لامبدا

(تغییرمسیر از لاندا (حرف))

لامبدا (بزرگ: Λ، کوچک: λ;، لاندا یا لامبدا) یازدهمین حرف الفبای یونانی است. در دستگاه شمارش یونانی مقدار ۳۰ را دارد. حرف همسنگ آن در زبان انگلیسی L و در زبان سیریلیک ال (Л, л) است.

الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ پسی
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
واو, دیگما هتا
سان شو
حروف اعداد
استیگما قوپا
سمپی

الفبای یونانی

در حالت بزرگ

ویرایش

در حالت کوچک

ویرایش

لامبدا، اولین بار در سال ۱۹۷۰ به عنوان نمادی از حقوق همجنسگرایان استفاده شد.[۲][۳]

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  1. Wankat Separation Process Engineering 2nd ed, Prentice Hall
  2. Rapp, Linda (2003). "Symbols" (PDF). glbtq.com. Retrieved 17 November 2018.
  3. "1969, The Year of Gay Liberation". The New York Public Library. June 2009. Retrieved 17 November 2018.
الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*