لوسیوس اورلیوس کوتا (کنسول ۱۱۹ پ.م.)

سیاست‌مدار در روم باستان

لوسیوس اورلیوس کوتا یک سناتور رومی و یک فرماندهٔ نظامی بود که در سال ۱۱۹ پ.م. به عنوان یک کنسول رومی انتخاب شد.

لوسیوس اورلیوس کوتا
اطلاعات شخصی
همسر(ان)روتیلیا روفی پی.ف.
فرزندان
  • اورلیا کوتا (دختر)
  • لوسیوس اورلیوس کوتا (پسر)
  • گایوس اورلیوس کوتا (ناپسری، برادرزاده)
  • مارکوس اورلیوس کوتا (ناپسری، برادرزاده)
والدین

زندگی‌نامه

دربارهٔ شغل ابتدائی وی اطلاعاتی نیست. او در خاندان اورلیاهای پلبیایی به دنیا آمد. در سال ۱۲۲ پ.م. به عنوان یک پراتور انتخاب شد.

خانواده

والدین

پدر

نام او و پدرش یکی بود، پدرش یک کنسول در سال ۱۴۴ پ.م. بود.

مادر

از مادر وی اطلاعاتی در دسترس نیست.

همسر

همسر وی روتیلیا بود که یکی از اعضا خاندان روتیلیایی بود.

فرزندان

پسران

وی حداقل یک پسر همنام خود داشت که در سال ۶۵ پ.م. کنسول می‌شود.

دختران

او دختری به نام اورلیا کوتا داشت که با گایوس ژولیوس سزار سوم ازدواج کرد و صاحب دو دختر (ژولیای بزرگتر و ژولیای کوچکتر) و یک پسر بنام ژولیوس سزار (دیکتاتور جمهوری روم) شدند. ژولیای کوچکتر بعدها مادربزرگ مادری امپراتور آگوستوس می‌شود.

جستارهای وابسته

منابع