قیف‌زیان
Sphaeroeca-colony.jpg
قیف‌زیان، Choanozoa
آرایه‌شناسی
شاخه: Choanozoa

قیف‌زیان (نام علمی: Choanozoa) نام یک شاخه از زیردامنه تک‌تاژکان است.

یوکاریوت  
دوتاژکان

گیاهحبابچه‌داران رنگیتک‌تاژکان

آمیبوزوا


بازگشتیانa


Choanozoaجانوران


Nucleariidaقارچمنابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش