باز کردن منو اصلی

مانیفست ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: