ماتریس پادمتقارن

ماتریس پادمتقارن (به انگلیسی: Skew-symmetric matrix)٬ ماتریس مربعی است که به ازای هر i و j داشته باشیم aij=-aji. به عبارت دیگر ماتریس مربعی A را پادمتقارن گویند هرگاه A’=-A

برای نمونه:

در هر ماتریس پادمتقارن عناصر روی قطر اصلی ،صفر است و سایر عناصری که موقعیتشان نسبت به قطر اصلی ماتریس قرینه است، قرینه یکدیگرند.

نکته : ماتریس صفر هم متقارن و هم پاد متقارن است.

منابعویرایش