فهرست شخصیت‌های حماسه دارن شان

(تغییرمسیر از لارتن کرپسلی)
شخصیت
حماسۀ دارن شان حماسۀ لارتن کرپسلی مانگا فیلم
خون خون‌آشام آداب خون‌آشام نبرد خون‌آشام سرنوشت خون‌آشام
س.ع د.ی.خ.آ د.خ ک.خ.آ آ.ه.م ش.خ.آ.ه ش.غ ه.ش ق.س د.ا ا.س.ه پ.س ت.ی.ق ا.ا.خ ق.ن.ش ب.ت.پ.م س.ع س.ع: د.ی.خ.آ
۲۰۰۰ ۲۰۰۱ ۲۰۰۲ ۲۰۰۳ ۲۰۰۴ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۰۶–۲۰۰۹ ۲۰۰۹
خون‌آشام‌ها
دارن شان اصلی اشاره شده اصلی
لارتن کرپسلی اصلی اشاره شده مهمان اصلی
هارکات مولدز/لفتی مهمان دوره‌ای اصلی اصلی مهمان
گاونر پورل اشاره شده مهمان اصلی اشاره شده اشاره شده اصلی اشاره شده اصلی
سبا نایل اصلی اصلی
آرا سیلز اصلی اشاره شده اصلی
وینز بلین اصلی اصلی مهمان اصلی
میکا ورلث اشاره شده اصلی اشاره شده اصلی
ونچا مارچ اصلی اشاره شده اصلی اصلی
کوردا اسمالت دوره‌ای اصلی اشاره شده اصلی اشاره شده مهمان اصلی
اَرو دوره‌ای اصلی اشاره شده اصلی اصلی
پاریس اسکیل دوره‌ای اصلی اشاره شده اصلی
داریوس شان اصلی اصلی
خون‌خوارها
استیو لئونارد (لئوپارد) اصلی اشاره شده مهمان اصلی اشاره شده اصلی اصلی
آر.وی اصلی اصلی مهمان اصلی اصلی
مورلو اصلی اشاره شده اشاره شده مهمان اشاره شده اصلی
گلادا ارفیث اصلی اصلی
گانن هارست اصلی اشاره شده اصلی اصلی
انسان‌ها
انی شان اصلی اشاره شده اصلی اصلی
درموت شان اصلی اشاره شده اصلی
انجلا شان اصلی اصلی
تامی جونز اصلی اصلی اشاره شده اصلی
سم گرست اصلی اشاره شده مهمان اصلی
جیمی اوو اصلی اصلی
دبی هملاک اصلی اشاره شده اصلی مهمان اصلی اصلی
والتر بلاز اصلی مهمان اصلی
آلیس بورجس اصلی مهمان اصلی اصلی
مورگان جیمز اصلی مهمان اصلی
اسپیتز آبرامز اصلی اصلی اصلی
اعضای سیرک عجایب
ایورا وُن اصلی مهمان اشاره شده اصلی اشاره شده مهمان اصلی اصلی
تروسکا اصلی مهمان اصلی مهمان اصلی اصلی
هنس هندز اصلی اصلی اصلی
راموس دوشِکم اصلی اصلی مهمان اصلی اصلی
مرد گرگ نما اصلی اصلی اصلی اصلی
الکساندر ریبز اصلی مهمان اصلی
کورماک لیمبز اصلی اصلی اصلی
مرلا وُن اصلی مهمان اصلی اصلی
شانکوس وُن اصلی مهمان اصلی اشاره شده اصلی
جکوس فلنگ اصلی مهمان اصلی
دیگران
دسموند تینی "دس‌تینی" اصلی
هیبرنیوس تال اصلی مهمان اشاره شده اصلی اشاره شده مهمان اصلی اصلی
بانو ایوانا اشاره شده اصلی اشاره شده اصلی اصلی