لا بمل ماژور

لا بمل ماژور (انگلیسی: A-flat major) با مخفف (♭A) تنالیته‌ای‌ است بر پایه نت لا بمل و فواصل آن بر اساس گام ماژور است.

لا بمل ماژور
گام نسبیفا مینور
گام موازیلا بمل مینور
گام نمایانمی بمل ماژور
گام زیرنمایانر بمل ماژور
مترادفسل دیز ماژور
مرکب از نت‌های
لا بمل، سی بمل، دو، ر بمل، می بمل، فا، سل، لا بمل

تعریف

گام لا بمل ماژور شامل نت‌های : لا بمل، سی بمل، دو، ر بمل، می بمل، فا و سل است و دارای چهار علامت بمل در سرکلید است. گام لابمل ماژور:

 

مینور نسبی آن فا مینور و گام موازی آن لا بمل مینور است.

آثار در لابمل ماژور

منابع

پیوند به بیرون