ماهیچه کوتاه خم‌کننده شست دست

ماهیچه کوتاه خم‌کننده شست دست (انگلیسی: Flexor pollicis brevis muscle) کار تاکردن شست دست و نزدیک کردن شست دست به خط میانی بدن را برعهده دارد. ماهیچه کوتاه خم‌کننده شست دست یکی از سه ماهیچه برجستگی بزرگ کف دست است. ماهیچه کوتاه خم‌کننده شست دست یک بخش سطحی و یک بخش عمقی دارد.

ماهیچه کوتاه خم‌کننده شست دست
1121 Intrinsic Muscles of the Hand Superficial sin.png
Superficial muscles of the left hand, palmar view.
جزئیات
خاستگاه استخوان چهارپهلو، flexor retinaculum
پیوندگاهانگشت شست، استخوان بند انگشت
سرخرگ‌هاSuperficial palmar arch
عصب‌دهیRecurrent branch of the median nerve, deep branch of ulnar nerve (medial head)
حرکتFlexes the thumb at the first metacarpophalangeal joint
ماهیچه مخالفماهیچه دراز بازکننده شست دست و brevis
شناسه‌ها
لاتینmusculus flexor pollicis brevis
TA98A04.6.02.055
TA22522
FMA37378

خاستگاه آن تکمه استخوان ذوزنقه‌ای، ذوزنقه‌ای، رتیناکولوم تاکننده (flexor retinaculum) است. پیوندگاه آن کناره جانبی قاعده بند پروکسیمال شست دست، و عصب‌گیری‌اش از عصب میانی (مدین) و عصب زند پایینی (اولنار) است.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش