باز کردن منو اصلی

لیمیابه نظر برخی از معتقدان به آن، لیمیا علمی است که از کیفیت تأثیر قدرت اراده و روح به وسیله ارتباط آن با ارواح قوی و بزرگ، مانند ارتباط با فرشتگان گفتگو دارد.چون به وسیله آن ارواح قوی یا جنیان را تسخیر کرده و از آنان کمک می‌گیرد در لیمیا چگونگی تأثیرهای ارادی در صورت اتصال با موجودات دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

برازنده، مطلب، رخنه در اسرار متافیزیک، انتشارات نوید: ۱۳۸۰ خ.