قهرمانی ویمبلدون ۲۰۰۸ - تک‌نفره مردان

قهرمانی ویمبلدون ۲۰۰۸
قهرمان  ۲٬۰۲۰ :   سوئیس راجر فدرر
رویدادها
تک‌نفره‌ها   مردان   زنان       boys   girls
دونفره‌ها   مردان   زنان   mixed   boys   girls
Other events
Legends      
WC Singles      
WC Doubles      

راجر فدرر مدافع عنوان قهرمانی است.

سیدهاویرایش

 1.   راجر فدرر
 2.   رافائل نادال
 3.   نواک جوکوویچ (دور دوم)
 4.   نیکولای داویدنکو (دور اول)
 5.   داوید فرر (دور سوم)
 6.   اندی رادیک (دور دوم)
 7.   داوید نلبندیان (دور اول)
 8.   ریچارد گاسکه
 9.   جیمز بلیک (دور دوم)
 10.   مارکوس باقداتیس (دور چهارم)
 11.   توماس بردیچ (دور سوم)
 12.   اندی مورای
 13.   استانیسلا واورینکا
 14.   پول-هنری متیو (دور سوم)
 15.   فرناندو گونزالس (دور دوم)
 16.   رادک استپانک (دور سوم)
 17.   میخاییل یوژنی (دور چهارم)
 18.   ایوو کارلوویچ (دور اول)
 19.   نیکولاس آلماگرو (دور دوم)
 20.   لیتون هیوییت (دور چهارم)
 21.   خوان کارلوس فررو (دور دوم، کناره‌گیری به دلیل آسیب گردن)
 22.   فرناندو ورداسکو (دور چهارم)
 23.   تومی روبردو (دور دوم)
 24.   یارکو نایمینن (دور دوم)
 25.   دیمیتری تورسونوف (دور سوم)
 26.   ایوان لیوبیچیچ (دور اول)
 27.   نیکولاس کیفر (دور سوم)
 28.   گیلس سیمون (دور سوم)
 29.   آندریاس سپی (دور سوم)
 30.   گال مونفیلس (انصراف به دلیل آسیب شانه)
 31.   فلسیانو لوپز
 32.   مایکل لیوردا (دور اول، کناره‌گیری به دلیل آسیب بازوی چپ)

Drawویرایش

کلیدویرایش

فینال‌هاویرایش

  یک‌چهارم نهایی نیمه‌نهایی فینال
                                                   
  ۱    راجر فدرر ۶ ۷ ۶  
   ماریو آنچیچ ۱ ۵ ۴  
  ۱    راجر فدرر  
     مارات سافین  
   مارات سافین ۳ ۷ ۷ ۶
  ۳۱    فلسیانو لوپز ۶ ۵ ۶۱ ۳  
     
   
     رینر شوتلر ۶ ۵  
   آرنود کلمنت ۳ ۷  
 
  ۲    رافائل نادال  
۱۲    اندی مورای ۳ ۲ ۴
  ۲    رافائل نادال ۶ ۶ ۶  

Top Halfویرایش

بخش ۱ویرایش

دور اول   دور دوم   دور سوم   دور چهارم
۱    ر. فدرر ۶ ۶ ۶  
   د. هرباتی ۳ ۲ ۲     ۱    ر. فدرر ۶ ۶ ۷  
   ر. سودرلینگ ۷ ۰ ۶ ۶      ر. سودرلینگ ۳ ۴ ۶۳  
Q    ک. کیم ۵ ۶ ۳ ۴       ۱    ر. فدرر ۶ ۶ ۶  
   م. گیکوئل ۴ ۷ ۰          م. گیکوئل ۳ ۳ ۱  
   ک. نیشیکوری ۶ ۵ ۰ r        م. گیکوئل ۴ ۵ ۷ ۷ ۶
   ک. گوچیون ۶ ۴ ۴ ۳   LL    ا. بوزولجاک ۶ ۷ ۶۱ ۶۰ ۳  
LL    ا. بوزولجاک ۳ ۶ ۶ ۶       ۱    ر. فدرر ۷ ۶ ۶
۲۰    ل. هیوییت ۶۴ ۶ ۶ ۶۱ ۶       ۲۰    ل. هیوییت ۶۷ ۲ ۴
   ر. هاس ۷ ۳ ۳ ۷ ۲     ۲۰    ل. هیوییت ۷ ۶ ۶  
   آ. مونتانا ۶ ۷ ۶      آ. مونتانا ۶۴ ۹ ۲  
   ک. برلوک ۳ ۶۲ ۴       ۲۰    ل. هیوییت ۶ ۶ ۷
WC    ا. بوگدانوویچ ۶۴ ۶ ۳          س. بوللی ۱ ۳ ۶۲  
   س. بوللی ۷ ۴ ۶ ۷        س. بوللی ۷ ۷ ۳ ۷
   ر. گینپری ۶۳ ۵ ۵   ۱۵    ف. گونزالس ۶۸ ۶۷ ۶ ۶۴  
۱۵    ف. گونزالس ۷ ۷ ۷  

بخش ۲ویرایش

دور اول   دور دوم   دور سوم   دور چهارم
۱۱    ت. بردیچ ۴ ۶ ۶ ۳ ۷  
   ا. کورولوف ۶ ۱ ۴ ۶ ۵     ۱۱    ت. بردیچ ۶۵ ۷ ۶ ۶  
   و. هانسکو ۶ ۶۲ ۶ ۶      و. هانسکو ۷ ۶۶ ۱ ۲  
   آ. فالا ۳ ۷ ۰ ۴       ۱۱    ت. بردیچ ۴ ۴ ۹  
   د. سلا ۴ ۵ ۴       ۲۲    ف. ورداسکو ۶ ۶ ۶  
   ا. روشوس ۶ ۷ ۶        ا. روشوس ۶۴ ۷ ۱ ۱
   ف. کولشرایبر ۴ ۳ ۲   ۲۲    ف. ورداسکو ۷ ۶۵ ۶ ۶  
۲۲    ف. ورداسکو ۶ ۶ ۶       ۲۲    ف. ورداسکو ۶ ۶ ۳ ۴ ۱۱
۳۲    م. لیوردا ۴ ۶۷ ۰ r          م. آنچیچ ۳ ۴ ۶ ۶ ۱۳
   م. آنچیچ ۶ ۷ ۲        م. آنچیچ ۶ ۶ ۶۱ ۴ ۶  
   ه-ت لی ۷ ۱ ۴ r   Q    ف. پتشنر ۱ ۴ ۷ ۶ ۴  
Q    ف. پتشنر ۶۴ ۶ ۶          م. آنچیچ ۶ ۶ ۶۵ ۷
   ای. آندریف ۶۶ ۷ ۶ ۶       ۵    د. فرر ۴ ۴ ۷ ۶۳  
   ج. ونک ۷ ۶۲ ۲ ۲        ای. آندریف ۶ ۳ ۴ ۲
Q    س. استاخوفسکی ۶۶ ۳ ۳ r   ۵    د. فرر ۳ ۶ ۶ ۶  
۵    د. فرر ۷ ۶ ۱  

بخش ۳ویرایش

دور اول   دور دوم   دور سوم   دور چهارم
۳    ن. جوکوویچ ۷ ۲ ۶ ۶  
   م. برر ۵ ۶ ۳ ۰     ۳    ن. جوکوویچ ۴ ۶۳ ۲  
   م. سافین ۶ ۶ ۷      م. سافین ۶ ۷ ۶  
   ف. فاگنینی ۱ ۲ ۶۳          م. سافین ۷ ۳ ۷ ۶  
   ف. سرا ۶ ۶ ۶۳ ۶       ۲۹    آ. سپی ۶۵ ۶ ۶۳ ۴  
   ی-ه لو ۴ ۴ ۷ ۳        ف. سرا ۳ ۷ ۲ ۷ ۴
LL    ت. کمک ۷ ۳ ۲ ۴   ۲۹    آ. سپی ۶ ۶۴ ۶ ۶۵ ۶  
۲۹    آ. سپی ۵ ۶ ۶ ۶          م. سافین
۲۱    خ.ک. فررو ۲ ۶ ۶ ۶       ۱۳    اس. واورینکا
   س. کوئری ۶ ۴ ۴ ۴     ۲۱    خ.ک. فررو ۴ ۴ ۱ r  
Q    ا. پیا ۳ ۴ ۴      م. سورف ۶ ۶ ۲  
   م. سورف ۶ ۶ ۶          م. سورف ۵ ۱ ۰ r
   خ.م. دل پوترو ۶ ۶ ۶       ۱۳    اس. واورینکا ۷ ۶ ۰  
Q    پ اسنوبل ۴ ۲ ۳        خ.م. دل پوترو ۶۵ ۳ ۵
   م. دانیل ۳ ۲ ۵   ۱۳    اس. واورینکا ۷ ۶ ۷  
۱۳    اس. واورینکا ۶ ۶ ۷  

بخش ۴ویرایش

دور اول   دور دوم   دور سوم   دور چهارم
۱۰    م. باقداتیس ۶ ۶ ۶۵ ۶  
   ا. دارسیس ۳ ۲ ۷ ۳     ۱۰    م. باقداتیس ۶ ۶ ۶  
   ت. یوهانسون ۶۸ ۶۵ ۶ ۶ ۶      ت. یوهانسون ۴ ۴ ۴  
WC    و. اسپادی ۷ ۷ ۳ ۴ ۳       ۱۰    م. باقداتیس ۷ ۶ ۶  
   ت. بلوچی ۷ ۷ ۳ ۶       Q    س. استادلر ۶۲ ۴ ۲  
WC    ای. کونیتسین ۶۵ ۶۵ ۶ ۲        ت. بلوچی ۶ ۳ ۱ ۷ ۶
Q    س. استادلر ۴ ۷ ۶ ۷   Q    س. استادلر ۴ ۶ ۶ ۶۵ ۸  
۱۸    ای. کارلوویچ ۶ ۶۴ ۳ ۵       ۱۰    م. باقداتیس ۷ ۲ ۶ ۶۴ ۶
۳۱    ف. لوپز ۷ ۳ ۶ ۶       ۳۱    ف. لوپز ۵ ۶ ۳ ۷ ۸
   ب. دابول ۶۱ ۶ ۳ ۴     ۳۱    ف. لوپز ۶ ۶ ۶  
   ر. کارانوسیک ۷ ۶ ۶      ر. کارانوسیک ۳ ۳ ۴  
   ل. هورنا ۶۴ ۳ ۱       ۳۱    ف. لوپز ۶ ۷ ۴ ۶
   ف. ولندری ۲ ۲ r          ب. رینولدز ۵ ۵ ۶ ۴  
   ب. رینولدز ۶ ۶        ب. رینولدز ۴ ۷ ۶ ۶
WC    ف. دانسویچ ۶ ۶ ۶   WC    ف. دانسویچ ۶ ۶۱۰ ۴ ۴  
۷    د. نلبندیان ۴ ۲ ۴  

Bottom Halfویرایش

بخش ۵ویرایش

دور اول   دور دوم   دور سوم   دور چهارم
۶    ا. رادیک ۷ ۶ ۷  
   ا. شانک ۵ ۴ ۶۰     ۶    ا. رادیک ۷ ۵ ۴ ۶۴  
   ی. تیپسارویچ ۷ ۶ ۶      ی. تیپسارویچ ۶۵ ۷ ۶ ۷  
WC    ت. اشنه ۶۴ ۴ ۲          ی. تیپسارویچ ۷ ۷ ۶  
   ب پشنسکی ۳ ۶۶ ۴       ۲۵    د. تورسونوف ۶۱ ۶۳ ۳  
Q    ک. ایتن ۶ ۷ ۶     Q    ک. ایتن ۶۲ ۲ ۴
   ن. ماهوت ۴۴ ۷ ۶۷ ۶ ۵   ۲۵    د. تورسونوف ۷ ۶ ۶  
۲۵    د. تورسونوف ۶ ۶۸ ۷ ۳ ۷          ی. تیپسارویچ
۱۹    ن. آلماگرو ۴ ۶ ۷ ۶          ر. شوتلر
   م. گرانولرز ۶ ۳ ۵ ۲     ۱۹    ن. آلماگرو ۳ ۶ ۷ ۱ ۲  
   گ. گارسیا-لوپز ۷ ۶ ۶      گ. گارسیا-لوپز ۶ ۳ ۵ ۶ ۶  
Q    ا. فن در مرو ۵ ۲ ۲          گ. گارسیا-لوپز ۲ ۳ ۴
   س. ونتورا ۳ ۲ ۴          ر. شوتلر ۶ ۶ ۶  
   ر. شوتلر ۶ ۶ ۶        ر. شوتلر ۶ ۶۸ ۴ ۶ ۶
Q    ک. روشوس ۶ ۳ ۱ ۴   ۹    ج. بلیک ۳ ۷ ۶ ۴ ۴  
۹    ج. بلیک ۳ ۶ ۶ ۶  

بخش ۶ویرایش

دور اول   دور دوم   دور سوم   دور چهارم
۱۴    پ-ه متیو ۳ ۶ ۶ ۶  
   ا. هرناندز ۶ ۲ ۰ ۲     ۱۴    پ-ه متیو ۶ ۷ ۷  
WC    ی. چاردی ۷ ۶۱ ۴ ۶ ۶   WC    ی. چاردی ۳ ۵    
Q    ف. گیل ۵ ۷ ۶ ۴ ۳       ۱۴    پ-ه متیو ۷ ۳ ۴ ۶۶  
Q    ای. راجر-وسلین ۴ ۳ ۶۴          م. سیلیچ ۶۵ ۶ ۶ ۷  
   م. سیلیچ ۶ ۶ ۷        م. سیلیچ ۶ ۳ ۶ ۶۶ ۷
   و. ادسنیک ۳ ۰ r   ۲۴    ی. نایمینن ۴ ۶ ۳ ۷ ۵  
۲۴    ی. نایمینن ۶ ۰          م. سیلیچ
۲۶    ا. لیوبیچیچ ۴ ۶۷ ۶ ۶ ۳          آ. کلمنت
   ی. ملزر ۶ ۷ ۴ ۲ ۶        ی. ملزر ۴ ۶ ۳ ۶ ۶  
Q    ج. لوین ۴ ۶ ۶ ۶   Q    ج. لوین ۶ ۲ ۶ ۴ ۱  
   د. یانگ ۶ ۲ ۳ ۴          ی. ملزر ۶ ۳ ۴ ۴
   ی. بژورکمن ۶ ۶۴ ۴ ۶۴          آ. کلمنت ۴ ۶ ۶ ۶  
   آ. کلمنت ۴ ۷ ۶ ۷        آ. کلمنت ۷ ۷ ۶
   ب. بکر ۶ ۶ ۶      ب. بکر ۶۷ ۶۳ ۳  
۴    ن. داویدنکو ۴ ۴ ۴  

بخش ۷ویرایش

دور اول   دور دوم   دور سوم   دور چهارم
۸    ر. گاسکه ۶ ۶ ۶  
   م. فیش ۳ ۴ ۲     ۸    ر. گاسکه ۶ ۶  
   س. گروژان ۶ ۷ ۶      س. گروژان ۲ ۲ r  
   پ. استاراس ۲ ۵ ۱       ۸    ر. گاسکه ۶ ۶ ۶۳ ۶  
   ک. اندرسن ۶ ۵ ۵ ۱       ۲۸    گ. سیون ۳ ۳ ۷ ۳  
   آ. کالری ۴ ۷ ۷ ۶        آ. کالری ۷ ۲ ۳ ۴
Q    D Olejniczak ۳ ۴ ۲   ۲۸    گ. سیون ۵ ۶ ۶ ۶  
۲۸    گ. سیون ۶ ۶ ۶       ۸    ر. گاسکه
۲۳    ت. روبردو ۶ ۶ ۶۴ ۶       ۱۲    ا. مورای
   ک. لیجن ۱ ۳ ۷ ۴     ۲۳    ت. روبردو ۴ ۴ ۳  
   گ. کاناس ۶ ۴ ۴ ۴      ت. هاس ۶ ۶ ۶  
   ت. هاس ۳ ۶ ۶ ۶          ت. هاس ۴ ۷ ۳ ۲
WC    خ. ملیس ۶ ۶ ۶       ۱۲    ا. مورای ۶ ۶۴ ۶ ۶  
   د. گرملمایر ۳ ۴ ۲     WC    خ. ملیس ۴ ۲ ۲
   ف. سانتورو ۳ ۴ ۶۵   ۱۲    ا. مورای ۶ ۶ ۶  
۱۲    ا. مورای ۶ ۶ ۷  

بخش ۸ویرایش

دور اول   دور دوم   دور سوم   دور چهارم
۱۶    ر. استپانک ۶ ۷ ۶  
Q    ی. هرنیچ ۳ ۵ ۰     ۱۶    ر. استپانک ۶۱ ۶۳ ۶ ۶ ۶  
   و. ترویکی ۶ ۴      و. ترویکی ۷ ۷ ۳ ۱ ۲  
   ن. لپنتی ۳ ۰ r       ۱۶    ر. استپانک ۵ ۷ ۴ ۷ ۳  
WC    ج. بیکر ۴ ۲ ۳       ۱۷    م. یوژنی ۷ ۶۵ ۶ ۶۴ ۶  
Q    اس. گالوانی ۶ ۶ ۶     Q    اس. گالوانی ۶ ۴ ۳ ۶ ۳
   س. رویتمن ۱ ۴ ۰   ۱۷    م. یوژنی ۴ ۶ ۶ ۳ ۶  
۱۷    م. یوژنی ۶ ۶ ۶       ۱۷    م. یوژنی ۳ ۳ ۱
۲۷    ن. کیفر ۶ ۷ ۶       ۲    ر. نادال ۶ ۶ ۶
   ژ. بنتو ۱ ۵ ۳     ۲۷    ن. کیفر ۶ ۶ ۶  
   م. واسالو آرگوئلو ۶ ۲ ۲ ۶ ۶      م. واسالو آرگوئلو ۰ ۳ ۱  
   ای. مینار ۴ ۶ ۶ ۲ ۲       ۲۷    ن. کیفر ۶۳ ۲ ۳
   ج. ایسنر ۵ ۵ ۷ ۶۶       ۲    ر. نادال ۷ ۶ ۶  
   ا. گالبیس ۷ ۷ ۶۳ ۷        ا. گالبیس ۷ ۲ ۶۲ ۳
Q    آ. بک ۴ ۴ ۶۰   ۲    ر. نادال ۵ ۶ ۷ ۶  
۲    ر. نادال ۶ ۶ ۷  

پیوند به بیرونویرایش