مجلس نمایندگان (اسپانیا)

مجلس نمایندگان اسپانیا مجلس سفلای قوه قانون‌گذاری اسپانیا، کرتس خنرالس است. مجلس نمایندگان ۳۵۰ عضو دارد که از طریق انتخابات برای یک دورهٔ چهارساله انتخاب می‌گردند.

مجلس نمایندگان

Congreso de los Diputados
پانزدهمین مجلس
نشان یا نماد یا نشانواره
گونه
گونه
رهبری
José Antonio Bermúdez de Castro، PP
از ۱۷ آگوست ۲۰۲۳
Esther Gil de Reboleño Lastortres، SMR
از ۱۷ آگوست ۲۰۲۳
Marta González Vázquez، PP
از ۱۷ آگوست ۲۰۲۳
ساختار
کرسی‌ها۳۵۰
گروه‌های سیاسی
حزب‌های حکومت
  •   حزب مردم (۱۸۵)

حزب‌های مخالف

انتخابات
نمایندگی متناسب حزب-فهرست،
روش دی‌هاند
آخرین انتخابات۱
۲۰ نوامبر ۲۰۱۱
محل نشست‌ها
کاخ مجلس نمایندگان
مادرید، بخش مادرید
اسپانیا
وبگاه

منابع

ویرایش