در علم ریاضیات ماتریس مربعی (به انگلیسی: Square Matrix) گونه خاصی از ماتریس ها هستند که در آن تعداد سطرها و ستون ها با هم برابر باشند.یک ماتریس مربعی را به شکل Ann نشان می دهند که در آن n تعداد سطرها و ستون ها را نشان می دهد.مشخصه قطر اصلی و فرعی از ویژگی های خاص این گونه ماتریس ها است.در زیر یک ماتریس مربعی ۴ در ۴ نشان داده شده است.

برخی ماتریس های مربعی خاص ویرایش

ماتریس قطری ویرایش

ماتریس قطری گونه ای از ماتریس مربعی است که همه اعضای آن به جز اعضای قطر اصلی، صفر باشند.

 

ماتریس همانی ویرایش

ماتریس همانی یا ماتریس یکه به یک ماتریس n-در-n گفته می‌شود که درایه‌های قطر اصلی آن یک و بقیه درایه‌ها صفر باشند. این ماتریس با In یا اگر اندازه ماتریس قابل تشخیص باشد به صورت ساده‌تر با I نشان داده می‌شود.


 

ماتریس مثلثی ویرایش

اگر تمام اعضای زیر قطر اصلی ماتریس صفر باشند ماتریس بالا مثلثی و اگر همه اعضای بالای قطر اصلی صفر باشند، ماتریس پایین مثلثی است.

 

 

منابع ویرایش