ماری لوئیس شومون

ماری لوئیس شومون (به فرانسوی: Marie Louise Chaumont) استاد تاریخ باستان است.

مقالات دانشنامه ایرانیکا

ویرایش
 • BŌĒ
 • ASPBED
 • ASTABED
 • ARTEMITA IN APOLLONIATIS
 • AELIANUS, CLAUDIUS
 • AXSE
 • ARGBED
 • ANTIOCH (1)
 • ALBANIA
 • CASSIODORUS, Magnus Aurelius
 • CLEMENT of Alexandria
 • BALĀŠ
 • CLEMENT, PSEUDO-
 • DIO CASSIUS
 • ARTABANUS (Arsacid kings)
 • ANTONY, MARK
 • CINNAMUS
 • BALĀSAGĀN
 • ARRIAN
 • AMMIANUS MARCELLINUS
 • CAMBYSENE
 • ĀZĀD (Iranian Nobility)
 • CHORIENES
 • AGATHIAS
 • ATROPATES
 • APOLLODORUS OF ARTIMITA
 • HAZĀRBED
 • APPIANUS
 • DARIUS viii. Darius Son of Artabanus
 • ĀMĀRGAR
 • AURELIUS VICTOR
 • BŌRĀN
 • ANDARZBAD
 • BOYEKAN
 • ARGBED

منابع

ویرایش