فهرست قنات‌های شهرستان بیرجند

(تغییرمسیر از قنات پیوند علیا)

جدول زیر بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده‌است.[۱] فهرست زیر قنات‌های شهرستان بیرجند در استان خراسان جنوبی را نشان می‌دهد.

نام قنات موقعیت نزدیک‌ترین روستا طول قنات (متر) تعداد میله چاه عمق مادر چاه دبی (لیتر بر ثانیه) سطح زیر کشت (هکتار)
آب خنک بخش مرکزی شهرستان بیرجند بوشاد ۳۰۰ ۱۰ ۱۵ ۴ ۵
آب زردان بخش خوسف شهرستان بیرجند مهنج ۲۵۰ ۸ ۱۰ ۳ ۳
آب زردان بخش خوسف شهرستان بیرجند همند ۲۰۰ ۸ ۶ ۵ ۱۰
آبشور بخش خوسف شهرستان بیرجند ماژان ۱۵۰۰ ۴۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰
آبشور بخش خوسف شهرستان بیرجند ماژان ۱۵۰۰ ۵۵ ۲۰ ۳۰ ۴۰
آرویچ بخش مرکزی شهرستان بیرجند آرویچ ۱۱۰۰ ۵۵ ۱۰ ۵ ۸
آسیاب بخش مرکزی شهرستان بیرجند آسیاب خیرآباد ۱۵۰ ۵ ۱۲ ۴ ۸
آسیاهوک بخش مرکزی شهرستان بیرجند افضل‌آباد ۴۰۰ ۱۵ ۱۵ ۲ ۴
آوازک بخش مرکزی شهرستان بیرجند ساقی ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۲ ۳
ا آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند سیب چاه ۳۰۰ ۹ ۱۰ ۲ ۳
ابدله بخش خوسف شهرستان بیرجند ابدله ۴۰۰ ۸ ۱۰ ۴ ۱۰
ابدله بخش خوسف شهرستان بیرجند ابدله ۴۰۰ ۱۵ ۱۰ ۰ ۲
ابراهیم میرزا بخش مرکزی شهرستان بیرجند ابراهیم میرزا ۱۰۰ ۳ ۱۰ ۳ ۶
ابراهیم‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند گوگچین ۱۵۰ ۵ ۴ ۰ ۱
ابراهیم‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند سیچان ۱۵۰۰ ۵۰ ۱۲ ۰ ۴
ابراهیم‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند گیوشاد ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۲ ۵
ابراهیم‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند فوداج ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۴ ۸
ابراهیم‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند رهنیچ ۴۵۰ ۱۰ ۲۰ ۳ ۶
ابراهیم‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسو ۱۰۰۰ ۲۰ ۸ ۲ ۲
ابراهیم‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند ابراهیم‌آباد ۸۰۰ ۳۵ ۱۴ ۳۰ ۴۰
ابراهیم‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند ده رئیس ۲۰۰ ۸ ۱۲ ۴ ۵
اتوک بخش مرکزی شهرستان بیرجند دل‌آباد ۵۰۰ ۱۵ ۱۳ ۴ ۵
احمد بیک بخش خوسف شهرستان بیرجند عیلکی بالا ۶۰۰ ۲۰ ۱۵ ۱ ۳
احمد بیک بخش خوسف شهرستان بیرجند عیلکی بالا ۶۰۰ ۲۰ ۱۵ ۱ ۳
احمدآباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته عباس‌آباد ۱۸۰ ۶ ۱۸ ۳ ۵
احمدشاه بیک بخش خوسف شهرستان بیرجند احمد شاه بیک ۲۵۰ ۰ ۷ ۵ ۱۰
اخ بخش مرکزی شهرستان بیرجند دارج ۵۰۰ ۱۶ ۱۰ ۱۳ ۲۰
اخ بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوغاب چیک ۷۰۰ ۱۵ ۱۴ ۴ ۶
ادنیان بخش مرکزی شهرستان بیرجند ادنیان ۳۵۰ ۱۰ ۱۳ ۸ ۱۰
ارویز بخش مرکزی شهرستان بیرجند ارویز ۱۵۰۰ ۶۰ ۱۶ ۳ ۲
اسبان بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسبان ۴۰۰ ۱۰ ۱۲ ۳ ۵
استاد بخش خوسف شهرستان بیرجند خواجگی ۲۵۰ ۰ ۱۴ ۵ ۱۰
استاد غلام بخش مرکزی شهرستان بیرجند دل‌آباد ۱۵۰ ۶ ۸ ۱ ۲
استانست بخش مرکزی شهرستان بیرجند استانست ۶۰۰ ۱۲ ۲۲ ۴ ۵
استانست سراب بخش مرکزی شهرستان بیرجند استانست ۴۰۰ ۱۸ ۱۴ ۱۴ ۲۰
استخر پائین بخش خوسف شهرستان بیرجند گل ۶۰۰ ۱۴ ۱۵ ۵ ۱۵
استخر کهنه بخش مرکزی شهرستان بیرجند خنگ ۹۰۰ ۲۰۰ ۲۵ ۱۰ ۲۰
استیج بخش خوسف شهرستان بیرجند گل ۳۵۰ ۰ ۱۰ ۵ ۱۰
استیج بخش خوسف شهرستان بیرجند گل ۳۵۰ ۱۲ ۱۰ ۵ ۱۰
استید بخش مرکزی شهرستان بیرجند غیوک ۲۵۰ ۵ ۱۶ ۲ ۵
استیدوک بخش مرکزی شهرستان بیرجند غیوک ۱۰۰ ۴ ۱۶ ۲ ۴
اسفدر بخش مرکزی شهرستان بیرجند کوشک‌آباد ۱۱۰۰ ۵۰ ۱۵ ۱۴ ۲۰
اسفزار بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسفزار ۱۵۰۰ ۶۰ ۲۰ ۴۰ ۸۰
اسفندی بخش مرکزی شهرستان بیرجند غیوک ۶۰۰ ۱۲ ۱۶ ۳ ۵
اسفنیج بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند گازار ۳۵۰ ۱۰ ۱۴ ۲ ۴
اسفنیج پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند گازار ۲۵۰ ۸ ۱۲ ۴ ۸
اسفهرود بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسفهرود ۱۲۰۰ ۶۰ ۲۵ ۳۵ ۷۰
اسلام‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند اسلام‌آباد سرچاه ۴۵۰ ۱۲ ۱۰ ۳ ۶
اسلام‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند پدمرود ۴۰۰ ۱۰ ۱۲ ۵ ۱۰
اسماعیل‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسماعیل‌آباد ۲۰۰ ۱۰ ۱۰ ۱ ۱
اسپیدالوک بخش مرکزی شهرستان بیرجند ماهوسک ۱۵ ۲ ۴ ۱ ۲
اشتاکول بخش مرکزی شهرستان بیرجند دل‌آباد ۲۰۰ ۸ ۱۲ ۱ ۲
اشتک بخش مرکزی شهرستان بیرجند غیوک ۲۵۰ ۸ ۸ ۲ ۳
اشور بخش مرکزی شهرستان بیرجند بلنجاب ۱۰۰ ۳ ۵ ۱ ۲
اشکفتوک بخش مرکزی شهرستان بیرجند اشکفتوک ۳۵۰ ۱۰ ۷ ۲۰ ۲۰
اشکمبرآباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند شریف‌آباد ۱۲۰۰ ۵۰ ۱۸ ۵ ۱۰
اصغرآباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند اصغرآباد ۱۵۰ ۵ ۱۰ ۱ ۱
اغلدر بخش مرکزی شهرستان بیرجند اغلدر ۶۰۰ ۲۰ ۲۰ ۳ ۱۰
افضل‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند افضل‌آباد ۲۰۰۰ ۵۰ ۳۰ ۱۵ ۳۰
افضل‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند نصیرآباد ۶۰۰ ۳۰ ۱۲ ۵ ۵
افکشت بخش مرکزی شهرستان بیرجند افکشت ۵۰۰ ۱۲ ۲۰ ۷ ۱۵
افکشت بخش مرکزی شهرستان بیرجند افکشت ۶۰ ۳ ۱۳ ۳ ۶
افیاهوک بخش مرکزی شهرستان بیرجند افیاهوک ۳۰۰ ۱۰ ۶ ۲ ۲
الزنگی بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوغاب چیک ۲۰۰ ۶ ۵ ۱ ۲
القار بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند القار ۱۵۰۰ ۵۴ ۲۰ ۲۵ ۴۰
القار پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند القار ۱۶۰۰ ۴۰ ۱۵ ۲۵ ۴۰
القور بخش مرکزی شهرستان بیرجند القور ۴۵۰ ۲۵ ۱۵ ۵ ۵
القور بخش مرکزی شهرستان بیرجند القور ۴۵۰ ۲۵۰ ۱۵ ۵ ۵
النگ بخش مرکزی شهرستان بیرجند سرحد ۱۰۰ ۳ ۵ ۱ ۲
النگ بخش خوسف شهرستان بیرجند ماهمیران ۱۵۰ ۳ ۶ ۲ ۱۰
النگ بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدسک ۲۰۰ ۵ ۶ ۱ ۲
النگ بخش مرکزی شهرستان بیرجند النگ ۱۵۰ ۴ ۱۰ ۳ ۳
النگ پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند گازار ۳۵۰ ۷ ۱۰ ۳ ۶
النگو پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسفزار ۸۰۰ ۲۰ ۱۲ ۳ ۶
امیرآباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند امیرآباد سرزه ۹۰۰ ۵۰ ۲۰ ۱۵ ۴۰
امیرآباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند امیرآباد ۱۰۰۰ ۵۴ ۱۲ ۱۰ ۲۰
امیرآباد ریگ بخش خوسف شهرستان بیرجند امیرآباد ریگ ۱۲۰۰ ۴۰ ۲۰ ۵ ۱۰
امیرآباد پا’ین بخش مرکزی شهرستان بیرجند امیرآباد پائین ۱۰۰۰۰ ۲۴۰ ۸۰ ۵۰ ۵۰
اناران بخش خوسف شهرستان بیرجند اناران ۸۰۰ ۳۵ ۱۸ ۵ ۱۰
انباری بخش خوسف شهرستان بیرجند سرچاه ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۶ ۵ ۱۰
انجورک بخش مرکزی شهرستان بیرجند انجورک ۱۵۰ ۴ ۸ ۱ ۱
اندرکوه بخش مرکزی شهرستان بیرجند خونجوک ۱۰۰ ۳ ۶ ۱ ۱
اهوک بخش مرکزی شهرستان بیرجند گازار ۱۵۰ ۵ ۶ ۲ ۲
اوجاد بخش مرکزی شهرستان بیرجند اوجاد ۰ ۰ ۰ ۲۵ ۲۵
اوجان بخش مرکزی شهرستان بیرجند اوجان ۶۰۰ ۱۲ ۱۶ ۸ ۱۰
اوجان سفلی بخش مرکزی شهرستان بیرجند اوجان ۵۰۰ ۱۰ ۱۲ ۵ ۱۰
اولنگ مرغزار بخش مرکزی شهرستان بیرجند ساقی ۶۰۰ ۱۴ ۱۲ ۲ ۴
اپل سفلی بخش خوسف شهرستان بیرجند سیدان ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۳ ۵
اپل علیا بخش خوسف شهرستان بیرجند سیدان ۲۵۰ ۶ ۶ ۳ ۵
اپیک بخش مرکزی شهرستان بیرجند اپیک ۱۵۰ ۵ ۱۰ ۴ ۸
اکبرآباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند بهدان ۵۰۰ ۱۲ ۳۰ ۱۸ ۲۵
اکبرآباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند مهموئی ۱۵۰۰ ۵۰ ۳۵ ۱۰ ۲۰
اکبرآباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند مهموئی ۱۵۰۰ ۵۰ ۳۵ ۱۰ ۱۵
اکبرآباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوفرست ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اکبرآباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند ساقی ۵۰۰ ۱۶ ۱۰ ۱ ۲
اکبرآباد سفلی بخش خوسف شهرستان بیرجند اکبرآباد ۱۲۰۰ ۵۰ ۲۰ ۵ ۱۰
اکبرآباد علیا بخش خوسف شهرستان بیرجند اکبرآباد ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۴ ۵ ۱۰
اکبری بخش مرکزی شهرستان بیرجند کورگز ۲۰۰ ۶ ۳ ۰ ۱
اکبریه بخش مرکزی شهرستان بیرجند اکبریه ۲۱۰۰ ۸۰ ۹ ۱۰ ۱۵
ایوان کیف بخش مرکزی شهرستان بیرجند ایوان کیف ۲۰۰ ۸ ۱۰ ۲ ۴
بابوک بخش مرکزی شهرستان بیرجند ابراهیم‌آباد ۴۵۰ ۱۵ ۱۹ ۱۰ ۱۰
بادامشکستان بخش مرکزی شهرستان بیرجند پسوچ ۷۰۰ ۲۰ ۱۲ ۰ ۴
بادامشکستان بخش خوسف شهرستان بیرجند میناخون ۱۵۰ ۵ ۶ ۱ ۱
بارمنیج بخش خوسف شهرستان بیرجند بارمنیج ۲۰۰ ۸ ۱۰ ۲ ۲
بارنده بخش خوسف شهرستان بیرجند گولگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
باسناباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند باسناباد ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۴ ۸ ۱۰
باغ بخش خوسف شهرستان بیرجند سرچاه عماری ۳۵۰ ۱۲ ۱۰ ۲ ۴
باغ بخش مرکزی شهرستان بیرجند خونجوک ۱۰۰ ۳ ۵ ۱ ۱
باغ باباگل بخش مرکزی شهرستان بیرجند حلوائی ۲۰۰ ۱۰ ۴ ۰ ۱
باغ بهلگرد بخش مرکزی شهرستان بیرجند بهلگرد ۷۵۰ ۱۸ ۳۰ ۲۴ ۲۵
باغ دهنه بخش مرکزی شهرستان بیرجند باغ دهنه ۲۵۰ ۱۰ ۱۲ ۲ ۴
باغ علی شاه بخش خوسف شهرستان بیرجند باغ علی شاه ۳۰۰ ۱۰ ۸ ۳ ۶
باغوک بخش خوسف شهرستان بیرجند فریز ۲۵۰ ۹ ۴ ۱ ۳
باغوک بخش خوسف شهرستان بیرجند فریز ۲۵۰ ۰ ۴ ۱ ۳
باغچه بوری بخش مرکزی شهرستان بیرجند چشمه درخت بید ۷۰۰ ۱۶ ۸ ۴ ۸
بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیجار ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۴ ۱۰
بالااندرکوه بخش مرکزی شهرستان بیرجند خونجوک ۱۰۰ ۳ ۶ ۱ ۲
بایمیر بخش مرکزی شهرستان بیرجند شارقنج ۳۰۰ ۷ ۶ ۱ ۲
بجد بخش مرکزی شهرستان بیرجند بجد ۱۵۰۰ ۵۰ ۱۸ ۳۰ ۴۰
بجن‌آباد بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند گلون‌آباد ۲۰۰ ۸ ۸ ۱ ۲
بجن‌آباد پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند گلون‌آباد ۲۰۰ ۸ ۸ ۱ ۲
بخشک بخش خوسف شهرستان بیرجند همت‌آباد ۸۰۰ ۳۰ ۱۲ ۰ ۵
بدل استخر بخش خوسف شهرستان بیرجند دوستکام ۸۰ ۰ ۱۰ ۱ ۰
بدل استخر بخش خوسف شهرستان بیرجند دوستکام ۸۰ ۳ ۱۰ ۱ ۲
بدی شرک بخش مرکزی شهرستان بیرجند اغلدر ۳۰۰ ۷ ۶ ۱ ۲
برآباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند گازار ۳۵۰ ۸ ۱۵ ۷ ۱۰
برادران عجمی بخش مرکزی شهرستان بیرجند حاجی‌آباد ۱۰۰ ۵ ۷ ۱ ۱
برج زیاد بخش مرکزی شهرستان بیرجند برج زیاد ۱۲۰۰ ۵۰ ۲۰ ۵ ۱۵
برخرید سفلی بخش خوسف شهرستان بیرجند برخرید سفلی ۵۰۰ ۱۲ ۱۶ ۵ ۱۰
برخرید علیا بخش خوسف شهرستان بیرجند برخرید علیا ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۳ ۵
برزاج بخش خوسف شهرستان بیرجند برزاج ۷۰۰ ۲۴ ۲۰ ۵ ۲۰
برزج بخش مرکزی شهرستان بیرجند برزج ۶۰۰ ۱۲ ۱۰ ۴ ۸
برزو بخش مرکزی شهرستان بیرجند گازار ۳۰۰ ۷ ۱۴ ۱۵ ۳۰
برزکان بخش مرکزی شهرستان بیرجند برزکان ۴۰۰ ۱۲ ۲۰ ۵ ۱۰
بزد بخش مرکزی شهرستان بیرجند بزد ۵۳۰ ۱۵ ۸۰ ۱۷ ۲۰
بزقوچ بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند بزقوچ ۴۵۰ ۱۰ ۱۴ ۱۰ ۲۰
بزقوچ پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند بزقوچ ۴۵۰ ۱۰ ۱۵ ۱۰ ۲۰
بزندروک بخش مرکزی شهرستان بیرجند ماسن ۵۰ ۲ ۳ ۳ ۵
بشگز بخش مرکزی شهرستان بیرجند بشگز ۱۴۰۰ ۷۰ ۱۸ ۱۵ ۳۰
بصیران بخش خوسف شهرستان بیرجند بصیران ۱۰۰۰ ۲۵ ۱۸ ۱۰ ۱۰
بقی بخش مرکزی شهرستان بیرجند بقی ۸۰۰ ۲۰ ۲۰ ۸ ۲۰
بلنجاب بخش مرکزی شهرستان بیرجند بلنجاب ۴۰۰ ۱۰ ۹ ۷ ۱۰
بلوچ بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسو ۵۰ ۲ ۴ ۱ ۱
بن سنجد بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسو ۵۰ ۲ ۳ ۱ ۱
بن سیلو بخش مرکزی شهرستان بیرجند افکشت ۵۰ ۲ ۴ ۱ ۱
بندان بخش مرکزی شهرستان بیرجند مزداب ۱۰۰۰ ۴۰ ۱۰ ۲ ۴
بندر بخش مرکزی شهرستان بیرجند بندر ۲۰۰ ۸ ۱۰ ۲ ۴
بندشک بالا بخش خوسف شهرستان بیرجند بند شک ۲۰۰ ۱۰ ۱۰ ۲ ۵
بندشک پائین بخش خوسف شهرستان بیرجند بندشک ۴۰۰ ۱۵ ۱۴ ۵ ۱۰
بندمحمدبیک بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته محمدبیک ۴۰۰ ۱۰ ۱۲ ۶ ۱۰
بنی بخش مرکزی شهرستان بیرجند بنی ۵۰۰ ۱۲ ۲۵ ۶ ۱۰
بهاباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند بشگز ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۵ ۱۰
بهاباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند رقی‌آباد ۱۲۰۰ ۶۰ ۱۲ ۱۲ ۱۵
بهاران بخش خوسف شهرستان بیرجند بهاران ۳۰۰ ۱۰ ۱۰ ۵ ۱۰
بها’ الدین بخش مرکزی شهرستان بیرجند افضل‌آباد ۱۵۰۰ ۵۰ ۱۷ ۳ ۶
بها’ الدین بخش مرکزی شهرستان بیرجند دستجرد ۳۰۰ ۱۰ ۲۰ ۳ ۶
بهدان بخش مرکزی شهرستان بیرجند بهدان ۷۵۰ ۲۵ ۳۵ ۲۵ ۵۰
بهرام‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند ساقدر ۱۵۰ ۵ ۱۰ ۱ ۲
بهلگرد بخش مرکزی شهرستان بیرجند بهلگرد ۷۵۰ ۱۷ ۳۰ ۲۴ ۳۰
بهناباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند بن‌آباد ۴۵۰ ۱۲ ۱۸ ۱۰ ۲۰
بواج بخش مرکزی شهرستان بیرجند بواج ۶۰۰ ۲۰ ۱۸ ۶ ۱۵
بوشاد بخش مرکزی شهرستان بیرجند بوشاد ۵۰۰ ۱۲ ۲۰ ۱۵ ۲۰
بوقوز بخش مرکزی شهرستان بیرجند ساقی ۳۰۰ ۱۰ ۱۰ ۱ ۲
بوکی سفلی بخش خوسف شهرستان بیرجند بوکی ۴۰۰ ۱۰ ۱۲ ۳ ۵
بوکی علیا بخش خوسف شهرستان بیرجند بوکی ۳۵۰ ۱۰ ۱۲ ۴ ۱۰
بوکی وسطی بخش خوسف شهرستان بیرجند بوکی ۴۰۰ ۰ ۱۲ ۰ ۰
بویک بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند بویک ۴۵۰ ۱۰ ۱۵ ۷ ۱۰
بویک میانی بخش مرکزی شهرستان بیرجند بویک ۱۳۰ ۴ ۱۰ ۴ ۸
بویک پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند بویک ۳۰۰ ۶ ۱۲ ۲ ۴
بک بخش خوسف شهرستان بیرجند نصرآباد ۴۰۰ ۲۲ ۱۲ ۳ ۵
بک لنگی بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسفزار ۸۰۰ ۲۰ ۲۰ ۵ ۱۰
بی کشت بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند بویک ۷۵۰ ۱۵ ۱۰ ۳ ۶
بی کشت پا’ین بخش مرکزی شهرستان بیرجند بویک ۷۰۰ ۲۰ ۱۰ ۴ ۸
بیابانی سفلی بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیابانی ۱۰۰ ۴ ۶ ۳ ۶
بیابانی علیا بخش مرکزی شهرستان بیرجند یبابانی ۱۰۰ ۴ ۶ ۳ ۶
بیجار بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیجار ۸۰۰ ۴۰ ۱۸ ۲۰ ۴۰
بید بخش خوسف شهرستان بیرجند بید ۱۲۰۰ ۵۰ ۲۰ ۶ ۱۲
بیدخت بخش مرکزی شهرستان بیرجند خونیک ۵۰۰ ۱۲ ۱۸ ۱۳ ۲۰
بیدخت بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدخت ۶۰۰ ۲۰ ۲۵ ۱۶ ۲۰
بیدخت بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدخت ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۸ ۱۰
بیدخت رگنیه بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدخت ۱۲۰ ۴ ۶ ۱ ۲
بیدخت پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدخت ۱۰۰ ۳ ۸ ۳ ۶
بیدستان بخش مرکزی شهرستان بیرجند بوشاد ۲۵۰ ۸ ۱۰ ۱ ۲
بیدستان بخش خوسف شهرستان بیرجند مهنج ۲۵۰ ۸ ۱۰ ۳ ۵
بیدسک بخش مرکزی شهرستان بیرجند غیوک ۸۰ ۳ ۸ ۱ ۱
بیدسک سما’ بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدسک ۱۵۰ ۵ ۶ ۳ ۵
بیدسک سما’ بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدسک سما’ ۱۵۰ ۵ ۸ ۳ ۵
بیدلک بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدلک ۱۵۰ ۲ ۱۰ ۱۰ ۲
بیدوک بخش مرکزی شهرستان بیرجند فورجان ۴۰۰ ۱۶ ۱۶ ۱ ۳
بیدوک بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدوک بالا ۱۰۰ ۳ ۱۲ ۰ ۳
بیدک بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدخت ۱۵۰ ۵ ۱۰ ۲ ۴
بیست کنج بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیست کنج ۴۰۰ ۱۰ ۱۶ ۶ ۱۰
بیشه بغل بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسو ۱۰۰ ۴ ۵ ۱ ۲
بیم کلاغ بخش مرکزی شهرستان بیرجند گازار ۱۵۰ ۵ ۱۲ ۳ ۵
بیماد بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیماد ۸۰۰ ۲۰ ۱۸ ۱۰ ۱۵
بین‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند بین‌آباد ۴۰۰ ۱۰ ۱۵ ۵ ۱۰
بیژائم بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیژائم ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۰ ۱۰ ۲۰
تاج الدین بخش مرکزی شهرستان بیرجند افضل‌آباد ۶۰۰ ۲۰ ۱۲ ۲ ۳
تاج کوه بخش مرکزی شهرستان بیرجند تاج کوه ۱۰۰۰ ۴۰ ۱۵ ۱۵ ۲۰
تجگ بخش خوسف شهرستان بیرجند تجگ ۲۵۰ ۱۰ ۱۰ ۰ ۴
ترش آب بخش مرکزی شهرستان بیرجند بزقوچ ۵۰۰ ۱۶ ۲۰ ۱۸ ۳۰
ترش آب بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند ترش آب ۱۵۰ ۵ ۱۰ ۲ ۴
ترش آب پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند ترش آب ۲۰۰ ۸ ۱۲ ۲ ۴
تقاب بخش مرکزی شهرستان بیرجند تقاب ۱۳۰۰ ۵۵ ۴۵ ۱۵ ۳۰
تقاهوک بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند بواج ۷۰۰ ۲۰ ۱۲ ۲ ۴
تقاهوک پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند بواج ۶۰۰ ۲۰ ۱۲ ۲ ۴
تقوک بخش مرکزی شهرستان بیرجند تقوک ۳۰۰ ۱۰ ۱۸ ۵ ۱۰
تقچرآباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند تقچرآباد ۸۰۰ ۲۰ ۳۰ ۸ ۱۰
تقی‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند تقی‌آباد ۱۵۰۰ ۶۰ ۲۰ ۷ ۱۵
تنگان بخش مرکزی شهرستان بیرجند ساقدر ۱۵۰۰ ۵۰ ۱۸ ۱۵ ۳۰
تنگل بخش مرکزی شهرستان بیرجند تنگل ۱۵۰ ۳ ۸ ۱ ۲
تنگل بخش مرکزی شهرستان بیرجند بهدان ۵۰۰ ۱۲ ۲۵ ۴۰ ۵۰
تنگل بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند تنگل بالا ۴۰۰ ۱۱ ۲۲ ۵ ۱۰
تنگل بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند تنگل چاه حسینو ۲۰۰ ۶ ۸ ۱ ۲
تنگل پا’ین بخش مرکزی شهرستان بیرجند هریوند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تنگل پا’ین بخش مرکزی شهرستان بیرجند تنگل چاه حسینو ۲۰۰ ۶ ۸ ۱ ۵
تنگل پا’ین بخش مرکزی شهرستان بیرجند تنگل پا’ین ۱۰۰ ۵ ۴۰ ۱۷ ۲۰
تنگلی بخش مرکزی شهرستان بیرجند هادرباد ۱۰۰ ۴ ۸ ۱ ۲
تنگو بخش مرکزی شهرستان بیرجند مهموئی ۱۰۰۰ ۵۰ ۳۰ ۵ ۱۰
ته رود بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته عباس‌آباد ۱۸۰ ۶ ۱۲ ۳ ۶
تهرانک بخش مرکزی شهرستان بیرجند تهرانک ۴۰۰ ۱۰ ۱۰ ۴ ۸
تودک بخش مرکزی شهرستان بیرجند فورجان ۶۰۰ ۲۰ ۱۴ ۲ ۴
تورمان بخش مرکزی شهرستان بیرجند تورمان ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۰ ۲ ۴
تورمان پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند تورمان ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۰ ۳ ۴
تونی در بخش مرکزی شهرستان بیرجند ساقی ۵۰۰ ۱۶ ۱۱ ۱ ۲
توچ بخش خوسف شهرستان بیرجند توچ ۲۰۰ ۸ ۱۰ ۳ ۶
تک آغالان بخش مرکزی شهرستان بیرجند تک آغالان ۲۰۰ ۸ ۱۰ ۵ ۱۰
تک اسبی بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسو ۱۰۰ ۳ ۶ ۱ ۲
تک اسفنیچ بخش مرکزی شهرستان بیرجند ساقدر ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۲ ۳ ۶
تک اشتران بخش مرکزی شهرستان بیرجند تک اشتران ۱۵۰ ۵ ۱۰ ۱ ۳
تک برزگر بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسو ۵۰ ۲ ۴ ۱ ۱
تک ترخ بخش مرکزی شهرستان بیرجند سرحد ۴۰۰ ۱۲ ۱۱ ۳ ۴
تک تلخه بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسو ۱۵۰ ۵ ۶ ۱ ۱
تک توت بخش مرکزی شهرستان بیرجند پهن ۱۰۰۰ ۲۰ ۲۰ ۲ ۴
تک تی تی بخش مرکزی شهرستان بیرجند بهدان ۳۵۰ ۱۰ ۲۰ ۵ ۱۰
تک خاری بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدخت ۱۵۰ ۵ ۱۰ ۱ ۲
تک زنیه بخش مرکزی شهرستان بیرجند کوچ ۴۰۰ ۱۵ ۱۲ ۹ ۱۰
تک سالی بخش مرکزی شهرستان بیرجند مروک ۱۵۰ ۵ ۴ ۱ ۲
تک سیاه بخش مرکزی شهرستان بیرجند فریزنوک ۳۵۰ ۱۰ ۱۰ ۳ ۶
تک لونان بخش مرکزی شهرستان بیرجند واشان ۱۰۰۰ ۶۰ ۱۸ ۲۵ ۵۰
تک مروچک بخش مرکزی شهرستان بیرجند تک مروچک ۳۰۰ ۱۰ ۱۴ ۳ ۶
تک نعلکندر بخش مرکزی شهرستان بیرجند ماسن ۱۸۰ ۱۰ ۱۲ ۲ ۳
تک چاه بخش مرکزی شهرستان بیرجند تک چاه ۷۰۰ ۱۴ ۲۰ ۵ ۵
تک کل گلو بخش مرکزی شهرستان بیرجند ساقدر ۲۵۰ ۱۰ ۱۰ ۲ ۴
تک کلاته خزائی بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته بازدید ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تک کوچ بخش مرکزی شهرستان بیرجند ملک‌آباد ۳۰۰ ۱۰ ۸ ۵ ۱۰
تکلس بخش مرکزی شهرستان بیرجند مزداب ۳۰۰۰ ۶۰ ۱۵ ۵ ۱۰
تگ آرگینی بخش مرکزی شهرستان بیرجند تگ آرگینی ۲۰۰ ۸ ۱۲ ۱ ۳
تگ راه بخش مرکزی شهرستان بیرجند تگ راه ۱۵۰ ۵ ۴ ۱ ۱
تگ قنج بخش مرکزی شهرستان بیرجند ججگ ۱۵۰ ۵ ۵ ۰ ۱
تگ ماژونی بخش مرکزی شهرستان بیرجند سرتنگان ۳۰۰ ۱۰ ۶ ۰ ۱
تگ ملی بخش مرکزی شهرستان بیرجند محمدشریف ۱۵۰ ۵ ۵ ۰ ۱
تگ گزگاه بخش مرکزی شهرستان بیرجند ججگ ۱۰۰ ۴ ۶ ۰ ۱
تیجدر بخش خوسف شهرستان بیرجند تیجدر ۱۵۰ ۶ ۱۲ ۲ ۵
تیدوک بخش مرکزی شهرستان بیرجند مرک ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تیروک بخش مرکزی شهرستان بیرجند تیروک ۱۵۰ ۵ ۵ ۴ ۸
تیزاب بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند اشتاخون ۶۰۰ ۲۰ ۳۰ ۱۵ ۳۰
تیزاب پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند اشتاخون ۵۰۰ ۱۴ ۳۰ ۱۰ ۲۰
تیغ بری بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیجار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تیچکی بخش مرکزی شهرستان بیرجند ساقی ۵۰۰ ۱۶ ۲۰ ۱ ۳۰
ثریخی بخش مرکزی شهرستان بیرجند گازار ۸۰ ۲ ۱۰ ۱ ۱
جاریه درگ بخش مرکزی شهرستان بیرجند حصارسنگی ۳۰ ۲ ۶ ۲ ۴
جبرک بخش مرکزی شهرستان بیرجند هادرباد ۱۰۰ ۴ ۸ ۱ ۲
جعفرآباد بخش خوسف شهرستان بیرجند رومنجان ۱۰۰۰ ۴۰ ۲۰ ۱۵ ۳۰
جفت رود بخش خوسف شهرستان بیرجند جفت رود ۶۰۰ ۲۰ ۱۲ ۸ ۱۰
جلار بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند جلار بالا ۶۰۰ ۲۰ ۱۲ ۶ ۱۰
جلگه زاوه بخش خوسف شهرستان بیرجند بصیران ۲۰۰ ۱۰ ۱۲ ۲ ۵
جلیل‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند گازار ۸۵۰۰ ۲۰۰ ۸۰ ۱۵ ۳۰
جمال‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند القور ۱۵۰ ۴ ۵ ۳ ۳
جمبوک بخش خوسف شهرستان بیرجند جمبوک ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۳ ۵
جمجمه بخش خوسف شهرستان بیرجند جمجمه ۵۰ ۲ ۲ ۳ ۲
جنت‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند میریک ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۰ ۱۰ ۱۵
جنگ‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند شیخ‌آباد ۳۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳ ۵
جوزان نوکی بخش مرکزی شهرستان بیرجند جوزان نوکی ۱۵۰ ۵ ۱۰ ۳ ۶
جیرک بخش خوسف شهرستان بیرجند جیرک ۱۵۰ ۵ ۵ ۳ ۵
جیم‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند جیم‌آباد ۴۰۰ ۱۲ ۲۵ ۳ ۶
جینیان بخش مرکزی شهرستان بیرجند جینیان ۷۰۰ ۲۰ ۱۲ ۵ ۱۰
حاتم‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند حاتم‌آباد ۲۰۰ ۸ ۱۰ ۳ ۵
حاجی حسن بخش مرکزی شهرستان بیرجند خنگ ۱۳۰۰ ۵۰ ۴۰ ۳ ۶
حاجی حقداد بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته حاجی حقداد ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۸ ۵ ۱۰
حاجی عباس بخش مرکزی شهرستان بیرجند القار ۵۰۰ ۱۰ ۱۰ ۱۲ ۱۵
حاجی یوسف بخش مرکزی شهرستان بیرجند حاجی یوسف ۲۰۰۰ ۶۰ ۱۴ ۶ ۱۰
حاجی‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند حاجی‌آباد ۷۰۰۰ ۰ ۴۰ ۲۰ ۳۰
حاجی‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند حاجی‌آباد ۱۸۰۰ ۴۵ ۲۰ ۲۰ ۴۰
حاجی‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند حاجی‌آباد ۳۵۰ ۱۷ ۱۲ ۳ ۴
حج بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند رویخت ۲۰۰ ۸ ۱۰ ۱ ۲
حج نخ بخش مرکزی شهرستان بیرجند حج نخ ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۵ ۱۰
حج پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند رویخت ۱۵۰ ۶ ۱۰ ۱ ۲
حسرت‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند رق بغل ۳۰۰ ۸ ۱۴ ۷ ۱۰
حسن ایلی بخش خوسف شهرستان بیرجند محسن‌آباد ۱۲۰ ۶ ۶ ۲ ۵
حسن‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند غیوک ۷۰۰ ۲۰ ۱۶ ۲ ۴
حسن‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند حسن‌آباد ۳۰۰ ۱۰ ۱۰ ۱۱ ۱۵
حسن‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند کوچ ۸۰۰ ۳۰ ۱۵ ۸ ۱۰
حسن‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند حسن‌آباد ۲۰۰۰ ۵۰ ۱۰ ۲۰ ۴۰
حسن‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند رزق ۲۰۰ ۶ ۱۲ ۶ ۱۰
حسن‌آباد بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند حسن‌آباد ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۴ ۱۰ ۲۰
حسن‌آباد سفلی بخش مرکزی شهرستان بیرجند حسن‌آباد ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۵ ۶ ۱۲
حسن‌آباد میان بخش مرکزی شهرستان بیرجند حسن‌آباد ۹۰۰ ۴۰ ۲۰ ۵ ۱۰
حسینقلی خان بخش خوسف شهرستان بیرجند حسینقلی خان ۹۰۰ ۰ ۱۵ ۴ ۵
حسینه بخش مرکزی شهرستان بیرجند ریزآب ۴۰۰ ۱۰ ۱۰ ۴ ۸
حسین‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند حسین‌آباد ۴۰۰ ۱۰ ۱۲ ۱ ۲
حسین‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند حسین‌آباد ۲۰۰ ۱۰ ۱۰ ۳ ۳
حسین‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند القور ۳۰۰ ۱۵ ۱۲ ۱ ۲
حسین‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند سرچاه شور ۲۵۰ ۸ ۸ ۳ ۴
حسین‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدخت ۵۰۰ ۱۲ ۱۰ ۰ ۲
حسین‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند قیسار ۵۰۰ ۱۰ ۱۰ ۰ ۲
حسین‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند قیصار ۳۵۰ ۱۰ ۱۰ ۰ ۵
حسین‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند گل چشمه ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰
حسین‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند حسین‌آباد ۴۵۰ ۱۲ ۲۰ ۲ ۴
حسین‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند حسین‌آباد ۸۰۰ ۰ ۱۵ ۵ ۱۰
حسین‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند حسین‌آباد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
حسین‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند رک شمس‌آباد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
حسین‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدسک سما’ ۵۰۰ ۱۰ ۸ ۲ ۴
حسین‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند شور دینگ ۲۰۰ ۶ ۱۲ ۱ ۲
حسین‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسو ۵۰ ۲ ۴ ۴ ۵
حسین‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند دلاکان ۸۰ ۳ ۱۰ ۲ ۴
حسین‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیماد ۲۰۰ ۱۰ ۸ ۰ ۱
حسین‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند منصورآباد ۸۰۰ ۴۰ ۲۰ ۵ ۱۲
حسین‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند روشناوند ۲۰۰ ۶ ۶ ۱ ۲
حسین‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند حسین‌آباد گواهی ۶۰۰ ۳۰ ۱۴ ۷ ۱۵
حسین‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند ماسن ۴۰۰ ۱۲ ۱۰ ۰ ۱
حسین‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند حسین‌آباد ۴۰۰ ۱۰ ۱۲ ۲ ۴
حسین‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند حسین‌آباد ۳۰۰۰ ۱۰۰ ۲۵ ۸ ۱۰
حسین‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند میناخون ۴۵۰ ۱۵ ۱۲ ۴ ۱۰
حسین‌آباد سرزه بخش مرکزی شهرستان بیرجند حسین‌آباد سرزه ۹۰۰ ۴۰ ۱۸ ۱۰ ۲۰
حسین‌آباد میران بخش خوسف شهرستان بیرجند حسین‌آباد میران ۷۰۰ ۳۰ ۱۸ ۵ ۱۵
حصار بخش خوسف شهرستان بیرجند حصار ۷۵۰ ۲۵ ۱۴ ۸ ۱۵
حصاردار بخش خوسف شهرستان بیرجند حصاردار ۳۰۰ ۷ ۱۴ ۵ ۱۰
حصارسنگی بخش مرکزی شهرستان بیرجند حصارسنگی ۴۰۰ ۱۵ ۱۶ ۸ ۱۰
حلوائی بخش مرکزی شهرستان بیرجند حلوائی ۲۵۰ ۱۰ ۱۲ ۰ ۳
حنبل بخش مرکزی شهرستان بیرجند حنبل ۴۰۰ ۱۰ ۱۵ ۳ ۵
حور بخش مرکزی شهرستان بیرجند خونیک ۳۵۰ ۴۰ ۱۳ ۴ ۶
خارستونک بخش مرکزی شهرستان بیرجند خارستونک ۱۰۰ ۴ ۸ ۴ ۶
خالق‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند هادرباد ۱۰۰ ۴ ۸ ۱ ۲
خان پشت بخش خوسف شهرستان بیرجند میناخون ۶۰۰ ۳۰ ۱۵ ۶ ۱۵
خان پشت مینا بخش خوسف شهرستان بیرجند میناخون ۶۰۰ ۳۰ ۱۵ ۶ ۱۵
خانه عنقا بخش خوسف شهرستان بیرجند سرچاه ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۲ ۰ ۵
خانه عنقا بخش خوسف شهرستان بیرجند امیرآباد ریگ ۴۰۰ ۱۰ ۸ ۲ ۴
خاواز بخش مرکزی شهرستان بیرجند خاواز ۷۰۰ ۱۴ ۱۴ ۵ ۱۰
خدادادگان بخش مرکزی شهرستان بیرجند خدادادگان ۴۰۰ ۲۰ ۱۲ ۵ ۵
خراشاد بخش مرکزی شهرستان بیرجند خراشاد ۱۲۰۰ ۶۰ ۲۰ ۳۰ ۶۰
خراشاد بخش مرکزی شهرستان بیرجند خراشاد ۹۰۰ ۱۸ ۲۰ ۲۴ ۳۰
خرم بخش خوسف شهرستان بیرجند خرم ۶۰۰ ۲۰ ۱۵ ۱۰ ۱۵
خرم‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند کوشک‌آباد ۴۵۰ ۱۰ ۱۲ ۵ ۱۰
خرپشته بخش مرکزی شهرستان بیرجند خرپشته ۴۵۰ ۱۰ ۲۵ ۳ ۶
خزان بخش مرکزی شهرستان بیرجند خزان ۱۰۰۰ ۴۵ ۲۰ ۱۵ ۳۰
خسروشاه بخش مرکزی شهرستان بیرجند رقی‌آباد ۴۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳ ۶
خسرک بخش مرکزی شهرستان بیرجند خسرک ۳۵۰ ۱۱ ۱۷ ۴ ۸
خلیران بخش خوسف شهرستان بیرجند خلیران ۲۰۰۰ ۰ ۲۵ ۵ ۱۵
خنگ بخش مرکزی شهرستان بیرجند خنگ بهدان ۵۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷ ۱۰
خنگ سر بخش مرکزی شهرستان بیرجند خنگ ۹۰۰ ۳۰ ۳۵ ۲۰ ۴۰
خواجه بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوخواجه ۵۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴ ۶
خواجه علی بخش مرکزی شهرستان بیرجند مزداب ۱۵۰۰ ۵۰ ۱۲ ۴ ۸
خواجگی بخش خوسف شهرستان بیرجند خواجگی ۱۰۰۰ ۰ ۱۸ ۴ ۱۵
خوانند بخش خوسف شهرستان بیرجند خوانند ۵۰۰ ۱۵ ۱۰ ۳ ۶
خوشینه بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند خوشینه ۵۰۰ ۱۰ ۱۶ ۱۵ ۲۰
خوشینه پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند خوشینه ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۰ ۱۰ ۲۰
خون کک بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسو ۱۰۰ ۳ ۶ ۱ ۲
خوند بخش مرکزی شهرستان بیرجند مود ۱۱۰۰ ۵۵ ۲۰ ۱۰ ۲۰
خونیک بخش مرکزی شهرستان بیرجند خونیک ۳۰۰ ۱۰ ۲۰ ۱۵ ۳۰
خونیک بخش مرکزی شهرستان بیرجند خونیک ۷۵۰ ۱۵ ۱۲ ۳ ۵
خونیک بخش مرکزی شهرستان بیرجند ججگ ۳۵۰ ۱۲ ۱۲ ۰ ۴
خونیک بخش مرکزی شهرستان بیرجند بهدان ۶۵۰ ۲۲ ۳۰ ۱۵ ۳۰
خونیک بخش مرکزی شهرستان بیرجند غیوک ۲۰۰ ۸ ۸ ۱ ۲
خونیک بخش مرکزی شهرستان بیرجند خونیک ۳۰۰ ۱۰ ۱۰ ۶ ۱۰
خونیک بخش مرکزی شهرستان بیرجند خونیک ۵۵۰ ۱۴ ۱۴ ۱۰ ۲۰
خونیک بخش مرکزی شهرستان بیرجند خونیک ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۵ ۳ ۶
خونیک بخش مرکزی شهرستان بیرجند صد گل ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۳ ۲ ۳
خیرآباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند شوشور ۳۵۰ ۱۲ ۱۲ ۲ ۲
خیرآباد بخش خوسف شهرستان بیرجند خیرآباد ۳۰۰۰ ۱۰۰ ۱۴ ۵ ۱۰
خیرآباد بخش خوسف شهرستان بیرجند سرچاه ۶۰۰۰ ۲۰۰ ۱۰ ۰ ۵
خیرآباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند خیرآباد ۴۰۰ ۱۲ ۲۵ ۳ ۵
دارج بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند دارج ۵۰۰ ۱۶ ۱۰ ۲ ۴
دارج پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند دارج ۵۰۰ ۱۶ ۱۰ ۳ ۶
دازنگون بخش مرکزی شهرستان بیرجند کاهی ۳۰۰ ۱۰ ۱۰ ۳ ۵
داش خانه بخش مرکزی شهرستان بیرجند شاه‌آباد ۴۰۰ ۱۰ ۱۲ ۳۰ ۶۰
داغ دلبه بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته نو ۳۰۰ ۸ ۱۰ ۱ ۲
دانشوری بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته دانشوری ۳۰۰ ۱۰ ۱۰ ۵ ۱۰
داوتی تک بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوغاب چیک ۵۰۰ ۱۶ ۱۰ ۳ ۶
داوتی پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوغاب چیک ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۰ ۲ ۴
داودی بخش مرکزی شهرستان بیرجند شیرگ ۴۰۰ ۲۰ ۱۵ ۵ ۱۰
داودی پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند شیرگ ۴۰۰ ۲۲ ۱۵ ۴ ۸
داورآباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند علی‌آباد سپهر ۹۰۰۰ ۵۰ ۸۰ ۲۶ ۵۰
داوود بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته حسین ۳۰۰ ۱۰ ۱۸ ۳ ۶
دربیز بخش مرکزی شهرستان بیرجند ارویز ۴۸۰ ۱۲ ۱۲ ۱ ۲
درخت بید بخش خوسف شهرستان بیرجند خور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
درزوک بخش مرکزی شهرستان بیرجند دارج ۱۰۰۰ ۵ ۲۰ ۳ ۶
درزوک کوچک بخش مرکزی شهرستان بیرجند دارج ۱۵۰ ۵ ۵ ۲ ۴
درصالح بخش خوسف شهرستان بیرجند درصالح ۸۰۰ ۲۶ ۱۶ ۸ ۱۰
درن بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوخرست ۵۰۰ ۱۴ ۱۳ ۱۵ ۳۰
دره بخش مرکزی شهرستان بیرجند مزداب ۷۰۰ ۱۸ ۸ ۱ ۲
دره بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسو ۱۰۰۰ ۴۰ ۲۰ ۱۰ ۱۰
دره بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیجار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دره میرک بخش مرکزی شهرستان بیرجند دره میرک ۱۵۰ ۵ ۱۸ ۳ ۴
دره گزان بخش مرکزی شهرستان بیرجند دره گزان ۲۰۰۰ ۵۰ ۳۰ ۱۰ ۴۰
دره گزان بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند دره گزان ۱۵۰۰ ۵۰ ۲۰ ۸ ۲۰
دره گل بخش خوسف شهرستان بیرجند گل ۲۰۰۰ ۸۰ ۳۰ ۴۰ ۶۰
درویش‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند درویش‌آباد ۴۰۰ ۱۰ ۱۳ ۵ ۱۰
دری رای بخش مرکزی شهرستان بیرجند بلنجاب ۴۰ ۲ ۶ ۱ ۲
دزدوک بخش خوسف شهرستان بیرجند گولگ ۲۵۰ ۱۰ ۸ ۰ ۲
دزدوک بخش خوسف شهرستان بیرجند گولگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دزق بخش مرکزی شهرستان بیرجند شاخن ۵۰۰ ۱۲ ۱۴ ۵ ۲۰
دزقستان النگ بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسو ۱۰۰ ۳ ۲ ۱ ۱
دزقستان تک بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسو ۱۵۰ ۴ ۳ ۱ ۱
دزگ بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند دزگ بالا ۱۵۰ ۵ ۱۰ ۲ ۴
دزگ پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند دزگ ۲۰۰ ۸ ۱۲ ۲ ۲
دستجرد بخش مرکزی شهرستان بیرجند دستجرد ۸۰۰ ۲۰ ۱۸ ۱۰ ۳۰
دسته وزق بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند گازار ۳۵۰ ۸ ۱۶ ۶ ۱۰
دسته وزق سفلی بخش مرکزی شهرستان بیرجند گازار ۳۸۰ ۹ ۱۶ ۵ ۱۰
دلاکان بخش مرکزی شهرستان بیرجند دلاکان ۱۰۰ ۳ ۸ ۳ ۶
دلاکان بخش مرکزی شهرستان بیرجند دلاکان ۳۰۰ ۱۰ ۲۰ ۳ ۵
دلاکان حسن بخش مرکزی شهرستان بیرجند دلاکان ۱۲۰ ۴ ۶ ۱ ۲
دلدار بخش مرکزی شهرستان بیرجند گزندری ۲۰۰ ۶ ۷ ۳ ۶
دل‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند دل‌آباد ۵۰۰ ۱۴ ۱۳ ۵ ۱۰
دنج بخش خوسف شهرستان بیرجند گل ۳۰۰ ۱۲ ۸ ۴ ۸
ده بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند خونجوک ۵۰ ۲ ۴ ۱ ۲
ده رضا بخش مرکزی شهرستان بیرجند رهنیچ ۳۰۰ ۷ ۱۰ ۱ ۲
ده میر بخش خوسف شهرستان بیرجند ده میر ۴۰۰ ۱۲ ۱۴ ۵ ۸
دهشیب بخش مرکزی شهرستان بیرجند دهشیب ۸۰۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰ ۳۰
دهن آب بخش مرکزی شهرستان بیرجند مود ۱۵۰۰ ۵۰ ۱۹ ۲۵ ۵۰
دهن تک چاه بخش مرکزی شهرستان بیرجند دهن تک ۴۰۰ ۱۲ ۱۰ ۲۰ ۲۰
دهنه بخش مرکزی شهرستان بیرجند دهنه ۲۰۰ ۸ ۱۲ ۲ ۳
دهنه ترشور بخش مرکزی شهرستان بیرجند روشناوند ۲۵۰ ۷ ۶ ۲ ۴
دهنه کر بخش مرکزی شهرستان بیرجند دهنه کر ۵۰۰ ۱۲ ۱۰ ۷ ۱۵
دهنو بخش مرکزی شهرستان بیرجند دهنو ۹۰۰ ۲۳ ۲۰ ۹ ۲۰
دودرختی بخش مرکزی شهرستان بیرجند ججگ ۳۰۰ ۱۰ ۶ ۰ ۲
دوستکام بخش خوسف شهرستان بیرجند دوستکام ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۲ ۵
دوستکام بخش خوسف شهرستان بیرجند دوستکام ۳۰۰ ۰ ۱۲ ۲ ۵
دوکوهه بخش خوسف شهرستان بیرجند دوکوهه ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۵ ۱۰
دیزک بخش مرکزی شهرستان بیرجند شوشور ۱۰۰ ۳ ۶ ۳ ۵
دینرج بخش مرکزی شهرستان بیرجند غیوک ۵۰۰ ۱۲ ۱۸ ۱ ۲
راه بخش مرکزی شهرستان بیرجند صدگل ۳۰۰ ۱۰ ۱۰ ۰ ۲
رباط بخش مرکزی شهرستان بیرجند چاه حوض ۳۰۰ ۱۰ ۱۵ ۳ ۵
رباط اصف بخش مرکزی شهرستان بیرجند حاجی یوسف ۲۰۰ ۶ ۸ ۱ ۲
ربیان بخش مرکزی شهرستان بیرجند ربیان ۶۰۰ ۲۰ ۲۰ ۹ ۱۵
رجبان بخش مرکزی شهرستان بیرجند رجبان ۴۰۰ ۱۲ ۸ ۴ ۸
رجبان بخش مرکزی شهرستان بیرجند فریزنوک ۴۰۰ ۱۲ ۱۰ ۴ ۸
رحیم‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند رحیم‌آباد ۱۷۵۰ ۴۵ ۸۰ ۲۵ ۴۰
رزق بخش مرکزی شهرستان بیرجند رزق ۱۵۰ ۵ ۱۲ ۱۰ ۱۵
رزق‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند روشناوند ۲۰۰ ۶ ۶ ۲ ۴
رسک بخش مرکزی شهرستان بیرجند خوشاب ۱۵۰ ۶ ۱۰ ۵ ۱۰
رشنوک بخش مرکزی شهرستان بیرجند پهن ۵۰۰ ۱۲ ۵ ۱ ۲
رضوان بخش مرکزی شهرستان بیرجند رضوان ۴۵۰ ۱۰ ۸ ۸ ۱۰
رق عنابی بخش مرکزی شهرستان بیرجند رق بغل ۵۰۰ ۱۱ ۱۳ ۱۰ ۲۰
رق کلان بخش مرکزی شهرستان بیرجند رق پا’ین ۴۰۰ ۱۰ ۱۴ ۷ ۱۰
رقویی بخش مرکزی شهرستان بیرجند رقویی ۲۵۰ ۸ ۱۲ ۳ ۶
رقی‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند رقی‌آباد ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۰ ۱۰ ۲۰
رهنیچ بخش مرکزی شهرستان بیرجند رهنیچ ۱۸۰ ۴ ۷ ۱ ۲
رهیزگ بخش مرکزی شهرستان بیرجند رهیزگ ۲۵۰ ۱۰ ۱۰ ۲ ۴
روبند بخش مرکزی شهرستان بیرجند تگ آرگینی ۲۰۰ ۸ ۱۶ ۵ ۸
رود کاج بخش خوسف شهرستان بیرجند کاجو ۴۰۰ ۱۴ ۱۲ ۵ ۵
رود کلاغی بخش مرکزی شهرستان بیرجند گازار ۶۰۰ ۲۰ ۱۵ ۶ ۱۲
روزبردر بخش مرکزی شهرستان بیرجند ساقدر ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۶ ۵ ۱۰
روزبه بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسو ۳۰۰ ۸ ۱۲ ۱۰ ۱۰
روشناوند بخش خوسف شهرستان بیرجند سیب چاه ۲۵۰ ۸ ۱۲ ۴ ۵
روشناوند بخش مرکزی شهرستان بیرجند روشناوند ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۵ ۱۵ ۳۰
رومنجان بخش خوسف شهرستان بیرجند رومنجان ۱۵۰۰ ۵۲ ۲۰ ۱۵ ۴۰
رومنجان بخش خوسف شهرستان بیرجند رومنجان ۱۵۰۰ ۰ ۲۰ ۱۵ ۴۰
رویخت بخش مرکزی شهرستان بیرجند رویخت ۴۰۰ ۱۵ ۲۵ ۲۵ ۴۰
رک بخش خوسف شهرستان بیرجند شمس‌آباد ۷۰۰ ۳۰ ۱۶ ۵ ۱۰
رکات بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند رکات ۶۰۰ ۱۵ ۱۶ ۱۵ ۳۰
رکات پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند رکات ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۵ ۲۵ ۵۰
ریزآب بخش مرکزی شهرستان بیرجند ریزآب ۵۰۰ ۱۴ ۱۰ ۵ ۱۰
ریگ ابوتراب بخش خوسف شهرستان بیرجند سرچاه شور ۶۰۰ ۱۵ ۱۲ ۳ ۵
ریگ میرعباسی بخش خوسف شهرستان بیرجند ریگ عباسی ۸۰۰ ۲۰ ۱۴ ۵ ۸
زادنبه سفلی بخش خوسف شهرستان بیرجند زادنبه ۴۰۰ ۰ ۱۵ ۵ ۱۰
زادنبه سفلی بخش خوسف شهرستان بیرجند زادنبه ۴۰۰ ۱۴ ۱۵ ۵ ۱۰
زادنبه علیا بخش خوسف شهرستان بیرجند زادنبه ۶۰۰ ۰ ۲۲ ۶ ۸
زادنبه علیا بخش خوسف شهرستان بیرجند زادنبه ۶۰۰ ۲۲ ۲۲ ۶ ۸
زرج بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسو ۷۰۰ ۳۰ ۱۴ ۴ ۷
زرخان بخش خوسف شهرستان بیرجند زرخان ۱۵۰ ۵ ۸ ۲ ۵
زرد چوب بخش خوسف شهرستان بیرجند نوغاب خور ۴۰۰ ۱۵ ۸ ۵ ۱۰
زروک بخش مرکزی شهرستان بیرجند غیوک ۳۵۰ ۰ ۱۴ ۱ ۲
زرکش بخش خوسف شهرستان بیرجند زرکش ۲۰۰ ۸ ۱۲ ۳ ۳
زرگ بخش خوسف شهرستان بیرجند ماهمیران ۲۵۰ ۱۰ ۱۰ ۴ ۸
زغالدر بخش مرکزی شهرستان بیرجند ساقی ۵۰۰ ۲۰ ۱۰ ۱ ۳
زمان‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند زمان‌آباد ۴۰۰ ۱۰ ۱۰ ۴ ۸
زناب بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدخت ۱۰۰ ۳ ۴ ۱ ۲
زنوک بخش خوسف شهرستان بیرجند زنوک ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۱۰
زنگویی بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوده ۱۵۰۰ ۵۰ ۶ ۲ ۴
زنگی بخش مرکزی شهرستان بیرجند اشتاخون ۱۵۰ ۵ ۲۰ ۵ ۸
زونوک بخش مرکزی شهرستان بیرجند ساقی ۱۵۰۰ ۵۰ ۸ ۱ ۲
زید بخش خوسف شهرستان بیرجند زید ۸۰۰ ۲۵ ۱۸ ۸ ۱۰
زیدگی مقدم بخش خوسف شهرستان بیرجند زیدگی مقدم ۸۰۰ ۰ ۱۵ ۰ ۱۵
زیروچ پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند زیروچ ۷۰ ۳ ۲۰ ۷ ۱۰
زیرک بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند زیرک ۳۰۰ ۱۰ ۲۰ ۱۰ ۲۰
زیرک میان بخش مرکزی شهرستان بیرجند زیرک ۳۰۰ ۱۰ ۱۷ ۱۰ ۲۰
زیرک پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند زیرک ۲۰ ۸ ۱۲ ۷ ۷
زینبیه بخش مرکزی شهرستان بیرجند زینبیه ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۰ ۱۲ ۲۵
زینی بخش مرکزی شهرستان بیرجند زینی ۶۵۰ ۱۲ ۱۴ ۱۵ ۳۰
زین‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند زین‌آباد ۴۵۰ ۱۲ ۳۰ ۴ ۸
زین‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند حنبل ۱۰۰ ۴ ۱۵ ۱ ۲
زین‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند حنبل ۱۰۰ ۳ ۶ ۱ ۱
زیکوه بخش مرکزی شهرستان بیرجند زیکوه ۴۰۰ ۸ ۱۵ ۳ ۶
سارویی بخش مرکزی شهرستان بیرجند دره گزان ۲۵۰۰ ۸۰ ۳۰ ۱۲ ۳۰
ساقدر بخش مرکزی شهرستان بیرجند ساقدر ۴۰۰ ۱۵ ۱۵ ۲۰ ۴۰
ساقی بخش مرکزی شهرستان بیرجند ساقی ۵۰۰ ۱۶ ۱۰ ۷ ۱۲
ساچ بخش مرکزی شهرستان بیرجند ساچ ۲۰۰ ۸ ۱۲ ۲ ۴
سد بند عمرشاه بخش مرکزی شهرستان بیرجند سد بند عمر شاه ۲۵۰ ۸ ۱۶ ۲ ۴
سرآسیاب بخش مرکزی شهرستان بیرجند دره گزان ۲۵۰ ۱۰ ۶ ۱۰ ۲۰
سراب بخش مرکزی شهرستان بیرجند مود ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۰ ۱۵ ۳۰
سراب بخش خوسف شهرستان بیرجند گل ۴۰۰ ۱۲ ۱۲ ۸ ۱۰
سراب بخش خوسف شهرستان بیرجند گل ۴۰۰ ۱۲۰ ۱۲ ۸ ۱۰
سراب بخش مرکزی شهرستان بیرجند سراب ۱۲۰۰ ۵۴ ۱۸ ۱۰ ۲۰
سرای بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند گزیک ۷۰۰ ۱۵ ۱۲ ۸ ۱۰
سرای عسکریه بخش مرکزی شهرستان بیرجند فنود ۵۰۰ ۱۲ ۱۴ ۱۵ ۲۰
سربند بخش مرکزی شهرستان بیرجند سرچاه ۱۵۰ ۵ ۳ ۰ ۱
سربندی بخش مرکزی شهرستان بیرجند مود ۳۰۰ ۶ ۱۵ ۵ ۱۰
سرتنگان بخش مرکزی شهرستان بیرجند سرتنگان ۲۰۰ ۷ ۱۸ ۳ ۶
سرحد بخش مرکزی شهرستان بیرجند سرحد ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۳ ۴
سرحد بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند سرحد ۱۶۰ ۶ ۱۱ ۱ ۲
سرحد میانی بخش مرکزی شهرستان بیرجند سرحد ۲۰۰ ۸ ۱۰ ۲ ۳
سرحد پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند سرحد ۱۲۰ ۶ ۶ ۲ ۲
سرخ نخ بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوغاب ۱۵۰۰ ۵۰ ۱۸ ۱۰ ۲۰
سرخ چاه بخش مرکزی شهرستان بیرجند گازار ۳۵۰ ۷ ۱۲ ۳ ۶
سرزه بخش مرکزی شهرستان بیرجند سرزه ۸۰۰ ۴۰ ۱۸ ۱۵ ۳۰
سرقان سفلی بخش مرکزی شهرستان بیرجند سرقان ۱۰۰۰ ۴۰ ۲۰ ۶ ۱۰
سرقان علیا بخش مرکزی شهرستان بیرجند سرقان ۱۲۰۰ ۵۴ ۲۰ ۵ ۱۰
سرنابه بخش مرکزی شهرستان بیرجند سورگ ۵۰۰ ۱۲ ۳۰ ۳۵ ۷۰
سروباد بخش خوسف شهرستان بیرجند نوغاب خور ۴۰۰۰ ۸۰۰ ۱۸ ۱۵ ۳۰
سرپشته بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوغاب چیک ۵۰ ۲ ۶ ۱ ۱
سرچاه شور بخش خوسف شهرستان بیرجند سرچاه شور ۲۵۰۰ ۱۰۰ ۱۴ ۸ ۱۰
سرچاه عماری بخش خوسف شهرستان بیرجند سرچاه عماری ۴۰۰۰ ۸۰ ۱۸ ۱۰ ۱۰
سرگلزان بخش مرکزی شهرستان بیرجند بشگز ۵۰۰ ۱۲ ۱۴ ۵ ۱۰
سریان بخش مرکزی شهرستان بیرجند مود ۸۰۰ ۴۰ ۲۰ ۲۰ ۴۰
سفید چاهان بخش مرکزی شهرستان بیرجند ساقی ۵۰۰ ۱۶ ۱۰ ۱ ۲
سفیدالان بخش مرکزی شهرستان بیرجند بهدان ۱۰۰ ۴ ۸ ۰ ۱
سقرچ بخش خوسف شهرستان بیرجند دهن رود ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سلمی بخش خوسف شهرستان بیرجند سلمی ۱۵۰۰ ۴۰ ۱۲ ۵ ۱۰
سلم‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند سلم‌آباد ۱۵۰۰ ۶۰ ۱۵ ۱۵ ۴۰
سلم‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند سلم‌آباد ۱۵۰۰ ۰ ۲۰ ۰ ۳۰
سلیمان‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند مزارشاه ۲۰۰ ۸ ۶ ۳ ۵
سمسول‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند سمسول‌آباد ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۱۰ ۲۰
سمو بخش مرکزی شهرستان بیرجند سمو ۲۰۰ ۸ ۱۲ ۲ ۴
سنجتوک علیا بخش خوسف شهرستان بیرجند سنجتوک ۱۵۰ ۰ ۸ ۱ ۲
سنجتوک بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند خونجوک ۱۰۰ ۳ ۶ ۱ ۱
سنجتوک سفلی بخش خوسف شهرستان بیرجند قاسمی ۲۵۰ ۷ ۱۰ ۳ ۵
سنجتوک سفلی بخش خوسف شهرستان بیرجند سنجتوک ۱۵۰ ۰ ۷ ۱ ۲
سنجرانی بخش خوسف شهرستان بیرجند گیو شاد ۸۰۰ ۴۰ ۱۲ ۴ ۱۰
سنگ سفید بخش مرکزی شهرستان بیرجند پی گدار ۶۰۰ ۲۰ ۵ ۱ ۲
سنگ سفید بخش مرکزی شهرستان بیرجند سرحد ۱۵۰ ۵ ۸ ۱ ۲
سنگستان بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوک ۲۰۰ ۸ ۱۰ ۴ ۵
سنگستان سفلی بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوک ۱۵۰ ۵ ۸ ۳ ۶
سنگ‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند شوشور بالا ۱۵۰ ۳ ۶ ۱ ۲
سنگ‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند سنگ‌آباد ۳۵۰ ۱۰ ۲۰ ۱۲ ۲۰
سنگ‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند حنبل ۵۰ ۲ ۱۵ ۱ ۲
سه کنج بخش مرکزی شهرستان بیرجند سرحد ۱۸۰ ۶ ۹ ۲ ۳
سهامی بخش خوسف شهرستان بیرجند ماژان ۸۰۰ ۲۵ ۱۸ ۳۵ ۶۰
سهل‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند سهل‌آباد ۳۵۰ ۱۲ ۴۰ ۲۴ ۴۰
سوراخ سنگ بخش مرکزی شهرستان بیرجند هادرباد ۳۰۰ ۱۰ ۸ ۲ ۴
سورگ شیخ‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند سورگ ۳۰۰ ۱۲ ۷ ۵ ۵
سیتان بخش مرکزی شهرستان بیرجند سیتان ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۴ ۰ ۴
سیدآباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند سیدآباد ۷۰۰ ۱۶ ۱۳ ۲۵ ۲۵
سیدآباد بخش خوسف شهرستان بیرجند سیدآباد ۳۵۰ ۱۲ ۱۴ ۴ ۱۰
سیدان بخش خوسف شهرستان بیرجند سیدان ۱۵۰۰ ۵۰ ۲۰ ۵ ۱۰
سیرجان بخش خوسف شهرستان بیرجند سیرجان ۲۰۰۰۰ ۴۰۰ ۱۰۰ ۰ ۰
سیروان بخش مرکزی شهرستان بیرجند سیروان ۲۵۰ ۹ ۱۲ ۳ ۶
سیریاب بخش مرکزی شهرستان بیرجند گیوک پا’ین ۳۵۰ ۷ ۱۰ ۴ ۸
سیستانک بخش مرکزی شهرستان بیرجند سیستانک ۲۳۰۰ ۸۵ ۲۸ ۴ ۸
سیسکان بخش مرکزی شهرستان بیرجند سیسکان ۷۰۰ ۲۰ ۱۵ ۱۰ ۲۰
سیمین بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوغاب چیک ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۰ ۲ ۵
سیمین پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند رهنیچ ۵۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱ ۳
سینیرک بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدسک ۳۵۰ ۷ ۵ ۱ ۲
سیچان بخش مرکزی شهرستان بیرجند سیچان ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۰ ۱۰ ۲۰
شاخن بخش مرکزی شهرستان بیرجند شاخن ۷۰۰ ۱۵ ۱۴ ۲۰ ۴۰
شادان بخش خوسف شهرستان بیرجند شادان ۸۰۰ ۱۶ ۲۰ ۱۰ ۲۰
شادی بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدسک سما’ ۱۰۰ ۴ ۵ ۳ ۳
شارقنج بخش مرکزی شهرستان بیرجند شارقنج ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۰ ۴ ۱۰
شارقنج بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند شارقنج ۵۰۰ ۱۲ ۱۰ ۲ ۴
شاه محمود بخش خوسف شهرستان بیرجند شاه محمود ۲۵۰ ۰ ۱۲ ۳ ۵
شاه میران بخش مرکزی شهرستان بیرجند شاه میران ۴۰۰ ۲۰ ۱۰ ۴ ۵
شاه ولی بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند مهموئی ۵۰۰ ۱۲ ۱۰ ۲ ۴
شاه ولی پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند مهموئی ۵۰۰ ۱۲ ۱۰ ۳ ۶
شاهراه بخش مرکزی شهرستان بیرجند شاهراه ۷۰۰ ۱۵ ۱۶ ۵ ۱۰
شحنه بخش خوسف شهرستان بیرجند نصرآباد ۳۵۰ ۱۵ ۱۰ ۳ ۵
شریف‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند پیروز ۶۰۰ ۱۴ ۱۲ ۵ ۱۵
شریف‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند پی رود ۱۲۰۰ ۶۰ ۱۲ ۰ ۵
شغالدان بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوخرست ۱۰۰۰ ۲۵ ۳۰ ۲۰ ۳۰
شفیعان بخش مرکزی شهرستان بیرجند ریزآب ۴۰۰ ۱۲ ۱۰ ۵ ۱۰
شفیعان کهنه بخش مرکزی شهرستان بیرجند ریزآب ۴۵۰ ۱۳ ۱۰ ۴ ۸
شمس‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند شمس‌آباد ۱۲۰۰ ۵۰ ۲۰ ۶ ۱۲
شمس‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند مهموئی ۷۰۰ ۲۰ ۲۰ ۸ ۱۵
شمس‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند رق بغل ۳۰۰ ۱۰ ۱۰ ۳ ۶
شمس‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند شمس‌آباد ۶۰۰ ۱۲ ۱۸ ۱۶ ۲۰
شنبه دوغ بخش خوسف شهرستان بیرجند گولگ ۳۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲ ۵
شهرستانک بخش خوسف شهرستان بیرجند شهرستانک ۱۲۰۰ ۵۰ ۲۰ ۳۰ ۵۰
شهرک رضویه بخش مرکزی شهرستان بیرجند شهرک رضویه ۲۰۰ ۸ ۱۰ ۱ ۳
شواکند بخش مرکزی شهرستان بیرجند شواکند ۸۰۰ ۴۰ ۲۰ ۸ ۱۵
شواکند بخش مرکزی شهرستان بیرجند شواکند ۴۵۰ ۱۰ ۱۸ ۷ ۱۰
شوراب بخش مرکزی شهرستان بیرجند شوراب ۴۵۰ ۲۰ ۱۰ ۱۵ ۳۰
شوردنگ بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوگیدر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شورنیک بخش مرکزی شهرستان بیرجند شوردنیک ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۳ ۵
شوشتیک بخش مرکزی شهرستان بیرجند شوشتیک ۶۰۰ ۲۰ ۲۵ ۴ ۸
شوشدیک بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدخت ۳۰۰ ۱۰ ۱۰ ۲ ۴
شوشدیک پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدخت ۳۵۰ ۸ ۱۰ ۳ ۶
شوشور بخش مرکزی شهرستان بیرجند شوشور ۱۴۰۰ ۶۰ ۱۸ ۱۵ ۳۰
شوشور سفلی بخش مرکزی شهرستان بیرجند شوشور ۴۰۰ ۱۰ ۱۲ ۳ ۴
شوشور پایین بخش مرکزی شهرستان بیرجند شوشور پایین ۲۰۰ ۸ ۶ ۳ ۵
شوکت‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند شوکت‌آباد ۴۵۰۰ ۱۰۰ ۶۰ ۴۵ ۶۰
شکراب بخش مرکزی شهرستان بیرجند شکراب ۲۰۰ ۶ ۸ ۰ ۱
شیخ بخش خوسف شهرستان بیرجند کلاته شیخ ۱۰۰ ۴ ۱۰ ۲ ۲
شیخ آلوبالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند ملک‌آباد ۳۰۰ ۱۰ ۲۰ ۴ ۸
شیخان بخش مرکزی شهرستان بیرجند شیخان ۵۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵ ۱۰
شیخک بخش مرکزی شهرستان بیرجند شیخک ۳۰۰ ۱۰ ۱۰ ۳ ۶
شیخ‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند شیخ‌آباد ۴۵۰ ۱۴ ۱۲ ۳ ۱۰
شیر محمد بخش خوسف شهرستان بیرجند کنگره بالا ۲۰۰ ۸ ۱۲ ۲ ۴
شیراز بخش مرکزی شهرستان بیرجند شیراز ۲۰۰ ۸ ۱۰ ۲ ۴
شیرمنج پا’ین بخش مرکزی شهرستان بیرجند شیرمنج ۵۰۰ ۱۴ ۴۰ ۱۵ ۳۰
شیرک بخش مرکزی شهرستان بیرجند شیرک ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۸ ۱۵ ۲۰
صبوحی بخش مرکزی شهرستان بیرجند دل‌آباد ۳۰۰ ۱۰ ۱۴ ۳ ۶
صد گل بخش مرکزی شهرستان بیرجند صد گل ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۳ ۱۴ ۱۵
صغری بخش خوسف شهرستان بیرجند کلاته صغری ۸۰۰ ۲۰ ۱۲ ۰ ۰
صمدآباد بخش خوسف شهرستان بیرجند صمدآباد سرچاه ۳۵۰۰ ۹۰ ۱۶ ۸ ۲۰
طلوقدر بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسفزار ۵۰۰ ۱۲ ۲۰ ۲۵ ۵۰
طناک سفلی بخش مرکزی شهرستان بیرجند طناک ۷۰۰ ۳۵ ۲۰ ۱۰ ۲۰
طناک علیا بخش مرکزی شهرستان بیرجند طناک ۶۰۰ ۲۵ ۱۴ ۸ ۱۵
طهرآباد بخش خوسف شهرستان بیرجند طاهرآباد ۵۰۰ ۱۶ ۱۴ ۳ ۵
طوطی بخش خوسف شهرستان بیرجند شل‌آباد ۴۰۰ ۱۵ ۱۰ ۰ ۴
ظریفی بخش مرکزی شهرستان بیرجند پی گدار شوشور ۴۰۰ ۹ ۱۲ ۴ ۱۰
ظهرانی بخش خوسف شهرستان بیرجند خور ۶۰۰۰ ۱۲۰۰ ۲۵ ۱۵ ۳۰
عادی گون بخش مرکزی شهرستان بیرجند ساقی ۵۰۰ ۱۶ ۱۰ ۱ ۲
عباسیه بخش مرکزی شهرستان بیرجند گازار ۷۰۰ ۲۰ ۱۵ ۲ ۳
عباس‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند ملک‌آباد ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۳ ۵
عباس‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند مزارشیخ‌آباد ۲۵۰ ۱۰ ۸ ۲ ۵
عباس‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند عباس‌آباد ۲۵۰ ۸ ۱۰ ۳ ۴
عباس‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند پی گدار چاه حوض ۵۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱ ۲
عباس‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته عباس‌آباد ۴۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵ ۱۰
عباس‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند گل ۱۵۰ ۶ ۸ ۲ ۴
عباس‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند علی‌آباد ۷۰۰ ۱۵ ۲۰ ۱۲ ۱۵
عباس‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند بلنجاب ۱۰۰ ۳ ۸ ۱ ۱
عباس‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند شوشور ۱۰۰ ۳ ۶ ۲ ۶
عباس‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند عباس‌آباد سرچاه ۴۰۰ ۱۳ ۱۰ ۲ ۴
عباس‌آباد دشت بخش مرکزی شهرستان بیرجند مهموئی ۵۰۰ ۱۲ ۸۰ ۱۵ ۳۰
عباس‌آباد شهر بخش مرکزی شهرستان بیرجند عباس‌آباد ۴۵۰۰ ۲۰۰ ۶۰ ۵ ۱۰
عتیک بخش مرکزی شهرستان بیرجند عتیک ۵۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴ ۶
عشق‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند جیرک ۲۰۰ ۶ ۷ ۲ ۴
عشق‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند عشق‌آباد ۲۵۰ ۷ ۱۲ ۳ ۵
عشق‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند مهموئی ۱۳۰۰ ۶۰ ۲۰ ۶ ۱۲
عصمت‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند غیوک ۷۰۰ ۲۰ ۱۸ ۲ ۴
علم‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند علم‌آباد ۵۰۰ ۱۸ ۱۲ ۲ ۵
علم‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند خوانند ۶۰۰ ۲۰ ۱۲ ۰ ۳
علی شاه بخش مرکزی شهرستان بیرجند علی شاه ۵۰ ۲ ۷ ۳ ۵
علی شاه بخش مرکزی شهرستان بیرجند علی شاه ۱۰۰ ۴ ۱۰ ۲ ۴
علی فقی بخش مرکزی شهرستان بیرجند شوشور ۵۰ ۲ ۴ ۲ ۴
علی ملا بخش مرکزی شهرستان بیرجند هریوند ۱۵۰ ۵ ۱۸ ۴ ۸
علی کری بخش خوسف شهرستان بیرجند مهنج ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
علی کری بخش خوسف شهرستان بیرجند علی کری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
علیشاه بخش مرکزی شهرستان بیرجند پی گدار ۵۰۰ ۱۲ ۱۰ ۱ ۲
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند غیوک ۵۰۰ ۱۲ ۱۴ ۱ ۲
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند شوشور ۵۰ ۲ ۳ ۲ ۴
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند زیرک ۴۰۰ ۱۰ ۱۲ ۵ ۱۰
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند ماسن ۲۰۰ ۱۲ ۱۰ ۲ ۲
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند علی‌آباد ۴۰۰ ۸ ۱۲ ۵ ۱۰
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند علی‌آباد ۱۱۰۰ ۲۴ ۱۵ ۲۵ ۵۰
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند بلنجاب ۱۵۰ ۵ ۱۲ ۱ ۲
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند رق بغل ۴۰۰ ۱۰ ۱۰ ۶ ۱۰
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند میریک ۱۵۰ ۳ ۱۲ ۱ ۳
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند خراشاد ۵۰۰ ۱۲ ۱۲ ۸ ۱۰
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند ساقی ۱۰۰۰ ۲۴ ۱۵ ۵ ۱۰
علی‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند خلیران ۶۰۰ ۰ ۸ ۲ ۳
علی‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند علی‌آباد خور ۴۰۰۰ ۸۰۰ ۲۰ ۱۰ ۲۰
علی‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند علی‌آباد زارعین ۶۰۰۰ ۱۲۰ ۱۸ ۲۰ ۳۰
علی‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند علی‌آباد دره راه ۸۰۰ ۳۰ ۱۴ ۰ ۵
علی‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند علی‌آباد سرچاه ۱۰۰۰ ۰ ۱۸ ۴ ۸
علی‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند علی‌آباد ۲۰۰۰ ۶۰ ۱۴ ۱۰ ۱۰
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند حنبل ۱۰۰۰ ۲۰ ۱۸ ۱ ۲
علی‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند علی‌آباد ۴۰۰ ۰ ۱۲ ۵ ۱۵
علی‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند علی‌آباد ۶۰۰۰ ۱۲۰ ۱۸ ۲۰ ۳۰
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند خنگ بهدان ۶۰۰ ۱۵ ۱۲ ۰ ۲
علی‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند رک شمس‌آباد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
علی‌آباد لوله بخش مرکزی شهرستان بیرجند علی‌آباد ۲۰۰۰ ۴۵ ۲۷ ۱۰ ۵۰
عیلکی علیا بخش خوسف شهرستان بیرجند عیلکی ۸۰۰ ۴۰ ۱۸ ۱۵ ۳۰
عیلکی سفلی بخش خوسف شهرستان بیرجند عیلکی ۱۰۰۰ ۴۰ ۲۵ ۲۰ ۴۰
عیلکی علیا بخش خوسف شهرستان بیرجند عیلکی ۸۰۰ ۴۰ ۱۸ ۱۵ ۳۰
عینید بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند عینید بالا ۴۰۰ ۱۲ ۱۴ ۴ ۱۰
غارمار بخش مرکزی شهرستان بیرجند غارمار ۲۵۰ ۱۰ ۱۰ ۳ ۶
غیاث الدین بخش مرکزی شهرستان بیرجند غیاث الدین ۶۰۰ ۳۰ ۱۲ ۱۰ ۲۰
غیوک بخش مرکزی شهرستان بیرجند غیوک ۳۰۰ ۱۰ ۱۰ ۲ ۴
فاطمیه بخش مرکزی شهرستان بیرجند افضل‌آباد ۲۰۰۰ ۵۰ ۲۰ ۲ ۵
فاطمیه بخش خوسف شهرستان بیرجند فاطمیه ۷۰۰ ۳۵ ۱۲ ۵ ۱۵
فریز بخش مرکزی شهرستان بیرجند فریز ۶۰۰ ۳۰ ۱۵ ۵ ۱۰
فریز بخش خوسف شهرستان بیرجند فریز ۱۴۰۰ ۰ ۱۸ ۲۰ ۴۰
فریزنوک بخش مرکزی شهرستان بیرجند فریزنوک ۲۰۰ ۵ ۱۰ ۳ ۶
فسون بخش خوسف شهرستان بیرجند فسون ۲۰۰ ۶ ۸ ۳ ۵
فشاررود بخش مرکزی شهرستان بیرجند حنبل ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۰ ۲ ۴
فصبه بیرجند بخش مرکزی شهرستان بیرجند قصبه ۱۵۰۰۰ ۵۰۰ ۱۰۰ ۲۰ ۴۰
فلگس بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدخت ۱۸۰ ۶ ۸ ۲ ۴
فلگس پا’ین بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدخت ۵۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳ ۶
فنود بخش مرکزی شهرستان بیرجند فنود ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۰ ۲۰ ۴۰
فوداج بخش مرکزی شهرستان بیرجند فوداج ۲۵۰۰ ۱۰۰ ۲۷ ۱۰ ۱۵
فورجان بخش مرکزی شهرستان بیرجند فورجان ۸۰۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰ ۱۰
فیض‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند فیض‌آباد ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۰ ۶ ۱۰
فیض‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند فیض‌آباد ۴۰۰۰ ۸۰ ۱۶ ۸ ۲۰
قاسمی بخش خوسف شهرستان بیرجند قاسمی ۱۵۰ ۶ ۸ ۳ ۱۰
قاسم‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند قاسم‌آباد ۱۰۰۰ ۵۰ ۳۵ ۲ ۴
قبرستان بخش خوسف شهرستان بیرجند بصیران ۱۰۰۰ ۲۵ ۱۴ ۱۵ ۲۰
قروتی بخش خوسف شهرستان بیرجند عیلکی بالا ۱۵۰ ۶ ۱۰ ۱ ۳
قریز مرغ بخش مرکزی شهرستان بیرجند فریز مرغ ۴۰۰ ۲۰ ۱۴ ۳ ۶
قصبه بخش خوسف شهرستان بیرجند قصبه ۵۰۰ ۰ ۲۰ ۵ ۱۰
قصبه بخش خوسف شهرستان بیرجند قصبه ۵۰۰ ۱۷ ۲۰ ۵ ۱۰
قطارگز بخش مرکزی شهرستان بیرجند قطارگز ۸۰۰ ۲۵ ۱۲ ۵ ۱۵
قلاع بخش خوسف شهرستان بیرجند قلاع ۷۰۰ ۳۰ ۱۸ ۵ ۱۰
قلعه استخر بخش مرکزی شهرستان بیرجند قلعه استخر ۵۰۰ ۱۰ ۱۵ ۸ ۱۰
قلعه زری بخش خوسف شهرستان بیرجند قلعه زری ۶۰۰ ۲۰ ۱۸ ۵ ۱۵
قلعه کهنه بخش مرکزی شهرستان بیرجند قلعه کهنه ۱۲۰۰ ۵۰ ۱۰ ۵ ۱۰
قلندر بخش مرکزی شهرستان بیرجند بویک ۳۵۰ ۷ ۱۲ ۳ ۶
قلندر بخش مرکزی شهرستان بیرجند قلندر ۱۵۰ ۵ ۱۲ ۱ ۲
قلندران بخش مرکزی شهرستان بیرجند ساقدر ۱۰۰ ۴ ۶ ۱ ۱
قمنجان بخش مرکزی شهرستان بیرجند قمنجان ۴۰۰ ۸ ۶ ۱ ۳
قمنجان بخش مرکزی شهرستان بیرجند قمنجان ۷۰۰ ۱۵ ۱۰ ۳ ۵
قنات بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند فنود ۸۰۰ ۲۰ ۱۲ ۱۲ ۲۰
قنات بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند چهکند ۶۵۰ ۱۳ ۶۰ ۱۵ ۳۰
قنات بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند اویگان ۵۰۰ ۱۶ ۱۰ ۵ ۱۰
قنات علیا بخش مرکزی شهرستان بیرجند جلار ۴۰۰ ۱۲ ۱۸ ۴ ۸
قنات نو بخش مرکزی شهرستان بیرجند برزج ۲۰۰ ۱۰ ۱۴ ۸ ۱۰
قنات پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند اویگان ۴۵۰ ۱۰ ۱۰ ۵ ۱۰
قنات پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسو ۱۰۰ ۳ ۱ ۲ ۲
قناد بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته قناد ۵۰۰ ۱۲ ۱۶ ۱ ۳
قنادان بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته قنادان ۴۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵ ۱۰
قنبروک بخش مرکزی شهرستان بیرجند قنبروک ۷۵۰ ۱۸ ۱۰ ۴ ۸
قنج بخش مرکزی شهرستان بیرجند شیرگ ۳۵۰ ۱۹ ۱۵ ۵ ۹
قند شیرین بخش مرکزی شهرستان بیرجند امیرآباد پائین ۴۰۰۰ ۱۲۰ ۳۰ ۱۵ ۳۰
قنداب بخش مرکزی شهرستان بیرجند برزج ۳۵۰ ۱۰ ۱۲ ۶ ۱۰
قندهار بخش مرکزی شهرستان بیرجند خونیک پهن ۲۰۰ ۸ ۴ ۱ ۲
قومنجان بخش خوسف شهرستان بیرجند قومنجان ۷۰۰ ۳۵ ۱۲ ۸ ۱۵
قیصار بخش خوسف شهرستان بیرجند قیصار ۴۵۰ ۱۴ ۱۴ ۴ ۸
لستان بخش مرکزی شهرستان بیرجند لستان ۶۰۰ ۲۰ ۱۴ ۴ ۸
لک لندر بخش مرکزی شهرستان بیرجند لک لندرافکشت ۱۰۰ ۳ ۴ ۱ ۲
لک لندر بخش مرکزی شهرستان بیرجند لک لندر ۱۵۰ ۵ ۸ ۲ ۲
لیدر بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسفهرود ۱۵۰ ۵ ۱۸ ۵ ۱۰
ماجونی بخش خوسف شهرستان بیرجند کلاته اللیار ۳۰۰ ۰ ۱۰ ۳ ۳
مازیچان بخش مرکزی شهرستان بیرجند ججگ ۳۰۰ ۱۰ ۸ ۰ ۲
ماسن بخش مرکزی شهرستان بیرجند ماسن ۴۵۰ ۱۳ ۱۶ ۱۵ ۱۲
ماسیسک بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدخت ۴۰۰ ۱۳ ۱۲ ۱ ۲
ماسیسک پا’ین بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدخت ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۲ ۴
مافریز بخش مرکزی شهرستان بیرجند مافریز ۳۰۰ ۱۲ ۸ ۲ ۳
مافنداب بخش مرکزی شهرستان بیرجند مافنداب ۱۰۰۰ ۴۰ ۳۰ ۱۸ ۲۰
ماهساج بخش مرکزی شهرستان بیرجند هادرباد ۵۰ ۲ ۶ ۱ ۲
ماهشک بخش مرکزی شهرستان بیرجند ماهشک ۲۰۰ ۶ ۶ ۱ ۲
ماهمیران بخش خوسف شهرستان بیرجند ماهمیران ۴۵۰ ۲۰ ۱۰ ۵ ۱۵
ماهوسک بخش مرکزی شهرستان بیرجند ماهوسک ۲۰۰ ۶ ۱۵ ۲ ۴
ماهوسک بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند ماهوسک ۱۵۰ ۵ ۵ ۱ ۲
ماهوک بخش مرکزی شهرستان بیرجند ماهوک ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۱ ۲
مبارک‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند مبارک‌آباد ۲۵۰ ۸ ۱۲ ۲ ۴
مبارک‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند مبارک‌آباد ۴۰۰ ۱۷ ۱۴ ۱۰ ۲۰
مبالله بخش مرکزی شهرستان بیرجند مبالله ۴۰ ۲ ۴ ۰ ۱
محتشم بخش مرکزی شهرستان بیرجند افضل‌آباد ۸۰۰ ۴۰ ۱۲ ۲ ۵
محسن‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند محسن‌آباد ۹۰۰ ۳۰ ۱۵ ۵ ۱۰
محسن‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند محسن‌آباد آشوری ۱۵۰ ۶ ۱۰ ۲ ۴
محلوگان بخش مرکزی شهرستان بیرجند محلوگان ۲۰۰ ۸ ۱۰ ۳ ۶
محمد سلطان بخش مرکزی شهرستان بیرجند کوچ ۴۰۰ ۱۸ ۱۸ ۱۰ ۲۰
محمد قاسمی بخش مرکزی شهرستان بیرجند محمدقاسمی ۵۰ ۲ ۵ ۰ ۱
محمدآباد بخش خوسف شهرستان بیرجند محمدآباد ۳۰۰ ۱۰ ۱۰ ۲ ۴
محمدآباد بخش خوسف شهرستان بیرجند محمدآباد ۳۰۰ ۱۰ ۱۰ ۳ ۵
محمدآباد بخش خوسف شهرستان بیرجند فریز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
محمدآباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند امیرآباد پائین ۱۰۰ ۴ ۸ ۰ ۲
محمدآباد بخش خوسف شهرستان بیرجند خلیران ۵۰۰ ۰ ۱۰ ۲ ۵
محمدآباد بخش خوسف شهرستان بیرجند گل ۴۰۰ ۱۸ ۲۰ ۲ ۳
محمدآباد بخش خوسف شهرستان بیرجند چهکنه گل ۲۵۰ ۱۰ ۸ ۴ ۱۰
محمدآباد بخش خوسف شهرستان بیرجند چهکند گل ۲۵۰ ۱۰ ۸ ۴ ۱۰
محمدآباد بخش خوسف شهرستان بیرجند گیو شاد ۴۰۰ ۱۲ ۱۴ ۴ ۱۰
محمدآباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند محمدآباد ۴۰۰ ۱۰ ۲۰ ۶ ۱۰
محمدآباد بخش خوسف شهرستان بیرجند میناخون ۴۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲ ۵
محمدآباد بخش خوسف شهرستان بیرجند محمدآباد سرچاه ۶۰۰ ۱۶ ۱۴ ۴ ۵
محمدآباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند پیرنج ۸۰۰ ۳۰ ۱۴ ۰ ۵
محمدبیک بخش خوسف شهرستان بیرجند محمدبیک ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
محمدحسین بخش مرکزی شهرستان بیرجند دل‌آباد ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۱ ۲
محمدغلام بخش خوسف شهرستان بیرجند کلاته محمدغلام ۵۰۰ ۲۰ ۱۲ ۳ ۵
محمودآباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند محمودآباد ۴۰۰ ۱۲ ۲۰ ۱۰ ۱۵
محمودآباد بخش خوسف شهرستان بیرجند محمودآباد ۸۰۰ ۴۰ ۱۵ ۱۰ ۱۵
محمودآباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسفزار ۵۰۰ ۱۶ ۳۰ ۵ ۱۰
مختارآباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدخت ۵۰ ۲ ۱۰ ۱ ۱
مد بیک بخش مرکزی شهرستان بیرجند افضل‌آباد ۲۰۰۰ ۵۰ ۱۲ ۸ ۱۰
مرتوند بخش مرکزی شهرستان بیرجند مرتوند ۲۵۰ ۸ ۱۲ ۳ ۶
مرده شور بخش خوسف شهرستان بیرجند گل ۱۲۰۰ ۶۰ ۱۵ ۳ ۱۰
مرز‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند مرز‌آباد ۴۰۰ ۸ ۱۲ ۳ ۶
مرغداری خرساد بخش مرکزی شهرستان بیرجند مرغداری خرساد ۱۰۰ ۳ ۱۰ ۱ ۲
مرغش بخش خوسف شهرستان بیرجند حسین‌آباد مرغش ۲۵۰ ۹ ۱۰ ۳ ۵
مرقج بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدسک سما’ ۳۰۰ ۱۰ ۸ ۱ ۲
مرقج بخش مرکزی شهرستان بیرجند سرحد ۱۵۰ ۵ ۸ ۲ ۳
مرقش بخش مرکزی شهرستان بیرجند غیوک ۱۳۰ ۳ ۱۰ ۱ ۱
مروک بخش مرکزی شهرستان بیرجند مروک ۵۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳ ۵
مرک بخش مرکزی شهرستان بیرجند مرک ۱۳۰۰ ۶۰ ۱۴ ۱۰ ۲۰
مریکان بخش مرکزی شهرستان بیرجند میریک ۴۰۰ ۱۶ ۱۰ ۶ ۱۰
مزار بخش خوسف شهرستان بیرجند ماژان ۱۰۰ ۲ ۶ ۴ ۵
مزار بخش خوسف شهرستان بیرجند مزارشیخ‌آباد ۶۰۰ ۳۰ ۱۴ ۴ ۱۰
مزار بخش مرکزی شهرستان بیرجند دره گزان ۲۰۰ ۸ ۴ ۱ ۲
مزار یشت بخش مرکزی شهرستان بیرجند مزار یشت ۲۰۰ ۸ ۱۰ ۱ ۲
مزارسمت جنوبی بخش خوسف شهرستان بیرجند مزارشاه سلیمان ۵۰ ۲ ۴ ۱ ۵
مزداب بخش مرکزی شهرستان بیرجند مزداب ۳۰۰۰ ۶۰ ۱۵ ۷ ۱۴
مزداب سفلی بخش مرکزی شهرستان بیرجند مزداب ۱۵۰۰ ۵۰ ۱۲ ۳ ۶
مزرعه شریف بخش مرکزی شهرستان بیرجند مزرعه محمدشریف ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۳ ۶
مزگ بخش مرکزی شهرستان بیرجند مزگ ۷۰۰ ۲۰ ۲۵ ۷ ۱۰
مزیدآباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند مزیدآباد ۴۰۰ ۲۰ ۲۰ ۴ ۸
مساوری بخش مرکزی شهرستان بیرجند مساوری ۵۰۰ ۱۲ ۲۰ ۵ ۱۰
مسگر بخش مرکزی شهرستان بیرجند مسگر ۱۵۰ ۵ ۱۰ ۱ ۲
مسیری بخش مرکزی شهرستان بیرجند گازار ۸۰ ۳ ۱۵ ۲ ۲
مطلبی بخش مرکزی شهرستان بیرجند بلنجاب ۱۵۰ ۵ ۱۲ ۱ ۲
معصوم‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند معصوم‌آباد ۶۴۰۰ ۲۰ ۱۸ ۲۳ ۴۰
ملاخداداد بخش خوسف شهرستان بیرجند ملاخداداد ۳۰۰ ۰ ۸ ۴ ۵
ملکانی بخش مرکزی شهرستان بیرجند ملکانی ۲۰۰ ۵ ۱۰ ۳ ۳
ملک‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند ملک‌آباد ۳۰۰ ۱۰ ۱۰ ۴ ۸
ملک‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند هادرباد ۵۰ ۲ ۶ ۱ ۲
ملک‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند بلنجاب ۱۵۰ ۵ ۱۲ ۱ ۲
ملک‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند خراشاد ۵۰۰ ۱۸ ۱۴ ۰ ۵
مناوند بخش مرکزی شهرستان بیرجند گازار ۷۰۰ ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۳۰
منجیگان بخش مرکزی شهرستان بیرجند منجیگان ۳۵۰ ۱۰ ۱۵ ۵ ۱۰
منظریه بخش مرکزی شهرستان بیرجند منظریه ۲۵۰ ۸ ۱۴ ۲ ۴
مهدی‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند مهدی‌آباد ۴۵۰۰ ۹۰ ۶۰ ۱۵ ۳۰
مهراج بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسو ۲۰۰ ۶ ۴ ۴ ۵
مهران بخش مرکزی شهرستان بیرجند روشناوند ۱۵۰۰ ۵۰ ۱۸ ۰ ۱۰
مهموئی بخش مرکزی شهرستان بیرجند مهموئی ۲۰۰۰ ۴۰ ۳۵ ۱۵ ۳۰
مهنج بخش خوسف شهرستان بیرجند مهنج ۳۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵ ۱۰
مهچی بخش مرکزی شهرستان بیرجند مهچی ۶۰۰ ۲۰ ۱۸ ۷ ۱۰
مهیار بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوگیدر ۱۳۰۰ ۶۰ ۱۰ ۱۰ ۲۰
مهیار بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدسک سما’ ۳۰۰ ۹ ۱۰ ۱ ۲
مود بخش مرکزی شهرستان بیرجند مود ۱۸۰۰ ۴۵ ۳۰ ۲۰ ۴۰
موروتک بخش مرکزی شهرستان بیرجند مود ۴۰۰ ۱۰ ۱۲ ۳ ۶
موروج بخش مرکزی شهرستان بیرجند غیوک ۱۰۰ ۴ ۸ ۱ ۲
مورون بخش مرکزی شهرستان بیرجند چهکند ۱۷۰۰ ۶۵ ۲۰ ۱۵ ۳۰
مورچ بخش مرکزی شهرستان بیرجند ماهوک ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۱ ۲
موریگی بخش خوسف شهرستان بیرجند دوستکام ۱۲۰ ۵ ۱۰ ۱ ۳
موسویه بخش مرکزی شهرستان بیرجند موسویه ۱۵۰ ۵ ۱۰ ۱ ۲
موشی بخش مرکزی شهرستان بیرجند موشی ۶۰۰ ۲۰ ۱۰ ۱۰ ۱۵
موله بخش مرکزی شهرستان بیرجند القار ۱۰۰ ۴ ۱۵ ۳ ۴
مولید بخش مرکزی شهرستان بیرجند القور ۲۰۰ ۱۰ ۴ ۸ ۱۰
موگرد بخش مرکزی شهرستان بیرجند موگرد ۲۴۰ ۱۲ ۷ ۱ ۱
میان کوه بخش مرکزی شهرستان بیرجند میان کوه ۴۰۰ ۱۰ ۱۲ ۲ ۴
میانکوه بخش مرکزی شهرستان بیرجند میانکوه ۲۰۰ ۸ ۱۲ ۲ ۳
میان‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند میان‌آباد ۲۵۰ ۱۰ ۱۲ ۳ ۵
میرآباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند شیرگ ۸۰۰ ۲۰ ۱۵ ۰ ۵
میرآقا بخش مرکزی شهرستان بیرجند چهکند ۳۰۰ ۷ ۱۰ ۱ ۲
میرتقی بخش مرکزی شهرستان بیرجند رکات ۱۰۰۰ ۰ ۱۸ ۰ ۰
میرحسین بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته میرحسین ۵۰۰ ۱۲ ۸ ۷ ۱۴
میرزاتقی بخش مرکزی شهرستان بیرجند ساقدر ۳۰۰ ۷ ۱۲ ۶ ۱۰
میرزنیل بخش خوسف شهرستان بیرجند علی‌آباد ۴۰۰ ۱۴ ۱۲ ۳ ۵
میرشیر بخش خوسف شهرستان بیرجند برمزید ۳۰۰ ۱۰ ۸ ۳ ۵
میرمحمدحسین بخش خوسف شهرستان بیرجند میرمحمدحسین ۲۰۰ ۶ ۱۲ ۲ ۴
میریک بخش مرکزی شهرستان بیرجند میریک ۴۰۰ ۱۵ ۱۴ ۱۵ ۳۰
میناخون بخش خوسف شهرستان بیرجند میناخون ۶۵۰ ۱۶ ۱۵ ۵ ۲۰
نارمنج بخش مرکزی شهرستان بیرجند نارمنج ۲۰۰ ۸ ۱۲ ۳ ۶
نبدره بخش مرکزی شهرستان بیرجند گازار ۳۵۰ ۷ ۱۵ ۷ ۱۰
نبستان بخش مرکزی شهرستان بیرجند موشی ۴۰۰ ۱۲ ۱۰ ۰ ۱
نبوک بخش خوسف شهرستان بیرجند مهنج ۱۵۰ ۵ ۱۰ ۲ ۴
نبی‌آباد تابع بخش مرکزی شهرستان بیرجند نبی‌آباد ۱۵۰ ۵ ۱۰ ۱ ۲
نخو بخش مرکزی شهرستان بیرجند شاه‌آباد ۴۰۰ ۱۰ ۴۸ ۱۰ ۲۰
نخودی بخش مرکزی شهرستان بیرجند کوشک‌آباد ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۴ ۸
نردهکش بخش خوسف شهرستان بیرجند زرکش ۱۲۰ ۵ ۱۰ ۲ ۳
نصرآباد بخش خوسف شهرستان بیرجند سیدان ۴۰۰ ۱۰ ۱۲ ۳ ۵
نصرآباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند نصرآباد ۷۰۰ ۱۶ ۳۵ ۱۲ ۲۰
نصرآباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند نصرآباد ۷۰۰ ۲۰ ۲۰ ۵ ۱۰
نصرآباد بخش خوسف شهرستان بیرجند نصرآباد ۴۰۰ ۲۰ ۱۴ ۵ ۱۰
نعلینه بخش خوسف شهرستان بیرجند نعلینه ۴۰۰ ۱۲ ۱۵ ۴ ۱۰
نهنگ بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدخت ۴۰۰ ۱۵ ۱۲ ۱ ۲
نهنگ پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدخت ۱۵۰ ۵ ۸ ۳ ۵
نهنگ‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند دره گزان ۷۰۰ ۲۵ ۱۷ ۱۲ ۱۵
نهنگ‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند ارویز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نهنگ‌آباد بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدخت ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۲ ۴
نوبهار بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوبهار ۲۰۰ ۱۰ ۱۵ ۴ ۸
نوج بخش مرکزی شهرستان بیرجند گازار ۱۵۰ ۵ ۱۲ ۳ ۶
نوخان بخش مرکزی شهرستان بیرجند ساقی ۱۵۰۰ ۵۰ ۲۰ ۱ ۳
نوخنج بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوخنج ۵۰۰ ۱۵ ۱۲ ۰ ۵
نوخنج بخش مرکزی شهرستان بیرجند رزگ ۵۰ ۲ ۴ ۲ ۴
نوخنجوک بخش مرکزی شهرستان بیرجند ارویز ۵۲۰ ۱۰ ۱۵ ۳ ۳
نودر بخش خوسف شهرستان بیرجند نودر ۷۰۰ ۰ ۱۸ ۵ ۱۰
نودر بخش خوسف شهرستان بیرجند نودر ۷۰۰ ۲۴ ۱۸ ۵ ۱۰
نوده بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوده ۲۰۰۰ ۵۰ ۱۳ ۳۵ ۷۰
نوران بخش مرکزی شهرستان بیرجند مزداب ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۰ ۲ ۵
نورز بخش مرکزی شهرستان بیرجند القور ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۸ ۱۰ ۱۰
نورشک بخش خوسف شهرستان بیرجند نورشک ۲۵۰ ۱۰ ۱۲ ۵ ۱۵
نوغاب بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوغاب ۴۰۰ ۱۰ ۱۸ ۱۳ ۲۰
نوغاب بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوغاب افضل‌آباد ۱۲۰۰ ۵۰ ۲۵ ۱۰ ۳۰
نوغاب بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوغاب ۱۵۰ ۵ ۴ ۴ ۸
نوغاب خور بخش خوسف شهرستان بیرجند نوغاب ۴۰۰۰ ۸۰۰ ۲۰ ۱۰ ۳۰
نوغاب میانی بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوغاب ۲۰ ۰ ۲ ۱ ۱
نوغاب پا’ین بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوغاب ۵۰۰ ۱۶ ۷ ۱ ۲
نوغاب چیک بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوغاب چیک ۲۰۰ ۸ ۸ ۲ ۴
نولنگ بخش مرکزی شهرستان بیرجند مهموئی ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۰ ۷ ۱۵
نوپوش بخش خوسف شهرستان بیرجند کلاته اللیار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نوک بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوک ۷۰۰ ۲۰ ۱۸ ۸ ۱۵
نوک بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوک ۵۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۵ ۳۰
نوک بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوک ۳۵۰ ۱۲ ۱۰ ۴ ۸
نوک پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوک ۲۵۰ ۱۰ ۱۲ ۴ ۱۰
نوکاج بخش خوسف شهرستان بیرجند سیدآباد ۷۰۰ ۱۶ ۱۲ ۴ ۸
نوکند بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوکند ۵۰۰ ۱۲ ۲۰ ۲۵ ۴۰
نوکند بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوکند ۱۲۰۰ ۵۵ ۳۰ ۲۰ ۴۰
نوگیدر بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوگیدر ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۲ ۳ ۵
نویک بخش مرکزی شهرستان بیرجند نویک ۸۰ ۳ ۸ ۲ ۴
نویک خوش آب بخش مرکزی شهرستان بیرجند نویک ۱۵۰ ۵ ۶ ۳ ۶
نیسان بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند نیسان ۱۵۰ ۵ ۱۰ ۲ ۴
نیسان پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند نیسان ۱۵۰ ۵ ۳ ۳ ۶
نیستان بخش مرکزی شهرستان بیرجند کوشک ۲۵۰ ۸ ۸ ۳ ۴
نیستانک بخش خوسف شهرستان بیرجند نصرآباد ۴۰۰ ۱۲ ۷ ۰ ۲
نیم گوش بخش مرکزی شهرستان بیرجند ماهوسک ۲۵۰ ۸ ۱۵ ۲ ۳
نیوک بخش خوسف شهرستان بیرجند یوشان ۲۰۰ ۱۰ ۸ ۲ ۵
هادرباد بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند هادرباد ۲۰۰ ۵ ۱۰ ۲ ۳
هادرباد سفلی بخش مرکزی شهرستان بیرجند هادرباد ۳۰۰ ۱۰ ۱۳ ۳ ۴
هادی‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند فنود ۲۰۰ ۱۰ ۱۲ ۳ ۶
هالی بخش خوسف شهرستان بیرجند هالی ۱۵۰ ۶ ۱۰ ۲ ۳
هامنو بخش خوسف شهرستان بیرجند هامنو ۱۰۰ ۴ ۸ ۲ ۲
هاونان بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند هاونان ۲۰۰ ۸ ۱۰ ۲ ۴
هاونان پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند هاونان ۲۰۰ ۸ ۱۰ ۲ ۴
هردنگو بخش خوسف شهرستان بیرجند نصرآباد ۶۰۰ ۲۰ ۱۲ ۴ ۵
هردنگو بخش خوسف شهرستان بیرجند نصرآباد ۶۰۰ ۲۰ ۱۰ ۰ ۴
هریوند بخش مرکزی شهرستان بیرجند هریوند ۶۰۰ ۲۴ ۳۰ ۲۵ ۳۰
هلودر بالا بخش خوسف شهرستان بیرجند هلودر ۶۰۰ ۳۰ ۱۲ ۳ ۶
هلودر سفلی بخش خوسف شهرستان بیرجند هلودر ۳۵۰ ۱۲ ۱۲ ۳ ۸
هلودر سفلی بخش خوسف شهرستان بیرجند هلودر ۳۵۰ ۱۲ ۱۲ ۲ ۸
هلودر میان بخش خوسف شهرستان بیرجند هلودر میان ۴۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳ ۵
همت‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند همت‌آباد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
همت‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند مروتک ۴۵۰ ۱۱ ۱۴ ۴ ۸
همت‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند بخشک ۶۰۰ ۲۰ ۱۲ ۰ ۲
همت‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند همت‌آباد ۴۰۰ ۰ ۱۵ ۳ ۵
همند بخش خوسف شهرستان بیرجند همند ۱۰۰ ۴ ۴ ۵ ۱۰
همچ بخش خوسف شهرستان بیرجند همچ ۱۰۰ ۴ ۷ ۱۰ ۲۰
هور بخش مرکزی شهرستان بیرجند غیوک ۳۰۰ ۱۰ ۴ ۱ ۱
هونگ بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند هونگ بالا ۵۰ ۲ ۱۲ ۵ ۱۰
هونگ پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند هونگ ۷۰ ۳ ۱۲ ۴ ۶
هویجان بخش خوسف شهرستان بیرجند هویجان ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۵ ۱۰
هیزم دشت بخش مرکزی شهرستان بیرجند شوشور ۲۲۰ ۵ ۴ ۲ ۲
وازنج بخش مرکزی شهرستان بیرجند وازنج ۵۰۰ ۱۲ ۱۰ ۵ ۱۰
وازنج بخش مرکزی شهرستان بیرجند گرمیدر ۵۰۰ ۱۴ ۱۲ ۲ ۳
واشان چرخاب بخش مرکزی شهرستان بیرجند واشان ۷۰۰ ۲۰ ۱۴ ۱۰ ۲۰
وحدآباد بخش خوسف شهرستان بیرجند وحدآباد ۱۰۰۰ ۴۰ ۱۸ ۵ ۱۰
ورغنه بخش مرکزی شهرستان بیرجند ورغنه ۱۵۰ ۵ ۱۶ ۷ ۱۰
ونبح بخش مرکزی شهرستان بیرجند ساقی ۵۰۰ ۱۶ ۱۰ ۱ ۳
وی پک بخش مرکزی شهرستان بیرجند گلون‌آباد ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۱ ۲
پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیجار ۷۵۰ ۱۴ ۱۲ ۵ ۱۰
پائین گیاهو بخش مرکزی شهرستان بیرجند کاهی ۳۰۰ ۱۰ ۸ ۳ ۶
پابید سفلی بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسفزار ۴۰۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۴۰
پابید علیا بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسفزار ۵۰۰ ۱۲ ۱۸ ۷ ۱۰
پاتوت بخش مرکزی شهرستان بیرجند القور ۷۰۰ ۳۵ ۱۷ ۱ ۱
پالیز بخش مرکزی شهرستان بیرجند گازار ۴۰۰ ۱۵ ۱۳ ۱۰ ۲۰
پامرغ بخش مرکزی شهرستان بیرجند پامرغ ۱۱۰۰ ۴۰ ۱۲ ۳ ۴
پدران سفلی بخش مرکزی شهرستان بیرجند پدران سفلی ۷۰۰ ۳۰ ۱۲ ۳ ۶
پدران علیا بخش مرکزی شهرستان بیرجند پدران علیا ۶۰۰ ۱۵ ۱۰ ۴ ۸
پدمرود بخش مرکزی شهرستان بیرجند پدمرود ۸۰۰ ۲۰ ۱۴ ۴ ۱۰
پدمرود سفلی بخش مرکزی شهرستان بیرجند پدمرود ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۳ ۵
پرس بخش مرکزی شهرستان بیرجند صد گل ۶۰۰ ۲۰ ۱۴ ۷ ۱۰
پس پتنگ بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند پس پتنگ ۲۰۰ ۷ ۸ ۸ ۱۰
پس پتنگ سفلی بخش مرکزی شهرستان بیرجند پس پتنگ ۲۰۰ ۷ ۱۰ ۵ ۱۰
پسته بخش خوسف شهرستان بیرجند خوانند ۴۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴ ۱۰
پسته بان بخش مرکزی شهرستان بیرجند روشناوند ۸۰۰ ۳۰ ۱۵ ۴ ۸
پسته لیق بخش مرکزی شهرستان بیرجند دهشیب ۵۰۰ ۱۲ ۱۰ ۴ ۸
پنج‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند هبریز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
پهن بخش مرکزی شهرستان بیرجند پهن ۴۵۰ ۱۲ ۱۸ ۳ ۵
پودینه ای بخش مرکزی شهرستان بیرجند عباس‌آباد ۲۰۰ ۸ ۱۰ ۳ ۶
پوچ بخش خوسف شهرستان بیرجند کاجو ۱۵۰ ۶ ۶ ۲ ۵
پوچ بخش خوسف شهرستان بیرجند برزاج ۲۰۰ ۱۰ ۱۰ ۲ ۵
پی خرمن بخش مرکزی شهرستان بیرجند گزیک ۲۰۰ ۸ ۱۳ ۴ ۸
پی قبرستان بخش مرکزی شهرستان بیرجند رهنیچ ۲۰۰ ۵ ۱۰ ۱ ۲
پی گدار بخش مرکزی شهرستان بیرجند پی گدار ۴۵۰ ۱۰ ۱۵ ۱ ۲
پیرنج بخش مرکزی شهرستان بیرجند چاه حوض ۱۰۰ ۴ ۴ ۵ ۸
پیروز بخش خوسف شهرستان بیرجند پیروز ۱۴۰۰ ۶۰ ۱۴ ۷ ۱۵
پیش کوه بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوگیدر ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۳ ۴ ۶
پیش کوه بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوگیدر ۱۰۰ ۴ ۴ ۲ ۲
پینه جو بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسو ۱۵۰ ۵ ۷ ۱ ۱
پیوند سفلی بخش مرکزی شهرستان بیرجند پیوند ۴۰۰ ۱۰ ۱۲ ۲ ۳
پیوند علیا بخش مرکزی شهرستان بیرجند پیوند ۸۰۰ ۴۰ ۱۲ ۳ ۶
چاج بخش مرکزی شهرستان بیرجند چاج ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۵ ۱۰ ۲۰
چاه تلخ بخش مرکزی شهرستان بیرجند هیزم دشت بواج ۳۰۰ ۸ ۷ ۲ ۵
چاه حوض بخش مرکزی شهرستان بیرجند چاه حوض ۵۰۰ ۱۲ ۲۵ ۶ ۱۰
چاه زرد بخش مرکزی شهرستان بیرجند چاه زرد ۴۰۰ ۱۰ ۱۴ ۳ ۶
چاه زرد بخش مرکزی شهرستان بیرجند چاه زرد ۴۰۰ ۲۰ ۱۷ ۵ ۱۰
چاه زرد بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند چاه زرد ۱۵۰ ۵ ۱۰ ۲ ۲
چاه شور بخش خوسف شهرستان بیرجند چاه شور ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۴ ۵
چاه مورشک بخش مرکزی شهرستان بیرجند هیزم دشت بواج ۴۰۰ ۸ ۶ ۰ ۵
چاه کلک سفلی بخش خوسف شهرستان بیرجند چاه کلک ۴۵۰ ۰ ۱۰ ۰ ۵
چاه کلک علیا بخش خوسف شهرستان بیرجند چاه کلک ۴۰۰ ۰ ۸ ۴ ۴
چاه یوسف بخش مرکزی شهرستان بیرجند چاه یوسف ۶۰۰۰ ۲۰۰ ۳۰ ۴ ۱۰
چاهکن بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدخت ۳۰۰ ۶ ۱۰ ۲ ۴
چاهکنده بخش مرکزی شهرستان بیرجند ورغنه ۲۰۰ ۸ ۱۵ ۷ ۱۰
چرخاب علیا بخش مرکزی شهرستان بیرجند چرخاب علیا ۵۰۰ ۱۲ ۱۵ ۵ ۱۰
چشمه بخش مرکزی شهرستان بیرجند رهنیچ ۵۰ ۲ ۵ ۱ ۱
چشمه بخش مرکزی شهرستان بیرجند دل‌آباد ۲۰۰ ۸ ۶ ۱ ۲
چشمه آخوند بخش مرکزی شهرستان بیرجند ماهوک ۱۵۰ ۵ ۱۰ ۱ ۲
چشمه بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند مولید ۲۰۰ ۸ ۵ ۴ ۸
چشمه تلخ بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدخت ۳۰ ۲ ۴ ۱ ۲
چشمه حسین بخش مرکزی شهرستان بیرجند شوشور ۳۰ ۲ ۳ ۱ ۱
چشمه حسین حاج بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدسک سما’ ۲۵۰ ۶ ۵ ۱ ۲
چشمه خاکی بخش مرکزی شهرستان بیرجند چشمه خاکی ۳۵۰ ۱۲ ۸ ۴ ۸
چشمه درخت بید بخش مرکزی شهرستان بیرجند چشمه بید ۴۰۰ ۱۲ ۸ ۴ ۸
چشمه رج بخش مرکزی شهرستان بیرجند چشمه رج ۷۰۰ ۲۰ ۱۴ ۱۵ ۳۰
چشمه زرد بخش خوسف شهرستان بیرجند کلاته اللیار ۱۵۰ ۰ ۷ ۴ ۵
چشمه زرد آلو بخش مرکزی شهرستان بیرجند چشمه زرد آلو ۴۰۰ ۲۰ ۱۳ ۴ ۵
چشمه زری بخش مرکزی شهرستان بیرجند ساقدر ۵۰۰ ۲۰ ۱۲ ۱ ۲
چشمه علی بخش مرکزی شهرستان بیرجند بلنجاب ۷۰ ۲ ۶ ۱ ۱
چشمه غلام بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدسک سما’ ۱۶۰ ۶ ۴ ۲ ۳
چشمه محمدابون بخش مرکزی شهرستان بیرجند سهل‌آباد ۱۵۰ ۵ ۴ ۰ ۱
چشمه مزداب بخش مرکزی شهرستان بیرجند مزداب ۱۰۰۰ ۴۰ ۷ ۶ ۱۰
چشمه ملک بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدسک سما’ ۱۸۰ ۶ ۵ ۱ ۲
چشمه پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند سرآسیاب ۲۰۰ ۱۰ ۷ ۱۲ ۲۰
چشمه پسوچ بخش مرکزی شهرستان بیرجند چشمه پسوچ ۱۰۰ ۳ ۸ ۳ ۵
چشمه گنبد بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوده ۲۵۰ ۸ ۱۸ ۱ ۲
چلونک بخش مرکزی شهرستان بیرجند چلونک ۸۰۰ ۲۰ ۱۰ ۷ ۱۵
چهار بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند چهار بالا ۱۵۰ ۵ ۱۲ ۲ ۴
چهار پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند چهار ۱۵۰ ۵ ۱۰ ۲ ۴
چهارده بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند چهارده ۳۰۰ ۱۰ ۱۳ ۳ ۶
چهارده پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند چهارده ۱۰۰ ۴ ۱۰ ۴ ۶
چهریک بخش مرکزی شهرستان بیرجند چهریک ۱۵۰۰ ۵۰ ۳۰ ۸ ۱۰
چهکند بخش مرکزی شهرستان بیرجند چهکند ۹۰۰ ۴۵ ۱۸ ۲۰ ۳۰
چهکند بخش مرکزی شهرستان بیرجند چهکند ۵۰۰ ۱۲ ۱۹ ۱۰ ۱۰
چهکند گل بخش خوسف شهرستان بیرجند چهکند گل ۲۰۰۰ ۸۰ ۲۵ ۳۵ ۶۰
چهکندوک بخش مرکزی شهرستان بیرجند چهکندوک ۲۵۰ ۱۰ ۱۴ ۴ ۶
چهکندوک بخش مرکزی شهرستان بیرجند چهکندوک ۶۰۰ ۲۰ ۱۲ ۳ ۶
چهکندک بخش خوسف شهرستان بیرجند چهکندک ۶۰۰ ۲۰ ۱۲ ۳ ۱۰
چهکندک بخش خوسف شهرستان بیرجند چهکندک ۶۰۰ ۰ ۱۲ ۳ ۱۰
چهکنه بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسو ۴۰۰ ۹ ۱۲ ۹ ۱۰
چهکنه بخش مرکزی شهرستان بیرجند چهکنه ۱۰۰۰ ۴۰ ۲۵ ۱۵ ۳۰
چهکنه گل بخش خوسف شهرستان بیرجند چهکنه گل ۲۰۰۰ ۸۰ ۲۵ ۳۵ ۶۰
چپ پایه بخش مرکزی شهرستان بیرجند فنود ۵۰۰ ۱۲ ۱۶ ۱۰ ۲۰
کاجو علیا بخش خوسف شهرستان بیرجند کاجو ۴۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵ ۱۰
کاجوی سفلی بخش خوسف شهرستان بیرجند کاجو ۶۰۰ ۱۴ ۱۴ ۳ ۶
کاریز النگ بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوک ۱۰۰ ۳ ۶ ۴ ۵
کاریز بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند رهنیشک ۱۲۰۰ ۵۵ ۳۵ ۲۵ ۴۰
کاریز بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند ریخان ۵۰۰ ۱۲ ۱۲ ۶ ۱۰
کاریز توده بخش مرکزی شهرستان بیرجند گزیک ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۱۲ ۱۵
کاریز خان بخش خوسف شهرستان بیرجند چهکند گل ۱۸۰۰ ۴۰ ۲۰ ۰ ۰
کاریز سفلی بخش مرکزی شهرستان بیرجند رق بغل ۱۰۰ ۴ ۴ ۴ ۸
کاریز صالحون بخش مرکزی شهرستان بیرجند رهنیشک ۳۵۰ ۱۰ ۱۲ ۴ ۸
کاریز علیا بخش مرکزی شهرستان بیرجند رق بغل ۲۰۰ ۸ ۱۰ ۵ ۱۰
کاریز میانی بخش مرکزی شهرستان بیرجند رهنیشک ۴۰۰ ۱۶ ۳۰ ۱۲ ۲۰
کاریز پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند ریخان ۶۰۰ ۱۵ ۱۲ ۶ ۱۰
کاریز پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند رهنیشک ۶۰۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۳۰
کاریز کهنه بخش مرکزی شهرستان بیرجند استانست ۴۰۰ ۱۲ ۸ ۳ ۶
کاریزآب شور بخش مرکزی شهرستان بیرجند دستگرد ۸۰۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۴۰
کاریزخان بخش خوسف شهرستان بیرجند چهکنه گل ۱۸۰۰ ۴۰ ۲۰ ۰ ۰
کاریزده بخش مرکزی شهرستان بیرجند کرچ ۲۰۰ ۶ ۱۲ ۱ ۳
کاریزنو بخش خوسف شهرستان بیرجند کاریزنو ۱۰۰۰ ۳۴ ۲۵ ۱۵ ۳۰
کاریزنو بخش خوسف شهرستان بیرجند کاریز نو ۱۰۰۰ ۰ ۲۵ ۱۵ ۳۰
کاسه سنگی بخش مرکزی شهرستان بیرجند کاسه سنگی ۲۰۰ ۸ ۱۲ ۳ ۶
کال کمرو بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند کال کمرو بالا ۱۵۰ ۵ ۱۰ ۴ ۸
کاهی بخش مرکزی شهرستان بیرجند کاهی ۶۰۰ ۲۰ ۱۲ ۱۰ ۲۰
کبودیان بخش مرکزی شهرستان بیرجند اشتاخون ۶۰۰ ۱۲ ۳۰ ۱۰ ۲۰
کربلائی محمد بخش مرکزی شهرستان بیرجند اکبرآباد ۴۰۰ ۱۰ ۱۰ ۳ ۶
کربلائی وهاب بخش مرکزی شهرستان بیرجند فنود ۱۵۰ ۵ ۷ ۱۰ ۱۰
کربلای محمدبیک بخش مرکزی شهرستان بیرجند سیسکان ۴۰۰ ۱۰ ۸ ۴ ۸
کربلا’ی برات بخش خوسف شهرستان بیرجند قلعه کوه برات ۲۰۰ ۸ ۸ ۲ ۳
کربلا’ی برات بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته کربلای برات ۲۰۰ ۱۰ ۱۰ ۷ ۱۰
کربلا’ی حسن بخش مرکزی شهرستان بیرجند بهدان ۴۰۰ ۲۰ ۱۲ ۰ ۲
کربلا’ی حسین بخش خوسف شهرستان بیرجند کربلائی حسین ۵۰۰ ۱۶ ۱۲ ۱ ۱
کربلا’ی غلام بخش مرکزی شهرستان بیرجند چهکند ۳۰۰ ۱۰ ۱۰ ۰ ۲
کرسبه بخش مرکزی شهرستان بیرجند اشکفتوک ۳۰۰ ۱۰ ۱۰ ۵ ۱۰
کرشک بخش مرکزی شهرستان بیرجند گازار ۵۰۰ ۱۲ ۱۸ ۱۳ ۲۰
کرشکک پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند کرشکک پائین ۳۰۰ ۷ ۱۲ ۱ ۲
کریم‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند کریم‌آباد ۱۲۰۰ ۶۰ ۲۰ ۲۰ ۴۰
کریم‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند کریم‌آباد ۲۰۰۰ ۶۰ ۱۶ ۵ ۱۰
کشوک سفلی بخش خوسف شهرستان بیرجند کشوک ۴۰۰ ۲۰ ۱۸ ۵ ۱۰
کشوک علیا بخش خوسف شهرستان بیرجند کشوک ۵۰۰ ۲۵ ۱۵ ۷ ۱۵
کفتر میلان بخش خوسف شهرستان بیرجند کفتر میلان ۷۰۰ ۳۰ ۱۲ ۵ ۸
کفکین بخش مرکزی شهرستان بیرجند کفکین خراشاد ۵۰۰ ۱۲ ۲۰ ۳۰ ۶۰
کلاته آب تک بخش مرکزی شهرستان بیرجند مهموئی ۲۴۰۰ ۸۵ ۵۵ ۸ ۲۰
کلاته آبی بخش خوسف شهرستان بیرجند کلاته آبی ۱۵۰ ۶ ۸ ۲ ۲
کلاته آقا بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوده ۷۰۰ ۲۰ ۳۰ ۳ ۳
کلاته آقاحسین بخش خوسف شهرستان بیرجند گلگان ۳۰۰ ۱۲ ۱۰ ۰ ۵
کلاته ابوطالب بخش خوسف شهرستان بیرجند کلاته محمدغلام ۲۰۰ ۸ ۸ ۰ ۵
کلاته اسماعیل بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته اسماعیل ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۳ ۵
کلاته اقبال بخش خوسف شهرستان بیرجند کلاته اقبال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
کلاته اللیار بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسفزار ۵۰۰ ۱۲ ۱۳ ۱۰ ۱۰
کلاته اللیار بخش مرکزی شهرستان بیرجند شوشور ۲۵۰ ۶ ۱۴ ۱ ۲
کلاته اللیار بخش خوسف شهرستان بیرجند کلاته اللیار ۲۰۰ ۰ ۶ ۳ ۰
کلاته امیری بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسفزار ۴۰۰ ۱۵ ۱۸ ۵ ۱۰
کلاته اکبری بخش خوسف شهرستان بیرجند فریز ۵۰۰ ۱۷ ۱۵ ۱ ۳
کلاته اکبری بخش خوسف شهرستان بیرجند فریز ۵۰۰ ۰ ۱۵ ۱ ۳
کلاته بازدید بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته بازدید ۸۰۰ ۴۰ ۱۸ ۸ ۱۵
کلاته باقر بخش مرکزی شهرستان بیرجند شوشور بالا ۵۰ ۲ ۴ ۱ ۲
کلاته بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته بالا ۸۰ ۳ ۸ ۲ ۴
کلاته بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته بالا ۴۰۰ ۱۰ ۲۰ ۱۲ ۲۰
کلاته بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند بوشاد ۲۰۰ ۸ ۳۰ ۱۵ ۲۰
کلاته بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند محمودآباد ۴۰۰ ۱۲ ۲۰ ۱۰ ۱۰
کلاته بجدین بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته بجدین ۴۰۰ ۱۲ ۳۰ ۱۸ ۲۰
کلاته بشگزی بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته بشگزی ۷۰۰ ۳۵ ۱۲ ۱۰ ۲۰
کلاته بهرام بخش خوسف شهرستان بیرجند یوش ۴۰۰ ۲۰ ۱۸ ۳ ۵
کلاته بوشادی بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسو ۱۵۰ ۵ ۶ ۷ ۱۰
کلاته توتی بخش خوسف شهرستان بیرجند کلاته توتی ۱۰۰ ۴ ۶ ۱ ۲
کلاته جعفر بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته جعفر ۲۰۰ ۸ ۱۰ ۶ ۶
کلاته جعفریه بخش مرکزی شهرستان بیرجند جعفریه ۱۵۰ ۵ ۱۵ ۴ ۸
کلاته جمشید بخش خوسف شهرستان بیرجند سرچاه ۲۰۰ ۸ ۱۰ ۳ ۳
کلاته جوهرچی بخش مرکزی شهرستان بیرجند جوهرچی ۵۰۰ ۱۲ ۲۰ ۳ ۶
کلاته جگری بخش مرکزی شهرستان بیرجند ساقدر ۳۰۰ ۶ ۱۲ ۱ ۲
کلاته جگریها بخش مرکزی شهرستان بیرجند ساقدر ۲۵۰ ۸ ۱۴ ۲ ۴
کلاته حاج حسین بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوغاب ۱۰۰۰ ۴۰ ۱۵ ۴ ۸
کلاته حاج عباس بخش مرکزی شهرستان بیرجند پی گدار ۸۰۰ ۲۰ ۲۰ ۲ ۴
کلاته حاج علی بخش مرکزی شهرستان بیرجند ساقدر ۲۰۰ ۸ ۱۰ ۱ ۲
کلاته حاجی بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته کربلای حاجی ۵۰۰ ۱۲ ۲۰ ۷ ۱۰
کلاته حاجی بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوغاب ۱۴۰۰ ۶۰ ۱۲ ۳ ۶
کلاته حسن بخش مرکزی شهرستان بیرجند شکراب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
کلاته حسنعلی بخش خوسف شهرستان بیرجند فریز ۵۰۰ ۱۶ ۱۵ ۴ ۱۰
کلاته حسنعلی بخش خوسف شهرستان بیرجند عزیز ۵۰۰ ۱۶ ۱۵ ۴ ۱۰
کلاته حسین بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته حسین ۴۰۰ ۱۰ ۱۰ ۲ ۴
کلاته حسین بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته حسین ۲۵۰ ۹ ۱۰ ۳ ۵
کلاته حسین بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته حسین ۲۵۰ ۱۰ ۲۰ ۷ ۱۰
کلاته حوری بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسفزار ۵۰۰ ۱۲ ۱۴ ۸ ۱۰
کلاته خداورزین بخش مرکزی شهرستان بیرجند ساقدر ۴۰۰ ۲۰ ۱۳ ۱ ۲
کلاته خوشابی بخش مرکزی شهرستان بیرجند القار ۴۰۰ ۱۰ ۱۰ ۸ ۱۰
کلاته دانه شور بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته دانه شوری ۲۰۰ ۷ ۸ ۱ ۲
کلاته داود بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته داود ۱۵۰ ۵ ۱۰ ۱ ۲
کلاته درخت بید بخش خوسف شهرستان بیرجند حور ۳۰۰ ۱۲ ۸ ۲ ۴
کلاته درویش بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته درویش ۲۵۰ ۱۰ ۲۰ ۳ ۶
کلاته رباط بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدسک سما’ ۱۷۰ ۶ ۷ ۱ ۲
کلاته رستم بخش مرکزی شهرستان بیرجند ساقی ۵۰۰ ۱۲ ۱۰ ۲ ۴
کلاته رضا قلی بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدسک سما’ ۱۵۰ ۶ ۴ ۱ ۲
کلاته رضائی بخش مرکزی شهرستان بیرجند ساقدر ۲۰۰ ۸ ۱۱ ۱ ۲
کلاته رضائی بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته حاجی رضائی ۲۵۰ ۱۰ ۱۲ ۲ ۴
کلاته رمضان بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدسک سما’ ۱۷۰ ۸ ۵ ۱ ۲
کلاته رود بخش خوسف شهرستان بیرجند سیدان ۴۰۰ ۱۲ ۱۴ ۴ ۵
کلاته روغنی بخش مرکزی شهرستان بیرجند شوشور ۶۰۰ ۳۰ ۸ ۳ ۵
کلاته سرگدار بخش خوسف شهرستان بیرجند زرخان ۲۰۰ ۵ ۱۰ ۲ ۵
کلاته سلطان بخش مرکزی شهرستان بیرجند مود ۹۰۰ ۳۰ ۲۰ ۵ ۱۰
کلاته سیدو بخش مرکزی شهرستان بیرجند مهموئی ۳۰۰۰ ۱۸۰ ۶۰ ۸ ۱۰
کلاته شارامو بخش مرکزی شهرستان بیرجند مهموئی ۲۰۰۰ ۸۰ ۳۵ ۲۰ ۴۰
کلاته شمس بخش خوسف شهرستان بیرجند کلاته شمس ۱۵۰ ۰ ۱۰ ۳ ۵
کلاته شمس علیا بخش مرکزی شهرستان بیرجند بشگز ۵۰۰ ۱۲ ۱۰ ۴ ۸
کلاته شهریاری بخش مرکزی شهرستان بیرجند اوجان ۵۰ ۳ ۱۰ ۱ ۲
کلاته شور بخش مرکزی شهرستان بیرجند محمدبیک ۴۰۰ ۱۴ ۱۰ ۰ ۲
کلاته صدیق بخش خوسف شهرستان بیرجند فریز ۸۰۰ ۰ ۲۰ ۳ ۰
کلاته صفرعلی بخش مرکزی شهرستان بیرجند شوشور ۳۰ ۲ ۲ ۳ ۳
کلاته طالبی بخش مرکزی شهرستان بیرجند اشتاخون ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۲ ۳
کلاته عباد ی بخش مرکزی شهرستان بیرجند هادرباد ۵۰ ۲ ۶ ۱ ۲
کلاته علی بخش مرکزی شهرستان بیرجند هادرباد ۵۰ ۲ ۶ ۱ ۲
کلاته علی بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسو ۵۰ ۲ ۳ ۱ ۱
کلاته علی بخش مرکزی شهرستان بیرجند رق بغل ۳۰۰ ۱۰ ۱۰ ۶ ۱۰
کلاته علی آقا بخش مرکزی شهرستان بیرجند سرزه ۱۲۰۰ ۵۰ ۱۴ ۰ ۵
کلاته علی فنود بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته علی فنودی ۶۰۰ ۲۰ ۱۲ ۳ ۶
کلاته علیمحمد بخش مرکزی شهرستان بیرجند سرچاه ۱۲۰۰ ۵۰ ۱۰ ۰ ۰
کلاته فتح ا بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته فتح ا ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۳ ۶
کلاته قاسمی بخش خوسف شهرستان بیرجند قلعه زری ۲۵۰ ۸ ۸ ۲ ۴
کلاته قلی بخش مرکزی شهرستان بیرجند دل‌آباد ۲۰۰ ۸ ۱۳ ۱ ۲
کلاته قناد بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته قناد ۵۰۰ ۱۲ ۱۷ ۱۸ ۲۰
کلاته لو بخش مرکزی شهرستان بیرجند حصار سنگی ۷۵ ۳ ۶ ۱ ۱
کلاته محمد بخش مرکزی شهرستان بیرجند کوچ ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۸ ۳۰ ۶۰
کلاته محمد بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته محمد ۵۰۰ ۱۰ ۱۳ ۵ ۱۰
کلاته محمدجمال بخش خوسف شهرستان بیرجند شمس‌آباد ۲۰۰ ۷ ۱۰ ۲ ۳
کلاته محمدحسین بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته محمدحسین ۵۰۰ ۱۲ ۳۵ ۵ ۱۰
کلاته مزار بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدخت ۸۰ ۳ ۶ ۱ ۲
کلاته مزار بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدخت ۸۰ ۲ ۶ ۱ ۲
کلاته مقیمی بخش مرکزی شهرستان بیرجند استانست ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
کلاته ملا رجب بخش خوسف شهرستان بیرجند ملا رجب ۱۵۰ ۶ ۱۰ ۲ ۴
کلاته موسی بخش خوسف شهرستان بیرجند بارنده خوسف ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
کلاته موسی بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته موسی ۲۵۰ ۶ ۱۲ ۴ ۸
کلاته میر بخش خوسف شهرستان بیرجند کلاته میرزا ۳۵۰ ۰ ۸ ۳ ۴
کلاته میر بخش مرکزی شهرستان بیرجند مرک ۴۰۰ ۱۰ ۲۰ ۳ ۶
کلاته میرزا بخش مرکزی شهرستان بیرجند گزندری ۲۵۰ ۸ ۸ ۳ ۶
کلاته میرزا بخش خوسف شهرستان بیرجند کلاته میرزا ۳۰۰ ۰ ۸ ۳ ۵
کلاته میرزائی بخش خوسف شهرستان بیرجند قصبه ۱۵۰ ۰ ۵ ۱ ۲
کلاته میرزائی بخش خوسف شهرستان بیرجند قصبه ۱۵۰ ۵ ۵ ۱ ۲
کلاته میرزاحسن بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته میرزاحسن ۵۰۰ ۱۵ ۱۸ ۵ ۱۰
کلاته میرعلی بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته میرعلی ۶۰۰ ۱۵ ۲۲ ۴۵ ۴۵
کلاته میرمحمد بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسفزار ۴۰۰ ۱۲ ۱۷ ۸ ۱۰
کلاته نایب بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته نایب ۱۵۰ ۵ ۱۰ ۲ ۴
کلاته نایب بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته نایب ۸۵۰ ۲۰ ۶۰ ۴ ۱۰
کلاته نایب رجب بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته نایب رجب ۱۳۰ ۳ ۱۵ ۲ ۳
کلاته نو بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته نو ۵۰۰ ۱۰ ۱۲ ۴ ۵
کلاته نو بخش مرکزی شهرستان بیرجند سرحد ۲۰۰ ۸ ۹ ۱ ۲
کلاته نو بخش مرکزی شهرستان بیرجند شوشور ۱۵۰ ۸ ۱۲ ۴ ۵
کلاته نو بخش مرکزی شهرستان بیرجند نیسان ۳۰۰ ۱۰ ۱۰ ۴ ۸
کلاته نو بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته نو ۵۰۰ ۱۲ ۱۲ ۶ ۱۰
کلاته نو بخش مرکزی شهرستان بیرجند مزداب ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۰ ۱ ۲
کلاته نو بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته نو ۳۰۰ ۱۰ ۲۰ ۳ ۶
کلاته نو بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدسک سما’ ۲۰۰ ۵ ۷ ۱ ۲
کلاته نو بخش مرکزی شهرستان بیرجند غیوک ۳۵۰ ۸ ۱۴ ۲ ۴
کلاته نو بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدخت ۱۸۰ ۶ ۱۰ ۲ ۳
کلاته نو بخش مرکزی شهرستان بیرجند پی گدار ۲۰۰ ۶ ۷ ۱ ۲
کلاته نو بخش مرکزی شهرستان بیرجند مهموئی ۱۰۰۰ ۵۰ ۳۵ ۴ ۶
کلاته پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند اویگان ۴۵۰ ۱۰ ۱۴ ۸ ۱۰
کلاته پودینه بخش مرکزی شهرستان بیرجند کوچ ۷۵۰ ۱۵ ۲۰ ۳ ۶
کلاته چوپانی بخش خوسف شهرستان بیرجند قاسمی ۶۰ ۳ ۶ ۳ ۱۰
کلاته کمال بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدسک سما’ ۱۷۰ ۵ ۴ ۱ ۲
کلاته کهنه بخش مرکزی شهرستان بیرجند حصارسنگی ۱۰۰ ۳ ۲۰ ۱ ۲
کلاته کهنه بخش مرکزی شهرستان بیرجند مهموئی ۶۰۰ ۲۰ ۲۰ ۴ ۸
کلاته یعقوب بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته عباس ۱۸۰ ۶ ۱۰ ۳ ۶
کلاج درگ بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاج درگ ۶۰۰ ۲۰ ۱۲ ۳ ۵
کلاجدرگ بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاجدرگ ۳۰۰ ۷ ۱۲ ۱ ۲
کلاجدرگ پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاجدرگ ۲۰۰ ۵ ۱۲ ۱ ۲
کلاغی بخش مرکزی شهرستان بیرجند رهنیچ ۳۵۰ ۷ ۱۲ ۳ ۶
کلبه سنگ بخش مرکزی شهرستان بیرجند پی گدار ۹۰۰ ۳۰ ۲۰ ۲ ۴
کله چشمه علیا بخش مرکزی شهرستان بیرجند کله چشمه علیا ۴۰۰ ۱۲ ۱۴ ۴ ۸
کلوتک بخش مرکزی شهرستان بیرجند کلاته حاجی یوسف ۴۰۰ ۱۴ ۹ ۲ ۴
کم چاه بخش مرکزی شهرستان بیرجند کم چاه ۴۰۰ ۱۲ ۱۵ ۱۵ ۲۵
کمال بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند دل‌آباد ۳۰۰ ۱۰ ۸ ۲ ۳
کمال‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند دل‌آباد ۳۰۰ ۱۰ ۸ ۱ ۲
کمر سبز بخش خوسف شهرستان بیرجند کمر سبز ۳۵۰ ۱۰ ۱۲ ۴ ۱۰
کمگیدر بخش مرکزی شهرستان بیرجند شاخن ۶۰۰ ۲۰ ۱۴ ۱۵ ۴۰
کندر بخش مرکزی شهرستان بیرجند کندر ۱۵۰۰ ۵۰ ۳۰ ۱۵ ۳۰
کندرزی بخش مرکزی شهرستان بیرجند ساقی ۱۰۰۰ ۲۵ ۱۵ ۶ ۱۰
کندرزی بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند ساقی ۱۰۰۰ ۲۵ ۲۰ ۵ ۱۰
کندوکی بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند کندوکی ۲۵۰ ۸ ۱۲ ۳ ۵
کندوکی پا’ین بخش مرکزی شهرستان بیرجند کندوکی ۳۰۰ ۱۰ ۲۰ ۸ ۱۰
کنقند بخش خوسف شهرستان بیرجند خوسف ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
کهنه بخش خوسف شهرستان بیرجند سرچاه عماری ۱۴۰۰ ۵۰ ۱۸ ۵ ۱۰
کوره گز بخش مرکزی شهرستان بیرجند شوشور ۱۲۰ ۵ ۶ ۳ ۵
کوره گز بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند کوره گز ۸۰۰ ۲۰ ۱۴ ۵ ۱۰
کوره گز پا’ین بخش مرکزی شهرستان بیرجند کوره گز ۴۵۰ ۱۲ ۱۴ ۵ ۱۰
کوشه بخش خوسف شهرستان بیرجند کوشه ۸۰۰ ۴۰ ۱۸ ۱۵ ۳۰
کوشه بخش مرکزی شهرستان بیرجند گازار ۵۰۰ ۲۰ ۱۷ ۵ ۱۰
کوشک بخش مرکزی شهرستان بیرجند کوشک ۴۰۰ ۲۰ ۱۲ ۱۰ ۱۵
کوشک‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند کوشک‌آباد ۸۰۰ ۲۰ ۱۲ ۱۲ ۲۰
کوچ بخش مرکزی شهرستان بیرجند کوچ ۱۵۰۰ ۵۰ ۴۰ ۴۰ ۶۰
کوچ بخش مرکزی شهرستان بیرجند کوچ ۳۵۰ ۱۰ ۲۰ ۲۵ ۲۵
کوک بخش مرکزی شهرستان بیرجند هادرباد ۲۰۰ ۷ ۱۰ ۷ ۱۵
کچولی بخش مرکزی شهرستان بیرجند اشتاخون ۵۰۰ ۱۲ ۲۰ ۱۰ ۱۵
کینوک بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند ماهوسک ۱۰۰ ۳ ۷ ۱ ۲
کینوک پائین بخش مرکزی شهرستان بیرجند ماهوسک ۲۰۰ ۶ ۹ ۱ ۲
گائوک بخش مرکزی شهرستان بیرجند میریک ۸۰۰ ۲۰ ۱۸ ۶ ۱۰
گارژگان بخش خوسف شهرستان بیرجند گارژگان ۷۰۰ ۱۴ ۱۴ ۵ ۱۵
گازارده بخش مرکزی شهرستان بیرجند گازار ۵۰۰ ۱۲ ۱۵ ۴ ۱۰
گاژدمی بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدسک سما’ ۱۶۰ ۵ ۶ ۱ ۲
گج سنگ بخش مرکزی شهرستان بیرجند مهموئی ۱۷۰۰ ۵۰ ۳۰ ۱۳ ۲۰
گدار نرم بخش خوسف شهرستان بیرجند رومنجان ۲۰۰ ۱۰ ۸ ۱ ۲
گدارنرم بخش خوسف شهرستان بیرجند رومنجان ۲۰۰ ۱۰ ۸ ۱ ۲
گراج بخش خوسف شهرستان بیرجند نوکاج ۱۰۰ ۴ ۱۲ ۲ ۳
گراج بخش خوسف شهرستان بیرجند نو کاج ۱۰۰ ۰ ۱۲ ۲ ۳
گرموک بخش مرکزی شهرستان بیرجند گرموک ۳۵۰ ۱۰ ۸ ۴ ۸
گرمیدر بخش مرکزی شهرستان بیرجند گرمیدر ۴۰۰ ۱۲ ۱۴ ۱۰ ۱۵
گرنگ بخش خوسف شهرستان بیرجند قیصار ۲۲۰ ۸ ۶ ۳ ۵
گرنگ بخش خوسف شهرستان بیرجند قیسار ۲۵۰ ۲۰ ۸ ۰ ۵
گرگ‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند گرگ‌آباد ۱۵۰ ۵ ۸ ۱ ۲
گرگ‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند علی‌آباد ۲۰۰ ۱۰ ۸ ۰ ۱
گزان بخش مرکزی شهرستان بیرجند گزان ۳۰۰ ۱۰ ۱۵ ۴ ۸
گزان دره سفلی بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسو ۳۰۰ ۷ ۷ ۱ ۲
گزندر بخش مرکزی شهرستان بیرجند گوکچین ۱۰۰۰ ۴۰ ۱۸ ۰ ۱۰
گزندری بخش مرکزی شهرستان بیرجند گزندری ۷۰۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۳۰
گزه بخش خوسف شهرستان بیرجند عیلکی بالا ۷۰۰ ۳۰ ۱۵ ۱ ۴
گسگک بخش مرکزی شهرستان بیرجند اسفزار ۵۰۰ ۱۴ ۱۷ ۱۰ ۱۰
گل مکان بخش مرکزی شهرستان بیرجند خراشاد ۲۵۰ ۶ ۸ ۰ ۲
گل نیچه بخش مرکزی شهرستان بیرجند گل نیچه ۴۵۰ ۱۲ ۱۴ ۲ ۴
گل چمن بخش مرکزی شهرستان بیرجند استانست ۲۰۰ ۶ ۸ ۰ ۱
گل کاشیک بخش مرکزی شهرستان بیرجند رزگ ۵۰ ۲ ۳ ۰ ۱
گل گز بخش خوسف شهرستان بیرجند گل گز ۱۵۰ ۵ ۸ ۱ ۲
گلدنگ بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوغاب ۴۰۰ ۸ ۸ ۱ ۲
گلستان بخش مرکزی شهرستان بیرجند صد گل ۴۰۰ ۱۰ ۱۲ ۲ ۴
گلسکار بخش مرکزی شهرستان بیرجند گلسکار ۳۵۰ ۱۰ ۱۴ ۳۵ ۳۰
گلمنج بخش خوسف شهرستان بیرجند میناخون ۳۰۰ ۱۰ ۱۵ ۳ ۵
گلنگری بخش خوسف شهرستان بیرجند رومنجان ۱۲۰ ۶ ۱۰ ۲ ۴
گله چشمه بخش مرکزی شهرستان بیرجند گله چشمه ۱۰۰ ۳ ۴ ۲ ۴
گلو بخش مرکزی شهرستان بیرجند پی گدار ۴۵۰ ۹ ۱۵ ۱ ۲
گلوند بخش خوسف شهرستان بیرجند گلوند ۱۸۰۰ ۰ ۲۵ ۴ ۱۰
گلونک بخش مرکزی شهرستان بیرجند گلونک ۲۵۰ ۶ ۱۲ ۳ ۵
گلون‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند گلون‌آباد ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۴ ۸
گلون‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند گلون‌آباد ۵۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷ ۱۵
گلگان بخش خوسف شهرستان بیرجند گلگان ۳۰۰ ۱۲ ۱۳ ۵ ۱۰
گلیان بخش مرکزی شهرستان بیرجند گلیان ۴۰۰ ۱۲ ۱۸ ۵ ۱۰
گنج بخش خوسف شهرستان بیرجند کلاته اللیار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
گنج بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند گنج بالا ۲۰۰ ۱۰ ۱۰ ۵ ۱۰
گنج‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند بهلگرد ۲۵۰ ۱۰ ۱۰ ۵ ۱۰
گنج‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند گنج‌آباد ۲۵۰ ۱۰ ۱۲ ۳ ۴
گنج‌آباد پا’ین بخش مرکزی شهرستان بیرجند گنج‌آباد ۲۰۰ ۸ ۸ ۵ ۱۰
گنداب بخش مرکزی شهرستان بیرجند بیدخت ۱۰۰ ۳ ۶ ۱ ۲
گواگولز بخش مرکزی شهرستان بیرجند نوخرست ۸۰۰ ۲۰ ۱۲ ۳۰ ۳۰
گودال بخش مرکزی شهرستان بیرجند پامرغ ۲۰۰ ۸ ۵ ۴ ۸
گولگ بخش خوسف شهرستان بیرجند گولگ ۵۰۰ ۲۰ ۱۲ ۴ ۱۵
گوهکان بخش مرکزی شهرستان بیرجند گوهکان ۱۲۰۰ ۶۰ ۱۲ ۷ ۱۵
گوگچین بخش مرکزی شهرستان بیرجند گوگچین ۱۲۰۰ ۵۴ ۲۰ ۱۰ ۲۰
گیرنگ بخش مرکزی شهرستان بیرجند شاخن ۴۰۰ ۱۷ ۱۲ ۴ ۱۰
گیو بخش خوسف شهرستان بیرجند گیو ۲۰۰۰ ۵۰ ۴۰ ۴۰ ۸۰
گیو شاد بخش خوسف شهرستان بیرجند گیو شاد ۶۰۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۳۰
گیوک بخش مرکزی شهرستان بیرجند گیوک ۲۵۰ ۹ ۱۲ ۳ ۶
گیوک بالا بخش مرکزی شهرستان بیرجند گیوک ۳۵۰ ۸ ۲۰ ۱۰ ۱۰
یوسف‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند فورجان ۶۰۰ ۱۵ ۱۲ ۰ ۵
یوسف‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند یوسف‌آباد ۳۰۰ ۱۰ ۲۰ ۳ ۶
یوسف‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند گلونک ۶۰۰ ۲۰ ۸ ۰ ۳
یوسف‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند ملک‌آباد ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۲ ۴
یوسف‌آباد بخش مرکزی شهرستان بیرجند چلونک ۵۰۰ ۱۲ ۶ ۲ ۴
یوش بخش خوسف شهرستان بیرجند یوش ۴۰۰ ۱۵ ۱۲ ۶ ۱۰
یوشان بخش خوسف شهرستان بیرجند یوشان ۵۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵ ۱۵
یکه درخت بخش مرکزی شهرستان بیرجند یکه درخت ۷۰۰ ۲۵ ۱۲ ۶ ۱۲

منابعویرایش

  1. «بانک اطلاعاتی قنات‌های کشور». وزارت جهاد کشاورزی ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۴ تیر ۱۳۹۱.