بخش مرکزی شهرستان فریمان باغسالار ۱۲۰۰ ۸۷ ۳۰ ۲۵ ۹۰
باغک بخش قلندرآباد شهرستان فریمان باغک ۴۵۰ ۴۰ ۹ ۸ ۳۵
باغک بخش قلندرآباد شهرستان فریمان سفید سنگ ۱۰۰۰ ۲۵ ۱۵ ۲ ۵
بالا بخش قلندرآباد شهرستان فریمان صومعه بزرگ ۱۰۰۰ ۳۰ ۲۲ ۱۰ ۳۵
بالا بخش قلندرآباد شهرستان فریمان سنگ نقره ۱۰۰۰ ۲۵ ۱۸ ۱۲ ۴۰
بالا بخش قلندرآباد شهرستان فریمان استخر ۵۰۰ ۲۵ ۱۵ ۶ ۲۵
بررود بخش قلندرآباد شهرستان فریمان بررود ۱۰۰۰ ۳۵ ۱۶ ۶ ۱۵
بره خور بخش مرکزی شهرستان فریمان بره خور ۸۰۰ ۲۰ ۱۷ ۸ ۲۵
بیسوز بخش مرکزی شهرستان فریمان بیسوز ۲۰۰ ۸ ۱۰ ۷ ۲۰
تلخ بالا بخش قلندرآباد شهرستان فریمان کلاته جبار ۱۲۰۰ ۲۵ ۳۰ ۱۷ ۴۵
جعفرآباد بخش مرکزی شهرستان فریمان جعفرآباد ۶۰۰ ۳۰ ۱۰ ۱۰ ۳۰
جلگه زاوه بخش قلندرآباد شهرستان فریمان دولت‌آباد کاریز ۱۵۰۰ ۱۷ ۱۷ ۱۸ ۲۵
جمران بخش مرکزی شهرستان فریمان جمران ۱۲۰۰ ۲۰ ۱۲ ۱۰ ۳۵
جنت‌آباد بخش قلندرآباد شهرستان فریمان جنت‌آباد ۲۰۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۵
حاج رستم بخش قلندرآباد شهرستان فریمان کلاته حاج رستم ۱۰۰۰ ۱۴ ۲۴ ۶ ۱۵
حاجی‌آباد بخش مرکزی شهرستان فریمان حاجی‌آباد ۳۰۰۰ ۱۰۰ ۲۵ ۱۲ ۲۵
حسن بلبل بخش قلندرآباد شهرستان فریمان حسن بلبل ۱۶۰۰ ۳۰ ۳۰ ۲۰ ۵۵
حسنعلی‌آباد بخش مرکزی شهرستان فریمان حسن علی‌آباد ۲۲۰۰ ۵۰ ۳۵ ۳۰ ۷۰
حسن‌آباد بخش قلندرآباد شهرستان فریمان حسن‌آباد ۲۷۰۰ ۳۳ ۶۵ ۸ ۲۵
حسن‌آباد صوفی بخش مرکزی شهرستان فریمان حسن‌آباد صوفی ۴۰۰ ۶ ۴ ۴ ۱۸
حسن‌آباد صوفی بخش مرکزی شهرستان فریمان حسن‌آباد صوفی ۱۰۰ ۳ ۳ ۱۲ ۳۵
حسینیه بخش قلندرآباد شهرستان فریمان سفید سنگ ۱۳۰۰ ۲۵ ۲۳ ۲۵ ۸۰
حصارسرخ بخش مرکزی شهرستان فریمان حصارسرخ ۱۰۰۰ ۷۰ ۱۷ ۲۵ ۶۰
حکیم‌آباد بخش مرکزی شهرستان فریمان حکیم‌آباد ۱۲۰۰ ۲۸ ۲۸ ۸ ۳۵
حیدرآباد بخش قلندرآباد شهرستان فریمان حیدرآباد ۴۲۰۰ ۴۰ ۸۵ ۲۵ ۶۵
خار زار بخش قلندرآباد شهرستان فریمان خار زار ۴۰۰ ۱۴ ۱۸ ۷ ۲۵
خرم‌آباد بخش قلندرآباد شهرستان فریمان خرم‌آباد ۴۰۰ ۸ ۸ ۱۲ ۱۰
خلیل‌آباد بخش قلندرآباد شهرستان فریمان خلیل‌آباد ۹۰۰ ۲۵ ۲۲ ۶ ۲۵
درخت بید بخش قلندرآباد شهرستان فریمان درخت بید ۴۰۰ ۳۰ ۱۸ ۶ ۲۵
دوقلعه براشک بخش قلندرآباد شهرستان فریمان دوقلعه براشک ۲۰۰ ۸ ۷ ۹ ۳۰
ذکرآباد بخش مرکزی شهرستان فریمان ذکرآباد ۲۰۰۰ ۲۵ ۶ ۲ ۵
راه صومعه بخش قلندرآباد شهرستان فریمان نی زار ۴۰۰ ۱۵ ۱۰ ۵ ۱۵
رحمت‌آباد بخش مرکزی شهرستان فریمان رحمت‌آباد ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۳۵ ۱۰ ۳۵
رزمگاه سفلی بخش قلندرآباد شهرستان فریمان رزمگاه سفلی ۱۰۰۰ ۳۰ ۲۵ ۱۰ ۳۰
رزمگاه علیا بخش قلندرآباد شهرستان فریمان رزمگاه علیا ۳۵۰ ۱۴ ۱۵ ۵ ۱۰
رزمگاه علیا بخش قلندرآباد شهرستان فریمان رزمگاه علیا ۳۰۰ ۱۶ ۱۳ ۷ ۳۰
زرکک بخش مرکزی شهرستان فریمان زرکک ۹۰۰ ۳۰ ۱۴ ۲۰ ۴۵
زیدین بخش قلندرآباد شهرستان فریمان سفید سنگ ۱۰۰۰ ۲۵ ۱۵ ۳ ۱۵
سردشت بخش مرکزی شهرستان فریمان سردشت ۱۸۰۰ ۷۵ ۳۰ ۱۵ ۴۵
سرچشمه بداشک بخش قلندرآباد شهرستان فریمان سرچشمه بداشک ۳۰۰ ۱۲ ۱۵ ۱۵ ۴۵
سرگدار بخش مرکزی شهرستان فریمان سرگدار ۵۰۰ ۲۰ ۴ ۲ ۴
سعدآباد بخش مرکزی شهرستان فریمان سعدآباد ۳۰۰۰ ۷۵ ۳۰ ۲۰ ۶۵
سلطان‌آباد بخش مرکزی شهرستان فریمان طوفال ۲۰۰۰ ۵۰ ۵۰ ۱۲ ۴۰
سمبا بخش مرکزی شهرستان فریمان سمبا ۷۰۰ ۱۵ ۷ ۱۵ ۳۰
سنجدک بخش مرکزی شهرستان فریمان سنجدک ۴۰۰ ۳۵ ۱۲ ۵ ۱۸
سنجدک بخش قلندرآباد شهرستان فریمان سنجدک ۴۰۰ ۱۵ ۱۲ ۱۰ ۳۰
سنگ آتش بخش مرکزی شهرستان فریمان سنگ آتش ۴۵۰ ۳۰ ۸ ۱۵ ۴۵
سنگ بست بخش مرکزی شهرستان فریمان سنگ بست ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۲۲ ۲۰ ۴۰
سنگ حاجی بخش قلندرآباد شهرستان فریمان سنگ حاجی ۱۱۰۰ ۴۰ ۲۵ ۱۵ ۴۰
سنگ نقره بخش قلندرآباد شهرستان فریمان سنگ نقره ۷۰۰ ۱۸ ۲۰ ۱۲ ۳۵
سهل‌آباد بخش مرکزی شهرستان فریمان سهل‌آباد ۲۰۰۰ ۸۰ ۴۵ ۱۶ ۵۰
سیاه سنگ بخش قلندرآباد شهرستان فریمان سیاه سنگ ۲۰۰۰ ۱۰ ۲۰ ۸ ۲۵
شریف‌آباد بخش مرکزی شهرستان فریمان شریف‌آباد ۳۵۰۰ ۷۸ ۷۵ ۷۰ ۱۱۰
شوراب سفلی بخش مرکزی شهرستان فریمان شوراب سفلی ۲۰۰۰ ۲۵ ۱۰ ۲۲ ۴۵
شوراب سفلی بخش مرکزی شهرستان فریمان شوراب سفلی ۳۰۰۰ ۴۰ ۱۸ ۸ ۳۰
شیخ عبدول بخش قلندرآباد شهرستان فریمان شیخ عبدول ۷۰۰ ۵ ۱۲ ۵ ۱۵
شیرین‌آباد بخش مرکزی شهرستان فریمان شیرین‌آباد ۴۰۰۰ ۱۰۰ ۴۰ ۱۰ ۳۲
صومعه کوچک بخش قلندرآباد شهرستان فریمان صومعه کوچک ۴۰۰ ۱۸ ۷ ۶ ۳۰
طالب‌آباد بخش مرکزی شهرستان فریمان طالب‌آباد ۳۰۰۰ ۹۰ ۳۰ ۲۵ ۷۰
طبق سر بخش قلندرآباد شهرستان فریمان کمر زردشاهان ۴۰۰ ۱۲ ۱۴ ۵ ۲۰
طراز خاکی بخش قلندرآباد شهرستان فریمان طراز خاکی ۶۰۰ ۱۵ ۲۵ ۱۰ ۳۰
طوفال بخش مرکزی شهرستان فریمان طوفال ۳۰۰۰ ۱۶۰ ۵۰ ۵ ۵
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان فریمان علی‌آباد ۴۵۰۰ ۳۵ ۴۰ ۱۰ ۳۵
علی‌آباد گلستان بخش قلندرآباد شهرستان فریمان علی‌آباد گلستان ۵۰۰ ۱۸ ۱۸ ۶ ۲۰
فرمان شیخ بخش قلندرآباد شهرستان فریمان فرمان شیخ ۳۳۰۰ ۴۵ ۷۵ ۲۵ ۷۰
فرهاد گرد بخش مرکزی شهرستان فریمان فرهاد گرد ۳۵۰۰ ۶۰ ۷۰ ۹۰ ۲۵۰
قاسم‌آباد بخش مرکزی شهرستان فریمان قاسم‌آباد ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۸ ۵ ۳۰
قره قناتو بخش مرکزی شهرستان فریمان قره قناتو ۶۰۰ ۸ ۸ ۲۰ ۳۸
قصر بخش مرکزی شهرستان فریمان قصر ۲۶۰۰ ۶۳ ۵۰ ۵ ۱۵
قلعه دختر بخش قلندرآباد شهرستان فریمان قلعه دختر ۵۰۰ ۳۰ ۸ ۶ ۲۰
قلعه سرخ بخش مرکزی شهرستان فریمان حسین‌آباد ۱۵۰۰ ۶۰ ۶ ۱۰ ۱۵
قلعه سنگی بخش مرکزی شهرستان فریمان قلعه سنگی ۶۰۰ ۶۰ ۱۷ ۱۰ ۳۵
قلعه سنگی بخش مرکزی شهرستان فریمان قلعه سنگی ۴۵۰ ۳۰ ۲۵ ۶ ۲۵
قلعه شیر بخش مرکزی شهرستان فریمان قلعه شیر ۳۰۰ ۵ ۷ ۱۵ ۳۵
لوخی بخش مرکزی شهرستان فریمان لوخی ۳۵۰ ۱۵ ۹ ۶ ۲۰
ماه کاریز بخش مرکزی شهرستان فریمان ماه کاریز ۸۰۰ ۱۶ ۸ ۱۰ ۳۵
محسن‌آباد بخش مرکزی شهرستان فریمان محسن‌آباد ۲۵۰۰ ۳۰ ۳۰ ۱۵ ۴۰
مزار بی آب بخش قلندرآباد شهرستان فریمان مزار بی آب ۲۰۰۰ ۳۵ ۳۰ ۱۵ ۳۵
مزاربیاب بالا بخش قلندرآباد شهرستان فریمان مزار بی آب ۸۰۰ ۳۰ ۱۲ ۱۸ ۴۵
مزاربیاب پائین بخش قلندرآباد شهرستان فریمان مزار بی آب ۱۵۰۰ ۳۵ ۳۰ ۱۲ ۳۰
مغول کش بخش مرکزی شهرستان فریمان مغول کش ۲۵۰۰ ۱۰۰ ۴۰ ۲۵ ۷۰
مهرآباد بخش مرکزی شهرستان فریمان مهرآباد ۹۰۰ ۹ ۱۸ ۱۰ ۲۵
موسی‌آباد بخش مرکزی شهرستان فریمان موسی‌آباد ۳۰۰۰ ۶۰ ۳۵ ۱۵ ۵۰
میراسماعیل بخش مرکزی شهرستان فریمان میراسماعیل ۳۰۰ ۱۴ ۱۲ ۱۵ ۴۰
میرحسن بخش مرکزی شهرستان فریمان میرحسن ۲۵۰ ۱۲ ۱۳ ۱۰ ۳۵
میرمحمد بخش مرکزی شهرستان فریمان میرمحمد ۶۰۰ ۳۰ ۱۲ ۱۵ ۴۰
نرگ بخش قلندرآباد شهرستان فریمان نرگ ۱۰۰۰ ۱۷ ۱۲ ۲۵ ۴۸
نهسک بخش قلندرآباد شهرستان فریمان نهسک ۴۵۰ ۲۵ ۱۲ ۶ ۲۵
نی زار بخش قلندرآباد شهرستان فریمان نی زار ۱۰۰۰ ۲۰ ۱۵ ۴ ۲۰
نی زارمرادبخش بخش قلندرآباد شهرستان فریمان نی زار ۵۰۰ ۱۲ ۱۷ ۶ ۲۵
هدایت‌آباد بخش مرکزی شهرستان فریمان هدایت‌آباد ۲۵۴۰ ۷۱ ۳۵ ۸ ۲۰
وسط بخش قلندرآباد شهرستان فریمان صومعه برزگ ۴۰۰ ۱۲ ۷ ۵ ۳۰
پیوند کهنه بخش مرکزی شهرستان فریمان پیوند کهنه ۲۵۰ ۲۰ ۱۲ ۱۲ ۳۲
چشمه جلال بخش مرکزی شهرستان فریمان چشمه جلال ۸۰۰ ۱۰ ۱۵ ۹ ۳۰
چشمه سبز بخش قلندرآباد شهرستان فریمان چشمه سبز ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۵ ۱۲ ۳۰
چشمه گلک سفلی بخش مرکزی شهرستان فریمان چشمه گلک سفلی ۴۵۰ ۲۴ ۱۲ ۵ ۱۵
چشمه گلک علیا بخش مرکزی شهرستان فریمان چشمه گلک علیا ۲۰۰ ۱۲ ۴۰ ۵ ۱۵
چشمه گنده بخش قلندرآباد شهرستان فریمان چشمه گنده ۴۰۰ ۱۴ ۱۰ ۷ ۳۰
چشمه یونس بخش مرکزی شهرستان فریمان چشمه یونس ۱۵۰ ۱۴ ۱۰ ۱۶ ۳۷
چشمه‌ایوب بخش قلندرآباد شهرستان فریمان چشمه ایوب بالا ۸۰۰ ۳۰ ۲۲ ۶ ۱۵
چنار بخش مرکزی شهرستان فریمان چنار ۶۰۰ ۱۰ ۹ ۱۲ ۳۰
چناربو بخش قلندرآباد شهرستان فریمان چناربو ۶۰۰ ۲۰ ۱۰ ۱۵ ۳۵
چهار تکاب بخش قلندرآباد شهرستان فریمان چهار تکاب ۱۸۰۰ ۳۵ ۲۰ ۵ ۲۰
چکاب بخش مرکزی شهرستان فریمان چکاب ۲۵۰۰ ۴۸ ۱۴ ۱۵ ۵۰
کاریز محمدجان بخش قلندرآباد شهرستان فریمان کاریز محمدجان ۴۰۰۰ ۸۰ ۱۲ ۳۰ ۸۰
کاریز نو بخش مرکزی شهرستان فریمان کاریز نو ۹۰۰ ۳۵ ۱۸ ۲۵ ۸۰
کاریزبداق بخش قلندرآباد شهرستان فریمان کاریزبداق ۱۰۰۰ ۱۰ ۵ ۲۰ ۵۵
کاریزبداقابکو بخش قلندرآباد شهرستان فریمان کاریزبداق ۶۰۰ ۱۸ ۱۲ ۳۰ ۷۵
کاریزمه بخش مرکزی شهرستان فریمان کاریزمه ۱۵۰۰ ۶۰ ۲۰ ۳۵ ۷۰
کاریزگردومه بخش قلندرآباد شهرستان فریمان کاریزگردومه ۴۰۰ ۲۵ ۱۰ ۷ ۲۴
کته گوش بخش مرکزی شهرستان فریمان کته گوش ۴۰۰ ۸۰ ۸ ۱۵ ۵۰
کته‌شمشیر علیا بخش قلندرآباد شهرستان فریمان کته شمشیر علیا ۳۳۰۰ ۶۰ ۱۵ ۲۰ ۴۰
کج درخت بخش مرکزی شهرستان فریمان کج درخت ۱۲۰۰ ۱۲ ۸ ۷ ۱۴
کلات عباس بخش قلندرآباد شهرستان فریمان کلات عباس پا’ین ۵۰۰ ۳۵ ۱۲ ۴ ۱۵
کلات عباس بخش قلندرآباد شهرستان فریمان کلات عباس بالا ۴۰۰ ۳۰ ۲۰ ۵ ۲۵
کلات عباس وسط بخش قلندرآباد شهرستان فریمان کلات عباس وسط ۲۵۰ ۲۰ ۵ ۵ ۱۰
کلاته خونی بخش مرکزی شهرستان فریمان کلاته خونی ۱۰۰۰ ۱۰ ۹ ۶ ۱۸
کلاته رحمان بخش قلندرآباد شهرستان فریمان کلاته رحمان ۷۰۰ ۱۰ ۱۲ ۸ ۲۰
کلاته عظیم بخش مرکزی شهرستان فریمان کلاته عظیم ۸۰۰ ۲۰ ۲۵ ۷ ۱۵
کلارکته بخش مرکزی شهرستان فریمان کلارکته ۱۰۰۰ ۲۸ ۲۰ ۱۰ ۲۰
کلاه بخش بخش مرکزی شهرستان فریمان کلاه بخش ۲۲۰۰ ۳۵ ۳۵ ۹ ۳۰
کمر زرد تلخ بخش مرکزی شهرستان فریمان کمر زرد علیا ۷۰۰ ۱۰ ۱۶ ۵ ۱۵
کمر زرد سفلی بخش مرکزی شهرستان فریمان کمر زرد سفلی ۵۰۰ ۶ ۷ ۴ ۱۴
کمر زرد علیا بخش مرکزی شهرستان فریمان کمر زرد علیا ۱۸۰ ۵ ۶ ۵ ۱۵
کمرزردتلخ بخش مرکزی شهرستان فریمان کمر زرد علیا ۱۰۰ ۵ ۶ ۵ ۲۵
گاودوشه بخش مرکزی شهرستان فریمان گاودوشه محمدابا ۱۲۰۰ ۱۰۰ ۱۴ ۴ ۱۲
گدامحمد بخش قلندرآباد شهرستان فریمان گدامحمد ۷۰۰ ۱۵ ۲۲ ۱۲ ۲۵
گردالود بخش مرکزی شهرستان فریمان گردالود ۳۰۰۰ ۵۰ ۳۰ ۱۵ ۳۵
گل شیخ بخش قلندرآباد شهرستان فریمان گل شیخ ۶۰۰ ۴۰ ۱۵ ۱۰ ۳۵
گلایه بخش قلندرآباد شهرستان فریمان گلایه ۱۵۰۰ ۴۰ ۳۰ ۲۰ ۴۰
گلستان بخش قلندرآباد شهرستان فریمان گلستان ۱۰۰۰ ۱۰ ۱۲ ۲۵ ۴۵
گلمی بالا بخش مرکزی شهرستان فریمان گلمی بالا ۱۰۰۰ ۱۱۰ ۷۰ ۲۳ ۶۰
گله چشمه بخش مرکزی شهرستان فریمان گله چشمه ۵۰۰ ۱۲ ۶ ۵ ۲۰
گنبدک بخش قلندرآباد شهرستان فریمان گنبدک ۷۰۰ ۱۵ ۱۲ ۵ ۲۰
گنگک بخش مرکزی شهرستان فریمان گنگک ۵۰۰ ۱۱ ۹ ۶ ۲۰

منابعویرایش

  1. «بانک اطلاعاتی قنات‌های کشور». وزارت جهاد کشاورزی ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۴ تیر ۱۳۹۱.