مؤسسه آموزشی

مؤسسه آموزشی اصطلاحی عمومی است که به همه موسسات آموزشی اعم از مهد کودک، مدرسه، دبیرستان، دانشگاه، که به آموزش افراد می‌پردازد گفته می‌شود.

انواع مؤسسات آموزشی

ابتدایی

متوسطه

عالی

منابع