مؤذن‌زاده اردبیلی

مؤذن‌زاده اردبیلی ممکن است به یکی از این اشخاص اشاره داشته باشد: