ماتریس مربعی

در علم ریاضیات ماتریس مربعی گونه خاصی از ماتریس ها هستند که در آن تعداد سطرها و ستون ها با هم برابر باشند.یک ماتریس مربعی را به شکل Ann نشان می دهند که در آن n تعداد سطرها و ستون ها را نشان می دهد.مشخصه قطر اصلی و فرعی از ویژگی های خاص این گونه ماتریس ها است.در زیر یک ماتریس مربعی ۴ در ۴ نشان داده شده است.

برخی ماتریس های مربعی خاصویرایش

ماتریس قطریویرایش

گونه ای از ماتریس مربعی است که همه اعضای آن به جز اعضای قطر اصلی، صفر باشند.

 

ماتریس همانیویرایش

ماتریس همانی یا ماتریس یکه به یک ماتریس n-در-n گفته می‌شود که درایه‌های قطر اصلی آن یک و بقیه درایه‌ها صفر باشند. این ماتریس با In یا اگر اندازه ماتریس قابل تشخیص باشد به صورت ساده‌تر با I نشان داده می‌شود.


 

ماتریس مثلثیویرایش

اگر تمام اعضای زیر قطر اصلی ماتریس صفر باشند ماتریس بالا مثلثی و اگر همه اعضای بالای قطر اصلی صفر باشند، ماتریس پایین مثلثی است.

 

 

منابعویرایش