باز کردن منو اصلی

مازان نام پسر آرتاشس (اردشیر) سوم، پادشاه ارمنستان باستان است.

مازان فرمانروای جزیره قشم و جزایر پیرامون آن در روزگار پایان دوران هخامنشایان است. او به همراه هیدارسپ و بگیوس امنیت ناوگان بازرگانی دریای پارس را تأمین می‌کردند.

منابعویرایش

  • محمد عباسی، اقتباس از نامنامه فردیناند یوستی، «فرهنگ نامهای ایرانی» ، چاپ سوم، تهران: انتشارات بنیاد، آذر ۱۳۵۷.