مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد نوعی مالیاتی است که دولت به نسبت درآمد اشخاص حقیقی و شرکتها به استناد قانون اخذ میکند.

عموماً مقدار این نوع مالیات برابر درصدی از درآمد مشمول مالیات است.

ایران ویرایش

معمولاً نرخ‌های مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به صورت جدولی و تصاعدی است ولی معمولاً نرخ‌های مالیات بر درآمد شرکت‌ها ثابت است. در ایران نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها به استناد ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم بیست و پنج درصد (25%) است.

ماده ۱۰۵ ویرایش

جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود ، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد ، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود .

نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی نیز در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم آمده است.

ماده ۱۳۱ :

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است:

۱ـ تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)

۲ـ نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰%)

۳ـ نسبت به مازاد یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)


منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش