جواد لشگری شاید به یکی از این موارد اشاره داشته باشد:

جواد لشگری

متولد: کاشان تاریخ تولد: ۱۷/۹/۱۳۶۷