ماهیچه دراز خم‌کننده انگشتان پا

ماهیچه دراز خم‌کننده انگشتان پا Flexor digitorum longus muscle در بالا از سطح پشتی استخوان درشت‌نی منشا گرفته و بعد از پایین آمدن، تاندون آن بعد از عبور از پشت قوزک داخلی و کف پا به بند انتهایی انگشتان پا بجز شست متصل میشود. انقباض این عضله موجب خم شدن انگشتان مربوطه میشود. عصب آن از تیبیال و شریان آن تیبیال خلفی است.

Flexor digitorum longus muscle
جزئیات
خاستگاه Posterior surface of the body of the درشت‌نی
پیوندگاهPlantar surface; base of the distal phalanges of the four lesser toes
سرخرگ‌هاposterior tibial artery
عصب‌دهیعصب درشت‌نی
حرکتFlexion of the four smaller digits
ماهیچه مخالفماهیچه دراز بازکننده انگشتان پا، ماهیچه کوتاه بازکننده انگشتان پا
شناسه‌ها
لاتینMusculus flexor digitorum longus
TA98A04.7.02.052
TA22667
FMA51071

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • این مقاله در بردارندهٔ بخش‌هایی از صفحه page 485   چاپ ۲۰ام آناتومی گری (۱۹۱۸) است که در مالکیت عمومی قرار دارد.
  • Gary A. Thibodeau (2012), Anthony's Textbook of Anatomy & Physiology (به انگلیسی), Mosbyl