متالورژی فیزیکی

مبحث متالورژی فیزیکی بیانگر رفتار و خواص فیزیکی فلزات و آلیاژهای فلزی می باشد.

زیرشاخه‌هاویرایش

منابعی برای مطالعهٔ بیشترویرایش

* Robert W. Cahn, Peter Haasen: Physical Metallurgy, Elsevier Science B.V. , 1996.
  • Rebert E. Reed-hill, Reza abbaschian: Physical Metallurgy Principles, PWS Publishing Company, 1994.
  • R.E. Smallman, R.J. Bishop: Modern Physical Metallurgy and Materials Engineering Reed Educatyional and Professional Publishing Ltd, 1999.
  • Albert G. Guy, John J. Hren: Elements of Physical Metallurgy, Addison-Wesley Publishing Inc, 1974.
  • Sidney H. Avner:Introduction to physical metallurgy, McGraw-Hill, 1974.
  • عباس هنربخش رئوف، حجت الله شهسواری، ابوالفضل زارع "مبانی متالورژی فیزیکی و علم مواد"، انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر، 1385

جستارهای وابستهویرایش