مبدل‌پوش (ابهام‌زدایی)

مبدل‌پوش (فیلم) ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: